Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innleiing 02.12.2004 Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen -standard og normer -utveksling av data -praktiske utfordringar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innleiing 02.12.2004 Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen -standard og normer -utveksling av data -praktiske utfordringar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innleiing 02.12.2004 Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen -standard og normer -utveksling av data -praktiske utfordringar Svein Heggelund 2.12.2004

2 T 1382 Md-veileder Bakgrunn: MD - veileder, revidert 01/11/01,MD - veileder Om Kommuneplanens arealdel i kap.7 - Kartomgrep: Basiskart, kartgrunnlag Plankart, versjonar Godkjent plankart -SOSI-standarden - kapittel Plantema -Arealis: Felles arealinformasjonssystem -Digital fagdatabase GIS -Målestokk -papirformat

3 Veileder - SOSI MD veileder forts, Kommuneplanens arealdel kap.7, norm for framstilling Farge- og symbolbruk og sosi-kode. -Arealbruk/formål (SOSI: Oplareal) -Viktige ledd i kommunikasjons-system (linjer) -Restriksjonar (SOSI: Oplrestr) -Retningsliner (SOSI: Oplretn) -Noverande / framtidig (SOSI:Arealst=1 eller 2)

4 T 1377 MD- veileder for kart og stedfestet info i PBL-saker T 1377 (link her). T 1377 (link her). § 2 Definisjonar a) endelig vedtatt plan = plan som har fått rettsvirkning b) Plankart = framstilling av arealplan på kart c) Plandata = geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser d) Basiskart = geodata i plankart som ikke er gjenstand for vedtak e) digital arealplan = arealplan i en form som representerer planen fullstendig og entydig, egnet for elektronisk databehandling.

5 T 1377 MD- veileder for kart i PBL-saker T 1377 forts.T 1377 § 9 Utveksling av digitale data og digitale dokumenter Utveksling av digitale geodata, herunder digital arealplan og digitalt plankart, skal skje i henhold til nasjonal eller tilsvarende internasjonal standard eller etter avtale. Digital arealplan kan etter avtale utveksles uten tilhørende basiskart dersom det framgår hvilket basiskart plandataene refererer seg til.

6 T 1377 MD- veileder for kart i PBL-saker T 1377T 1377 § 10 Endelig vedtatt plan, planarkiv o.a. Kommunen skal arkivere endelig vedtatt plankart. Plankartet skal være signert og datert, og være på arkivbestandig papir eller på godkjent digitalt arkivformat for dokumenter. ------------------ Forskriften gyldig frå 1. juli 2004.

7 T-1412 Digitale planar MD - veileder: Digitale planar etter plan- og bygningslova Veilederen skal supplere annet tilgjengelig materiell som andre utgitte veiledere og standarder. Målet er ikke å gjengi SOSI-standarden komplett, men lette forståelse av hva standarden sier og hvordan den kan anvendes.SOSI-standarden Link til veilederen

8 Oppslag - planoversikt Fylkeskommunen har planoversikt kommunevis. Kommunesamarbeid på internett: http://www.hordaland.no/kommunesamarb/kommuneplanlegging/status.htm med ein variant til internt bruk: \Kommuneplansaker. Planstatus/data.htm \Kommuneplansaker. Planstatus/data.htm Fylkeskommunen har også lagt til rette for oppslag til plankart som pdf-filer, førebels berre til internt bruk, og med link til kommunane sine kommuneplansider på internett.: \Kommuneplan-pdf.htm \Kommuneplan-pdf.htm

9 Oppslag - planstatus Kommunesamarbeid sine internettsider har oversikt over planstatus. http://www.hordaland.no/kommunesamarb/kommuneplanlegging/status.htm

10 Oppslag til plankart Fylkeskommunen har intern oppslagsside til kommunplanar og pdf-arkiv.

11 GIS Kommuneplandata og GIS Fylkeskommunen samanstiller plandata i GIS - større krav til standardisering - krav til robuste data - topologi - felles datum: transformasjon NGO-Euref89 - forvaltning av digitale arkivkopiar + utvida bruksområde - større ressursbehov

12 Applikasjon Fylkekommunen sitt interne GIS-verktøy

13 Skjermbilete

14 Oppslag på plan

15 Oppslag i kystsona Prioritert datasett. Akvavis. Fylkeskommunen har prioritert data om planlagt arealbruk i sjø til bruk på internett. Ny internettside med vekt på kystsone og kuturminne: http://kart.ivest.no http://kart.ivest.no Tilgjengelege plandata i sjøTilgjengelege plandata i sjø (kart): November 2004

16 Nøkkeltal Kommuneplanen bør innehalde dimensjonerande nøkkeltal, arealreserve i gjeldande, oppsummering av planlagt arealbrukendring også i tabellform, mellom anna for lettare samanlikning mellom kommunar.

17 Planstatistikk Hovudtrekk i planlagt arealbruk kan summerast med GIS og framstillast i diagramform

18 SOSI-standard http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm

19 SOSI-Plan Glimt av SOSI- standarden for tema Plan på internett.

20 SOSI-Plan Kodar for planlagt arealbruk (Oplareal)

21 SOSI-vis SOSI-vis er eit gratis program som vert nytta til framvising av geodata i sosi-filer. Last ned programmet herLast ned programmet her:

22 Innsyn i sosi-data Med SOSI-vis kan ein sjå på datainnhaldet i sosifila. Teiknereglar kan definerast.

23 Innsyn i plandata med SOSI-vis Innsyn i sosi-fil for kommuneplan når kommandofil (arealplan.kom) med teiknereglar er i lagt inn.

24 Loggfil Loggfiler trengst for å kontrollere at det ikkje oppstår feil under datautveksling /konvertering av data.

25 SOSI-fil.KURVE 303:..LTEMA 1102..NØ 22077658 -557518 22076119 -556270 22070925 -558168 22070645 -558224 22071205 -559620 22072656 -558224 22075002 -557498 22077658 -557518.FLATE 304:..FTEMA 1102..REGION_ 2521..REGION_ID 12830..AREA 592.50640..PERIMETER 164.26371..OPPR 4..X -5569.40000..Y 220756.16000..PLANID "20000001"..OPLAREAL 620..KOMM 1224..AREALST 1..REF :303..NØ 22074152 -557375 I sosifila finn eit koordinatar for punkt, linjer og flater Statens kartverk tilbyr web-basert kurs i sosi-standarden her: http://nettkurs.statkart.no/kurstilbud/kursinfo.asp Sosifiler er tekstfiler som er bygd opp etter faste reglar. Hovudstrukturen er definert med prikkar.. Sosi-filer bør brukast ved utveksling av geodata.

26 Arealis Arealis har vektlagt tilrettelegging for ulik programvare. Dvs. - hjelpemidler for programsystemene til de tre største leverandørene av GIS-programvare i Norge. Programspesifikke hjelpemiddel

27 Utfordringar? Utfordringar for digital planlegging -bruk av felles standard -basiskart-val av målestokk -datatilgang inputdata ved oppstart -utveksling av data -kopisystem, versjonar -dataformat, -brukarbehov, bruksformål -visning av plandata, medium

28 Prioriteringar? Prioritering – innsatsområde? -Kompetansebehov? -Nettverk, fagmiljø? -Interkommunalt samarbeid? -Bistand på fylkesnivå? -Ambisjonsnivå, detaljeringsgrad? -Utprøvings / erfaringsprosjekt? -Rutinar i arbeidsprosess? -Formidling -info om plan


Laste ned ppt "Innleiing 02.12.2004 Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen -standard og normer -utveksling av data -praktiske utfordringar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google