Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010 Prosjektoppdrag gitt av styret i Helse Midt-Norge 15.02.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010 Prosjektoppdrag gitt av styret i Helse Midt-Norge 15.02.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010 Prosjektoppdrag gitt av styret i Helse Midt-Norge 15.02.05

2 Strategisk forankring Strategiseminar styret for Helse Midt-Norge RHF 15.02.2005. ….bestillinger i Helse- og omsorgsdepartementets bestillerdokument for 2005: Utvikling av strategier for utvikling av lokalsykehusene Identifisering av områder med overkapasitet og frigjøring av ressurser som kan overføres til områder som må styrkes ressursmessig.

3 Overordnet mål med prosjektet Prosjektets overordnede mål er å utforme og forankre en strategi for ivaretakelse av Helse Midt-Norge RHFs ”sørge for”-ansvar frem mot 2010, slik at Helse Midt-Norge kan sørge for at spesialiserte helsetjenester med god kvalitet, god tilgjengelighet og akseptabel kostnad blir tilbudt befolkningen i Midt-Norge.

4 Prosjektets leveranse Det skal utarbeides et strategidokument som omfatter: Analyser av trender og utviklingstrekk som antas å få særlig betydning helsetjenesten i årene som kommer, med særlig vekt på de utfordringer disse vil medføre for Helse Midt-Norges virksomhet. Vurdering av alternative strategier for å møte utfordringene, og anbefalinger om hvilke strategier som bør velges, herunder strategier for fremtidig oppgave og funksjonsfordeling, samt strategier for lokalsykehusene. Et anbefalt forslag til en modell for finansiering av helseforetak som understøtter de anbefalte strategier. Et program for realisering av de anbefalte strategier.

5 Organisering

6 Prosjektgruppen Jan Eirik Thoresen, prosjekteier Asbjørn Hofsli, prosjektleder Harald Buhaug Mads Berg Daniel Haga Synnøve Farstad Reidar Tessem

7 Fremdriftsplan med leveranser

8 Prioriteringer- mellom sektorer og pasientgrupper Forbruk/forbruksmønster- Pasientstrømmer og valg Framtidige kapasitetsbehov- Andre faktorer? Generelle trenderEgne analyser Behov og behovsdekning- Kapasitet og kapasitetsutnyttelse Fagutvikling- nye beh-metoder, spesialisering og teknologiutvikling Helsepolitikk- reformer, sam- funnsmessige konsekvenser Pasientrollen- Fra mottaker til konsument, økte rettigheter Strukturutvikling- sentr og desentraliserende trekk Samfunnsutvikling- endringer i bosettingsmønster/befolkningssam Bakteppe for vurderinger og strategiske valg Trender, framskrivinger og analyser (trender og utviklingstrekk, pasient- og økonomidata, andre data

9 Identifisere områder som krever strategiske tiltak Utdypende opplysninger som er spesifikke for rollen som eier av helseforetakene Innspill fra brukere, primærhelsetjenesten, HF, private, politikere og andre interessenter Overordnet strategi for sørge for ansvaret Strategi for helseforetakene Utdypende opplysninger som er spesifikke for samhandling med private aktører Utdypende opplysninger som er spesifikke for samhandling med kommunesektoren Strategi for samhandling Strategi for bruk av private aktører

10 Kommunikasjonsstrategi-gjennomføring To faser: Fase 1: april – juni. Identifisere og analyse vesentlige trender og utviklingstrekk Fase 2: juli – november. Kvalitetssikre analysegrunnlaget. Utforme alternative veivalg. Ytterligere forankring og formidling

11 Strategi 2010 – Aktuelle interessenter Brukerutvalg/brukere/pasientorganisasjoner HF-styrer/HF-direktører Avdelingsledere/fagledere HF Tillitsvalgte/KU/AU Ansatte i foretakene Primærhelsetjenesten/fastlegene Fylkeslegene Politikere/KS –lokalt – regionalt – nasjonalt

12 Strategi 2010 – Aktuelle interessenter (forts) Private aktører Ideelle organisasjoner Samarbeidsorganer m høgskoler og universitet Medier

13 Kommunikasjonsstrategiske føringer Det skal legges til rette for bred medvirkning, åpenhet og innsyn i prosessen. Nyheter og oppdatert grunnlagsmateriale skal gjøres tilgjengelig via RHF I medisinskfaglige spørsmål skal fagpersoner knyttet til prosjektet i størst mulig grad være talspersoner Utnytte systematisk naturlige anledninger hvor Helse Midt-Norge og andre i prosjektet blir kontaktet av ulike medier – til også å kommunisere viktige budskap av mer generell karakter Allerede etablerte møtearenaer og andre kanaler (HELSE, nyhetsbrev, pressemeldinger, nettsted med mer ) skal brukes i prosjektets kommunikasjon med ulike målgrupper

14 Aktuelle tiltak Avdelingsledersamling med relevante fagpersoner Juni og oktober Åpne møter i vertsbyene? Større konferanse/seminar? Temadager? Opplegg i samarbeid med KS? Opplegg i samarbeid med fylkeslegene? HELSE, eget nyhetsbrev, pressemeldinger, nettsted, HFenes publikasjoner

15 Prosessaktiviteter Styrebeslutning, februar 05 (med utgangspunkt i styringsdokument og statsbudsjett) Brukerutvalg, april KU-møte, april Avdelingsledersamling, 10.06 Møte KS 30.06 Fylkesordførere 16.08 HOD, eieravd. 17.08 Dialogmøte, private aktører 18.08 Dialogmøte fastleger/kommuneleger 30.08 HF-møter m lokale politikere/kommuner sept-oktober RHF-møte med ”Byer i Midt-Norge” 30.09

16 Prosessaktiviteter, forts Komitemøte Sør-Trøndelag fylkeskommune, okt. Styresamling 4.10 Brukerutvalgskonferanse 13.10-14.10 Fylkestinget Møre og Romsdal 18.10 Avdelingsledersamling 19.10-20.10 Kommunehelsetjenesten, dialogkonferanse 03.11 Styremøter RHF-HF i henhold til møteplan Direktørmøter i henhold til møteplan Møter i brukerutvalg i henhold til møteplan Møter i AU/KU i henhold til møteplan

17

18

19 STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER 1. Mer til psykisk helsevern og rusbehandling 2. Tydeligere og bedre sammenheng i behandlingstilbudet 3. Bedre tilbud til kronisk syke og syke eldre 4. Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom 5. Bedre dokumentasjon av virksomheten og synliggjøring av kvalitet 6. Bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser for å skape handlingsrom

20 Område 1: Mer til psykisk helsevern og rusbehandling Folk som har psykiske lidelser og/eller rusavhengighet skal oppleve at spesialisthelsetjenesten i Midt Norge er tilgjengelig og gir dem hjelp når de trenger det.

21 Område 2: Tydeligere og bedre sammenheng i behandlingstilbudet Befolkningen skal oppleve å bli ivaretatt i en sammenhengende behandlingskjede og i et nært samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

22 Område 3: Bedre tilbud til kronisk syke og syke eldre Kronisk syke og syke eldre skal oppleve nærhet og kontinuitet i behandlingen.

23 Område 4: Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom Befolkningen skal føle trygghet for at de får hjelp ved akutt sykdom. Det betyr at alle sykehus i Helse Midt- Norge skal ha akutt-tilbud og fødetilbud. Hvis tilstanden er alvorlig og det lokale sykehuset ikke kan gi fullgod behandling skal det sørge for sikker og trygg overføring til et mer spesialisert sykehus.

24 Strategiske valg Område 4 Fødetilbud ved alle sykehus Innhente data/utvikle egne data om ulike fødetilbud – synliggjøre data Gi kvinner tilrettelagt og tilpasset fødselshjelp ved å systematisk velge ut ”røde og grønne” fødsler underveis i svangerskapet Tilbud om akutt hjelp ved alle sykehus Definere hva som er akutt hjelp og synliggjøre dette Vurdere å styrke prehospital tjeneste i tråd med det som velges i de to første punktene. Synliggjøre hvordan prehospital tjeneste henger sammen med det øvrige tilbudet

25 Område 5: Forbedret dokumentasjon av virksomheten og synliggjøring av kvalitet God og pålitelig informasjon om virksomheten og sykehustilbudene skal være tilgjengelig. Det betyr at informasjonen skal være enkel å få tak i, og lettfattelig i sin form. Pasienter, pårørende og fastleger skal kunne bruke informasjonen som grunnlag for vurderinger og valg av sykehus.

26 Strategiske valg Område 5 Vurdere eksisterende kvalitetsindikatorer og utvikle nye der det er mangler i det nasjonale Ved dokumentert varierende kvalitet: 1. Heve kvaliteten der den er for dårlig 2. Samle det vi må – spre det vi kan I større grad synliggjøre det regionale tilbudet som en helhet som henger sammen, og bygge helheten som ”merke” for å synliggjøre dette. Deler av behandlingen gies i ett sykehus – oppfølgingen gies i et annet, og begge deler er del av samme behandling. Utvikle begrepsapparat felles med alle regionene som i større grad tar utgangspunkt i pasientperspektivet, og i mindre grad er profesjonsorientert/funksjonsorientert

27 Område 6: Bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser for å skape handlingsrom 1.Helse Midt-Norge skal fremstå som like effektiv som annen spesialisthelsetjeneste i Norge med de målemetoder som er anerkjent 2.Regnskapsmessig årsresultat skal være positivt fra og med 2007 3.Positivt årsresultat skal brukes til å forbedre tilbudet til befolkningen


Laste ned ppt "Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010 Prosjektoppdrag gitt av styret i Helse Midt-Norge 15.02.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google