Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven Kristian Vetlesen Bedriftsoverlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven Kristian Vetlesen Bedriftsoverlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven Kristian Vetlesen Bedriftsoverlege

2 11.07.20142 Eksempler lover med tilsynsmyndigheter?? LovForvaltes av Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.Direktoratet for arbeidstilsynet Lov om kontroll med produkter...Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lov om sivilforsvaretNæringslivets sikkerhetsorganisasjon Lov om vern mot forurensninger og om avfall Statens Forurensningstilsyn Lov om vern mot brann, eksplosjon... Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lov om strålevern og bruk av strålingStatens strålevern Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer Miljøverndepartementet

3 11.07.20143 Arbeidsmiljøloven § 1-1 Lovens formål § 2-1 Arbeidsgivers plikter § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet

4 11.07.20144 § 1-1 Lovens formålsparagraf Grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. Full trygghet mot skader og sykdom. Samsvar med teknologisk og sosial utvikling Trygge ansettelsesforhold og likebehandling Lokal ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljøet Gi grunnlag for tilpasninger knyttet til den enkeltes forutsetninger og livssituasjon Bidra til et Inkluderende Arbeidsliv

5 11.07.20145 § 2-1 Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Egen virksomhet skal være slik innrettet og arbeidet skal være ordnet og utført på en slik måte at alle sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Sagt på en annen måte betyr dette at arbeidsgiver skal Sette mål Kartlegge arbeidsmiljøet Planlegge forbedringer Iverksette tiltak Sørge for løpende kontroll Sørge for opplæring og instruksjon Informere om ulykkes- og helserisiko

6 11.07.20146 § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk

7 11.07.20147 § 3-1 Krav til systematisk HMS- arbeid For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte Systematisk HMS-arbeid er arbeidsmetoden for å få til kontinuerlig forbedring

8 11.07.20148 § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd

9 Arbeidsmiljøloven og forskriftene Antall forskrifter reduseres 1. jan 2013 fra 47 til 6 Strukturen er ny, men kravene de samme. 1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2. Arbeidsplassforskriften 3. Forskrift om utførelse av arbeid 4. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 5. Produsentforskriften 6. Forskrift om administrative ordninger 11.07.2014Developing people – creating value9

10 11.07.201410 Førte Arbeidsmiljøloven fra 1977 til de forbedringene man ønsket? Arbeidsmiljøloven i seg selv fokuserer på selve arbeidsplassens miljø og på vern av arbeidstakeren. Forurensningsloven (av 1981) setter krav til belastningene på det ytre miljø. Hver lov har hvert sitt tilsynsorgan, sin egen metodikk og sin egen tilsynspraksis. Kan virke bra hver for seg, men sammenhengen mellom det som skjer innenfor bedriftsområdet og det som skjer utenfor har ikke vært god.

11 11.07.201411 Forskrift om systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) Hviler på ni lover og om lag 300 tilhørende forskrifter som forvaltes av ni tilsynsmyndigheter underlagt fem departementer Men egentlig er reguleringen på selve HMS-området enda videre enn selve forskriftens omfang. For virksomhetene er det hele 60 lover og 1000 forskrifter de må forholde seg til på HMS-området Behovet for samordning og forenkling er dermed ganske tydelig tilstede. Internkontrollforskriften er innført som en overordnet metode for forbedring av HMS ved alle norske virksomheter på tvers av størrelse og bransjer

12 11.07.201412 Internkontroll er å: Jobbe systematisk, veldokumentert og målbevist med helse, miljø og sikkerhet Etablere et system som sikrer at HMS-relaterte lover og forskrifter overholdes Sikre ledelsesengasjement og forpliktelse til HMS- forbedringer Få til medvirkning fra de ansatte om HMS-arbeidet

13 11.07.201413 § 5 i Internkontrollforskriften 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

14 11.07.201414 Internkontrollforskriften 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetPunkt 4 til 8 krever skriftlig doku- menta- sjon 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

15 15 Nødvendige helse-, miljø-, og sikkerhetselementer 1.HMS policy - mål 2.Holdningsskapende arbeid 3.Krav til systematisk forbedringsarbeid HMS planer HMS revisjon 4.Trening/opplæring 5.Risikostyring 6.HMS-avvik/hendelser Miljø Sykefravær Skader

16 Arbeidsmiljøloven og bedriftshelsetjeneste (BHT) Arbeidsgiver plikter å knytte BHT til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Bransjeforskriften BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.


Laste ned ppt "Systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven Kristian Vetlesen Bedriftsoverlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google