Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samspill mellom de nye plantypene Storbrukermøte 24 nov. 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samspill mellom de nye plantypene Storbrukermøte 24 nov. 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samspill mellom de nye plantypene Storbrukermøte 24 nov. 2009

2 Hva er nytt, noen hovedpunkter Lovstruktur vesentlig endret Arealformål vedr. de ulike plantyper er nå samordnet. Hovedendringen er innføring av Områderegulering og Detaljregulering Økt vektlegging på overordnet planlegging får betydning for reguleringsplaner Reguleringsbestemmelser blir viktigere ”Foreldelsesfrist” på private reg. planer Ingen vesentlige endringer for KP/KDP

3 Det kommunale plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplaner ”Grovmasket” ”Detaljert” Område- regulering Detalj- regulering Gjennomføring Arealdelen Kommuneplan Reguleringsplan

4 ”Oslomodellen” Krav om bindene arealdel (§ 11-5 1 og 2 ledd) Oslo har en KP (2008) men uten bindene arealdel Det er enighet med departementet om at: -det ikke kreves en ”ny” arealdel i Oslo -at det lages en plan/kart som viser hvilke planer som er overordnet og hvilke som er under arbeid og hvilke områder som er uregulerte -bystyret formaliserer dette gjennom et vedtak med tilhørende kart -vedtaket forutsettes å foreligge i løpet av året

5 Grensedragning KDP og OR Erstatter OR bruk av KDP ? Fortsatt både tematisk og geografisk KDP (§ 11-1. 3. ledd) Rettsvirkninger i KDP og OR er forskjellige Klageadgang for OR; Ikke for KDP (§11- 15)

6 Planprogram Planprogram i reg. planer: ( § 12-9) Skal foreligge for alle reg planer som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn (§ 4-1) Den nye ”KU forskriften” definere hvilke planer dette gjelder. Planprogram kan unnlates for reguleringsplaner når disse er i samsvar med KP arealdel eller områderegulering og virkningene er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan Reguleringsplaner som avviker fra KP arealdel utløser krav om konsekvensutredning.

7 Reguleringsplaner Def av reg. plan i første ledd (§12-1) ”Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser” Krav om reguleringsplan: Der det følger direkte av loven (§ 12- 1. 3 ledd) Plankrav i kommuneplanens arealdel eller områderegulering (§ 12-1.2 ledd)

8 Samspill mellom de nye plantypene Ulike typer reguleringsplaner: Områderegulering Detaljregulering –Mindre detaljreguleringer erstatter bebyggelsesplan –Disse planene kan vedtas av BUK –Små endringer –Mindre vesentlig endring er tatt ut av loven ! –Detaljreguleringer ved planer etter pbl. 85 med bestemmelser om bebyggelsesplan

9 Definisjon av OR § 12-2: ”Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.”

10 Kriterier for områderegulering 1.Behov for å oppstille plankrav i den videre planlegging 2.Relativt nært forestående utbyggingsbehov 3.Størrelse på/ kompleksitet i utbyggings området 4.Behov for nærmere å avklare arealbruk og sikre infrastrukturbehov 5.Ivareta andre felleskapsinteresser

11 Områderegulering (OR) Kommunen (PBE) initierer OR Kommunen leder planarbeidet og planen lages av kommunen (PBE) Kommunen kan overlate til private å utarbeide forslag til OR (12-2 2 ledd) Private har ikke krav på å få behandlet forslag til områderegulering.

12 Definisjon av detaljregulering(DR) § 12-3: ”Detaljregulering brukes til å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering ”. –Skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer –Utfyllende regulering for konkrete bygge og anleggstiltak

13 Kriterier for detaljregulering(DR) (§ 12-3. 1 ledd) Anvendelsesområde : Aktuelle/konkrete utbyggingsprosjekter og arealbruksendringer (for mindre områder). Fysisk avgrensede bygge- og anleggstiltak Berører ikke i vesentlig grad overordnede infrastrukturinteresser Berører ikke i vesentlig grad andre fellesskapsinteresser Plankrav i Områderegulering

14 Ny plan- og bygningslov § 12-2 Områderegulering § 12-3 Detaljregulering Primærform ål Områdeavklaringer av arealbruk, bruk og vern Gjennomføring av utb. prosjekter, tiltak bruk og vern. Hvem kan utarbeide Kommunen har ansvaret og fremmer planen Hele eller deler kan settes bort til private. Kommuner, andre myndigheter private, organisasjoner Formål og best I det vesentlige like HoldbarhetTil den avløses av ny plan Private forslag: 5 år +(2+3) PlangebyrNeiJa

15 ”Femårsregelen” 5 års frist for gjennomføring av privat detaljplan (§ 12-4 femte ledd): Tiltaket må være ”satt i gang.” Utsettelse kan etter søknad gis for 2 år ad gangen. Søknad bør bare avslås dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Forholdet til § 21-9 (rammetillatelse + 3 år) Gjelder bare for planer vedtatt etter ny lov

16 Offentlige detaljplaner Når er en DR offentlig ? Gjennomføring av et offentlig formål Det offentlige finansierer tiltaket Begge vilkår må være oppfylt. Hovedhensikten bak planen er avgjørende


Laste ned ppt "Samspill mellom de nye plantypene Storbrukermøte 24 nov. 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google