Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven
Kristian Vetlesen Bedriftsoverlege

2 Eksempler lover med tilsynsmyndigheter?
Forvaltes av  Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Direktoratet for arbeidstilsynet Lov om kontroll med produkter... Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lov om sivilforsvaret Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Lov om vern mot forurensninger og om avfall  Statens Forurensningstilsyn Lov om vern mot brann, eksplosjon...  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  Lov om strålevern og bruk av stråling Statens strålevern Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer  Miljøverndepartementet Alle lover gjelder ikke for alle For virksomheten din kan det hende at det bare er noen lover som gjelder.   Til hver lov finnes mange forskrifter. Trykk på spørsmålstegnet.

3 Arbeidsmiljøloven § 1-1 Lovens formål § 2-1 Arbeidsgivers plikter
§ 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet § 1; Sikre full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger Sikre trygge tilsettingsforhold Sikre en meningsfylt arbeids-situasjon for den enkelte arbeidstaker Gi grunnlag for at virksomheten selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer § 7 Generelle krav Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en både enkeltvis og samlet vurdering av de faktorer i arbeidsmiljø-et som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Arbeidsgiver skal sørge for at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet er planlagt, organisert og utført i samsvar med bestemmelsene i denne lov Arbeidstakerne skal Medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø Utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet Bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og medvirke til å hindre ulykker og helseskader

4 § 1-1 Lovens formålsparagraf
Grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. Full trygghet mot skader og sykdom. Samsvar med teknologisk og sosial utvikling Trygge ansettelsesforhold og likebehandling Lokal ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljøet Gi grunnlag for tilpasninger knyttet til den enkeltes forutsetninger og livssituasjon Bidra til et Inkluderende Arbeidsliv Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. Her er en beskrivelse av det ideelle arbeidsmiljø Arbeidet kan i seg selv skape god helse, arbeidsmiljøet skal gi en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. HMS arbeidets langsiktige oppgave er å bringe dagens arbeidsmiljø stadig nærmere dette idealet. Gjøre det systematisk, ledet og drevet fram gjennom bredt samarbeid. Overordnet krav til forbedring - kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet Viser lovgivers hensikt mht. loven. 3 siste punkter er nye ift. gammel utgave Ikke statiske, dvs. under endring i takt med samfunnsutviklingen

5 § 2-1 Arbeidsgivers plikter
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Egen virksomhet skal være slik innrettet og arbeidet skal være ordnet og utført på en slik måte at alle sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Sagt på en annen måte betyr dette at arbeidsgiver skal Sette mål Kartlegge arbeidsmiljøet Planlegge forbedringer Iverksette tiltak Sørge for løpende kontroll Sørge for opplæring og instruksjon Informere om ulykkes- og helserisiko Lederen for virksomheten har ansvaret for at det innføres og utøves systematisk HMS-arbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Dette kan skje i form av møter eller liknende. Ledelsen må peke ut hvilken vei bedriften skal gå - dette kalles politikk og mål. Hvem er arbeidsgiver: Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste, eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten Hva menes med et kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid? Det totale HMS-arbeidet skal gjennomgås og vurderes jevnlig Drive fram arbeidet som andre lederoppgaver; Initiere arbeidet, fordele oppgaver, koordinere gjennomføring og følge opp. Hva er de viktigste overordnede prinsipper for et godt HMS-lederskap? Systematiske rutiner og god praksis

6 § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt
Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk De ansatte har plikt til å engasjere seg og delta i virksomhetens HMS-arbeid Bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet Underrette arbeidsgiver eller Verneombud(VO) ved forhold for liv eller helse, når vedkommende selv ikke kan rette på forholdene Varsle arbeidsgiver eller VO hvis vedkommende får kjennskap til at trakassering forekommer Melde fra til arbeidsgiver dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom pga forhold ved arbeidsplassen Medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved fravær på jobben pga. ulykke, sykdom, slitasje eller lignende Rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

7 § 3-1 Krav til systematisk HMS-arbeid
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte Systematisk HMS-arbeid er arbeidsmetoden for å få til kontinuerlig forbedring Systematisk HMS-arbeid er arbeidsmetoden som AML krever for å få til kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet Overordnede prinsipper for godt HMS-lederskap er Systematiske rutiner og god praksis Med kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid menes at det totale HMS-arbeidet skal gjennomgås og vurderes jevnlig Hva er systematisk HMS-arbeid – en kontinuerlig prosess som inneholder fasene: igangsetting, planlegging, kartlegging og oppfølging Denne formuleringen er hentet fra Internkontrollforskiften, og er tatt inn her for å forsterke tankegangen. Tankegang om at systematisk arbeid skal føre til nedgang i skader og ulykker

8 § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd NB Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen ellers i samfunnet

9 Arbeidsmiljøloven og forskriftene
Antall forskrifter reduseres 1. jan 2013 fra 47 til 6 Strukturen er ny, men kravene de samme. 1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 2. Arbeidsplassforskriften 3. Forskrift om utførelse av arbeid 4. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 5. Produsentforskriften 6. Forskrift om administrative ordninger Developing people – creating value

10 Førte Arbeidsmiljøloven fra 1977 til de forbedringene man ønsket?
Arbeidsmiljøloven i seg selv fokuserer på selve arbeidsplassens miljø og på vern av arbeidstakeren. Forurensningsloven (av 1981) setter krav til belastningene på det ytre miljø. Hver lov har hvert sitt tilsynsorgan, sin egen metodikk og sin egen tilsynspraksis. Kan virke bra hver for seg, men sammenhengen mellom det som skjer innenfor bedriftsområdet og det som skjer utenfor har ikke vært god. Kjært barn har mange navn. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (IK-HMS-forskriften fra 1992) Internkontrollforskriften forenklet ved revisjon i 1997

11 Forskrift om systematisk helse- , miljø-og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)
Hviler på ni lover og om lag 300 tilhørende forskrifter som forvaltes av ni tilsynsmyndigheter underlagt fem departementer Men egentlig er reguleringen på selve HMS-området enda videre enn selve forskriftens omfang. For virksomhetene er det hele 60 lover og 1000 forskrifter de må forholde seg til på HMS-området Behovet for samordning og forenkling er dermed ganske tydelig tilstede. Internkontrollforskriften er innført som en overordnet metode for forbedring av HMS ved alle norske virksomheter på tvers av størrelse og bransjer Kan være noe telleavvik, men dette er ikke poenget, endrer seg til stadighet ! Kilde; Jan Erik Karlsen: Metoder for HMSregulering 2004 Forvaltes av 10 departementer, 21 etater på sentralt nivå og en rekke regionale og lokale myndigheter

12 Internkontroll er å: Jobbe systematisk, veldokumentert og målbevist med helse, miljø og sikkerhet Etablere et system som sikrer at HMS-relaterte lover og forskrifter overholdes Sikre ledelsesengasjement og forpliktelse til HMS-forbedringer Få til medvirkning fra de ansatte om HMS-arbeidet

13 § 5 i Internkontrollforskriften
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Hvordan sørge for å ha oversikt over hvilke krav som gjelder? Åpent spørsmål……… Hvis exelfil………

14 Internkontrollforskriften
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Punkt 4 til 8 krever skriftlig doku-menta-sjon 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Som du ser er det fem punkter som skal dokumenteres skriftlig. Det mange bedrifter sliter med er å kartlegge risiko og å lage en handlingsplan. En virksomhet med få ansatte har som regel mindre risiko enn en med mange ansatte. Allikevel kan for eksempel et billakkeringsverksted ha stor risiko fordi det driver med løsemidler. Mange ansatte gir ofte sammensatte aktiviteter og det kan medføre større risiko. Dessuten er det flere samlet under det samme taket og med de samme rutinene dersom noe skulle skje. Hva innebærer en risikovurdering? kartlegging og vurdering av virksomhetens arbeidsmiljøutfordringer

15 Nødvendige helse-, miljø-, og sikkerhetselementer
HMS policy - mål Holdningsskapende arbeid Krav til systematisk forbedringsarbeid HMS planer HMS revisjon Trening/opplæring Risikostyring HMS-avvik/hendelser Miljø Sykefravær Skader Dette er nødvendige HMS-elementer som jeg og ledergruppen i OBN har vedtatt skal være styrende for HMS arbeidet.

16 Arbeidsmiljøloven og bedriftshelsetjeneste (BHT)
Arbeidsgiver plikter å knytte BHT til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Bransjeforskriften BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Bransjer: bergverk, skogbruk, treforedling, produksjon av trevarer, kjemisk, grafisk, metallproduksjon, verkstedsindustri, bilverksteder, nærings og nytelsesmiddel, bygg og anlegg, hotell og restaurant, transport, lasting og lossing, renovasjon, brannvesen, vaskerier og renserier. Fengselsvesen, post og tele. Nye bransjer: Helse- og sosialsektor, undervisning, frisør, kraft- og vannforsyning, vakttjenesten, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning.


Laste ned ppt "Systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google