Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal1 Helhetlige oppvekstplaner i Verdal ! Hvorfor og hva er det vi gjør ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal1 Helhetlige oppvekstplaner i Verdal ! Hvorfor og hva er det vi gjør ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal1 Helhetlige oppvekstplaner i Verdal ! Hvorfor og hva er det vi gjør ?

2 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal2 Utfordringer i fht aldersgruppa kan kanskje beskrives slik ?

3 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal3 Hvorfor ? Behovet for arbeidskraft. I arbeidsstyrken 2 400 000 personer I utkanten av arbeidsstyrken 7- 800.000 personer: 298 000 – uførepensjon 33 000 – tidsbegrenset uførestønad 129 000 - sosialhjelp 120 000 - sykepenger 64 000 - attføring 38 000 - dagpenger 46 000 - rehabiliteringspenger 12 000 - overgangsstønad 9 000 - individstønad 2 400 - ventestønad 1 900 - ventelønn

4 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal4 Hvorfor ? ( stortingsmelding 16 – 2006 ) Hver fjerde 15 åring går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter. En av fire avbryter videregående opplæring. Svakhetene i utdanningssystemet rammer særlig de barn, unge og voksne som stiller svakest i utgangspunktet. Over 400 000 voksne har svake lese og regneferdigheter ( disse har vært barn en gang !)

5 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal5 Hvorfor ?

6 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal6 Hvorfor ? Verdal kommune Økonomisk smalhans – barnehagene merket det spesielt. Det fantes ikke midler til spesialpedagogisk hjelp til andre en barn med klare medisinske diagnoser. Ingenting til å styrke tilbudet til barn med behov, men som ikke hadde diagnose. Styrerne i barnehagene ( både private og kommunale )setter seg ned sammen med PPT ansatte og prøver å finne en løsning. Hva gjør vi ?

7 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal7 Hvorfor ? Verdal kommune * Økonomisk smalhans – barnehagene merket det spesielt… 2006/2007Netto driftutgift Andel utg. tilrettelagte aktiviteter ( spes. ped ) Andel barn Stjørdal11466,-13 %6 % Steinkjer7373,-17,2 %6 % Levanger5571,-12,4 %4 % Verdal1151,-8,2 %3 %

8 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal8 Plan for 0 – 6 år Det ble nedsatt (31.08.06) en arbeidsgruppe som skulle lage en plan. Bakgrunn er at det finnes en gruppe barn ( gråsonebarn ) som vi i dag ikke gir et godt nok tilbud. Ulike kjennetegn på denne gruppa er; språkvansker, fysiske og psykiske problem, omsorgssvikt, konsentrasjonsvansker og manglende modenhet, eller ofte flere av disse problemene i kombinasjon. I tillegg valgte man å se på minoritetsspråklige og tospråklige barn som har behov for ekstra oppfølging i fht språk og språkutvikling før de begynner på skolen. En ”erkjennelse” i gruppa var dersom man ikke fikk snudd tendensen, så ville utviklingen med at andelen av undervisningsressursene som blir brukt til spes. ped i grunnskolen i Verdal fortsette å øke. I dag bruker vi 21 % av undervisningsressursene i grunnskolen til spesialpedagogiske tiltak etter enkelt vedtak. Mandatet til arbeidsgruppa var å utforme forslag til beskrivelse av hva satsningen skal omhandle, aktuelle deltagere, tidsperspektiv, organisering, økonomi samt framdriftsplan for stasningen. Planen legges fram og vedtas i kommunestyret mai/juni 2007.

9 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal9 Planen for 0 – 6 år ”eies” av 1 rep fra private barnehager 1 rep fra kommunale barnehager 1 rep fra helsesøstrene 1 rep fra barnevern 1 rep fra jordmødrene 1 rep fra PPT 1 rep fra økonomienheten 1 rep fra Ressurssenter Helse Omsorg og Velferd Rådgiver for barnehagesaker Leder for Ressurssenter Oppvekst Denne gruppa møtes en gang pr mnd, etter en fast satt prosedyre som framgår av planen.

10 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal10 0–6 årsplanen fører til en helhetlig satsning. Helhetlige oppvekstplaner blir oppvekstsektorens på Verdal sitt bidrag inn i kvalitetskommune programmet

11 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal11 Hovedsatsningsområder 0 – 6 år Tidligst mulig innsats Foreldreforberedende kurs Tigris ( tidlig intervensjon i fht rusmiddelbruk rundt graviditet og småbarns periode

12 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal12 Advarer mot foreldrefyll Nybakte mødre har det for travelt med å dra på fest mener disse kvinnene. Nå slår de alarm mot festkulturen. Tidligere var ammeåret et hvileår. Nå kan vi se nybakte mødre ute og feste en måned etter fødselen. Utviklingen bekymrer oss, sier kommunejordmor Gunn Hauan Tronsen. Sammen med hele støtteapparatet i Verdal kommune vil hun slå alarm mot en utvikling som bekymrer. Sosionom Rigmor Hafell i Nav, Inger Lise Rostad i forebyggingsgruppa, helsesøster Brit Heitlo Holm og barnevernkurator Siv Mette T. Lindsetmo ( Trønder – Avisa 24.05.08 )

13 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal13 Tiltak som vi er i gang med Språk i vid forstand Foreldreveiledning - Webster Stratton Språk 4 – Vi kartlegger alle 4 åringene på helsestasjonen.

14 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal14 Tiltak som vi er i gang med Økte ressurser til veiledning av barnehagene –Språk og språkutvikling –Omsorg og omsorgssvikt –Fremmedspråklige –Adferd –Motorisk utvikling Arbeidsmetode – nettverk mellom barnehagene + veiledere ut i barnehagene å informere og veilede. ( vi ansatte barnevernpedagog, vernepleier og sosionom i 50 % stilling og fysioterapeut i 20 % )

15 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal15 Det vi ønsker er..

16 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal16 Resultat av det vi har gjort så langt ? Økt samhandling internt – entusiasme. Helhetlige oppvekstplaner – vårt bidrag i kvalitetskommuneprogrammet. 6 – 16 årsplan vedtatt i juni 08 i kommunestyret.

17 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal17 Tilleggseffekt av 0 – 6 årsplanen. Ekstern interesse –Fylkesmannen i Nord – Trøndelag. –Oppfordring til å søke midler fra UDIR, Kunnskapsløftet. V ”Kult og kunne fra lappea til vitnemål” Dette gir oss 1,1 mill over 2 år. Nafo - fokuskommune

18 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal18 Adressa 30.06.08

19 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal19 Tidlig og samordnet 6 – 16 år Tiltak som : - er tverrfaglige og forebyggende. - på sikt fører til at kurven for spes. ped tiltak i grunnskolen avtar. - kan settes i verk tidligst mulig, slik at vi gir riktig hjelp til riktig tid til barn, unge og foreldre.

20 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal20 MÅLGRUPPER Barn og unge i skolen De foresatte Ansatte i skole og Sfo De kommunale tjenestene som samhandler med skole, foreldre og elever. Lokalsamfunnet.

21 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal21 Tiltak som gjelder alle virksomhetsområdene i kommunen og som fordrer samarbeid mellom områdene og som det ikke er satt av midler til. 1. Forventningsavklaringer i fht strategiplanen – skal gjennomføres jfr strategiplanen 2. Lesekurs på alle skoler som spisses mot de utfordringene som elevene har, mål om at lesekoden skal være knekt til jul i 2. trinn. Jobbe med leseforståelse på alle trinn. Her kan kartleggingsprøvene i bl.a. 2. trinn være et nyttig hjelpemiddel. 3. Økt bemanning i 1. trinn – må diskuteres og prioriteres ved ordinær budsjettbehandling. Jfr bl.a. signalene fra regjeringa om at dette vil komme fom høsten 2009. 4. Leksehjelp – må løftes inn i den ordinære budsjett behandlingen dersom vi skal gjøre noe på alle skolene med dette.

22 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal22 Tiltak som gjelder alle virksomhetsområdene i kommunen og som fordrer samarbeid mellom områdene og som det ikke er satt av midler til. 5. Eget Sfo tilbud for barn med særskilte behov fom 5. klasse – må vurderes i fht budsjettbehandlingen, oppstart høst 2009/forsterka skole. 6. Etablere ressursteam i alle oppvekstområdene ( deltagelse fra Ressurssenter Oppvekst og fra Ergo/fysioterapitjenesten ) 7. Samordning av kurs, kompetanseheving og utredningsarbeid. 8. Mobbing/sosialkompetanse – Vi må sette i gang et arbeid som fører fram til at vi velger en felles metodikk/program for alle skoler i kommunen. ( jfr pkt 7 ) 9. Begynner opplæring i norsk, engelsk og matematikk ( fokus på kompetanseheving på disse feltene, jfr pkt 7 )

23 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal23 Tiltak som det er satt av midler til og som det foreslås blir gjennomføres i alle virksomhetsområdene. 1. Forventningsavklaringsmøter mellom foreldre til minoritetsspråklige elever og skolen ved oppstart i 1. klasse, 5. klasse og mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Det forutsettes at de midlene som er avsatt skal brukes til tolk. 2. Elever med svak faglig, motorisk og sosial progresjon gis raskt ekstra støtte og trening. 3. Økt fokus på plikten til å melde fra til barnevernet og økt kjennskap om barnevernet hos ansatte i skole og sfo. 4. Skrivedans. Det gjennomføres kurs for alle førsteklasselærere og representanter for barnehagene. Kurset gjennomføres av ergo/fysioterapitjenesten. 5. Foreldremøter om rus og digital mobbing gjennomføres med foreldre, elever i 7. klasse våren 2009. Dette er et samarbeid mellom Nav, politi, helsesøster og ungdomskontakten. 6. Arbeidet med overgangen barnehage – barneskole sluttføres og egne skjema, plan og prosedyrer utarbeides. 7. Arbeidet med overgangen Barnetrinn – ungdomstrinn sluttføres og egne skjema, plan og prosedyrer utarbeides.

24 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal24 Tiltak som er begrenset til et eller to oppvekstområder. 1. Foreldreskole 2. Webster Stratton sitt lærerprogram taes i bruk i et oppvekst område i 2009 i samarbeid med PPT. 3. Basisgruppe i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever. Ressursene til grunnleggende norskopplæring sees i sammenheng og samles til en basisgruppe med egen kontaktlærer. 4. Zippys venner, Arbeid i fht elevenes psykiske helse rettet mot elever i 1 – 2. klasse. Gjennomføres sammen med helsesøster og ppt. 5. Basisteam etableres som felles tverrfaglige team for ungdomsskolene. Verdalsøra U og Vuku. 6. Helsesøster mer tilgjengelig på ungdomsskolene. 7. Klasseledelse – jfr ståstedsanalysen som sier at her har vi et stort forbedringspotensial.

25 Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal25 Samordnet innsats 16 – 18 ( 23 ) Arbeidet blir satt i gang i løpet av vinteren. Skal i tillegg ha fokus på fritid Forslag legges fram til høring og politisk behandling vår 2009. Settes ut i livet høst 2009


Laste ned ppt "Lars Einar KarlsenRessurssenter Oppvekst Verdal1 Helhetlige oppvekstplaner i Verdal ! Hvorfor og hva er det vi gjør ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google