Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Den Midt-Norske Modellen” Følger av rusreformene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Den Midt-Norske Modellen” Følger av rusreformene"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Den Midt-Norske Modellen” Følger av rusreformene
Brukeren sine rettigheter er vesentlig styrket Institusjonstilbudet er samlet i et eget statlig helseforetak Høyt fokus på samarbeid mellom ulike tjenesteytere Øket brukerfokus

2 Rusbehandling Midt-Norge HF
Lade Behandlingssenter, Trondheim (Blå kors) 46 sengeplasser akuttavdeling, klinikkavdeling (separat for kvinner og menn) og poliklinikk. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier. Tilbakeholdelse ved tvang for gravide og småbarnsfamilier etter Lov om sosiale tjenester N.K.S. Kvamsgrindkollektivet i Trondheim (1991) for ungdom mellom år. Behandlingskjede der normal behandlingstid er fra år. Rusbehandling Midt-Norge HF Lade Behandlings- Senter Administrasjon NKS Kvamsgrind- kollektivet Hvem er vi? 4 enheter pluss Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget. Halvparten av vår aktivitet er vha private aktører Vi gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling som spenner fra poliklinikk, via døgnbehandling i klinikk til svært lang behandling i strukturert terapeutisk samfunn og kollektiv, samt legemiddelassistert rehabilitering Vestmo, hovedsak alkohol som hovedrusmiddel fra 18 (avrusning fra 15?) Lade mye alkohol, og en god del narkotika, avrusning, poliklinikk, klinikkavdeling kvinner og menn, i tillegg familieavdeling og tvangspost. Kvamsgrind, år Kollektiv medleverskap Veksthuset, (18 – 40 år), i hovedsak narkotika, strukturert terapeutisk samfunn Nidarosklinikken 20 – 40 år) relativt tunge narkomane Kjøper et stort antall plasser utenfor regionen. Tettere samarbeid med psykiatriske poliklinikker. Et av resultatene for brukerne er at vi på sikt vil kunne tilpasse behandlingen bedre, ikke enten poliklinikk eller langtids institusjon, men muligens en kombinasjon. Kritikere hevder at det skjer ingen forbedring, reformen har virket i 10 mndr og rettighetene har virket i mindre enn 3 mndr. Vi er på gang, ber om respekt for at ting tar tid. . (Hvis det spørres om hvorfor eget foretak: Hadde tynt tilbud i Midt-Norge, fragmentert. Løfte rusfeltet – lavstatus. Ledelsesreform – fokus og forankring. Rusmiddelavhengige underprioritert, gruppen med høyest sykelighet og dødelighet Langtids døgnbehandling i metodisk sammensatt og strukturert modell (ca 1 år), og forsterket behandlingsinnsats gjennom utflytting og etablering. Programmets totale lengde er ca 27 måneder, med individuell tilrettelegging. Tilbud til foreldre med barn etableres høsten 2004 Dette vil være spesielt tilrettelagt for målgruppen, der behandling av rusavhengigheten skjer parallelt med vesentlig fokus på barnets behov, og utvikling av foreldres omsorgsevne og kompetanse. MARiT Nidaros- klinikken Veksthuset Molde Vestmo Behandlings senter MNK

3 Egne enheter Veksthuset, "strukturert terapeutisk samfunn", 32 klienter, hvorav 10 i forsterket poliklinisk behandling etter opphold i institusjon. Nytt hovedbygg samt familieavdeling med 4 enheter åpnet i sept. Vesentlig stoffmisbruk, alder år. Vestmo behandlingssenter Ålesund 30 sengeplasser Avrusning (ny forrige uke) klinikkavdeling (korttidsbehandling inntil 3 mnd.) og en avdeling for utredning. Både stoff- og alkoholmisbrukere, godkjent for å ta tvangsinnleggelser

4 Egne enheter Nidarosklinikken heldøgns behandlingsklinikk med miljøterapeutiske og individuelle behandlingstiltak. Målgruppen: år med illegal rusavhengighet Senter for medikamentassistert rehabilitering i Trondheim (MARiT) har ansvaret for legemiddelassistert rehabilitering av tunge stoffmisbrukere Helse Nord og Helse Midt-Norge. Senteret har 15 årsverk. Ca. 180 personer er inkludert i behandlingen.

5 Henvisning til behandling
Mange av våre brukere har sammensatte problemer Krever tverrfaglig kompetanse i behandlingsapparatet Både vurdering og behandling

6 Henvisning til behandling
Både lege og sosialtjeneste kan henvise Henvisningen sendes til et av teamene som har vurderingskompetanse Brukeren sitt behandlingsbehov vurderes Riktig behandling iverksettes

7 Behandlingstilbud Behov for et bredt spekter
Tidlig intervensjon viktig bl.a. ved å tilby poliklinisk behandling Vi må ha ulike typer kort-tids og langtids-tilbud innenfor døgnbehandling

8 Samarbeid i behandlingsforløpet
Samarbeide med brukeren under behandlingsforløpet Individuell plan sentralt virkemiddel Viktig at brukeren kan få behandling for flere lidelser samtidig

9 Kompleks samhandling Ansvarliggjøring Holdninger
Arbeids- formidling Lege-/Sosial- kontor Trygde- kontor Ansvarliggjøring Holdninger Verktøy – IT løsninger og Individuell Plan Det er et stort poeng for oss å oppfordre alle aktører til å være bevisst kompleksiteten i behandlingsnettverket, ikke behandlingskjeden. Antallet deltakere og de enheter/organisasjoner som er representert her i dag illustrerer dette på en god måte. Og slike konferanser er gode møteplasser, men jeg vil utfordre dere på hvor gode er vi til å følge opp med etterarbeide etter slik hyggelige konferanser, og ikke minst, hvor gode er vi på å foreta rolleavklaringer?. Hvor gode er dere til å delta aktivt i ansvarsgruppemøter underveis i langtidsbehandling? Hva tjenere den enkelte bruker best i ”overgangen” mellom behandling i spesialisthelsetjenesten og vider behandling og oppfølging i den enkelte kommune Hvor gode er vi som veileder, hvor mye nytte har andre i behandlingsnettverket av oss? Vi går på lufta i uke 48, og vil gradvis utvikle web-sidene slik at dere kan hente relevant informasjon samt kontakte oss lettere for konsultasjoner. Rolleavklaring og forutsigbarhet er viktig. Målsettingen er at Rusforetakets enheter skal fremstå mest mulig likt i sin samhandling med den enkelte kommune. Dette vol gjøre alles arbeid enklere, men hovedpoenget er at kvaliteten på behandlingen for den enkelte bruker skal bli høyere og jevnere. Somatikk Psykiatri Rus

10 Følg oss på


Laste ned ppt "”Den Midt-Norske Modellen” Følger av rusreformene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google