Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sektorreformer og forvaltningsutvikling – på politikkens premisser? 24.10.2013 Inger Marie Stigen Fagkonferansen 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sektorreformer og forvaltningsutvikling – på politikkens premisser? 24.10.2013 Inger Marie Stigen Fagkonferansen 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sektorreformer og forvaltningsutvikling – på politikkens premisser? 24.10.2013 Inger Marie Stigen Fagkonferansen 2013

2 Hva er sagt? 24.10.2013 side 2 http://www.hoyre.no/www/politikk/hva_mener_hoyre_om/helse_og_ omsorg/helseforetakene/http://www.hoyre.no/www/politikk/hva_mener_hoyre_om/helse_og_ omsorg/helseforetakene/ 30.08.2013 Bjarne Håkon Hanssen i VG, 5.7.2008 Jonas Gahr Støre 19.11.2012 Sykehusreformen 10 år. Spekter-konferansen (Men) min grunnholdning er denne; det er ingen uløste oppgaver, ingen ambisjoner vi ikke kan nå med dagens organisering, slik den er blitt tilpasset og justert over tid. Dagens organisering sikrer noe viktig, la meg nevne fem forhold: For det første; at vi gjennomfører Stortingets vilje, at helseministeren har det politiske ansvaret, at vi har god og regionalt forankret politisk styring av et likeverdig helsetilbud over hele landet. Vi trenger ingen ny debatt etter min mening, om overordnet organisering… Magne Lerø, Ukeavisen ledelse. 23.10.2013 Høie i krabbegir VG. 8.10.2009

3 …politikkens premisser … Tre viktige spørsmål:  Hva gir politikere innflytelse/kontroll over reform-/ endringsprosesser? Reformprosessen  Hvordan ivaretas hensynet til folkevalgt medvirkning i valgt modell? Reformens innhold  Når bør ”politikkens premisser” være overordnet? Verdivalg 24.10.2013 side 3

4 Reformprosessen  Hva engasjerer?  Sektorreformer engasjerer – forvaltningspolitikk ingen ”kioskvelter”  Initiativet/”utspillet” gir mer politisk gevinst enn iverksettingen  Hvordan er betingelsene for politisk styring?  Hierarkisk politisk styring krevende – mange og mangfoldige interesser vil/må ofte med  Hvor god er mål-middelinnsikten?  Begrenset mål-middelinnsikt – sjelden opplagte løsninger 24.10.2013 side 4

5 Reforminnhold 24.10.2013  Jo mer direkte politisk styring, desto bedre?  Detaljer vs. lange linjer  Kontrollspenn og saksmengde  Demokrati mer enn flertallsstyre – endog politiske frisoner  Jo flere politiske stemmer, desto bedre?  Representativitet og maktspredning vs. handlekraft  Representativitet og maktspredning vs. ansvarsklarhet  Politiske stemmer befordrer politiske mandater side 5

6 Type helsetjenester Politisk- administrative/ driftsmessige styringsrelasjoner Spesialist- helsetjenester Allmennlege- tjenester Pleie- og omsorgstjenester Politisk-demokratisk ansvar Stat Integrerte DesintegrerteNorge Region/ fylke Integrerte Danmark (sykehusene) Desintegrerte Danmark (praktiserende legespesialister) Danmark Kommune Integrerte Norge Danmark Desintegrerte Norge 24.10.2013 Helsetjenestene i Norge og Danmark: Plassering av politisk-demokratisk ansvar og politisk-administrative/driftsmessige styringsrelasjoner Kilde: Rommetvedt, Hilmar; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen og Karsten Vrangbæk. (Kommer 2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget side 6

7 24.10.2013 side 7 De sentrale statsmyndighetenes styring DetaljertOverordnet Ulike interessenters påvirkning SterkBrobyggerTalerør Svak Statlig iverksetter Autonom forvalter Kilde: Rommetvedt, Hilmar; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen og Karsten Vrangbæk. (Kommer 2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget Lokale helseforetak: Styret og styremedlemmenes roller

8 Verdivalg 24.10.2013  Trivielt, men viktig: Ingen allmenngyldige prinsipper, konteksten avgjør  Politisk sensitive saksområder betinger mer folkevalgt involvering og forankring enn mindre politisk sensitive saksområder Utfordringen:  Hva gjør noen saksområder særlig politisk sensitive?  Dynamikk mellom mål-middelforståelse og prosesskontroll  Type gode og spredning av nytte og kostnader viktige dimensjoner  Omfordeling av individuelle goder gir stort mobiliseringspotensial – politisk forankring særlig viktig side 8

9 199620012007 Sykehus/avdelinger med akuttberedskap i indremedisin og kirurgi Sykehus/avdelinger med akuttberedskap i bare indremedisin Elektive sykehus/avdelinger (unntatt Rikshospitalet/ Radiumhospitalet, som ble del av Oslo universitetssykehus i 2009) 56 6 10 53 2 16 49 6 13 Antall somatiske sykehus727168 Sykehus/avdelinger med kvinneklinikk/fødeavdeling Fødestuer i og utenfor sykehusene 51 13 45 15 41 14 Antall fødesteder646055 24.10.2013 Antall somatiske sykehus med akuttberedskap og fødetilbud i Norge Kilde: Rommetvedt, Hilmar; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen og Karsten Vrangbæk. (Kommer 2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget side 9

10 24.10.2013 side 10 http://www.hoyre.no/www/politikk/hva_mener_hoyre_om/helse_og_ omsorg/helseforetakene/http://www.hoyre.no/www/politikk/hva_mener_hoyre_om/helse_og_ omsorg/helseforetakene/ 30.08.2013 Bjarne Håkon Hanssen i VG, 5.7.2008 Jonas Gahr Støre 19.11.2012 Sykehusreformen 10 år. Spekter-konferansen (Men) min grunnholdning er denne; det er ingen uløste oppgaver, ingen ambisjoner vi ikke kan nå med dagens organisering, slik den er blitt tilpasset og justert over tid. Dagens organisering sikrer noe viktig, la meg nevne fem forhold: For det første; at vi gjennomfører Stortingets vilje, at helseministeren har det politiske ansvaret, at vi har god og regionalt forankret politisk styring av et likeverdig helsetilbud over hele landet. Vi trenger ingen ny debatt etter min mening, om overordnet organisering… Magne Lerø, Ukeavisen ledelse. 23.10.2013 Høie i krabbegir VG. 8.10.2009 Og hva så – et tilbakeblikk…

11 Takk for oppmerksomheten! 24.10.2013 side 11

12 Kilder: Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul A. Roness og Kjell Arne Røvik. 2009. Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Difi. 2010. Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak. Notat 2010:1 Difi.2012. Uavhengig, eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse. Difi-rapport 2012:7 Egeberg, Morten. 1997. Verdier i statsstyre og noen organisatoriske implikasjoner. I Tom Christensen og Morten Egeberg (red.). Forvaltningskunnskap. Oslo: Tano Aschehoug Opedal, Ståle og Inger Marie Stigen (red.) 2005. Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Bergen: Fagbokforlaget. Rommetvedt, Hilmar; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen og Karsten Vrangbæk. (Kommer 2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget Statskonsult. 2004. Forvaltningsorganers uavhengighet. Rammer, erfaringer og utfordringer. Stigen, Inger Marie. 2011. Saksområde - for lite påaktet i statsvitenskapelige organisasjons- og forvaltningsstudier? Seks essays om organisering og styring i norsk forvaltning. (avhandling dr.philos). Unipub forlag 2011. 24.10.2013 side 12


Laste ned ppt "Sektorreformer og forvaltningsutvikling – på politikkens premisser? 24.10.2013 Inger Marie Stigen Fagkonferansen 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google