Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om konsekvensutredning - KUF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om konsekvensutredning - KUF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om konsekvensutredning - KUF
Kvinesdal Kvinesdal kommune ved plan og miljø

2

3 PBL og KU Konsekvensutredninger (KU) er PBL mest ambisiøse saksopplysningsopplegg Separate formelle regler som kommer til anvendelse eller ikke (KUF definerer) Saksopplysningssystem – ikke et beslutningssystem Avgjørelser etter KUF er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven (KUF § 1)

4 KU er både Dokumenter: forslag til planprogram, plan-program, skriftlig behandling av konsekvenser, element i innstillingen til vedtak Prosess: sammenfallende med planprosessen

5 Formålet med KU En spesielt grundig behandling av konsekvenser før det fattes beslutning om arealbruk og utbygging Tidlig informasjon og deltakelse Skriftlig formidling og begrunnelse av beslutninger Plikt for beslutningstaker til å forholdet seg til resultatet Plikt til å tenke avbøting av konsekvenser

6 KUF Inngangsporten til KUF går gjennom PLB § 4-2, 2. ledd
KUF avgjøre om det må foretas KU (kap. II) Merk PBL kap. 14: Bestemmelser om KU av planer og tiltak som ikke er omfattet av PBL – Sektortiltak. For eksempel forurensingsloven, energiloven, vassdragsreguleringsloven I plansaker hvor KU ikke er foretatt eller ikke er tilstrekkelig utført kan det få betydning for hvorvidt en plan er gyldig, jfr. fvl. § 41 ”kan ha virket bestemmende”

7 KUF (fortsatt) Planer som alltid skal KU regulert av KUF § 2
Planer som skal KU dersom de oppfyller bestemte kriterier regulert av KUF § 3 sammenholdt med § 4 Utrednings- og kostnadsansvaret påligger forslagsstiller Saksbehandling etter KUF skal ivareta KU som følger av sektorlover (PBL kap. 14 og KUF § 1) Prinsippene etter naturmangfoldsloven §§ 7-12 skal sikres ivaretatt gjennom saksbehandlingen av planmyndigheten

8 KUF (fortsatt) Vedlegg I-tiltak: de største og mest konfliktfylte tiltakene – skal alltid utredes Vedlegg II-tiltak: mindre – og mindre konfliktfylte – tiltak som skal vurderes nærmere etter bestemte kriterier (§ 4-kriterier) Vedlegg III: krav til innhold i KU Bok. a) Hva det skal redegjøres for Bok. b) Beskrive virkningene for miljø og samfunn. Opplisting av forhold som skal vurderes (sees i sammenheng med planområder). Opplistingen er ikke uttømmende. Vedlegg I og II-tiltak inkluderer tiltak både etter PBL og etter sektorlover (for eksempel energiloven)

9 KU for sektortiltak Samlet i PBL kap. 14
Krav til melding med forslag til utredningsprogram og KU for tiltak som omfattes Sikrer bred medvirkning og god dokumentasjon også for utbyggingstiltak som ikke krever reguleringsplan etter PBL. Eks. Kraftlinjer og energianlegg

10 KUF vedlegg III - Rammer for innhold i KU
redegjørelse for planen eller tiltaket (punkt a = planbeskrivelsen) viktige miljø- og samfunnsforhold som kan bli berørt en vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn eventuelle miljøvirkninger i annen stat planen eller tiltakets kumulative virkninger i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i influensområdet datagrunnlag og metodebruk - redegjøre for svakheter en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert, inklusive 0-alternativet en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til: avbøtende tiltak (§ 9 siste ledd) nærmere undersøkelser før gjennomføring undersøkelser og tiltak for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger risiko- og sårbarhetsanalyse skal være en del av KU

11 Noen planer skal alltid konsekvensutredes KUF §2
regionale planer med retningslinjer for utbygging kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål Bare nye områder for utbygging områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål eller legger til rette for senere detaljregulering av vedlegg I-tiltak reguleringsplaner som inneholder vedlegg I – tiltak søknader om vedlegg I-tiltak etter annet lovverk planer for nasjonalparker eller store verneområder i visse tilfeller

12 … mens andre skal vurderes nærmere KUF § 3 etter § 4-kriteriene
Hovedregel: Alle andre reguleringsplaner som innebærer endringer i forhold til oversiktsplan skal vurderes. reguleringsplaner som inneholder eller legger til rette for tiltak nevnt i vedlegg II områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn ny utbygging – Eksempel: justering av plangrense eller endret formål innen plangrensen detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering søknader om vedlegg II-tiltak etter annet lovverk

13 Kriterier for vurdering av planer og tiltak mht KU-plikt § 4-kriteriene
Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter KUF når de berører/omhandler: vernede natur- og kulturmiljø/-minner viktige naturområder friluftsliv rikspolitiske retningslinjer, statlige planretningslinjer, statlige og regionale planbestemmelser reindrift/ samisk utmarksnæring landbruk forurensning, ulykker, flom, skred vesentlig økning av klimautslipp helse tilgjengelighet konsekvenser i annen stat

14 Unntak fra KU-krav – reguleringsplaner
To viktige prinsipper: Tiltak som er tilfredsstillende utredet på et overordnet plannivå skal ikke utredes på nytt. Det skal lønne seg å planlegge i samsvar med overordnet plan Dette gir unntak fra KU for: reguleringsplaner for vedlegg I-tiltak der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet fullt ut etter forskriften i kommuneplan eller kommunedelplan og der reguleringsplanen er i samsvar med slik plan. reguleringsplaner for vedlegg II-tiltak der konsekvensene av det konkrete tiltaket er tilfredsstillende utredet på overordnet plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan detaljreguleringer som er i samsvar med områdereguleringer behandlet etter forskriften

15 Avklaring av KU-plikt for reguleringsplaner
Spørsmål om KU-plikt skal avklares før varsel om oppstart: Bruk oppstartmøtet aktivt! – still krav til forslagsstiller om info om prosjektet Planmyndigheten skal: avklare om planarbeidet uten videre omfattes av krav til KU, eller om planarbeidet skal vurderes etter kriteriene § 4–kriteriene – og i tilfelle foreta disse vurderingene: – ta utgangspunkt i opplysninger fra forslagsstiller og ellers foreliggende og kjent kunnskap – i nødvendig grad kontakte fylkesmannen eller fylkeskommunen for bistand og hjelp til vurderingene – redegjøre for utfallet av vurderingene ved varsel om planoppstart Fylkesmannen og fylkeskommunen skal: om nødvendig bistå planmyndigheten i vurderingene i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet gi beskjed dersom de mener at planforslaget omfattes av forskriften

16 Varsling - KU eller ikke?
Følgende skal alltid oppgis i varselbrev overfor berørte parter: KU-plikt er vurdert med henvisning til KUF Konklusjon: Faller innenfor eller utenfor bestemmelsene i KUF Eksempel: ”Planområdet er i kommuneplanen disponert som ervervsområde. Reguleringsplanen inneholder næringsbygg med et bruksareal på 7 500 m2, og fanges derfor opp av forskrift om konsekvensutredning, vedlegg II, punkt 1. Ansvarlig myndighet finner ikke at planen faller inn under noen av kriteriene i forskriftens § 4. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes. Vurderingen er basert på opplysninger gitt av forslagsstiller.”

17 Planprogrammet – hva og hvorfor?
en formalisering av den første fasen i planarbeidet (støttedokument for utarbeidelse av planforslag) klargjøre premisser, innhold, medvirkning og framdrift i planarbeidet. Avklare andre sektorers krav og interesser. avklare utredningsbehov skille mellom redegjørelse for planarbeidet og hva som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen beskrive relevante og realistiske alternativer klargjøre hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres – metodebruk bør beskrives I KUF § 7: Programmet fastsettes av planmyndigheten etter tidlig høring i prosessen

18 Planprogram (fortsetter)
klargjøre hvilken dokumentasjon som skal følge innspill til nye utbyggingsområder (kommuneplanens arealdel) • sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart – minimum 6 uker forslagsstiller kan etter avtale med kommunen sende programmet på høring og innhente uttalelser planmyndigheten skal vurdere behov for – og eventuelt gjennomføre et offentlig møte før fastsettelse av programmet programmet skal fastsettes av planmyndigheten programmet skal meddeles forslagsstiller, og kopi av fastsatt program skal sendes til de som har gitt høringsuttalelse ikke krav til politisk behandling (unntak kommuneplanens arealdel) – men det bør likevel vurderes

19

20 Planprosessen med KU

21 Planforslag med konsekvensutredning
Skal som hovedregel utgjøre et samlet dokument: anbefaler at utredningen er eget kapittel i planbeskrivelsen hvis man velger utredningen som vedlegg – må dette følge planen når den legges ut til offentlig ettersyn. Planbeskrivelsen må da inneholde et sammendrag av utredningen Skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Men der slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap: ”Viktige forhold” = hvis relevant for spørsmålet om ja/nei til planen eller hvis relevant for fastsetting av bestemmelser for gjennomføring ”Nødvendig grad” = for å fatte det aktuelle vedtaket Husk KU skal være fokusert, beslutningsrelevant og tilpasset plannivået

22 Avbøtende tiltak - en utfordring
Foreslåtte avbøtende tiltak MÅ sikres gjennomført - i plan, vedtak eller bestemmelser. Synsing kan ikke regnes som avbøtende. Søker må vise at avbøtende tiltak og evt. miljøoppfølgingsprogram er sikret i plan og bestemmelser

23 Endring av plan etter at KU-plikt er vurdert
KUF § 15: Endringer av plan etter varsel om oppstart Dersom det skjer endringer mellom oppstart og offentlig ettersyn og endringen medfører at tiltaket omfattes av forskriften, skal planen behandles etter bestemmelsene i forskriften. Dersom nye opplysninger eller endringer medfører at reguleringsplaner etter § 3 likevel omfattes av kriteriene i § 4, skal det i planforslaget gis en særskilt redegjørelse for planens virkninger for det aktuelle kriteriet. KUF § 16: Behandling av endringer etter gjennomført høring Ved endringer etter offentlig ettersyn, jf. § 10, skal ansvarlig myndighet påse at konsekvensene av endringene blir redegjort for før det fattes vedtak i saken. Tilsvarende gjelder for endringer som utløser ny planbehandling.

24 Når KU er god nok Det utarbeides ”saksfremlegg”, § 12, 2. ledd
Hensyn til KU – hvordan er virkningene vurdert, § 12, 2. ledd Egen bestemmelse om offentlighet for saksfremlegg og innstilling, § 13 Mulighet for oppfølgende undersøkelser og overvåkning

25 Vedtak av planforslag med KU
Oversiktsplaner Klargjøre hvilke forhold som skal avklares og belyses i videre detaljregulering I nødvendig grad fastsette vilkår for å begrense og avbøte negative virkninger av betydning Reguleringsplaner Krav til undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger Vilkår med sikte på å begrense og avbøte negative virkninger av betydning Hjemmel for å stille krav til miljøoppfølgingsprogram

26 Roller ”Ansvarlig myndighet” har ansvaret for at regelverket følges og har en rekke hjemler Planmyndigheten har denne rollen for planer ”Forslagsstiller” utarbeider KU Aktørkomplekistet som i planleggingen forøvrig

27 Naturmangfoldloven og KU
Naturmangfoldloven innebærer ikke en generell utvidelse av utredningsplikten for KU-planer. Kravene ligger i KU-forskriften i dag, MEN loven: tydeliggjør behovet for kunnskap før beslutning angir relevante utredningstemaer og gir tips til hvordan man bør legge opp utredningene definerer viktige begreper (bla. kunnskap, føre-var, økosystemtilnærming og samlet belastning) gir grunnlag for å stille spørsmål ved praksis ved KU

28 Veiledning Veiledningsnotat som beskriver endringene i forskriften foreligger under tema Planlegging /Konsekvensutredninger på Veileder for KU av kommuneplanens arealdel – kommer Veileder til § 4-kriteriene – kommer Kontakt eventuelt Miljøverndepartementet

29 Andre veiledere

30 Andre veileder

31


Laste ned ppt "Forskrift om konsekvensutredning - KUF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google