Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingen Tromsværing er så liten at ikke fylkesmannen ser han eller henne Fylkesmannen i Troms: SJUMILSSTEGET Bodø 22.-23.januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingen Tromsværing er så liten at ikke fylkesmannen ser han eller henne Fylkesmannen i Troms: SJUMILSSTEGET Bodø 22.-23.januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingen Tromsværing er så liten at ikke fylkesmannen ser han eller henne Fylkesmannen i Troms: SJUMILSSTEGET Bodø 22.-23.januar 2013

2 Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet ”Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne”

3 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! STEG 1 •Ungdomsråd / Barns og unges kommunestyre - etablert h.h.v. 1992 og 2009 - felles vedtekter og gjennomgående representasjon f.o.m. 2011 •Demokratiopplæring / utvikle lokal læreplan - informasjonshefte til skolene - lokal rammeplan vedtatt i 2012 •Barnetråkk - oppstart ved Finnsnes barneskole og Finnsnes ungdomsskole høsten 2011 - konsekvenser for / deltakelse i arealplanlegging

4 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! STEG 2 •Det tverrfaglige møtet - vedtatt av kommunestyret og iverksatt høsten 2010 - i alle skoler og barnehager/helsestasjoner hver 8.uke - PPT, helsesøster, barnevern, psykiatritjeneste og fysioterapitjeneste •Satsing mot barnefattigdom - utstyrsbank - rockeverksted - foreldreveiledning - arbeid med handlingsplan i 2011/12 •Lek og fritid - lekeparken/LEO 2014 - fylkeskontoret for Ungdommens kulturmønstring (UKM) - internasjonal kulturutveksling

5 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! STEG 3 •Actionuker - Lavterskeltilbud ferieaktiviteter for ungdom i vinter- og sommerferie - Gi opplevelser •Aktivitet og mestring - ”Idrett og utfordring” rettet mot inaktive ungdommer

6 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! STEG 4 •Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - politisk vedtatt høsten 2011 og iverksatt fra 1.januar 2012 •Holdningsarbeid - jentesnakk-/guttesnakkgrupper i skolene - opplæring lærere og helsesøstre i forhold til vold og seksuelle overgrep - fagdager for ansatte i aktuelle tjenester •Manifest mot mobbing - gjennomført aksjonsuker både i 2011 og 2012 - lage lokal handlingsplan som inkluderer både skole og fritid - oppstart av eget prosjekt ”Jobbing mot mobbing” høsten 2012

7 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! STEG 5 •Integrert teater - Samhandling med utviklingshemmede i regi av det kommunale fritidskontoret •Samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og foreninger - Hovedfokus på barn med funksjonsnedsettelser og innvandrerbarn - Prosjekt med støtte fra BLD og idrettsrådet a)Modeller for samarbeid b)Systemer for opplæring og veiledning c)Konkrete tiltak og planmessig likestillingsarbeid

8 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! STEG 6 •Mestringsgrupper - barn/unge av psykisk syke / rusavhengige foreldre - samarbeid helsesøstertjeneste og psykisk helsetjeneste - iverksatt vinteren 2011 •Forebygging - anbefalinger fra arbeidsgruppe knyttet til Samhandlingsreformen a) fokus på fysisk aktivitet i skolene b) god kostveiledning fra helsesøstertjenesten c) forebyggende program i alle skoler mot tobakk og rus d) alle skolene skal ha fokus på psykisk helse

9 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! STEG 7 •Støa - tilpasset undervisning på ungdomstrinnet for de som holder på å droppe ut av skolen •Satsing på bedre læringsmiljø - alle grunnskoler i kommunen deltar i nasjonalt prosjekt for bedre læringsmiljø - halvparten av skolene med i nystartet prosjekt for bedre skole / heim – samarbeid •Solid grunnmur - prosjekt over flere år for styrking av begynneropplæringa •Satsing på skolelederutdanning

10 Fjern bekymringene før de blir et problem DET TVERRFAGLIGE MØTET

11 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!  TIDLIG INTERVENSJON - Fjern bekymringer før de blir et problem  SAMARBEID – fra stafett til lagspill

12 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! HVA ER DET TVERRFAGLIGE MØTET?  Møteplass for tverrfaglig samarbeid  Møteplass for foreldre og hjelpeapparat  Møteplass for undringer, råd og veiledning

13 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! HVORFOR DET TVERRFAGLIGE MØTET?  Trygg møteplass for foreldre og alle gode hjelpere  Felles ansvar med tydelig ansvarsfordeling  Ei dør inn

14 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! HVEM DELTAR I DET TVERRFAGLIGE MØTET?  Foreldre og barn og barnets helsestasjon, barnehage eller skole  Åpenhet, ingen overraskelser i møtet!

15 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! HVEM DELTAR I DET TVERRFAGLIGE MØTET ? •Helsesøstertjenesten • PPT • Barneverntjenesten • Psykisk helsetjeneste • Jordmortjenesten • Fysioterapitjenesten

16 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! HVEM DELTAR I DET TVERRFAGLIGE MØTET? •Andre som foreldre, barnehage eller skole ønsker å ha med (eks. lege, logoped, støttepersoner etter foreldres ønske)

17 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! UTFORDRINGER •KOORDINERING AV MØTESYSTEMET •TILSTREKKELIG MED RESSURSER OG VILJE TIL Å PRIORITERE MØTENE I TJENESTENE •EVNE OG VILJE I SKOLER OG BARNEHAGER TIL Å BRUKE MØTET •”FORELDREFRYKTEN” •GODE TILTAK Å SETTE INN NÅR BEKYMRINGER AVDEKKES

18 ”Alle barn i Lenvik har like muligheter” Handlingsplan mot barnefattigdom

19 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! MÅL •Alle barn bor trygt og godt og har en varig og stabil livs- og boligsituasjon •Alle barn deltar i velferds- og aktivitetstilbud ut fra behov •Alle barn har like muligheter for utdanning •Alle barn har mulighet til å være i barnehage •Alle barn har mulighet til å delta på SFO

20 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! FORESLÅTTE TILTAK •Bedre samordning av det sosiale arbeidet overfor barn •Styrke generell foreldreveiledning •Videreføre og videreutvikle mestringsgrupper for barn •Videreutvikle og videreføre utstyrsbanken, rockeverkstedet, actionuka •Samarbeid mellom offentlige og private om fritidstilbud •Bedre tilrettelegging for fremmedspråklige barn i skolen •Foreldreveiledning hjem – skole •Bedre undervisning i skolene om økonomi •Inntektsgradering foreldrebetaling i barnehage og SFO

21 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! UTFORDRINGER •Kompetanse •Utredningskapasitet •Kommuneøkonomi


Laste ned ppt "Ingen Tromsværing er så liten at ikke fylkesmannen ser han eller henne Fylkesmannen i Troms: SJUMILSSTEGET Bodø 22.-23.januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google