Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

. - FELLES ANSVAR Helse Nord-Trøndelag. - på lag med deg for din helse Samarbeidsutvalget 31. mars. 2011 Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ". - FELLES ANSVAR Helse Nord-Trøndelag. - på lag med deg for din helse Samarbeidsutvalget 31. mars. 2011 Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 . - FELLES ANSVAR Helse Nord-Trøndelag

2 - på lag med deg for din helse Samarbeidsutvalget 31. mars. 2011 Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Felles helsetjenester - felles ansvar Status oppfølging av handlingsplanen

3 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Eksempler på prosjekter der ”kommuneregioner” har prosjekter i samhandling med Helse Nord-Trøndelag Det er ulike tilnærmingsmåter til samhandlingsreformen – flere ”kommuneregioner” er proaktive Eksempler fra Midtre Namdal Samkommune: Felles legetjenester - bedre faglig, organisatorisk og økonomisk bruk av legetjenester - sykeheimsleger - kombinerte stillinger? - økt kapasitet i kommunene generelt - og sykeheimene spesielt?

4 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Flere eksempler på samarbeidsprosjekter….. Utviklingsprosjekter fortsatt: Ambulerende team – demens Pasientkoordinator – pasientflyt Ambulerende tverrfaglig team ”riktigere legemiddelbruk” Kommunepsykolog barn og unge Kompetanseheving, kompetanseutvikling Kvalitetssikring og internkontroll Akuttplasser sykeheim e-helse (IT-verktøy, omsorgsteknologi) Frisklivssental i Namdal

5 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Flere eksempler på samarbeidsprosjekter…… Eksempler på utviklingsprosjekter i Værnesregionen Interkommunalt samarbeid om DMS Interkommunalt samarbeid om Forvaltningskontor Samarbeidsprosjekt IKT Prosjektsamarbeid om rus/psykiatri Prosjekt forebyggende helsearbeid mot overvekt og diabetes Flere samarbeidsprosjekter knyttet til DMS – blant annet – ”på veg inn ved DMS”

6 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Samhandlingstiltak som er i verksatt og gjennomført i henhold til ”Felles strategi” - Handlingsplanen Tema/ strategiTiltak/ framdrift 1BasisavtalenForlenget ut 2011. Forberede nye avtale og ny avtalestruktur 2 Etablering av samhandlingsarenaer Klinikk/avdelingsvise samhandlingskontakter Kommuneregion- kontakter” – etablering av felles møtearena Etablert 2010 – videreføres 2011 3Statistikk – felles styringsindikatorer. Statistikkpakke til kommuner i NT Gjennomføres 2011. 4Årsplan Samarbeidsutvalget 2011Gjennomført videreutvikles

7 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Tema/ strategiTiltak/framdrift 5Kommunenes ”tilhørighet til kommuneregioner” Foreløpig 6 ”regioner/ kommunegrupperinger” Alle har utpekt sin kontakt / koordinator. Flere på heltid. 6Medisinskfaglig forum for: Namdalsregionen: Innherredsregionen: Etablert og videreføres 7Nettverk helsefremmende og forebyggende arbeid Årlig konferanse 2. september 2011. Arbeidsutvalg etablert 8Pasientforløp: A.”Rett pasient til rett sted og tid” B. Valg av nytt pasientforløp med oppstart høst 2011 er besluttet Hofte – og kneprotese-opererte. HNT og kommunene Verdal, Overhalla, Namsos. Avsluttes sommer 2011. Retningsgivende føringer: Gjennomgående forløp som berører en større pasientgruppe

8 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Samhandlingstiltak som er i verksatt ……… Tema/ StrategiTiltak/framdrift 9Utvikling av samhandlingsmodeller i forhold til alvorlig psykisk syke med behov for koordinerte tjenester. Beskrive - prøve ut forpliktene samhandlingsmodeller og utprøve gjennomgående pasientforløp (kommuner i Namdalen og Helse - NT) 10DMS Inntrøndelag (Steinkjer, Inderøy, Verran, Mosvik, Snåsa og HNT) 16 intermediære sengeplasser. Drift fra 01.02.2011. Videreutvikling og evaluering 11Re-design av DPS: Nærøy Stjørdal. ”Ny modell for organisering av psykiatriske tjenester i ytre Namdal” samarbeidsprosjekt. Avsluttes juni 2011 Stjørdal: pågående prosess 2011 12Utarbeidelse av planer for lokalmedisinsk senter/ tiltak - i Namdalen Pågående dialog.

9 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Samhandlingstiltak som er i verksatt…….. Tema/ strategiTiltak/ framdrift 13.Utprøving av ordning med praksiskonsulent ved begge sykehusene(somatisk) etableres og iverksettes 1.halvår 2011 Praksiskonsulentordning ved psykiatrisk klinikk sykehuset Levanger, etablert fra 2010 Overordnet målsetting for ordningen: Bidra med å legge til rette for bedre samhandling og informasjonsflyt mellom samarbeidspartnere i helsetjenesten 14.Andre tiltak: Brukerrepresentasjon Helseledernettverk (Fylkesmannen) Samarbeidsutvalgets årlige samhandlings - konferanse Brukerrepresentasjon i SU fra 2010. Deltagelse av klinikkledere HF. Videreføring? Videreføring av i årlig møteplass – neste konferanse 27. januar 2012. Oppnevne kurskomitee).

10 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Videre oppfølging av handlingsplan 2011-2012 Andre tiltak fra handlingsplanen 2011 Forberede nye avtaler og ny avtalestruktur fra 2012 ( i lys av reformens videre føringer) Starte nytt gjennomgående pasientforløp (KOLS) Utvikle bruken av ”styringsindikatorer” - analyse Opprette og/eller videreføre hensiktsmessige møtearena mellom hver ”kommuneregion” og HNT med fokus på aktuelle saker og fagutvikling Etablering av personalnettverk - ”kommuneregioner” og HF Kartlegging av kompetansebehov Pasienter med særlige behov for koordinerte tjenester får oppnevnt pasientkoordinator Samarbeid med forskningsmiljøene om forsknings - og utviklingsoppgaver (samhandlingsprosjekter) Innføring av elektroniske henvisnings og svarrutiner mellom legetjeneste og sykehus Oppstart innføring av elektroniske meldinger mellom pleie- omsorgstjeneste / kommune og HF Videreutvikle nettsted for samhandling Styrke kommunikasjonslinjer i alle ledd


Laste ned ppt ". - FELLES ANSVAR Helse Nord-Trøndelag. - på lag med deg for din helse Samarbeidsutvalget 31. mars. 2011 Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google