Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikre best mulig samhandling for/rundt hver bruker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikre best mulig samhandling for/rundt hver bruker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikre best mulig samhandling for/rundt hver bruker
(med primærtjenestene, øvrige spesialisthelsetjenester og andre)? Høstmøte i Rusforetaket ved Reidar Hole

2 Temaer Individuell plan (IP) Utskrivning Epikrise
Hvordan sikre at alle brukere som har behov for og ønsker dette får IP. Utskrivning Hvordan sikre forsvarlig utskrivning (planlagt, ikke-planlagt)? Epikrise Hva er en epikrise og hvordan sikre utsending senest innen 7 dager til de som har videre oppfølgingsansvar.

3 Formål Felles forståelse av kritiske forhold – bidra til/sikre ”god praksis” Noe raskt ”summearbeid” fra enhetene i tilknytning til hvert tema.

4

5 Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til å delta i ordningen med individuell plan. Ordningen består av: 1. en koordinator 2. en planprosess, det vil si en kartlegging av dine ressurser, muligheter og behov, og hva dine omgivelser og hjelpeapparatet kan bistå med 3. et reviderbart plandokument 4. og ordningen skal sikre samarbeid mellom aktuelle instanser og tjenesteytere om å yte deg et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud i tråd med gjeldende lovverk på de aktuelle områdene og i tråd med ditt plandokument.

6 Viktigste problemstilling for å lykkes med IP?
Tyrili Vestmo BS Veksthuset MNK-rus Kvamsgrind Lade BS LAR-Midt Nidaroskl ARP Rusadm

7 Veiledende mal fra Rusforetaket

8 Andre Rusbehandlings- enhet Individuell plan Sosialtjeneste Fastlege

9 Kritiske punkter Henvisning skal ideelt være en del av IP eller si noe om IP. Hvis ikke skal vi gripe tak i dette. Har pasient behov for IP og ønskes dette? Parallell prosess med behandling og planarbeid IP skal sikre koordinert oppfølging ut fra brukers mål/ønsker/behov. (kan være ”enkel”, ”omfattende”, ”justerbar”) Koordinatorrollen. Hvem kommer til å følge pasienten på en koordinerende måte?

10

11 Forsvarlig utskrivning Planlagt, ikke-planlagt (avbrudd/regelbrudd)
Når behandlingen avsluttes, utskrives pasienten. Når er pasienten utskrivningsklar v/planlagt utskr? Når skrives pasienten ut ved avbrudd? Jfr forsvarlighetskravet (SHL § 2-2 HPL §§ 4 og 16) skal utskrivning følges av nødvendig oppfølgning fra andre instanser i helse- og sosialtjenesten. Rusbehandling har en lovfestet varslingsplikt til sosialtjenesten dersom pasienten har ønsket dette (planlagt, ikke-planlagt)

12 Viktigste problemstilling ved ikke-planlagt utskrivning for å sikre forsvarlighet
Tyrili Vestmo BS Veksthuset MNK-rus Kvamsgrind Lade BS LAR-Midt Nidaroskl ARP Rusadm

13 Helsetilsynet har under tilsyn ved en rusinstitusjon i 2004 uttalt følgende omkring dette punktet:
Særlig viktig mener Helsetilsynet dette er når det gjelder utskriving av pasienter fra behandlingsinstitu-sjonen mot sin vilje, enten som følge av rusmisbruk eller ved brudd på andre regler. Institusjonen må ha systemer som sikrer at det er foretatt en helsemessig vurdering av hvorvidt det er forsvarlig å skrive ut pasienten, og det må dokumenteres at slik vurdering er foretatt av vedkommende som har myndighet til å ta en slik vurdering.

14 Kritiske punkter (ved ikke-planlagte utskrivninger)
Hvilke regler gjelder (hvorfor har vi reglene?) Informasjon/drøfting med hver pasient og pasientgruppa samlet Pasientenes ansvar/vårt ansvar Vurdering av konkrete situasjoner og ansvar for utskrivningsbeslutningen (jfr forsvarlighet) Ved avbrudd: Kan behandlingen startes igjen? Ved regelbrudd: Den konkrete avslutningen Varsling/informasjon til deltakere (krisesituasjon bør være et punkt i IP)

15 Epikrise Definisjon Epikrisetid Nasjonal kvalitetsindikator
En sammenfatning av journalopplysninger som sendes det helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging Epikrisetid Er et uttrykk for samhandling/kommunikasjon mellom helseinstitusjon og øvrig helse- og sosialtjeneste. Nasjonal kvalitetsindikator Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato. Kravet er 80%.

16 Eksempel på mal fra psykiatrisk poliklinikk

17 Epikrisetid i oktober 2005

18 Viktigste problemstilling for å nå kravet om 80% utsendte epikriser innen 7 dager
Tyrili Vestmo BS Veksthuset MNK-rus Kvamsgrind Lade BS LAR-Midt Nidaroskl ARP Rusadm


Laste ned ppt "Hvordan sikre best mulig samhandling for/rundt hver bruker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google