Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sektorreformer og forvaltningsutvikling – på politikkens premisser? 24.10.2013 Inger Marie Stigen Fagkonferansen 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sektorreformer og forvaltningsutvikling – på politikkens premisser? 24.10.2013 Inger Marie Stigen Fagkonferansen 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sektorreformer og forvaltningsutvikling – på politikkens premisser? Inger Marie Stigen Fagkonferansen 2013

2 Hva er sagt? side 2 omsorg/helseforetakene/http://www.hoyre.no/www/politikk/hva_mener_hoyre_om/helse_og_ omsorg/helseforetakene/ Bjarne Håkon Hanssen i VG, Jonas Gahr Støre Sykehusreformen 10 år. Spekter-konferansen (Men) min grunnholdning er denne; det er ingen uløste oppgaver, ingen ambisjoner vi ikke kan nå med dagens organisering, slik den er blitt tilpasset og justert over tid. Dagens organisering sikrer noe viktig, la meg nevne fem forhold: For det første; at vi gjennomfører Stortingets vilje, at helseministeren har det politiske ansvaret, at vi har god og regionalt forankret politisk styring av et likeverdig helsetilbud over hele landet. Vi trenger ingen ny debatt etter min mening, om overordnet organisering… Magne Lerø, Ukeavisen ledelse Høie i krabbegir VG

3 …politikkens premisser … Tre viktige spørsmål:  Hva gir politikere innflytelse/kontroll over reform-/ endringsprosesser? Reformprosessen  Hvordan ivaretas hensynet til folkevalgt medvirkning i valgt modell? Reformens innhold  Når bør ”politikkens premisser” være overordnet? Verdivalg side 3

4 Reformprosessen  Hva engasjerer?  Sektorreformer engasjerer – forvaltningspolitikk ingen ”kioskvelter”  Initiativet/”utspillet” gir mer politisk gevinst enn iverksettingen  Hvordan er betingelsene for politisk styring?  Hierarkisk politisk styring krevende – mange og mangfoldige interesser vil/må ofte med  Hvor god er mål-middelinnsikten?  Begrenset mål-middelinnsikt – sjelden opplagte løsninger side 4

5 Reforminnhold  Jo mer direkte politisk styring, desto bedre?  Detaljer vs. lange linjer  Kontrollspenn og saksmengde  Demokrati mer enn flertallsstyre – endog politiske frisoner  Jo flere politiske stemmer, desto bedre?  Representativitet og maktspredning vs. handlekraft  Representativitet og maktspredning vs. ansvarsklarhet  Politiske stemmer befordrer politiske mandater side 5

6 Type helsetjenester Politisk- administrative/ driftsmessige styringsrelasjoner Spesialist- helsetjenester Allmennlege- tjenester Pleie- og omsorgstjenester Politisk-demokratisk ansvar Stat Integrerte DesintegrerteNorge Region/ fylke Integrerte Danmark (sykehusene) Desintegrerte Danmark (praktiserende legespesialister) Danmark Kommune Integrerte Norge Danmark Desintegrerte Norge Helsetjenestene i Norge og Danmark: Plassering av politisk-demokratisk ansvar og politisk-administrative/driftsmessige styringsrelasjoner Kilde: Rommetvedt, Hilmar; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen og Karsten Vrangbæk. (Kommer 2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget side 6

7 side 7 De sentrale statsmyndighetenes styring DetaljertOverordnet Ulike interessenters påvirkning SterkBrobyggerTalerør Svak Statlig iverksetter Autonom forvalter Kilde: Rommetvedt, Hilmar; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen og Karsten Vrangbæk. (Kommer 2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget Lokale helseforetak: Styret og styremedlemmenes roller

8 Verdivalg  Trivielt, men viktig: Ingen allmenngyldige prinsipper, konteksten avgjør  Politisk sensitive saksområder betinger mer folkevalgt involvering og forankring enn mindre politisk sensitive saksområder Utfordringen:  Hva gjør noen saksområder særlig politisk sensitive?  Dynamikk mellom mål-middelforståelse og prosesskontroll  Type gode og spredning av nytte og kostnader viktige dimensjoner  Omfordeling av individuelle goder gir stort mobiliseringspotensial – politisk forankring særlig viktig side 8

9 Sykehus/avdelinger med akuttberedskap i indremedisin og kirurgi Sykehus/avdelinger med akuttberedskap i bare indremedisin Elektive sykehus/avdelinger (unntatt Rikshospitalet/ Radiumhospitalet, som ble del av Oslo universitetssykehus i 2009) Antall somatiske sykehus Sykehus/avdelinger med kvinneklinikk/fødeavdeling Fødestuer i og utenfor sykehusene Antall fødesteder Antall somatiske sykehus med akuttberedskap og fødetilbud i Norge Kilde: Rommetvedt, Hilmar; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen og Karsten Vrangbæk. (Kommer 2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget side 9

10 side 10 omsorg/helseforetakene/http://www.hoyre.no/www/politikk/hva_mener_hoyre_om/helse_og_ omsorg/helseforetakene/ Bjarne Håkon Hanssen i VG, Jonas Gahr Støre Sykehusreformen 10 år. Spekter-konferansen (Men) min grunnholdning er denne; det er ingen uløste oppgaver, ingen ambisjoner vi ikke kan nå med dagens organisering, slik den er blitt tilpasset og justert over tid. Dagens organisering sikrer noe viktig, la meg nevne fem forhold: For det første; at vi gjennomfører Stortingets vilje, at helseministeren har det politiske ansvaret, at vi har god og regionalt forankret politisk styring av et likeverdig helsetilbud over hele landet. Vi trenger ingen ny debatt etter min mening, om overordnet organisering… Magne Lerø, Ukeavisen ledelse Høie i krabbegir VG Og hva så – et tilbakeblikk…

11 Takk for oppmerksomheten! side 11

12 Kilder: Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul A. Roness og Kjell Arne Røvik Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Difi Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak. Notat 2010:1 Difi Uavhengig, eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse. Difi-rapport 2012:7 Egeberg, Morten Verdier i statsstyre og noen organisatoriske implikasjoner. I Tom Christensen og Morten Egeberg (red.). Forvaltningskunnskap. Oslo: Tano Aschehoug Opedal, Ståle og Inger Marie Stigen (red.) Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Bergen: Fagbokforlaget. Rommetvedt, Hilmar; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen og Karsten Vrangbæk. (Kommer 2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget Statskonsult Forvaltningsorganers uavhengighet. Rammer, erfaringer og utfordringer. Stigen, Inger Marie Saksområde - for lite påaktet i statsvitenskapelige organisasjons- og forvaltningsstudier? Seks essays om organisering og styring i norsk forvaltning. (avhandling dr.philos). Unipub forlag side 12


Laste ned ppt "Sektorreformer og forvaltningsutvikling – på politikkens premisser? 24.10.2013 Inger Marie Stigen Fagkonferansen 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google