Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial ulikhet i helse Møte med miljørettet helsevern i Akershus, SHdir 14.3.2007 Anders Smith.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial ulikhet i helse Møte med miljørettet helsevern i Akershus, SHdir 14.3.2007 Anders Smith."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial ulikhet i helse Møte med miljørettet helsevern i Akershus, SHdir 14.3.2007 Anders Smith

2 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 2 Tenkt oppgave (”norsk stil”) ”Hva er sosiale miljøfaktorer og hva gjør kommunehelsetjenesten med dem?”

3 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 3 Hvor finner vi noe om dette i lovverket?

4 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 4 Kommunehelsetjenesteloven § 1-2 (Helsetjenestens formål) Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen

5 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 5 Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 (Oppgaver under helsetjenesten) Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: 1. Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Tiltak med dette for øye organiseres som a) miljørettet helsevern......

6 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 6 Kommunehelsetjenesteloven § 1–4, (Planlegging, informasjon og samordning) 1. ledd: Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forbyggende tiltak i kommunen.

7 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 7

8 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 8 Fig. 1.6 Totaldød etter utdanning, 45 – 59 år

9 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 9 Fig. 1.7 Dødelighet etter inntekt (firedeler), 45 – 59 år

10 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 10

11 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 11

12 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 12

13 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 13

14 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 14 Kan vi bruke vår ”vanlige” tankegang når det gjelder sosiale miljøfaktorer?

15 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 15

16 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 16

17 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 17 Hva er en sosial miljøfaktor ? - tilgang på alkohol - tilgang på andre rusmidler - etniske motsetninger - arbeidsledighet - fattigdom - lav utdanning

18 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 18 Blir dette for vanskelig for oss? Smaker dette for mye av politikk?

19 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 19 Kommer vi utenom sosiale faktorers betydning for helsen? Nei, hvorfor skulle vi det? De øverst på den sosiale rangstigen har mye lavere sykelighet og dødelighet enn de som befinner seg nederst Er det helsetjenestens oppgave å gjøre noe med det? Og hvordan kan helsetjenesten eventuelt gjøre noe med dette?

20 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 20 Vi vet: at de øverst på den sosial rangstigen har mye lavere sykelighet og dødelighet enn de som befinner seg nederst at man i England på 1840-tallet formulerte det slik: fattigdom skaper sult sult skaper sykdom sykdom skaper fattigdom at trolig er det slik i dag også, men at sulten i dag fortoner seg på en annen måte

21 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 21

22 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 22

23 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 23 Hva består dagens sult i? Lavt selvbilde? Lav sosial aktelse? Det å være stigmatisert? Det å være utstøtt?

24 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 24 Dagens sult: Lavt selvbilde/ stigmatisering Sykdom Arbeidsledighet Fattigdom

25 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 25 Hva kan vi gjøre? Hva skal vi gjøre?

26 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 26 Medvirke! Men hvordan?

27 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 27 Kommunehelsetjenestelovens § 1-4, 2. ledd (”medvirkningsparagrafen”) Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Slik medvirkning skal skje blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer som blir opprettet. Helsetjenesten skal av eget tiltak gi informasjon om de forhold som er nevnt i annet ledd, første punktum til de offentlige organer som har ansvar for iverksetting av tiltak som kan virke inn på helsen.

28 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 28 (”Medvirkningsparagrafen” forts....) Dersom helsetjenesten blir kjent med forhold som vedrører arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven og genteknologiloven, skal helsetjenesten underrette de berørte fagmyndigheter slik at disse kan fatte vedtak. Departementet gir nærmere regler om samarbeidet med andre fagmyndigheter på områder der også helsetjenesten har kompetanse og om koordinering av tiltak. Kommunen kan samarbeide med privat organisasjon o.l. hvor det er egnet til å fremme helsetjenestens formål. Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat slik at helsetjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet..........

29 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 29 Helse i plan og konsekvensutredninger!

30 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 30 Planlegging og KU Plan- og bygningsloven (”vår viktigste helselov” – stadsfysikus Fr. Mellbye) Forvaltes av miljøverndepartementet Gjør det mulig å kreve utredet helsekonsekvensene av en virksomhet eller et tiltak ute i samfunnet Det vi vet om helsekonsekvenser, skal igjen brukes for å planlegge et bedre samfunn

31 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 31 Konsekvenser av andre (andres) tiltak eller virksomhet Tiltak/ virksomhet ute i samfunnet Miljøvirkninger Helsevirkninger

32 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 32 Konsekvensutredninger må sees på som en del av planprosessen, kfr. Demings sirkel:

33 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 33 Konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven (1) Forskrift om konsekvensutredninger: § 1. Formål og generelle bestemmelser Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.........

34 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 34 Konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven (2) I henhold til forskriftens § 2 er det visse planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, f. eks. kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål

35 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 35 Konsekvensutredning i hehold til Plan- og bygningsloven (3) I henhold til forskriftens § 3 er det også andre tiltak og planer som skal konsekvens- utredes. Det gjelder dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø, natur- ressurser og samfunn

36 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 36 Konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven (4) § 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn..... g. gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning eller støy, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann og sedimenter, eller medfører risiko for alvorlige ulykker, stråling og ras- og flomsituasjoner

37 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 37 Konsekvensutredning i henhold til Plan og bygningsloven (5) h. kan få konsekvenser for befolkningens helse som følge av vesentlige endringer i befolknings-sammensetning, boligmarked, boligbehov eller behov for tjenestetilbud i. kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester

38 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 38

39 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 39

40 | MHV Akershus 14.mars 2007 | 40


Laste ned ppt "Sosial ulikhet i helse Møte med miljørettet helsevern i Akershus, SHdir 14.3.2007 Anders Smith."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google