Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SNØSCOOTERLØYPER FORSØKSORDNING. Bakgrunn • Strategisk næringsplan vedtatt 2012 – ønsker snøscooterløyper. • MD inviterte til deltakelse i forsøksordning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SNØSCOOTERLØYPER FORSØKSORDNING. Bakgrunn • Strategisk næringsplan vedtatt 2012 – ønsker snøscooterløyper. • MD inviterte til deltakelse i forsøksordning."— Utskrift av presentasjonen:

1 SNØSCOOTERLØYPER FORSØKSORDNING

2 Bakgrunn • Strategisk næringsplan vedtatt 2012 – ønsker snøscooterløyper. • MD inviterte til deltakelse i forsøksordning med snøscooterløyper. • Kommunestyret vedtok 24.06.2013 å søke om deltakelse i forsøksordn. • MD har åpnet for at alle søkere kan delta. • Kommunestyret må vedta forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. – må sendes MD innen 1. april. – må stadfestes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. – først etter stadfesting er kommunen ansett som deltaker i forsøksordningen.

3 Forsøksordning • Dette er en forsøksordning med klare mål og rammer for gjennomføring. • Rammene er gitt av MD i standardisert forskrift. • MD gir utfyllende informasjon om forsøket og hvordan dette skal gjennomføres via nettstedet www.miljokommune.no • Kommunens rolle blir å gjennomføre en god og riktig prosess for etablering av gode snøscooter- løyper innenfor de rammer som er gitt.

4 Formål med forsøket • Undersøke virkningen av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper. – naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. – kommunens praktisering av tillatelse- og dispensasjonsbestemmelsene (motorferdselloven m/ forskrifter). – lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.

5 Rammer • Løypene skal ikke: – stride mot arealformål / bestemmelser i kommunens arealplan. – løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller i nasjonale villreinområder (jf. fylkesdelplan for Hardangervidda). – kreve terrenginngrep.

6 Lokale regler • Kommunen skal gi utfyllende bestemmelser for bruken av løypene. • Bestemmelsene skal minst inneholde regler for kjørefart, samt tidspunkt og tidsrom for kjøring.

7 Grunneier • Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere kar samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. • Samtykket skal være skriftlig og foreligge før planen vedtas.

8 Planarbeidet • Snøscooterløypene etableres gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven (ikke motorferdselloven). • Løypene skal angis i arealplan eller reguleringsplan. • Prosess iht. plan- og bygningslov og vilkår satt i forsøket av MD.

9 Medvirkning • Planprosess med demokratisk medvirkning og involvering. • Tidlig i planprosessen ta kontakt med aktuelle sektororganer og fylkeskommunen. • Næringsinteresser, grunneiere, turlag, frilufts- og miljøorganisasjoner, motorklubber, velforeninger, hytteforeninger ol. skal få anledning til å uttale seg.

10 Hensyn i planprosessen • Kommunen skal i planarbeidet ta hensyn til og ha et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere virkningen opp mot: – støy – ulemper for friluftsliv – naturmangfold – bolig- og hytteområder – kulturminner og kulturmiljø – sikkerhet for de som kjører og andre

11 Krav til utredning • Krav om planprogram og planbeskrivelser. • Kommunen skal i planforslaget utrede: – virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan og influensområdet. – kartlegge og verdsette friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen (DN-håndbok 25 – 2004). • Forsøket skal evalueres.

12

13 Plan og bygningsloven  Kommuneplanens arealdel  Kommunedelplan for et avgrenset område  Reguleringsplan for et mindre område  Ikke tematisk kommunedelplan

14 Plan og bygningsloven  Kommunedelplan for snøscooter- løyper og/eller  Kommunedelplan for stier og løyper

15

16 Planoppstart og planprogram høsten 2013  Varsel om planoppstart - ok  Planprogram – høring i 6 uker – vedtatt september 2013

17 Utredninger og planløsninger januar – mars 2014  Medvirkning – innspill – åpne møter  Konsekvensutredning av innspill  Hensyn i planprosessen  Administrativt arbeid + privat

18 Planforslag og planbehandling april – august 2014  Planbeskrivelse  Konsekvensutredning av innspill  Bestemmelser  Plankart

19 Planforslag og planbehandling forts. april – august 2014  Offentlig høring juni – minst 6 uker  Medvirkning – åpent møte  Bearbeiding av innspill under høring

20 Vedtak – høsten 2014  Uten innsigelse – september 2014  Med innsigelse – i beste fall før nyttår 2015

21 Nore og Uvdal kommune • Nasjonalt villreinområde og verneområder uaktuelle – Hardangervidda / Trillemarka. • Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde – trolig ikke. • Mange hytteområder / etablerte turområder. • Topografi kan være en utfordring. • Store arealer – men mye er trolig uaktuelle / uegnede til å etablere snøscooterløyper.

22 Aktuelle områder • Innenfor de gitte rammer holdes alle muligheter åpne, men følgende områder synes å være mest aktuelle: – Smådøl / Dagalifjell – Tunhovdområdet – Østre deler av kommunen («Borgegrend» – Vergjedalen)

23 Videre prosess • Formannskapet må vedta planprosess. • Alle oppfordres til å komme med innspill til kommunen i en tidlig fase. • Hvor er det aktuelt med løyper og hvor er det ikke aktuelt ? • Informasjon ved informasjonsmøter, kommunens hjemmeside, media, info-skriv….

24 «Huskeliste ved løypevurdering» • Sentrale rammer • Potensielle konflikter • Parkering • Fremkommelighet / enkel kjøring • Næringsaspektet – overnatting / utleie ol. • Aktiviteter som isfiske ol. • Et sammenhengende løypenett innad i kommunen og med nabokommunene.

25 Kontaktperson kommunen Svein Erik Lund sel@noreuvdal.no Tlf. 31 02 46 31


Laste ned ppt "SNØSCOOTERLØYPER FORSØKSORDNING. Bakgrunn • Strategisk næringsplan vedtatt 2012 – ønsker snøscooterløyper. • MD inviterte til deltakelse i forsøksordning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google