Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for tilsynsmyndighet - Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse Gry EB Koller, Arbeidstilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for tilsynsmyndighet - Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse Gry EB Koller, Arbeidstilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for tilsynsmyndighet - Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

2 Arbeidstilsynet 2 Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste.

3 Arbeidstilsynet 3 Vår organisering Arbeidstilsynet består av en overordnet enhet, Direktoratet for arbeidstilsynet, og 7 regionkontor med underliggende tilsynskontor spredt over hele landet. Totalt er det ca. 500 ansatte i Arbeidstilsynet.

4 Arbeidstilsynet 4 Tilsyn Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Dette gjøres bl.a. ved: • Internkontrollrevisjoner Gjennomgåelse av virksomhetenes internkontroll, for å avdekke om regelverk og prosedyrer følges. Revisjonene går over flere dager. • Verifikasjoner Stikkprøver for å sjekke om internkontrollen fungerer i praksis og at aktivitetene oppfyller lovens krav.

5 Arbeidstilsynet 5 Tilsyn • Samordnet tilsyn Flere etater fører tilsyn etter forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern- kontrollforskriften). De senere årene har de mest sentrale etatene samarbeidet for å utvikle en enhetlig tilsynspraksis. Målet er å utnytte ressursene mest mulig effektivt for å fremme økt satsning på HMS-arbeidet og å opptre ensartet i møte med virksomhetene.

6 Arbeidstilsynet 6 Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med ca. 180.000 virksomheter og vel 60.000 enheter i landbruket. * Tallet for 2003 og 2005 inkluderer også varsel om pålegg. I mange tilfeller vil situasjonen da bli utbedret, slik at pålegg ikke blir nødvendig.

7 Arbeidstilsynet 7 Aktuelt lovverk - kjemikalier •Internkontrollforskriften. •Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (inkl. vedlegg VI Stofflisten). •HMS-databladforskriften. •Produktkontrolloven. •Produktforskriften (forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter). •Biocidforskriften (forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter).

8 Arbeidstilsynet 8 Aktuelle forskrifter fra Arbeidstilsynet • 501: Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale • 518: Verne- og helsepersonale • 321: Verneombud og arbeidsmiljøutvalg • 529: Arbeidsplasser og arbeidslokaler • 398: Vern mot støy på arbeidsplassen • 524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen • 523: Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr • 441: Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern

9 Arbeidstilsynet 9 Aktuelle forskrifter fra Arbeidstilsynet • 566: Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) • 550: Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (forskrift om biologiske faktorer) • 535: Forplantningsskader og arbeidsmiljø • 565: Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) • 544: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10 Arbeidstilsynet 10 Bekjempningsmidlene • Skal gi minst mulig skadevirkninger på helse og miljø. –Substitusjonsplikt (Arbeidsmiljøloven og Produktkontrolloven). • Skal være i hht. krav i forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. –Klassifisert, merket, emballert og deklarert til Produktregisteret. • Omfattes av HMS-databladforskriften. • Skal være i hht. Biocidforskriften. • Mikrobiologiske produkter. –Forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning.

11 Arbeidstilsynet 11 Markedskontroll av bekjempningsmidlene Hensikt: • Øke kunnskapen og bedre rutinene hos kjemikalieleverandører. • Øke andel produkter på markedet som overholder regelverket. • Bedre mengden og kvaliteten på data i Produktregisteret. • Få til en mer systematisk oppfølging av kjemikalieleverandører.

12 Arbeidstilsynet 12 Markedskontroll av bekjempningsmidlene Ser etter at midlene: • Ikke inneholder forbudte stoffer. • Er klassifisert, merket og emballert riktig. • Er deklarert til Produktregisteret (hvis deklarasjonspliktig). • Har oppdaterte HMS-datablader. Og at: • Virksomhetene har rutiner (internkontroll) som sikrer dette.

13 Arbeidstilsynet 13 Hvem fører tilsyn med hva Bekjempningsmidlene – omfattes av kjemikalieregelverk forvaltet av SFT. AT fører tilsyn med arbeidsmiljøet Felles AT/SFT:  HMS-databladforskriften  Klassifisering og merking  Internkontroll Krav til bekjempere  Kommunene skal føre tilsyn med krav i forskriften  Spesialkrav for bruk av T+/ T  godkjenning av FHI

14 Arbeidstilsynet 14 Planlegging av kjemikalietilsyn Velge ut tema/stoffgrupper/inspeksjonsobjekter •Opplysninger i Produktregisteret. •Opplysninger om eksponeringsdata. •Sykdomsregistre. Samarbeid •Andre tilsynsmyndigheter. •Bransjeforeninger. •Partene. Utarbeider informasjonsmateriell Sentralt utarbeidede sjekklister, påleggs- og inspeksjonsrapportmaler Evaluering

15 Arbeidstilsynet 15 Avgrensning/samarbeid med kommunene Internkontroll – Arbeidstilsynet og Statens forurensningstilsyn –Fører tilsyn etter internkontrollforskriften. –Fører tilsyn med at bekjempningsmidlene er i hht. gjeldende krav. Internkontroll - kommunetilsyn –Har bekjemper system/rutiner for overholdelse av krav i forskrift om skadedyrbekjempelse, bl.a. kursbevis, tilstrekkelig protokollføring, valg av middel –Kommunene har myndighet etter forurensningsloven, bl.a. avfall –Kommunene har ikke myndighet etter produktkontrolloven eller forskrifter i medhold av denne, som klass.merk. eller produktforskriften


Laste ned ppt "Kurs for tilsynsmyndighet - Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse Gry EB Koller, Arbeidstilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google