Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale kommuneplanar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale kommuneplanar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale kommuneplanar
Innleiing Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen  standard og normer utveksling av data praktiske utfordringar Svein Heggelund

2 Bakgrunn: MD - veileder, revidert 01/11/01,
T 1382 Md-veileder Bakgrunn: MD - veileder, revidert 01/11/01, Om Kommuneplanens arealdel i kap.7 - Kartomgrep: Basiskart, kartgrunnlag Plankart, versjonar Godkjent plankart -SOSI-standarden - kapittel Plantema Arealis: Felles arealinformasjonssystem Digital fagdatabase GIS Målestokk -papirformat

3 Farge- og symbolbruk og sosi-kode. -Arealbruk/formål (SOSI: Oplareal)
Veileder - SOSI MD veileder forts , Kommuneplanens arealdel kap.7, norm for framstilling Farge- og symbolbruk og sosi-kode. -Arealbruk/formål (SOSI: Oplareal) -Viktige ledd i kommunikasjons-system (linjer) -Restriksjonar (SOSI: Oplrestr) -Retningsliner (SOSI: Oplretn) -Noverande / framtidig (SOSI:Arealst=1 eller 2)

4 T 1377 MD- veileder for kart og stedfestet info i PBL-saker T 1377 (link her). § 2 Definisjonar a) endelig vedtatt plan = plan som har fått rettsvirkning b) Plankart = framstilling av arealplan på kart c) Plandata = geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser d) Basiskart = geodata i plankart som ikke er gjenstand for vedtak e) digital arealplan = arealplan i en form som representerer planen fullstendig og entydig, egnet for elektronisk databehandling.

5 MD- veileder for kart i PBL-saker T 1377 forts.
§ 9 Utveksling av digitale data og digitale dokumenter Utveksling av digitale geodata, herunder digital arealplan og digitalt plankart, skal skje i henhold til nasjonal eller tilsvarende internasjonal standard eller etter avtale. Digital arealplan kan etter avtale utveksles uten tilhørende basiskart dersom det framgår hvilket basiskart plandataene refererer seg til.

6 MD- veileder for kart i PBL-saker T 1377
§ 10 Endelig vedtatt plan, planarkiv o.a. Kommunen skal arkivere endelig vedtatt plankart. Plankartet skal være signert og datert, og være på arkivbestandig papir eller på godkjent digitalt arkivformat for dokumenter. Forskriften gyldig frå 1. juli 2004.

7 MD - veileder: Digitale planar etter plan- og bygningslova
T-1412 Digitale planar MD - veileder: Digitale planar etter plan- og bygningslova Veilederen skal supplere annet tilgjengelig materiell som andre utgitte veiledere og standarder. Målet er ikke å gjengi SOSI-standarden komplett, men lette forståelse av hva standarden sier og hvordan den kan anvendes. Link til veilederen

8 Oppslag - planoversikt
Fylkeskommunen har planoversikt kommunevis. Kommunesamarbeid på internett: med ein variant til internt bruk: \Kommuneplansaker. Planstatus/data.htm Fylkeskommunen har også lagt til rette for oppslag til plankart som pdf-filer, førebels berre til internt bruk, og med link til kommunane sine kommuneplansider på internett.: \Kommuneplan-pdf.htm

9 Kommunesamarbeid sine internettsider har oversikt over planstatus.
Oppslag - planstatus Kommunesamarbeid sine internettsider har oversikt over planstatus.

10 Oppslag til plankart Fylkeskommunen har intern oppslagsside til kommunplanar og pdf-arkiv .

11 Kommuneplandata og GIS Fylkeskommunen samanstiller plandata i GIS
større krav til standardisering krav til robuste data - topologi felles datum: transformasjon NGO-Euref89 forvaltning av digitale arkivkopiar + utvida bruksområde større ressursbehov

12 Fylkekommunen sitt interne GIS-verktøy
Applikasjon Fylkekommunen sitt interne GIS-verktøy

13 Skjermbilete

14 Oppslag på plan

15 Prioritert datasett. Akvavis.
Oppslag i kystsona Prioritert datasett. Akvavis. Fylkeskommunen har prioritert data om planlagt arealbruk i sjø til bruk på internett. Tilgjengelege plandata i sjø (kart): November 2004 Ny internettside med vekt på kystsone og kuturminne:

16 Nøkkeltal Kommuneplanen bør innehalde dimensjonerande nøkkeltal, arealreserve i gjeldande, oppsummering av planlagt arealbrukendring også i tabellform, mellom anna for lettare samanlikning mellom kommunar.

17 Planstatistikk Hovudtrekk i planlagt arealbruk kan summerast med GIS og framstillast i diagramform

18 SOSI-standard

19 Glimt av SOSI-standarden for tema Plan på internett.
SOSI-Plan Glimt av SOSI-standarden for tema Plan på internett.

20 Kodar for planlagt arealbruk (Oplareal)
SOSI-Plan Kodar for planlagt arealbruk (Oplareal)

21 SOSI-vis SOSI-vis er eit gratis program som vert nytta til framvising av geodata i sosi-filer. Last ned programmet her:

22 Med SOSI-vis kan ein sjå på datainnhaldet i sosifila.
Innsyn i sosi-data Med SOSI-vis kan ein sjå på datainnhaldet i sosifila. Teiknereglar kan definerast.

23 Innsyn i plandata med SOSI-vis
Innsyn i sosi-fil for kommuneplan når kommandofil (arealplan.kom) med teiknereglar er i lagt inn.

24 Loggfil Loggfiler trengst for å kontrollere at det ikkje oppstår feil under datautveksling /konvertering av data.

25 Statens kartverk tilbyr web-basert kurs i sosi-standarden her:
SOSI-fil .KURVE 303: ..LTEMA 1102 ..NØ .FLATE 304: ..FTEMA 1102 ..REGION_ 2521 ..REGION_ID 12830 ..AREA ..PERIMETER ..OPPR 4 ..X ..Y ..PLANID " " ..OPLAREAL 620 ..KOMM 1224 ..AREALST 1 ..REF :303 Sosifiler er tekstfiler som er bygd opp etter faste reglar. Hovudstrukturen er definert med prikkar.. Sosi-filer bør brukast ved utveksling av geodata. I sosifila finn eit koordinatar for punkt, linjer og flater Statens kartverk tilbyr web-basert kurs i sosi-standarden her:

26 Arealis har vektlagt tilrettelegging for ulik programvare.
Dvs. - hjelpemidler for programsystemene til de tre største leverandørene av GIS-programvare i Norge. Programspesifikke hjelpemiddel

27 Utfordringar for digital planlegging
-bruk av felles standard -basiskart-val av målestokk -datatilgang inputdata ved oppstart -utveksling av data kopisystem, versjonar dataformat, brukarbehov, bruksformål visning av plandata, medium

28 Prioritering – innsatsområde?
Prioriteringar? Prioritering – innsatsområde? Kompetansebehov? Nettverk, fagmiljø? Interkommunalt samarbeid? Bistand på fylkesnivå? Ambisjonsnivå, detaljeringsgrad? Utprøvings / erfaringsprosjekt? Rutinar i arbeidsprosess? Formidling -info om plan


Laste ned ppt "Digitale kommuneplanar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google