Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innleiing 02.12.2004 Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen -standard og normer -utveksling av data -praktiske utfordringar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innleiing 02.12.2004 Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen -standard og normer -utveksling av data -praktiske utfordringar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innleiing Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen -standard og normer -utveksling av data -praktiske utfordringar Svein Heggelund

2 T 1382 Md-veileder Bakgrunn: MD - veileder, revidert 01/11/01,MD - veileder Om Kommuneplanens arealdel i kap.7 - Kartomgrep: Basiskart, kartgrunnlag Plankart, versjonar Godkjent plankart -SOSI-standarden - kapittel Plantema -Arealis: Felles arealinformasjonssystem -Digital fagdatabase GIS -Målestokk -papirformat

3 Veileder - SOSI MD veileder forts, Kommuneplanens arealdel kap.7, norm for framstilling Farge- og symbolbruk og sosi-kode. -Arealbruk/formål (SOSI: Oplareal) -Viktige ledd i kommunikasjons-system (linjer) -Restriksjonar (SOSI: Oplrestr) -Retningsliner (SOSI: Oplretn) -Noverande / framtidig (SOSI:Arealst=1 eller 2)

4 T 1377 MD- veileder for kart og stedfestet info i PBL-saker T 1377 (link her). T 1377 (link her). § 2 Definisjonar a) endelig vedtatt plan = plan som har fått rettsvirkning b) Plankart = framstilling av arealplan på kart c) Plandata = geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser d) Basiskart = geodata i plankart som ikke er gjenstand for vedtak e) digital arealplan = arealplan i en form som representerer planen fullstendig og entydig, egnet for elektronisk databehandling.

5 T 1377 MD- veileder for kart i PBL-saker T 1377 forts.T 1377 § 9 Utveksling av digitale data og digitale dokumenter Utveksling av digitale geodata, herunder digital arealplan og digitalt plankart, skal skje i henhold til nasjonal eller tilsvarende internasjonal standard eller etter avtale. Digital arealplan kan etter avtale utveksles uten tilhørende basiskart dersom det framgår hvilket basiskart plandataene refererer seg til.

6 T 1377 MD- veileder for kart i PBL-saker T 1377T 1377 § 10 Endelig vedtatt plan, planarkiv o.a. Kommunen skal arkivere endelig vedtatt plankart. Plankartet skal være signert og datert, og være på arkivbestandig papir eller på godkjent digitalt arkivformat for dokumenter Forskriften gyldig frå 1. juli 2004.

7 T-1412 Digitale planar MD - veileder: Digitale planar etter plan- og bygningslova Veilederen skal supplere annet tilgjengelig materiell som andre utgitte veiledere og standarder. Målet er ikke å gjengi SOSI-standarden komplett, men lette forståelse av hva standarden sier og hvordan den kan anvendes.SOSI-standarden Link til veilederen

8 Oppslag - planoversikt Fylkeskommunen har planoversikt kommunevis. Kommunesamarbeid på internett: med ein variant til internt bruk: \Kommuneplansaker. Planstatus/data.htm \Kommuneplansaker. Planstatus/data.htm Fylkeskommunen har også lagt til rette for oppslag til plankart som pdf-filer, førebels berre til internt bruk, og med link til kommunane sine kommuneplansider på internett.: \Kommuneplan-pdf.htm \Kommuneplan-pdf.htm

9 Oppslag - planstatus Kommunesamarbeid sine internettsider har oversikt over planstatus.

10 Oppslag til plankart Fylkeskommunen har intern oppslagsside til kommunplanar og pdf-arkiv.

11 GIS Kommuneplandata og GIS Fylkeskommunen samanstiller plandata i GIS - større krav til standardisering - krav til robuste data - topologi - felles datum: transformasjon NGO-Euref89 - forvaltning av digitale arkivkopiar + utvida bruksområde - større ressursbehov

12 Applikasjon Fylkekommunen sitt interne GIS-verktøy

13 Skjermbilete

14 Oppslag på plan

15 Oppslag i kystsona Prioritert datasett. Akvavis. Fylkeskommunen har prioritert data om planlagt arealbruk i sjø til bruk på internett. Ny internettside med vekt på kystsone og kuturminne: Tilgjengelege plandata i sjøTilgjengelege plandata i sjø (kart): November 2004

16 Nøkkeltal Kommuneplanen bør innehalde dimensjonerande nøkkeltal, arealreserve i gjeldande, oppsummering av planlagt arealbrukendring også i tabellform, mellom anna for lettare samanlikning mellom kommunar.

17 Planstatistikk Hovudtrekk i planlagt arealbruk kan summerast med GIS og framstillast i diagramform

18 SOSI-standard

19 SOSI-Plan Glimt av SOSI- standarden for tema Plan på internett.

20 SOSI-Plan Kodar for planlagt arealbruk (Oplareal)

21 SOSI-vis SOSI-vis er eit gratis program som vert nytta til framvising av geodata i sosi-filer. Last ned programmet herLast ned programmet her:

22 Innsyn i sosi-data Med SOSI-vis kan ein sjå på datainnhaldet i sosifila. Teiknereglar kan definerast.

23 Innsyn i plandata med SOSI-vis Innsyn i sosi-fil for kommuneplan når kommandofil (arealplan.kom) med teiknereglar er i lagt inn.

24 Loggfil Loggfiler trengst for å kontrollere at det ikkje oppstår feil under datautveksling /konvertering av data.

25 SOSI-fil.KURVE 303:..LTEMA NØ FLATE 304:..FTEMA REGION_ REGION_ID AREA PERIMETER OPPR 4..X Y PLANID " "..OPLAREAL 620..KOMM AREALST 1..REF :303..NØ I sosifila finn eit koordinatar for punkt, linjer og flater Statens kartverk tilbyr web-basert kurs i sosi-standarden her: Sosifiler er tekstfiler som er bygd opp etter faste reglar. Hovudstrukturen er definert med prikkar.. Sosi-filer bør brukast ved utveksling av geodata.

26 Arealis Arealis har vektlagt tilrettelegging for ulik programvare. Dvs. - hjelpemidler for programsystemene til de tre største leverandørene av GIS-programvare i Norge. Programspesifikke hjelpemiddel

27 Utfordringar? Utfordringar for digital planlegging -bruk av felles standard -basiskart-val av målestokk -datatilgang inputdata ved oppstart -utveksling av data -kopisystem, versjonar -dataformat, -brukarbehov, bruksformål -visning av plandata, medium

28 Prioriteringar? Prioritering – innsatsområde? -Kompetansebehov? -Nettverk, fagmiljø? -Interkommunalt samarbeid? -Bistand på fylkesnivå? -Ambisjonsnivå, detaljeringsgrad? -Utprøvings / erfaringsprosjekt? -Rutinar i arbeidsprosess? -Formidling -info om plan


Laste ned ppt "Innleiing 02.12.2004 Digitale kommuneplanar status og utfordringar sett frå fylkeskommunen -standard og normer -utveksling av data -praktiske utfordringar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google