Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
3/1-2012

2 Vurderingsenhetene De regionale helseforetakenes ”sørge for ansvar”.
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a har de regionale helseforetakene ansvar for å sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjeneste. Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

3 Aktuelle lover, forskrifter og rundskriv
Pasientrettighetsloven § 2-2 (rett til vurdering) Pasientrettighetsloven § 2-1 (rett til nødvendig helsehjelp, unntak er øyeblikkelig hjelp) Prioriteringsforskriften § 2 avgjør (prognose, nytte og kost), bygger på NOU 1997:18 ”Prioritering på ny” (Lønning II) IS-1505 veileder. Vurdering til TSB (for ulike faglige anbefalinger, veiledere, retningslinjer med mer.

4 Våre vurderingsenheter
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innebærer at vurderingene gjenspeiler tverrfaglighet (i motsetning til øvrig spesialisthelsetjeneste hvor det er medisinskfaglig vurderinger som legges til grunn). Lege, psykolog og sosialfaglig kompetanse skal komme til uttrykk ved vurderinger for inntak til TSB. Selve beslutningen kan legges til legespesialist såfremt tverrfagligheten kommer til syne i selve vurderingsarbeidet RAS, PUT (Stavanger og Sandnes), LAR, OBS

5 Tilbud i Helse Stavangers opptaksområde (18 kommuner)
Gauselskogen Veksthuset i Rogaland Put Stavanger Put Sandnes OBS Lar Ryfylke dps, avd Strand Rogaland A-senter Frelsesarmeens Behandlingssenter Stavanger SUS (akuttmottak MOBA, OBA og Amc2, ruskonsulenter, Engelsvoll, Læring- og mestringssenter, sengeposter psykiatri og dps) Dalana dps (OBD) 18 kommuner (herunder ulike former for behandlingstart- og lavterskeltilbud) ca. 250 til 300 fastleger 7-8 legevakter en rekke frivillige aktører, selvhjepsgrupper, brukerorganisasjoner og pårørendeforeninger Forskning om rus og avhengighet: KORFOR/SUS, IRIS, RAS og UIS Et betydelig antall personer er altså på en eller annen måte engasjert i å hjelpe personer som har en eller annen tilknytning til begrepene: rusmiddelavhengighet, bruk og misbruk. Med mer!

6 Veien i behandlingssystemet
Kommunehelsetjenesten Sosialtjeneste/ fastleger/ barneverntjeneste Vurderingsenheter innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk – finner plasser Rogaland A-senter, Psykiatrisk ungdomsteam i Stavanger og Sandnes Oppsøkende behandlingsteam (Stavanger) LAR Helse Stavanger Spesialishelsetjenesten innen psykisk helsevern, rus eller somatikk . Henvisninger skal gå begge/alle veger. Differensiert behandling (avrusing, poliklinisk, korttids døgnopphold, langtidsbehandling, rehabilitering) Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 til Helse Stavanger, Psykiatrisk divisjon. Henvendelser til Ryfylke dps, avdeling Strand. Tvangssaker etter §10-3 a til Rogaland A-senter. § 10-4 tilbakehold etter eget samtykke.

7 Modell for samarbeid Stabile støttetjenester Behandlings-
start/re-start Aktive behandlingstjenester Samfunnsintegrasjon Behandlings- start/re-start Aktive behandlingstjenester Samfunnsintegrasjon Stabile støttetjenester

8 Individuell plan, tiltaksplaner og ansvarsgrupper er verktøy
Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan (IP). Forskrift om IP etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Fastsatt av daværende Helse- og omsorgsdepartementet 23 desember 2004. Dette innebærer samarbeid mellom pasient, helse- og sosialtjenesten på kommunalt nivå og ulike spesialisthelsetjenester. Reguleres i helse- og omsorgsloven §§ 7-1, 7-2 (ip og koordinator, kommune) og spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-5 (ansvar for ip) og 2-5a (koordinator). Vilje og evne til å koordinere helhetlige pasientforløp, sammen med pasienten, skal komme til uttrykk i journal.

9 Samfunnsintegrasjon er målet!
Behandlingsstart som en egen fase i endringsprosessen der kommune, spesialisthelsetjeneste, pasient, pårørende og andre bidrar til at den rusmiddelavhengige skal få prøve ut endringsforsøk med endret rusbruk (helst rusfrie perioder), normalisering av kognitive, psykologiske og sosiale funksjoner, og utvikling av motivasjon i en fase der ambivalensen er særlig sterk. Gradvis overlapp fra behandlingsstart til aktiv behandlingsfase der spesialisthelsetjenesten har en mer dominerende rolle, men der behandlingsintensitet og form, og samarbeid med ulike aktører tilpasses den individuelle endringsprosessen. Gradvis overlapp til fase med aktiv samfunnsintegrasjon og langvarig oppfølging. I denne fasen vil kravene til tilpasset intensitet og kontaktform være enda viktigere om en skal kunne opprettholde den nødvendige varigheten av kontakt, særlig fra spesialisthelsetjenestens side. Stabile støttetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten gjennom hele behandlingsforløpet vurdert ut fra behov. Radikalt bedre muligheter for re-inntak i aktive behandlingstjenester eller annen økt intensitet i kontakt ved glipper og fare for tilbakefall.

10 Gauselskogen Døgninstitusjon
12 behandlingsplasser, samt 7 rehabiliteringsleiligheter Samtidige rus- og psykiske lidelser 18 til 30 år. Kvinner og menn. Integrert behandling (samtaleterapi, miljøterapi, gruppeterapi og rehabilitering i leiligheter)

11 Veksthuset i Rogaland Døgninstitusjon 15 behandlingsplasser
Rus- og avhengighetsproblematikk Fra 18 år. Kvinner og menn Hjelp til selvhjelp med fellesskapet som metode Gruppebasert behandling med vekt på mestring, ansvar og relasjoner

12 Frelsesarmeens behandlingssenter i Stavanger (FAB)
Døgninstitusjon 12 behandlingsplasser Alvorlig rusmiddelavhengighet. Lettere psykiske lidelser Moderat til høyt funksjonsnivå 18 år og oppover. Kvinner og menn Utredning, diagnostisering og behandling Stabiliseringsenhet: 1 – 4 uker, 6 plassser. 6 dagplasser. Overordnet målsetting – Sømløs behandlingskjede for den enkelte. Det skal foreligge klar plan for videre behandling.

13 Ryfylke dps, avdeling Strand
6 behandlingsplasser, fortrinn til LAR pasienter. Pasienten må følges opp av behandler fra poliklinikk. Ved ledig kan også TSB pasienter som ikke er i LAR benytte tilbudet. 6 plasser forbeholdt plassering etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10.2

14 Rogaland A-senter, døgn
Døgnbehandling. Intensiv behandling inntil 4 måneder 15 behandlingsplasser Strukturert og intensiv behandling. Åpen avdeling, setter krav til egne ressurser og kontroll av atferd og impulskontroll ift rusing enn andre institusjoner 18 år og oppover. Kvinner og menn

15 Rogaland A-senter, avrusing
Avrusingsopphold Forbeholdt medisinsk avrusing 12 plasser 18 år og oppover. Kvinner og menn 3 – 7 dager

16 Rogaland A-senter, stabilisering/utredning
6 plasser For pasienter som trenger en stabiliseringsperiode etter medisinsk avrusing eller som trenger en innleggelse i forbindelse med utredning av behandlingsbehov 1 – 4 uker

17 Rogaland A-senter, akutt
Vaktordning med lege Vurdering av akutt situasjon Kan føre til: 1. Akuttinnleggelse. Pasienten gis tilbud innen 12 timer. Varighet 1 – 3 døgn 2. Akutt poliklinisk/ambulant samtale. Vurdering, rådgivning og kriseintervensjon. Påfølgende virkedag.

18 Rogaland A-senter, gravide og ”raskere tilbake”
Tar i mot gravide kvinner etter los om sosiale tjenester § 6.2. Også frivillig behandling av gravide. Eget team med spesialkompetanse på graviditet og avhengighet ”Raskere tilbake”. For personer som står i fare for å bli sykemeldt. Poliklinikk, avrusing og døgnbehandling. Inntak via Helseforetakets ordning ”Raskere tilbake”.

19 Hordaland, Helse Bergen
Floen kollektivet, avdeling Manger (Avdeling for rusmedisin) har 18 sengeplassar Floen kollektivet, avdeling Bergen (Avdeling for rusmedisin) har 16 sengeplassar Seksjon Askøy (tidlegare Askøy Blå Kors Klinikk) har 28 sengeplassar. Avdeling for rusmedisin, Forsterka ruspost (innlegging utan eiga samtykke) har 6 sengeplassar. Kalfaret behandlingssenter 12 plasser

20 Bergensklinikkene Hjellestad (32 plasser for utredning/behandling – inntil 6 måneder) Skuteviken (to avdelinger for hhv alkohol og illegale rusmidler). Avrusing, abstinensbehandling og døgnbehandling Ungdomsavdelingen ved Hjellestad. Kjønnsspesifikk behandling for kvinner og menn i aldersgruppen 18 til døgnplasser spesielt rettet mot ungdom. Inntil 9 måneder (brukerstyrt tilnærming, mentaliseringsbasert terapi, MI).

21 Sogn og Fjordane, Helse Førde
Tronvik, post 6, 2 etasje Avrusing og stabilisering 7 plasser Tronvik, post 6 1 etasje langtidsbehandling 8 plasser Kvinner og menn 18 år og oppover

22 Helse Fonna Ungdomsenheten, Karmøy dps 17 – 23 år, kvinner og menn, utredning (spesielt adhd, bipolar lidelse i kombinasjon med rus). Langtidsbehandling Haugaland A-senter. Behandling av rusmiddelavhengighet. Varighet 1 måned til 1 år. 18 år og oppover. Kvinner og menn § 12 godkjent, kvinnetilbud, familiebehandling, LAR

23 Valdresklinikken 6 Helse Vest plasser 12-trinnsmodell kvinner og menn
18 år og oppover.


Laste ned ppt "Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google