Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvensutredninger i ny plan- og bygningslov Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Planfaglig nettverk, Grimstad 24. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvensutredninger i ny plan- og bygningslov Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Planfaglig nettverk, Grimstad 24. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvensutredninger i ny plan- og bygningslov Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Planfaglig nettverk, Grimstad 24. mars 2010

2 2 Tema Disposisjon 1)Først litt KU-historikk 2)Så KU-nytt dvs endringene i lov og forskrift i 2009 3)Så nærmere om de enkelte bestemmelsene - hvordan systemet fungerer Innom problemstillingene: -Hva er gode nok utredninger på ulike plannivåer -Hva betyr naturmangfoldloven for KU Høre hva dere mener !

3 3 Tema KU-historie i Norge – en kort oppsummering •KU-bestemmelser i plan- og bygningsloven siden 1991 for utbyggingstiltak som kan ha vesentlige virkninger på miljø, naturressurser eller samfunn –Vedlegg 1- tiltak; de største og mest konfliktfylte tiltakene - skal alltid utredes –Vedlegg 2 - tiltak; mindre – og mindre konfliktfylte - tiltak som skal vurderes nærmere etter bestemte kriterier (§ 4-kriteriene) •inkluderer tiltak både etter plan- og bygningsloven og etter sektorlover (for eksempel energiloven) •1991-2005: 700 konsekvensutredninger •relativt få konsekvensutredninger i Norge sammenliknet med mange andre land

4 4 Tema

5 5 Siste store revisjon i 2005.. •KU-bestemmelsene i plan- og bygningsloven endret i 2005 på bakgrunn av EU-direktiv 2001/42 om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer •fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram for KU-planer å styrke tidlig fase samt bedre integrering av plan- og KU-prosessene  krav til KU for planer  revidert forskrift fra 1. april 2005

6 6 Tema KU-nytt i planlov av 2009 •for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet •Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området (pbl § 4-1, første ledd).

7 7 Tema KU-nytt i planlov av 2009 (fortsetter) •For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn (pbl § 4-2, annet ledd). •krav til KU for reguleringsplaner i strid med oversiktsplan (ny)

8 8 Tema KU-nytt i ny planlov (fortsetter) •prosessbestemmelsene for ”KU-planer” er fullt og helt integrert i loven – omtales under de ulike plantypene •planprogram kan inngå i arbeidet med regional eller kommunal planstrategi •et felles planprogram kan legges til grunn for flere reguleringsplaner •loven gir direkte hjemmel for å vedta bestemmelser om miljøoppfølging og – overvåking •krav til risiko- og sårbarhetsanalyse - skal som hovedregel inngå i arbeidet med konsekvensutredningen •KU-bestemmelsene for sektortiltak er lagt til eget kapittel (kap. 14) i loven**

9 9 Tema Revisjon av KU-forskriften i 2009 •forskriften tar opp i seg lovbestemmelsene – og supplerer disse •fortsatt felles forskrift for planer etter PBL og tiltak etter sektorlov •ny bestemmelse med sikte på å sikre transparens rundt planmyndighetens vurdering av KU-plikt for vedlegg II-tiltak. Vurderingen skal fremgå av varsel om planoppstart (§ 5 tredje ledd) •bestemmelsene om innhold i konsekvensutredningen er noe endret: bla. klimagassutslipp, risiki ved havstigning, barn og unges oppvekstvilkår, helse osv. •noen nye plan/tiltakstyper tatt inn på hhv vedlegg I* og vedlegg II* •ny forskrift trådte i kraft samtidig med ny lov

10 10 Tema Noen planer skal alltid konsekvensutredes •regionale planer med retningslinjer for utbygging •kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål •reguleringsplaner som inneholder eller legger til rette for Vedlegg I – tiltak •Områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål (ny 2009) –Eksempel: områderegulering til hytter i arealdelens LNFR- områder - uavhengig av rullering arealdel

11 11 Tema..mens andre skal vurderes nærmere mht KU-plikt Hovedregel: Alle andre reguleringsplaner som innebærer endringer ift plan på oversiktsnivå skal vurderes: •reguleringsplaner for tiltak nevnt i vedlegg II til KU-forskriften •områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn ny utbygging (ny 2009) –Eksempel: justering av plangrense eller endret formål innen plangrensen •detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering (ny 2009)

12 12 Tema Kriterier for vurdering av planer og tiltak mht KU-plikt (§ 4) •vernede natur- og kulturmiljø/- minner •viktige naturområder •friluftsliv •rikspolitiske retningslinjer, statlige planretningslinjer, statlige og regionale planbestemmeler •reindrift/ samisk utmarksnæring •landbruk •forurensning, ulykker, flom, skred •vesentlig økning av klimautslipp •helse •tilgjengelighet •konsekvenser i annen stat

13 13 Tema Unntak fra KU-krav – reguleringsplaner To viktige prinsipper: 1.Tiltak som er tilfredsstillende utredet på et overordnet plannivå skal ikke utredes på nytt. 2.Det skal lønne seg å planlegge i samsvar med overordnet plan Dette gir unntak fra KU for: •reguleringsplaner for vedlegg I-tiltak der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet fullt ut etter forskriften i kommuneplan eller kommunedelplan og der reguleringsplanen er i samsvar med slik plan. (Eksempel: kommunedelplan for veisaker) •reguleringsplaner for vedlegg II-tiltak der konsekvensene av det konkrete tiltaket er tilfredsstillende utredet på overordnet plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan •detaljreguleringer som er i samsvar med områdereguleringer behandlet etter forskriften

14 14 Tema Avklaring av KU-plikt for reguleringsplaner •NB! Spørsmål om KU-plikt skal avklares før varsel om oppstart: bruk oppstartmøtet aktivt – still krav til forslagsstiller om info om prosjektet Planmyndigheten skal: •avklare om planarbeidet uten videre omfattes av krav til KU, eller •om planarbeidet skal vurderes etter kriteriene i § 4–kriteriene – og i tilfelle foreta disse vurderingene –ta utgangspunkt i opplysninger fra forslagsstiller og ellers foreliggende og kjent kunnskap –i n ø dvendig grad kontakte fylkesmannen eller fylkeskommunen for bistand og hjelp til vurderingene –redegjøre for utfallet av vurderingene ved varsel om planoppstart Fylkesmannen og fylkeskommunen skal: •om n ø dvendig bist å planmyndigheten i vurderingene •i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet gi beskjed dersom de mener at planforslaget omfattes av forskriften

15 15 Tema •6 uker Planprogram og varsling Høring 6 uker Fastsettes av planmyndighet Utvikle planløsninger og utredning av konsekvenser Planforslag med planbeskrivelse inkl. konsekvens- utredning Høring 6 uker Behandling hos planmyndig- heten/bearbeiding av planforslaget (Evt. tilleggs- utredninger) Vedtak i kommune- styret Kunn- gjøring av vedtatt plan

16 16 Tema Planprogrammet for KU-planer – hva og hvorfor? •en formalisering av den første fasen i planarbeidet •klargjøre premisser, innhold, medvirkning og framdrift i planarbeidet. Avklare andre sektorers krav og interesser. •avklare utredningsbehov •skille mellom redegjørelse for planarbeidet og hva som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen •beskrive relevante og realistiske alternativer •klargjøre hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres – metodebruk bør beskrives

17 17 Tema Planprogram (fortsetter) •klargjøre hvilken dokumentasjon som skal følge innspill til nye utbyggingsområder (kommuneplanens arealdel) •sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart – minimum 6 uker •forslagsstiller kan etter avtale med kommunen sende programmet på høring og innhente uttalelser •planmyndigheten skal vurdere behov for – og eventuelt gjennomføre – et offentlig møte før fastsettelse av programmet •programmet skal fastsettes av planmyndigheten •programmet skal meddeles forslagsstiller, og kopi av fastsatt program skal sendes til de som har gitt høringsuttalelse •ikke krav til politisk behandling – men det bør likevel vurderes

18 18 Tema •6 uker Planprogram og varsling Høring 6 uker Fastsettes av planmyndighet Utvikle planløsninger og utredning av konsekvenser Planforslag med planbeskrivelse inkl. konsekvens- utredning Høring 6 uker Behandling hos planmyndig- heten/bearbeiding av planforslaget (Evt. tilleggs- utredninger) Vedtak i kommune- styret Kunn- gjøring av vedtatt plan

19 19 Tema Planforslag med konsekvensutredning • Skal som hovedregel utgjøre et samlet dokument: • anbefaler at utredningen er eget kapittel i planbeskrivelsen • hvis man velger utredningen som vedlegg – må dette følge planen når den legges ut til offentlig ettersyn. •planbeskrivelsen må da inneholde et sammendrag av utredningen •Skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Men der slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap: •”Viktige forhold” = hvis relevant for spørsmålet om ja/nei til planen eller hvis relevant for fastsetting av bestemmelser for gjennomføring •”Nødvendig grad” = for å fatte det aktuelle vedtaket. •Husk KU skal være fokusert, beslutningsrelevant og tilpasset plannivået

20 20 Tema Særlig om KU av kommuneplanens arealdel •kommuneplanens arealdel – utrede de delene av planen som fastsetter rammer for utbygging og som samtidig innebærer endringer i forhold til gjeldende plan •beskrive antatte virkninger av: –konkrete forslag til endret arealbruk (enkeltområder) – og summen av utbyggingsforslag – foreslåtte og vurderte utbyggingsstrategier •oppdatering av kommuneplankartet i henhold til regulering vedtatt mellom to rulleringer av arealdel omfattes ikke

21 21 Tema KU av arealdelen – utredning av enkeltområder •Elementer som bør inngå i utredningen av enkeltområder: –Beskrivelse av forslaget til arealbruk – tydelig kart og evt. bilder –Beskrivelse av områdets verdier for relevante tema - husk kilder og usikkerheter –Vurdering av virkninger av foreslått arealbruk ift verdiene – husk synliggjøre hva som ligger til grunn for vurderingene –Vurdering av virkningene ift planens målsettinger –Sammenfatning av virkningene på samme skala –Vurdering av relevante og realistiske alternativer –Forhold som skal avklares i senere regulering •Hvordan bestemme omfang og detaljering i utredning?: –områdets størrelse (arealbeslag) –utbyggingens omfang (for eksempel antall boliger, hytter) –antatte konfliktgrad (lokalisering, områdets karakter)

22 22 Tema KU av arealdelen – samlete arealbruksendringer •Elementer som bør inngå i vurderingen av samlete arealbruksendringer: –Beskrivelse av omfanget av foreslått arealbruk i planen fordelt på arealformål –Vurdering av virkninger ift verdier. For eksempel samlet omfang av friluftsområder som berøres - temakart –Vurdering av virkningene ift planens målsettinger –Vurdering av relevante og realistiske alternativer –Forhold som skal avklares i senere regulering

23 23 Tema KU av arealdelen – hvem gjør hva? •kommunen er forslagsstiller og har dermed ansvaret for at virkningene av planforslaget er tilfredsstillende utredet •grunneiere o.a. skal ikke avkreves utredninger – men det kan stilles krav til dokumentasjon: –beliggenhet, størrelse, avgrensning m.m. –type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, friområde) og forventet konflikt –adkomstløsninger, forventet trafikkmengde –beliggenhet i forhold til skole, barnehage, kollektivtrafikk etc –egen vurdering ifht kommunens arealstrategier

24 24 Tema Veiledning •Veiledningsnotat som beskriver endringene i forskriften foreligger under tema Planlegging/Konsekvensutredninger på www.miljo.no www.miljo.no •Veileder for KU av kommuneplanens arealdel – kommer •Veileder til § 4-kriteriene – kommer …..og mens dere venter – kontakt oss gjerne! Stig Roar Husby: 22245959 Knut Grønntun: 22245666 Harald Noreik: 22246012 Jørgen Brun: 22245933

25 25 Tema Naturmangfoldloven og KU Naturmangfoldoven innebærer ikke en generell utvidelse av utredningsplikten for KU-planer. Kravene ligger i KU- forskriften i dag, MEN loven: • tydeliggjør behovet for kunnskap før beslutning • angir relevante utredningstemaer og gir tips til hvordan man bør legge opp utredningene • definerer viktige begreper (bla. kunnskap, føre-var, økosystemtilnærming og samlet belastning) • gir grunnlag for å stille spørsmål ved praksis ved KU • Veiledere til de enkelte kapitler i loven kommer i år

26 26 Tema Takk for oppmerksomheten!

27 27 Tema

28 28 Tema

29 29 Tema Ny lov – flere kombinasjoner •Tidligere PBL: –Planer uten KU –Planer med KU •Ny PBL: –Reguleringsplaner uten KU –Oversiktsplaner uten KU –Planer med KU Varsel om oppstart Planforslag Ordinært varselPlanforslag PlanprogramPlanforslag med KU ////////////////////////////////////// Ordinært varselPlanforslag med planbeskrivelse PlanprogramPlanforslag med planbeskrivelse PlanprogramPlanforslag med planbeskrivelse med KU

30 30 Tema Konsekvensutredningen – innehold alle planer •viktige miljø- og samfunnsforhold som kan bli berørt •en vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn •eventuelle miljøvirkninger i annen stat •planen eller tiltakets kumulative virkninger i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i influensområdet •datagrunnlag og metodebruk - redegjøre for svakheter •en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert •en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til; –nærmere undersøkelser før gjennomføring –undersøkelser og tiltak for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger •risiko- og sårbarhetsanalyse skal være en del av KU


Laste ned ppt "Konsekvensutredninger i ny plan- og bygningslov Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Planfaglig nettverk, Grimstad 24. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google