Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IK – Akvakulturforskriftens krav og innhold 1. Klikk på lysbildefremvisning (nede i venstre hjørne) 2. Klikk deg gjennom presentasjonen (venstre musknapp,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IK – Akvakulturforskriftens krav og innhold 1. Klikk på lysbildefremvisning (nede i venstre hjørne) 2. Klikk deg gjennom presentasjonen (venstre musknapp,"— Utskrift av presentasjonen:

1 IK – Akvakulturforskriftens krav og innhold 1. Klikk på lysbildefremvisning (nede i venstre hjørne) 2. Klikk deg gjennom presentasjonen (venstre musknapp, eller ”enter knappen” på tastaturet). 3. Husk å legge ned powerpoint (klikk på det røde krysset (x) eller ( _ ) i høyre hjørne) for å komme tilbake til veilederen.

2 Hva er IK – Akvakultur? Internkontroll innføres på akvakulturområdet. Fastsatt 19.mars. 2004. Ikrafttredelse 01.01.2005

3 Internkontroll er  Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av, lover og forskrifter for virksomheter. Mao: en arbeidsmetode for å etterleve lover og forskrifter.

4 Formålet med IK – akvakulturforskriften (§1) er å sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen. etablere et verktøy for å sikre samfunnets krav til: balanse og bærekraft (miljø) dyrehelse dyrevelferd bidra til en lønnsom og livskraftig akvakulturnæring på lang sikt ved å arbeide systematisk med disse kravene.

5 Virkeområde (§2) – alle virksomheter som omfattes av Fiskeoppdrettsloven Havbeiteloven Dyrevernloven Matloven(dyrehelse aspektet)

6 IK – Akvakultur gjelder for Virksomhet IK – HMSEgen- kontroll IK – Akvakultur Oppdrett inkludert slaktemerder xx Havbeitexx Kultiveringx x * Slakteri, avfallsbehandling og tilvirkning xx x* Transport av levende akvatiske dyr xx* Notvaskerierxx* Figuren viser de virksomhetene som blir berørt av IK – Akvakultur, IK – HMS og egenkontroll. De virksomhetene som er markert med stjerne (*) forholder seg til IK – Akvakultur så langt virksomheten er underlagt bestemmelser i Fiskeoppdrettsloven, Havbeiteloven, Dyrevernloven eller Matloven. Virksomhetene må selv få oversikt over hvilke lover de blir berørt av.

7 Krav til internkontroll – plikt (§4) Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

8 IK – Akvakultur forskriftens innhold og dokumentasjonskrav (§5) IK – Akvakultur innebærer at virksomheten skal:Dokumentasjon 1Sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelige. 2Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i virksomhetens internkontroll. 3Fastsette mål for internkontrollarbeidet.Må dokumenteres skriftlig 4Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten. Må dokumenteres skriftlig 5Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Må dokumenteres skriftlig 6Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen. Må dokumenteres skriftlig 7Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Må dokumenteres skriftlig

9 Planer og mål Ledelsens gjennomgang Systematisk gjennomgang Avviksbehandling og korrigerende tiltak Styring og måling av prosesser Organisering/ ansvarsforhold Risikokartlegging Forebyggende tiltak og handlingsplaner Oversikt Dokumentasjon Forpliktelse fra ledelsen De viktigste elementene i internkontrollen

10 Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens: Art Aktiviteter Risikoforhold Størrelse I det omfang som er nødvendig for å etterleve krav, i eller i medhold, av akvakulturlovgivningen.

11 Administrative bestemmelser Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak ihht : Oppdrettsloven Havbeiteloven Mattilsynet ihht : Matloven Dyrevernloven Dispensasjon: Ved særlige grunner kan Mattilsynet og Fiskeridirektoratet dispensere fra forskriften. Straff: Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart ihht oppdrettsloven, havbeiteloven, matloven og dyrevernloven.


Laste ned ppt "IK – Akvakulturforskriftens krav og innhold 1. Klikk på lysbildefremvisning (nede i venstre hjørne) 2. Klikk deg gjennom presentasjonen (venstre musknapp,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google