Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvensutredninger i ny plan- og bygningslov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvensutredninger i ny plan- og bygningslov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvensutredninger i ny plan- og bygningslov
Takk for invitasjon Planavdelingen – seksjon for miljøutredninger og samfunnsutvikling Dra dere gjennom regelverket for konsekvensutredninger i plan og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Planfaglig nettverk, Grimstad 24. mars 2010

2 Disposisjon Først litt KU-historikk
Så KU-nytt dvs endringene i lov og forskrift i 2009 Så nærmere om de enkelte bestemmelsene - hvordan systemet fungerer Innom problemstillingene: Hva er gode nok utredninger på ulike plannivåer Hva betyr naturmangfoldloven for KU Høre hva dere mener ! Oppklarende spørsmål underveis Men foreslår å spare andre spørsmål til del 3) fordi der kommer mer forklaring Ingen FASIT på nml og omfang

3 KU-historie i Norge – en kort oppsummering
KU-bestemmelser i plan- og bygningsloven siden 1991 for utbyggingstiltak som kan ha vesentlige virkninger på miljø, naturressurser eller samfunn Vedlegg 1- tiltak; de største og mest konfliktfylte tiltakene - skal alltid utredes Vedlegg 2 - tiltak; mindre – og mindre konfliktfylte - tiltak som skal vurderes nærmere etter bestemte kriterier (§ 4-kriteriene) inkluderer tiltak både etter plan- og bygningsloven og etter sektorlover (for eksempel energiloven) : 700 konsekvensutredninger relativt få konsekvensutredninger i Norge sammenliknet med mange andre land Grunnprinsip med to-deling - uforandret i 20 år Norge har få KU ift andre land

4 Bare for å vise fordelingen av KU tiltak i landet - historisk
Aust Agder fylket med minst KU- praktisering

5 Siste store revisjon i KU-bestemmelsene i plan- og bygningsloven endret i 2005 på bakgrunn av EU-direktiv 2001/42 om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram for KU-planer å styrke tidlig fase samt bedre integrering av plan- og KU-prosessene krav til KU for planer revidert forskrift fra 1. april 2005 Altså både lovendring og forskriftsrevisjonen i 2005 Viktigste endringer = kravet til KU for planer og innføring av planprogram

6 KU-nytt i planlov av 2009 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området (pbl § 4-1, første ledd). Hva er så KU-nytt i ny pbl når loven allerede ble endret i 2005 ? Planprogram for alle planer - unntatt reguleringsplaner uten KU (utvidelse) Planbeskrivelse for ALLE planer = krav til tekstlig beskrivelse i tillegg til plankart og bestemmelser (helt ny) >>> skillet mellom KU planer og andre planer blir mindre - sammenheng

7 KU-nytt i planlov av 2009 (fortsetter)
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn (pbl § 4-2, annet ledd). krav til KU for reguleringsplaner i strid med oversiktsplan (ny) Ikke ny men viser sammenhengen planbeskrivelse - KU = Utvidet krav til utredning Kommer tilbake til de ulike KU-planene

8 KU-nytt i ny planlov (fortsetter)
prosessbestemmelsene for ”KU-planer” er fullt og helt integrert i loven – omtales under de ulike plantypene planprogram kan inngå i arbeidet med regional eller kommunal planstrategi et felles planprogram kan legges til grunn for flere reguleringsplaner loven gir direkte hjemmel for å vedta bestemmelser om miljøoppfølging og – overvåking krav til risiko- og sårbarhetsanalyse -skal som hovedregel inngå i arbeidet med konsekvensutredningen KU-bestemmelsene for sektortiltak er lagt til eget kapittel (kap. 14) i loven*

9 Revisjon av KU-forskriften i 2009
forskriften tar opp i seg lovbestemmelsene – og supplerer disse fortsatt felles forskrift for planer etter PBL og tiltak etter sektorlov ny bestemmelse med sikte på å sikre transparens rundt planmyndighetens vurdering av KU-plikt for vedlegg II-tiltak. Vurderingen skal fremgå av varsel om planoppstart (§ 5 tredje ledd) bestemmelsene om innhold i konsekvensutredningen er noe endret: bla. klimagassutslipp, risiki ved havstigning, barn og unges oppvekstvilkår, helse osv. noen nye plan/tiltakstyper tatt inn på hhv vedlegg I* og vedlegg II ny forskrift trådte i kraft samtidig med ny lov Avslutte : Det var historikken og endringene frem til dagens regler

10 Noen planer skal alltid konsekvensutredes
regionale planer med retningslinjer for utbygging kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål reguleringsplaner som inneholder eller legger til rette for Vedlegg I – tiltak Områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål (ny 2009) Eksempel: områderegulering til hytter i arealdelens LNFR-områder - uavhengig av rullering arealdel Nå : hvordan fungerer systemet ? Eksempelet = områderegulering i strid med oversiktsplan - avviker vesentlig fra gjeldende arealdel § 2d)

11 ..mens andre skal vurderes nærmere mht KU-plikt
Hovedregel: Alle andre reguleringsplaner som innebærer endringer ift plan på oversiktsnivå skal vurderes: reguleringsplaner for tiltak nevnt i vedlegg II til KU-forskriften områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn ny utbygging (ny 2009) Eksempel: justering av plangrense eller endret formål innen plangrensen detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering (ny 2009) Områderegulering = lista for vurdering satt ved ”vesentlig endring” jf de forrige som alltid skal utredes Detaljreguering = lista satt ved ”endring” fordi deltaljregulering = endelig hvordan bygge

12 Kriterier for vurdering av planer og tiltak mht KU-plikt (§ 4)
vernede natur- og kulturmiljø/-minner viktige naturområder friluftsliv rikspolitiske retningslinjer, statlige planretningslinjer, statlige og regionale planbestemmeler reindrift/ samisk utmarksnæring landbruk forurensning, ulykker, flom, skred vesentlig økning av klimautslipp helse tilgjengelighet konsekvenser i annen stat Hovedtrekk – selve lista er mer omfattene Systemet: ”treffer” de aktuelle planene ett eller flere av kriteriene >>> KU krav

13 Unntak fra KU-krav – reguleringsplaner
To viktige prinsipper: Tiltak som er tilfredsstillende utredet på et overordnet plannivå skal ikke utredes på nytt. Det skal lønne seg å planlegge i samsvar med overordnet plan Dette gir unntak fra KU for: reguleringsplaner for vedlegg I-tiltak der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet fullt ut etter forskriften i kommuneplan eller kommunedelplan og der reguleringsplanen er i samsvar med slik plan. (Eksempel: kommunedelplan for veisaker) reguleringsplaner for vedlegg II-tiltak der konsekvensene av det konkrete tiltaket er tilfredsstillende utredet på overordnet plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan detaljreguleringer som er i samsvar med områdereguleringer behandlet etter forskriften Oppfordrer til gjenbruk av utredning mellom nivåene. Reguleringer for Vedlegg II tiltak unntas hvis ”Tilfredsstillende utredet” = innholdsmessig bra nok ift forskriften dvs litt mer fleksibel enn Vedlegg I der alle formalkravene må oppfylles

14 Avklaring av KU-plikt for reguleringsplaner
NB! Spørsmål om KU-plikt skal avklares før varsel om oppstart: bruk oppstartmøtet aktivt – still krav til forslagsstiller om info om prosjektet Planmyndigheten skal: avklare om planarbeidet uten videre omfattes av krav til KU, eller om planarbeidet skal vurderes etter kriteriene i § 4–kriteriene – og i tilfelle foreta disse vurderingene ta utgangspunkt i opplysninger fra forslagsstiller og ellers foreliggende og kjent kunnskap i nødvendig grad kontakte fylkesmannen eller fylkeskommunen for bistand og hjelp til vurderingene redegjøre for utfallet av vurderingene ved varsel om planoppstart Fylkesmannen og fylkeskommunen skal: om nødvendig bistå planmyndigheten i vurderingene i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet gi beskjed dersom de mener at planforslaget omfattes av forskriften Avslutte med: Hittil = omfattes/ikke Nå KU og innhold

15 6 uker Planprogram og varsling Høring 6 uker
Fastsettes av planmyndighet Planforslag med planbeskrivelse inkl. konsekvens-utredning Høring 6 uker Utvikle planløsninger og utredning av konsekvenser Vedtak i kommune-styret Kunn-gjøring av vedtatt plan Behandling hos planmyndig-heten/bearbeiding av planforslaget (Evt. tilleggs-utredninger) Første prosessledd planprogrammet Varsling av oppstart og planprogram sammen på høring

16 Planprogrammet for KU-planer – hva og hvorfor?
en formalisering av den første fasen i planarbeidet klargjøre premisser, innhold, medvirkning og framdrift i planarbeidet. Avklare andre sektorers krav og interesser. avklare utredningsbehov skille mellom redegjørelse for planarbeidet og hva som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen beskrive relevante og realistiske alternativer klargjøre hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres – metodebruk bør beskrives Skille for å synliggjøre utredningskravene Alternativer må på bordet hvis de skal utredes

17 Planprogram (fortsetter)
klargjøre hvilken dokumentasjon som skal følge innspill til nye utbyggingsområder (kommuneplanens arealdel) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart – minimum 6 uker forslagsstiller kan etter avtale med kommunen sende programmet på høring og innhente uttalelser planmyndigheten skal vurdere behov for – og eventuelt gjennomføre – et offentlig møte før fastsettelse av programmet programmet skal fastsettes av planmyndigheten programmet skal meddeles forslagsstiller, og kopi av fastsatt program skal sendes til de som har gitt høringsuttalelse ikke krav til politisk behandling – men det bør likevel vurderes

18 6 uker Planprogram og varsling Høring 6 uker
Fastsettes av planmyndighet Planforslag med planbeskrivelse inkl. konsekvens-utredning Høring 6 uker Utvikle planløsninger og utredning av konsekvenser Vedtak i kommune-styret Kunn-gjøring av vedtatt plan Behandling hos planmyndig-heten/bearbeiding av planforslaget (Evt. tilleggs-utredninger) Andre prosessledd

19 Planforslag med konsekvensutredning
Skal som hovedregel utgjøre et samlet dokument: anbefaler at utredningen er eget kapittel i planbeskrivelsen hvis man velger utredningen som vedlegg – må dette følge planen når den legges ut til offentlig ettersyn. planbeskrivelsen må da inneholde et sammendrag av utredningen Skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Men der slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap: ”Viktige forhold” = hvis relevant for spørsmålet om ja/nei til planen eller hvis relevant for fastsetting av bestemmelser for gjennomføring ”Nødvendig grad” = for å fatte det aktuelle vedtaket. Husk KU skal være fokusert, beslutningsrelevant og tilpasset plannivået Gjelder alle planer - Jeg kommer til arealdelen spesielt etterpå hva er nok kunnskap? hva skal man kreve av utredninger – det mest sentrale og kanskje det vanskeligste spørsmålet i KU !! Her tenker vi høyt : hva som er ”Viktige forhold ” ligger i planen: - selve arealbruksforslaget (vindkraft og hytter har forksjellige virkninger) - områdets karakter (by og naturområder har forskjellige verdier og forskjellige potensielle konflikter) Eksempel: Mistanke om utvalgte naturtyper og prioriterte arter er selvskrevne eksempler ”Nødvendig grad” = 1) arealdel: kan området tas i bruk til industri? Må vite noe grovere (endel kan tilpasses) 2) regulering: tilstrekkelig kunnskap til å fastsette bestemmelser om avbøtende tiltak (her fastsettes endelig utbygging)

20 Særlig om KU av kommuneplanens arealdel
kommuneplanens arealdel – utrede de delene av planen som fastsetter rammer for utbygging og som samtidig innebærer endringer i forhold til gjeldende plan beskrive antatte virkninger av: konkrete forslag til endret arealbruk (enkeltområder) og summen av utbyggingsforslag foreslåtte og vurderte utbyggingsstrategier oppdatering av kommuneplankartet i henhold til regulering vedtatt mellom to rulleringer av arealdel omfattes ikke hva omfattes? alle bestemmelser som åpner for nye områder + endringer

21 KU av arealdelen – utredning av enkeltområder
Elementer som bør inngå i utredningen av enkeltområder: Beskrivelse av forslaget til arealbruk – tydelig kart og evt. bilder Beskrivelse av områdets verdier for relevante tema - husk kilder og usikkerheter Vurdering av virkninger av foreslått arealbruk ift verdiene – husk synliggjøre hva som ligger til grunn for vurderingene Vurdering av virkningene ift planens målsettinger Sammenfatning av virkningene på samme skala Vurdering av relevante og realistiske alternativer Forhold som skal avklares i senere regulering Hvordan bestemme omfang og detaljering i utredning?: områdets størrelse (arealbeslag) utbyggingens omfang (for eksempel antall boliger, hytter) antatte konfliktgrad (lokalisering, områdets karakter) Eksempel på bestemme omfang: Et lite hyttefelt inntil eksisterende hyttefelt i område preget av hyttebyggingen allerede = lite omfang og detaljering Eksempler på alternativer- 1 )annen lokalisering 2) tilpasning av planen 3) nei til utbygging Sammenfatning av virkningene = angi konsekvensnivå for området For eksempel positiv - ubetydelig - negativ konsekvens >> liten - svært stor negativ - metodikk og eksempler kommer i veileder

22 KU av arealdelen – samlete arealbruksendringer
Elementer som bør inngå i vurderingen av samlete arealbruksendringer: Beskrivelse av omfanget av foreslått arealbruk i planen fordelt på arealformål Vurdering av virkninger ift verdier. For eksempel samlet omfang av friluftsområder som berøres - temakart Vurdering av virkningene ift planens målsettinger Vurdering av relevante og realistiske alternativer Forhold som skal avklares i senere regulering Nytteverdi: Kan gi grunnlag for å vurdere alternative utbyggingsstrategier og -retninger og prioritering av utbyggingsområder

23 KU av arealdelen – hvem gjør hva?
kommunen er forslagsstiller og har dermed ansvaret for at virkningene av planforslaget er tilfredsstillende utredet grunneiere o.a. skal ikke avkreves utredninger – men det kan stilles krav til dokumentasjon: beliggenhet, størrelse, avgrensning m.m. type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, friområde) og forventet konflikt adkomstløsninger, forventet trafikkmengde beliggenhet i forhold til skole, barnehage, kollektivtrafikk etc egen vurdering ifht kommunens arealstrategier

24 Veiledning Veiledningsnotat som beskriver endringene i forskriften foreligger under tema Planlegging/Konsekvensutredninger på Veileder for KU av kommuneplanens arealdel – kommer Veileder til § 4-kriteriene – kommer …..og mens dere venter – kontakt oss gjerne! Stig Roar Husby: Knut Grønntun: Harald Noreik: Jørgen Brun:

25 Naturmangfoldloven og KU
Naturmangfoldoven innebærer ikke en generell utvidelse av utredningsplikten for KU-planer. Kravene ligger i KU-forskriften i dag, MEN loven: tydeliggjør behovet for kunnskap før beslutning angir relevante utredningstemaer og gir tips til hvordan man bør legge opp utredningene definerer viktige begreper (bla. kunnskap, føre-var, økosystemtilnærming og samlet belastning) gir grunnlag for å stille spørsmål ved praksis ved KU Veiledere til de enkelte kapitler i loven kommer i år Til slutt noen betraktninger om ….. Loven gjelder ALLE planer og beslutninger og gir viktige regler for avveining bruk - vern Dvs viktigst for andre planer og beslutninger enn KU planene

26 Takk for oppmerksomheten!

27

28

29 Ny lov – flere kombinasjoner
Varsel om oppstart Planforslag Ordinært varsel Planprogram Planforslag med KU ////////////////////////////////////// Planforslag med planbeskrivelse Planforslag med planbeskrivelse med KU Tidligere PBL: Planer uten KU Planer med KU Ny PBL: Reguleringsplaner uten KU Oversiktsplaner uten KU Sammenheng planprogram – planbeskrivelse (med KU)

30 Konsekvensutredningen – innehold alle planer
viktige miljø- og samfunnsforhold som kan bli berørt en vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn eventuelle miljøvirkninger i annen stat planen eller tiltakets kumulative virkninger i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i influensområdet datagrunnlag og metodebruk - redegjøre for svakheter en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til; nærmere undersøkelser før gjennomføring undersøkelser og tiltak for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger risiko- og sårbarhetsanalyse skal være en del av KU


Laste ned ppt "Konsekvensutredninger i ny plan- og bygningslov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google