Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbedringsarbeid Hvordan arbeide med å bedre kvalitet på egen praksis Kari Annette Os, utviklingssenter for sykehjem i Akershus Berit Skjerve, utviklingssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbedringsarbeid Hvordan arbeide med å bedre kvalitet på egen praksis Kari Annette Os, utviklingssenter for sykehjem i Akershus Berit Skjerve, utviklingssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbedringsarbeid Hvordan arbeide med å bedre kvalitet på egen praksis Kari Annette Os, utviklingssenter for sykehjem i Akershus Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Læringsnettverk 1, 5. september 2013 1

2 2

3 Visjon: «Utvikling gjennom kunnskap» Et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, tjenester der de ansatte reflekterer over praksis, og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket 3

4 Delmål: 1:Pådriver for fag- og tjenesteutvikling 2:Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3:Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4:Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene 4

5 5 «Og bedre skal det bli!» National strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005-2015)

6 Forbedringsarbeid betyr: …å være i kontinuerlig bevegelse i retning mot det bedre Tilstrebe å utnytte den best tilgjengelige kunnskapen Undersøke om det vi gjør faktisk bidrar til å nå våre mål Endre kurs hvis så ikke er tilfelle Ta hensyn til brukernes behov og ønsker når tjenester skal evalueres og forbedres 6

7 ”Kunnskapsbasert praksis” Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på –systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap –erfaringsbasert kunnskap –pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen Nortvedt 2012

8 Før vi starter: Langley, Nolan, et.al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. Jossey-Bass. Sa Francisco, CA. 1996. Tre grunnleggende spørsmål vi bør stille oss før vi går i gang med forbedringstiltak 8

9 Hva skal til for å lykkes? Valg av forbedringsområde må være samstemt med organisasjonens visjoner og mål Forankre hos ledelsen og fagmiljøet Involvere pasienter og pårørende Tiltaket tilpasset konteksten Personlig engasjement hos de involverte Utvikle en forbedringskultur: – Alle har to jobber: gjøre jobben og forbedre den Utvikle en infrastruktur som fremmer forbedringsarbeidet 9

10 Et verktøy for kvalitetsforbedring Laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Utviklet med bakgrunn i Demmings sirkel Trinnvis hjelp til hvordan vi bør drive kvalitetsforbedring 10

11 1. Forberede Erkjenne behovet for forbedring Klargjøre kunnskapsgrunnlaget Forankring, fundamentering og organisering 11

12 1. Forberede – Erkjenne behovet for forbedring Innspill fra brukere og brukerorganisasjoner Innspill fra ledere/medarbeidere Evaluering av tjenestene Avvik, uheldige hendelse og klager Ytre krav/forventninger (eks Lovgivning) Ny kunnskap og teknologisk utvikling Målinger 12

13 1. Forberede – Klargjøre kunnskapsgrunnlaget For å sikre at tjenestene har god kvalitet, må de bygge på: Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerens preferanser og medvirkning Konteksten forbedringsarbeidet skjer innenfor 13

14 Fundamentering- forankring- organisering Er forbedringsområdet… – begrunnet? – beskrevet? Er forbedringsområdet…. – forankret i ledelsen – forankret i styrende dokumenter? – forankret i brukernes behov? – forankret hos medarbeidere/fagmiljø? Er forbedringsarbeidet….. – gitt tilstrekkelig beslutningsmyndighet? – gitt tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og energi?

15 2. Planlegge Kartlegge nåværende praksis Sette mål Velge måleverktøy Planlegge forbedret praksis Finne forbedringstiltak 15

16 2. Planlegge – Kartlegge nåværende praksis Uten å vite hvordan dagen praksis er blir det vanskelig å vite hva som bør forbedres En god kartlegging vil være bevisstgjørende og motiverende! 16

17 2. Planlegge – Sette mål Hvorfor jobbe med målformuleringer? Avgrensning Retning Øker sjansen for gode resultater Inspirerer til samarbeid Muliggjør evaluering Motivasjon!! MÅLENE FORTELLER DEG NÅR DU ER FERDIG!! 17

18 2. Planlegge – Sette mål Spesifikke – klar, konkret, helst tallfestet forventet resultat Målbare Ansporede – utfordrende, egenutvikling, nytenkning Realistiske - oppnåelige Tidsbestemte Enighet om målet Jo tydeligere målene er, jo enklere er det å vite om de er nådd! 18

19 2. Planlegge – Sette mål Spesifikke – klar, konkret, helst tallfestet forventet resultat Målbare Ansporede – utfordrende, egenutvikling, nytenkning Realistiske - oppnåelige Tidsbestemte Enighet om målet Jo tydeligere målene er, jo enklere er det å vite om de er nådd! Eksempel: Ha gjennomført 40 legemiddelgjennomganger på avd x innen utgangen av februar 2014 19

20 2. Planlegge – Velge måleverktøy Et måleverktøy skal måle effekten av gjennomførte tiltak = praktisk hjelpemiddel som hjelper oss å måle og/eller analysere kvaliteten på tjenesten Det vi velger å måle må henge sammen med hvilke mål vi setter oss 20

21 2. Planlegge – Velge måleverktøy Telle resultater, registrer og presentere resultater/kurver Bruke Extranet til å dokumentere forbedringer underveis 21

22 2. Planlegge – Velge måleverktøy Når er en endring en forbedring? 22

23 2. Planlegge – finne forbedringstiltak Tiltak med dokumentert effekt gir større trygghet Ideer og forslag til forbedring bør samles inn fra både ledere, ansatte og brukere. Tenke nytt og annerledes Hente inspirasjon utenfor helsetjenesten? 23

24 3. Utføre Iverksette ny praksis 24

25 Hvilke metoder vil du bruke for å nå målene?

26 3. Utføre – Iverksette ny praksis Pilotutprøving (prøve ut i liten skala) Evaluere og eventuelt justere Implementere tiltakene i hele organisasjonen 26

27 3. Utføre – Iverksette ny praksis Nye retningslinjer og rutiner for å støtte ny praksis Er ledelsen klar? God informasjon til alle involverte og berørte – hva skal vi gjøre og når Nødvendig opplæring før oppstart Infrastruktur (alt nødvendig utstyr på plass før oppstart) Tidsplan og aktivitetsplan - hvem gjør hva, når og hvordan 27

28 4. Kontrollere Måle og analysere data i forhold til mål 28

29 4. Kontrollere – Måle og analysere data Undersøke om målene er nådd eller om det er behov for ytterligere forbedringer Analysere og sammenlikne nye målinger med utgangsdata Uventede konsekvenser? Hvis ikke forbedringen av tjenestekvaliteten er tilstrekkelig, må man gå tilbake til forberedelse- og planfasen Har tiltaket ført til forbedring – skal det inn i drift? – da går vi videre til trinn 5 29

30 5. Standardisere og følge opp Standardisere ny praksis Sikre videreføring Spre forbedringene 30

31 5. Standardisere og følge opp – Standardisere ny praksis Sikre at forbedring opprettholdes over tid Opprette/oppdatere: – Prosedyrer – Opplæringsprogram – Funksjonsbeskrivelser – Omfordele ressurser – Sikre rutiner for god kommunikasjon 31

32 5. Standardisere og følge opp – Sikre videreføring 70 % av alt forbedringsarbeid blir ikke opprettholdt Kreves et system som sikrer at ny praksis fortsatt fungerer optimalt Hyppige målinger Lederansvar 32

33 5. Standardisere og følge opp – Spre forbedringene Gode resultater bør spres til andre avdelinger og enheter! Forbedringsarbeidet bør bli kjent – felles læring – Artikeler – Bøker – Postere – Foredrag – … 33

34 Hvordan skape en forbedringskultur? 34

35 Husk: Forbedringsvettsreglene 1.Legg ikke ut på langtur uten trening Begynn i det små – trening er nødvendig 2.Gå ikke alene Involvering fra ledelse og andre ansatte 3.Meld fra hvor dere skal Ta utgangspunkt i visjonen og sett klare mål 4.Vis respekt for forholdene rundt og i organisasjonen Valg av forbedringsområder bør passe til org. utfordringer 5.Bruk metoder og verktøy for å holde stø kurs Husk å tilpasse til egne forhold 6.Lytt til andres erfaringer med forbedringsarbeid Bruk andres erfaringer og lær av et 7.Bruk kart og kompass God prosjektplan, gode målepunkter og KBP 8.Vend i tide, det er ingen skam å snu Hvis ting stopper opp, revurder organisering, forankring, mål og tiltak 9.Spar på kreftene og vær tålmodig Ting tar tid – endring krever tid og modning www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/slik-kommer-du-i-gang/praktiske- tips/forbedringsvettreglene 35

36 Gjennomføring Uansett hvilke forbedringsområder man befatter seg med – og hvilke metoder det jobbes etter : ….sørg for at det er rom for etisk refleksjon gjennom hele prosessen

37 Tips til mer kunnskap www.kunnskapssenteret.no www.helsebiblioteket.no www.kunnskapsbasertpraksis.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Husk: Vi trenger ikke være dårlige for å bli bedre! 37


Laste ned ppt "Forbedringsarbeid Hvordan arbeide med å bedre kvalitet på egen praksis Kari Annette Os, utviklingssenter for sykehjem i Akershus Berit Skjerve, utviklingssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google