Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reguleringsplaner. For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reguleringsplaner. For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reguleringsplaner

2 For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-1, jf. § 21-4 for slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan

3 Områderegulering Formål: Styrke kommunal planlegging Planlegging av utbyggingsmønster/struktur Det planfaglige arbeidet kan overlates til andre Områderegulering vurderes i planstrategi

4 Områderegulering Detaljregulering

5  Alle kan fremme forslag til detaljregulering  Skal følge opp kommuneplan og områderegulering  Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige

6 Oppstart av reguleringsplanarbeid Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Ikke-kommunal plan: Oppstartmøte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp. § 12-8

7 Reguleringsplan som avviker fra overordnet plan (§12-2, §4.2) Områderegulering som innebærer vesentlige endringer av kommuneplan skal konsekvensutredes på samme måte som ved revisjon av kommuneplan. Det skal lages planprogram. Vesentlig endring er for eksempel nye byggeområder eller endringer som vesentlig påvirker infrastruktur eller lignende. (§12-3) Detaljregulering som avviker vesentlig fra kommuneplanens arealdel og områderegulering skal konsekvensutredes tilsvarende, med krav om planprogram.

8 FASTSETTE PLAN- PROGRAM UTARBEIDE PLANUTKAST MED KONSEKVENS- UTREDNING HØRING/ OFF. ETTERSYN MIN. 6 UKER BEARBEIDE PLAN VEDTAK POLITISK UTVALG EV. MEKLING VEDTAK EV. GOD- KJENNING AV MD KUNN- GJØRING Planprosess for regulering som avviker vesentlig fra kommuneplan eller områderegulering HØRING/ OFF. ETTERSYN AV PLAN- PROGRAM MIN. 6 UKER (OPPSTART- MØTE) PLAN- PROGRAM KUNNGJØRING

9 OPPSTART- MØTE KUNNGJØRE OPPSTART UTARBEIDE PLANUTKAST HØRING/ OFF. ETTERSYN MIN. 6 UKER BEARBEIDE PLAN VEDTAK POLITISK UTVALG EV. MEKLING VEDTAK EV. GOD- KJENNING AV MD KUNN- GJØRING Planprosess for privat forslag til detaljregulering (uten planprogram)

10 Arealform å l i reguleringsplan 1.Bebyggelse og anlegg 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 3.Grønnstruktur 4.Forsvaret 5.Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg LNFR 6.Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone § 12-5

11 Arealformål i reguleringsplan For hele planområdet skal det angir arealformål. Arealformål kan deles i underformål og kombineres innbyrdes og med hensynssoner

12 Hensynssoner Mer detaljerte bestemmelser Kan videreføres fra overordnet plan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser Fareområder og bevarings- eller verneområder skal alltid vises med hensynssone

13 Alle arealformål og hensynssoner kan kombineres Krav om vannbåren varme Støysone Fareområde

14 REGULERINGSBESTEMMELSER Hensyn til barn og unge bør vurderes spesielt når det er snakk om følgende utvalg av bestemmelser: 1.Utforming og bruk av arealer, bygninger og anlegg 2. Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet eller forbud mot bruk, herunder byggegrenser for å sikre og fremme formålet med planene, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet

15 REGULERINGSBESTEMMELSER - forts 4. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krev for å sikre hensynet til helse og barns særlige behov for leike og oppholdsareal 7. Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering 10. Krav om særskilt rekkefølge på gjennomføring av tiltak i planen, og at utbygging av området ikke kan finne sted før bl.a. samfunnstjenester som barnehage, friområder og skoler m.v. er tilstrekkelig etablert

16 Hanskemakergården

17

18 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Hanskemakergården, Verdal Reguleringsplankart datert : 20.08.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 20.08.2012 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den.........., sak.......... § 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket med ”Detaljert reguleringsplan for Hanskemakergården” datert 20.08.12. § 2 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for utbygging for bolig- og forretningsformål med tilhørende utearealer, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Reguleringsplanen er av typen detaljregulering ihht. Plan-og bygningslovens § 12-3. I medhold av Plan-og bygningslovens §12-5 og §12-6 er området regulert til følgende: § 2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5) 2.1.1 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BB. 2.1.2 Renovasjonsanlegg R. 2.1.3 Lekeplass L. 2.1.4 Gårdsplass G. 2.1.5 Bolig / forretning B/F. § 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5) 2.2.1 Kjøreveg. 2.2.2. Fortau. 2.2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (varelevering). 2.2.4 Annen veggrunn – grøntareal. 2.2.5 Parkeringsplasser P. § 2.3 Hensynssoner (PBL §12-6) 2.3.1 Frisiktsone. 2.3.2 Støysone.

19


Laste ned ppt "Reguleringsplaner. For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google