Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan strategisk HR Møter med sentrale aktører i alle HF’ene for: • Å få de gode innspillene • Å få den gode forankringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan strategisk HR Møter med sentrale aktører i alle HF’ene for: • Å få de gode innspillene • Å få den gode forankringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan strategisk HR Møter med sentrale aktører i alle HF’ene for: • Å få de gode innspillene • Å få den gode forankringen

2 Koordinerings- gruppe RHF Overordnet strategi (1) Handlingsplan kompetanse Både Sørgefor- og Eierperspektiv (3) Handlingsplan HR Arbeidsgiverperspektiv (10) Handlingsplan Utdanning Omfatter: -LIS -Turnus -Universitet -Høgskoler -Videregående Omfatter: -LIS -Turnus -Universitet -Høgskoler -Videregående Omfatter: -Kompetanseutvikling -Ressursstyring -Lønns –og arbeidsbetingelser -Arbeidsmiljø -Lederutvikling Omfatter: -Kompetanseutvikling -Ressursstyring -Lønns –og arbeidsbetingelser -Arbeidsmiljø -Lederutvikling (11) Regionale Nettverk Utdanning (4) Regionalt Nettverk HR (5) Plan for kompetansetiltak (12) Høgskoleorganet Videregående skoler / Universitet / Høgskoler (6) Internt HF (7) Helse Akademiet (8) Private Leverandører (9) Universiteter Høgskoler ( 13) Organet for Universitet Overordnet rammeverk

3 Hva er HR? • HR = Human Resources o Menneskelige ressurser o Tidligere: Personal, men HR stadig mer brukt da det er en befestet internasjonal betegnelse • Viktig tilknytning for HR o Styring og utvikling av organisasjonens menneskelige ressurser -Menneskelige ressurser (kompetanse og kapasitet) Må understøtte organisasjonens mål og strategier

4 Personal - HR - fokus på ………………. 1900195019601970198019902000 Velferd Lønn, partsforhold Sosiale reformer Opplæring Rekruttering OU/lederutvikling Arbeidsmiljø/HMS 1930 Kundefokus Strategiforankring Omstilling, bemanningstilpasning Arbeidsprosesser, BPR Kompetanseorientering, IC Verdiskapningsorientering, integrert

5 HR – roller og oppgaveområder i samspill Strategisk rolle ”Controller”- rolle Utviklingsrolle Partsrolle Servicerolle

6 Bakgrunn Overordnede føringer: Nasjonale føringer: • Nasjonal Helseplan • Lokalsykehusmeldingen Sentrale eierskapsføringer: • Oppdragsdokument • Foretaksmøte med departementet Regionale føringer • Overordnet strategi HMN med bl.a. verdigrunnlag • Eierstrategi for Helse Midt-Norge • Helse Midt-Norge 2010 1.Handlingsprogram 2006-2010 2.Delprosjekt Samhandling 3.Regionalt rusprogram for Helse Midt-Norge • Styringsdokument HF • Protokoll fra foretaksmøte HF/RHF • Overordnet personalpolitikk for HMN Styrevedtak i 2007 om handlingsplan for strategisk HR – 2008 -2013. Hvordan håndterer vi våre menneskelige ressurser for å møte utfordringene på kort og lang sikt ? MÅL OG TILTAK

7 Konsekvensene ? • Nasjonale føringer (Nasjonal Helseplan m.m.) • Eiers føringer (styringsdokument, foretaksmøter) • Regionale føringer (2010 – eierstrategi m.m.) Konsekvenser handlingsplan strategisk HR ( planlegging, utvikling og håndtering av våre menneskelige ressurser – mål og tiltak)

8 ”Top-down vs bottom-up” Strategi- dokumenter Styrings- dokumenter Utfordringer – Hva er behov i HF? Handlingsplan

9 Handlingsplan – noen aktuelle satsingsområder Strategier Ledelse Belønning Ressursstyring KompetanseArbeidsmiljø Tiltak Pasientbehov Kvalitet Forbedringsbehov i dagens situasjon

10 Ressursstyring Omfatter: • Forbedring av arbeidsprosesser • Bemanningsplanlegging og -styring • Organisering av arbeidstid • Utvikle ledelses- og støttesystemer for ressursstyring • Utvikle analyse og faktagrunnlaget for ressursstyring. Styringsdokumentet 2008 - Langsiktige mål: • Aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging skal etableres i alle foretak. Dette innebærer at aktivitetsplaner, bemanningsplaner og individuelle arbeidsplaner henger sammen med henblikk på mest mulig rasjonell ressursbruk. • Sykefraværet skal ikke overstige 6 prosent • Andelen medarbeidere som blir uføre skal reduseres • Andelen medarbeidere som velger å gå av før ordinær alderspensjonsgrense skal reduseres • Andelen deltid i foretaket skal reduseres, særlig andelen av de minste stillingsbrøkene • Foretakets ferieavvikling skal koordineres med ferieavviklingen i de øvrige helseforetak i Midt-Norge.

11 Kompetanseutvikling og kompetansestyring Handlingsplan strategisk HR: • fokus på arbeidsgiverperspektivet • sees i sammenheng med foretaksgruppens utdanningsansvar To perspektiver: 1. Plan – og styringsperspektivet • Formell kompetanse (hva har vi, hva trenger vi og hvordan dekker vi gap) 2. Prosessperspektivet (pasientforløp / arbeidsprosess) • Tilrettelegge for kompetansebygging og kompetansedeling i hverdagen.

12 Arbeidsmiljøutvikling • Hva er de største utfordringene? • Hva er det viktig at en handlingsplan ivaretar når det gjelder arbeidsmiljøutvikling?

13 Lønn/belønning • Hva er de største utfordringene? • Hva er det viktig at en handlingsplan ivaretar når det gjelder lønn/belønning?

14 Ledelse/lederutvikling • Hva er de største utfordringene? • Hva er det viktig at en handlingsplan ivaretar når det gjelder ledelse/lederutvikling?

15 Oppsummering • Hva er det viktig å ha fokus på i handlingsplanen sett med HF øyne oppsummert o Behov for vurderinger/prioriteringer o Hvordan må planen være for at den skal virke • Videre arbeid oPlan for videre arbeid: - Runde til alle HF i løpet av april - ferdigstilling 1.versjon. 1. halvdel av mai - orienteringssak til regionalt styre + høringer HF, KU mfl. – mai og primo juni. -styrebehandling 18. juni oMulighet til videre innspill. Oppfølging fra personalavdelingen HF


Laste ned ppt "Handlingsplan strategisk HR Møter med sentrale aktører i alle HF’ene for: • Å få de gode innspillene • Å få den gode forankringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google