Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn.

2 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 2 Verdal kommune Kort presentasjon:  Industri og landbrukskommune med litt over 14 000 innbyggere  11 private barnehager  9 kommunale barnehager  8 sfo - tilbud  10 grunnskoler/ 2 ungdomsskoler  Elevtall på ca 2100 ( på vei ned - fødselstall under 200 )  1 Videregående skole med ca 600 elever  Vi er organisert i virksomhetsområder  5 av disse rene skole /barnehageområder ( geografi )  1 område er Ressurssenter Oppvekst som består av bl.a: Barnevern, Helsestasjon, PPT, Ungdomskontakt, Rådgivere ifht skole, barnehage og minoriteter, forebyggingsprosjekter og MOT.

3 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 3 Verdal kommune Vi har gjennom snart to tiår bosatt flyktninger etter avtale med IMDi. Og vi har et kommunestyre vedtak om mottak av 30 flyktninger pr. år. 3 % av befolkningen har minoritetsspråklig bakgrunn.  25 barn i barnehage ( 11 nasjonaliteter )  85 barn i grunnskolealder ( 10 nasjonaliteter )  39 unge i videregående skole  52 voksne med opplæring i norsk og samfunnskunnskap. ( 15 nasjonaliteter )  Pga familiegjenforening får vi 20 – 25 nye barn og unge i løpet av høsten 2008.

4 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 4 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: ”Livskvalitet og vekst”. I vår kommunale strategiplan for oppvekst sektoren står det bl.a: oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø der alle blir respektert for den de er ”Barn og ungdom skal, ut fra sine evner, interesser og forutsetninger, oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø der alle blir respektert for den de er, ingen føler at de er satt på sidelinjen, alle får faglige utfordringer, spesielt i skriving, lesing, regning og bruk av digitale verktøy”.

5 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 5  Bakgrunn; Robekklista, situasjonen i barnehagene, store sosial utfordringer bl.a rus og hjemløse m.m.  Tverrfaglig forebyggende plan på barn fra før fødsel til skolestart 07 - 11( vedtatt juni 07 ).  Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 – 16 år 08 – 12 ( vedtatt juni 08 ).  Samordnet innsats overfor unge i alderen 16 – 18 år, utarbeides 08/09 vedtas vår 09. Planer

6 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 6 Sammenhengen i planene ser slik ut!

7 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 7 Tverrfaglig forebyggende plan for barn fra før fødsel til skolestart  Tidligst mulig innsats  Foreldreforberedende kurs  Tigris ( tidlig intervensjon i fht rusmiddelbruk rundt graviditet og småbarns periode )  Språk i vid forstand  Foreldreveiledning - Webster Stratton  Språk 4 – Vi kartlegger alle 4 åringene på helsestasjonen – samarbeidsavtale helsestasjon/barnehagene.

8 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 8 Samarbeid med foreldre – en del av forebyggingsarbeidet.  Barnehage brosjyrer på ulike språk  Vi utfordrer Fau på barnehagene til å gjøre en ekstra innsats for å få med flest mulig minorites- språklige foreldre med på dugnader.  Økt bruk av tolk i samtaler.  Egen foreldremøter  Forbereder overgangen barnehage – skole i god tid.

9 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 9 Tverrfaglig forebyggende plan på barn fra før fødsel til skolestart Økte ressurser til veiledning av barnehagene/foresatte – Språk og språkutvikling ( spesialpedagog og helsesøster) – Omsorg og omsorgssvikt ( Barnevernspedagog ) – Minoritetsspråklige ( Sosionom ) – Sosialkompetanse/Adferd ( Vernepleier ) – Motorisk utvikling ( Fysioterapeut ) – Psykisk helse ( Helsesøster med utdanning i psykiatri ) Arbeidsmetode – nettverk mellom barnehagene + veiledere ut i barnehagene å informere og veilede. Vi bruker også mye penger på kompetansehevende tiltak.

10 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 10 En kjærkommen tilleggseffekt av 0 – 6 årsplanen.  Ekstern interesse – Fylkesmannen i Nord – Trøndelag. – Oppfordring til å søke midler fra UDIR, Kunnskapsløftet. Vi søker med prosjektet ”Kult og kunne fra lappea til vitnemål” Dette gir oss 1,1 mill over 2 år. - Etter initiativ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjør NAFO oss til den første fokuskommunen i landet. Denne eksterne interessen gir oss også styrke internt i kommunen. Vi får mer positiv oppmerksomhet. Og det gjør det lettere å få gjennomslag i egen organisasjon.

11 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 11 Kult og kunne, fra lappea til vitnemål !  Visjonen: ”Kult å kunne, fra lappea til vitnemål”.  Pedagogisk idè; Utvikle et flerkulturelt læringsfellesskap med et majoritetsinkluderende perspektiv.

12 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 12 Ståstedsanalysen – hva viste den ? 1. Personalet i barnehagene har behov for mer kompetanse og kunnskap om språkstimulering av barn med to - eller flerspråklig bakgrunn. 2. Personalet i skolen mener at skolenes praksis når det gjelder likeverdig opplæring og det å gi elevene redskap for å få forståelse og deltakelse i det flerkulturelle samfunnet, må bedres. 3. Personalet i skolen mener også det er nødvendig med et økt samarbeid med fagmiljø, for eksempel Ressurssenter oppvekst for å løse utfordringer knyttet til elevenes atferd og sosiale kompetanse.

13 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 13 Ståstedsanalysen – eksempel Opplæringen ved vår skole gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet. ( Alle skolene) 24,6 %69 %6,4 % Opplæringen ved vår skole gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet. ( Skole 1 ) 24,1%69,0%6,9% Opplæringen ved vår skole gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet. ( Skole 2 ) 33,3%63,0%3,7% Opplæringen ved vår skole gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet. ( Skole 3 ) 18,2%69,7%12,1%

14 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 14 Kult og kunne, fra lappea til vitnemål ! Prosjektmål for oss i dette arbeidet: • Tidlig innsats for likeverdig opplæring og økt læringsutbytte for minoritetsspråklige barn og unge. • Skape en helhetlig organisasjonsmodell med løsningsretta arbeidsmåter, og kollektiv organisasjon som korresponderer med utfordringene i arbeidet med minoritetsspråklige barn og unge • Nå definerte pedagogiske mål gjennom utvikling av en mer helhetlig teamorganisering og forpliktende teamarbeid • Forpliktende samarbeid mellom enheter som har betydning for opplæringssituasjonen

15 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 15 ”Glansbilde”  Skolene i ”Kult og kunne” fikk i oppgave å lage et glansbilde av seg selv.  Ekstern skolevurdering i neste uke( uke 39 ), på to av skolen i prosjektet.  Skolene blir vurdert i fht ”glansbildet”, de får en rapport som de skal bruke i arbeidet i med prosjektet.

16 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 16 Kult og kunne, fra lappea til vitnemål ! Resultatmål 2008- 2009 Ledelsen:  Etablere hensiktsmessige team og nettverk internt i organisasjonen.  Legge til rette for at ”team som arbeidsmåte” blir det foretrukne arbeidsmåten på alle enheter.  Forbedre eksisterende prosedyrer og skriftlige rutiner for overgangene mellom institusjonene innen 31.12.08.  Øke antallet ansatte med minoritetsbakgrunn i skolen og barnehagen.  Lage felles prosedyrer og utvikle felles rutiner for mottak av nyankomne barn/elever innen 31.12.08 Personalet:  Øke kompetansen blant ansatte i barnehage og skole når det gjelder tospråklig utvikling og flerkulturelle spørsmål.  Øke kompetansen hos ansatte i skole og barnehage om team som arbeidsform for å nå pedagogiske mål  Prøve ut en prosedyre for systematisk kunnskaps- og erfaringsdeling samt bruk av kollegaveiledning/- støtte i teamene.

17 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 17 Kult og kunne, fra lappea til vitnemål ! Resultatmål 2008 – 2009 Barna i barnehagen:  100 % av minoritetsspråklige barn skal være kartlagt innen 31.12.08  ”Min utviklingsplan” skal tas i bruk ved alle barnehager innen 31.12.08 Elevene:  50 % av minoritetsspråklige elever skal være kartlagt innen 31.12.08  Bedre skoleprestasjonene for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.  Minst to tiltak ved hver enhet som fremmer ”den minoritetsspråklige elev som ressurs”, innen 1.februar 2009.  Bedre læringsmiljøet og arbeidet mot rasisme, mobbing og diskriminering. Foreldrene:  Gjennomføre to samtaler med gjensidige forventningsavklaringer med foresatte innen 1.februar 2009.  Øke bruken av tolk.

18 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 18 Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 – 16 år  Forventningsavklaringer mellom foreldre til minoritetsspråklige elever og skolen ved oppstart i 1. klasse, ved overganger mellom 4. og 5. klasse om mellom barnetrinn og ungdomskole. ( Det er satt av midler til bruk av tolk ).  Foreldre veiledning ( Webster – Stratton )  Ressursteam i alle oppvekstområdene  Helsesøstrene mer tilgjengelig på Ungdomsskolene  Basisgruppe i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever på hver av de 4 skolene med mange minoritetsspråklige elever.

19 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 19 Basisgruppe – hva er det ? Basisgruppe i grunnleggende norsk Aldersblandet og Nivåbasert. Ordinært trinn Deltagelse i praktisk estetiske fag Deltagelse i alle felles arrangement Suksessiv deltagelse i andre fag etter kartlegging Ved ankomst Kartlegging Etter hvert som norskkunnskapene vokser

20 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 20 Dette virker – oppslag fra i sommer.

21 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 21 Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 – 18 ( 23 ).  Dette arbeidet er vi ikke kommet i gang med, men viktige element vil være: - Overgangen grunnskole/videregående skole - Motivere elever til å begynne på videregående og til å fullføre. - Fritid - samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner og Verdal kommune. - Ungdomskontakten/ungdomsklubb. Styrking av den forebyggende satsningen. - Musikk og kulturskolen -

22 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 22 Hva er det vi gjør, med de voksne ?  Norsk opplæringa for de voksne har en litt annen organisering enn ellers i kommune Norge.  Norsk opplæring i bedrift.  Verdals prosjektet – krafttak for inkludering. ( et næringslivsdrevet prosjekt ! )

23 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 23 Verdalsprosjektet – Krafttak for inkludering.  De som står bak prosjektet er: Verdal kommune, Aker Kværner, COOP- Inn- Trøndelag, Verdal Næringsforum, NHO Trøndelag, Fellesforbundet LO/Nord-Trøndelag og NAV Verdal, Verdal - videregående skole, Byggmester Grande.Verdal kommuneAker Kværner,COOP- Inn- TrøndelagVerdal NæringsforumNHO Trøndelag FellesforbundetLO/Nord-TrøndelagNAV Verdal - videregående skoleByggmester Grande Og SINTEF er med som deltagende forskningsmiljø.SINTEF http://www.krafttakverdal.no/

24 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 24 Krafttak for inkludering  Hva gjøres ? – Arbeidsnorsk ute i bedriftene ( norsklærere ute på arbeidsplassene ). – Kurs i flerkulturell kompetanse for ansatte og ledelse. – Kurs om norsk arbeidsliv for innvandrer ( prosjektet, fagforeninger og Nav ). – Nav`s ordinære virkemidler må skreddersys.  Verdal kommune er hovedeier i prosjektet. – Mål 2008: 5 faste ansatte fra prosjektet.

25 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 25 Krafttak for inkludering  3 årig prosjekt.  Næringslivsdrevet modell for inkludering, kvalifisering og integrering av innvandrere.  12 deltakere bedrifter – 28 deltakere er 24 i arbeid, 9 i fast ansatte,85 % suksess  Ansatte og ledere tar et felles grep om inkluderingsarbeidet.

26 Lars Einar Karlsen – leder Ressurssenter Oppvekst Verdal kommune 26 Tanker om det videre arbeidet. ?


Laste ned ppt "1 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google