Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.07.2014| Styringsdata | 1 Styringsinformasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.07.2014| Styringsdata | 1 Styringsinformasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.07.2014| Styringsdata | 1 Styringsinformasjon

2 07.07.2014| Styringsdata | 2 Styringsdata for kommunene Flere aktører har kommet med/vil komme med styringsdata Fokus i denne presentasjon er i hovedsak styringsdata utarbeidet av Helsedirektoratet Detaljering av betalingsgrunnlaget Styringsdata om bruk av helsetjenester Basert på data fra Norsk pasientregister (NPR) Kort orientering om styringsdata hos Folkehelseinstituttet Folkehelse og risikofaktorer

3 07.07.2014| Styringsdata | 3 Hvorfor styringsdata? Og hva er gjort hittil? Gi kommuner og helseforetak relevant informasjon Om bruk av helsetjenester og samhandling Basert på tilgjengelige data I første omgang: data om bruk av somatiske sykehustjenester Per kommune (bostedskommune) Anonymitetsvurderinger – fjerne/aggregere data Hvorfor ikke bruke IPLOS og NPR sammen? Juridiske problemstillinger Vår vurdering er at koblinger mellom NPR og IPLOS bare kan utleveres som anonyme data.

4 07.07.2014| Styringsdata | 4 Styringsdata hos Helsedirektoratet

5 07.07.2014| Styringsdata | 5 Styringsinformasjon på helsedirektoratet.no Basert på vurdert informasjonsbehov for kommuner, helseforetak og sentrale myndigheter Arbeides med ytterligere styringsdata (innspill fra KS) Grovt sett tredeling av styringsdata på nett Finansielle styringsdata - Detaljering av betalingsgrunnlaget Predefinerte generelle styringsdata - Basert på aktivitet utover betalingsgrunnlaget for KMF Brukerstyrte tabellgeneratorer - Basert på aktivitet utover betalingsgrunnlaget for KMF - Større krav til bruker Det benyttes mao ulike datagrunnlag

6 07.07.2014| Styringsdata | 6 Ulike datagrunnlag somatisk sykehustjenester Nasjonale data Innsatsstyrt finansiering (ISF) Kommunal medfinansiering (KMF)

7 07.07.2014| Styringsdata | 7 Hva kan styringsdataene brukes til? Ikke hensikten å gi et fullt ut dekkende svar, men for eksempel: Benyttes som bakgrunnsinformasjon i utredningssaker. - Innbyggernes bruk av sykehus generelt eller for utvalgte pasientgrupper. Ved prioritering av relevante tiltak - Ved vurdering av f.eks forebyggende tiltak i kommunen, for hvilke pasientgrupper har kommunen relativt sett høyere sykehusbruk enn andre sammenlignbare kommuner? Følge med utviklingen ved gjennomføring av tiltak - Endres bruken av sykehus som forventet?

8 07.07.2014| Styringsdata | 8 Hvilke type spørsmål gir dataene svar på? Hvor mange innbyggere i Halden kommune hadde et opphold og/eller konsultasjon i et somatisk sykehus i 2010? Dvs antall pasienter fra Halden kommune Hvor mange opphold hadde pasienter 79 år og eldre fra Askim kommune per 2. tertial 2011? Absolutt og per 1000 innbyggere? Ved hvor mange opphold ble pasienter fra Bærum kommune utskrevet til sykehjem i 2010? Antall opphold og konsultasjoner for pasienter med diabetes fra Nesodden kommune per 2 tertial 2011? Hva er utviklingen i gjennomsnittlig liggetid for medisinske akuttinnleggelser fra 2009 til 2. tertial 2011 i Asker kommune? Beregnes med data om antall opphold og antall liggedager Og mange, mange andre spørsmål.

9 07.07.2014| Styringsdata | 9 Styringsdataene er kun et hjelpemiddel Dataene i seg selv sier ikke noe om hvilke tiltak som bør gjennomføres Det må gjøres en egen samlet vurdering ved valg av tiltak, hvor dataene er ett av flere informasjons- grunnlag Det er foreløpig et begrenset sett av indikatorer det er laget data for Blant annet 10 spesifikke pasientgrupper Dette vil utvides etter hvert

10 07.07.2014| Styringsdata | 10

11 07.07.2014| Styringsdata | 11 Eksempel 1. Antall pasienter, opphold og konsultasjoner samlet i 2010 for Råde kommune Åpne fil med styringsdata Velg arkfane 3, Råde kommune og 2010 Da kan vi hente ut de data vi var interessert i:

12 07.07.2014| Styringsdata | 12 Eksempel 2: Antall diabetes-pasienter per innbygger i Sørum sammenlignet med Aurskog-Høland og Frogn. Per 2. tertial 2011. Åpne fil med styringsdata Velg arkfane 4, Sørum kommune, pasienter med diabetes, 2011, samt kommunene Aurskog-Høland og Frogn Det gir oss bl a de data vi var interessert i:

13 07.07.2014| Styringsdata | 13 Eksempel 2 med figur

14 07.07.2014| Styringsdata | 14 Eksempel 3: Gjennomsnittlig liggetid for pasienter 79 år+ i Fredrikstad kommune 2009-2011 Velg arkfane 5 (pivot), indikator 101, Fredrikstad kommune, samt liggetid (opphold ligger som default). Gjennomsnittlig liggetid = liggetid / opphold Må beregne selv.

15 07.07.2014| Styringsdata | 15 Høy terskel for bruk av dataene? En fordel med grunnleggende Excel-kunnskap Dette skal vi gjøre noe med når vi senere i 2012 etablerer varig presentasjonsplattform på nett. Ved jevnlig bruk vil man raskt håndtere det tekniske Men husk at det også er viktig å opparbeide kunnskap om innholdet i dataene. Hvilke data har usikker kvalitet? Hva er sammenlignbart? Ta kontakt med oss ved behov

16 07.07.2014| Styringsdata | 16 Videre arbeid Arbeidsgruppe for styringsdata videreføres - KS/kommuner, helseforetak, Helsedirektoratet Basert på innspill fra KS utarbeide ytterligere styringsdata/indikatorer - Gjelder somatisk virksomhet - Særlig rettet mot betalingsgrunnlaget for KMF - Planlagt publisert innen 15. mars - Vil tilstrebe jevnlig oppdateringer basert på nye data Vurdere utvidelser og endringer i allerede publiserte styringsdata - Inkluderer også kilder utover NPR. F eks IPLOS, KUHR (Helserefusjonsdata) - Vi mottar gjerne forslag

17 07.07.2014| Styringsdata | 17 Videre arbeid Forslag til endringer i rapporteringsmuligheter for spesialisthelsetjenesten (NPR) - Legge til rette for flere relevante styringsdata Psykisk helse og rusbehandling - Utarbeide forslag til styringsdata og indikatorer - Utarbeide og presentere data på nett Utvikle varig løsning for teknisk plattform for styringsdata på nett. - Første versjon planlagt ferdig i løpet av 3. tertial 2012 Pasientdata for hele helsetjenesten - Helt i starten av prosess, vil ta lang tid

18 07.07.2014| Styringsdata | 18 Kommende publikasjon med analyse av samhandlingsdata Helsedirektoratet ferdigstiller i disse dager en rapport om samhandlingsdata. Publiseres ultimo februar. Vise variasjon mellom kommuner i kostnader og pasientvolum for både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste Forklare variasjon gjennom å vise: Sammenhenger mellom forbruk og behov for helsetjenester (NOU 2008:2), kommunestørrelse Sammenhenger mellom tilbudet i kommunene og tilbudet i spesialisthelsetjenesten (gjelder særlig eldre) Hvor mye av variasjonen i bruk av spesialisthelsetjenester forklares ikke av forskjeller i behov? Vise endringer og vurdere eventuelle effekter av reformen (ikke i 2011)

19 07.07.2014| Styringsdata | 19 Spørsmål om de nye betalingsordningene komfin@helsedirektoratet.no Henvendelser knyttet til generelle styringsdata kan også sendes til Lars Rønningen lars.ronningen@helsedirektoratet.no

20 07.07.2014| Styringsdata | 20 Eksempler på publiserte styringsdata Antall pasienter, opphold, liggetid og konsultasjoner totalt per år For alle pasienter For pasienter 80år+ Medisinske akuttinnleggelser Innlagt fra kommunal inst. Utskrevet til kommunal inst. Antall reinnleggelser etter 30 dager For alle pasienter Etter medisinske opphold Antall pasienter, opphold, liggetid og konsultasjoner totalt per år for følgende pasientgrupper KOLS Bruddskader Tarminfeksjon Urinveisinfeksjon Lungebetennelse Diabetes Forstoppelse Alzheimer/Parkinson Mangelanemier Brystsmerter

21 07.07.2014| Styringsdata | 21 Innhold i rapporten: Framtidsperspektiver Komparativ statistikk på kostnader Komparativ statistikk på pasienter og tjenester Komparativ statistikk for 10 utvalgte pasientgrupper Kommunal medfinansiering Utskrivningsklare pasienter Rehabilitering og bruk av individuell plan ”Følge-med-indikatorer” i pleie og omsorgstjenesten Data: muligheter og begrensninger


Laste ned ppt "07.07.2014| Styringsdata | 1 Styringsinformasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google