Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Samstemming av legemiddellister” Sykehuset i Vestfold 18.04.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Samstemming av legemiddellister” Sykehuset i Vestfold 18.04.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Samstemming av legemiddellister” Sykehuset i Vestfold

2 ”Jeg har tro på at denne målrettede kampanjen vil gi et nasjonalt løft for bedre pasientsikkerhet” ” Jeg har tro på at denne målrettede kampanjen vil gi et nasjonalt løft for bedre pasientsikkerhet” Helse- og Anne-Grete Strøm-Erichsen. En nasjonal pasientsikkerhetskampanje En nasjonal pasientsikkerhetskampanje

3 Mål med kampanjen: 1.Redusere pasientskader 2.Bygge varige systemer og kompetanse innenfor pasientsikkerhet 3.Forbedre pasientsikkerhetskulturen Side 3

4  Over 14 prosent av pasientene ble skadet på norske sykehus i fjor  Det tilsvarer pasienter  Opp til halvparten av skadene kan kanskje unngås Hvorfor pasientsikkerhet ?

5 Innsatsområder • Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner • Samstemming av legemiddellister • Riktig legemiddelbruk i sykehjem • Behandling av hjerneslag • Psykisk helse; tvang, selvmord, overdose og psykose • Pasientsikkerhetsvisitter • Ledelse av pasientsikkerhet - • Infeksjon ved sentralt venekateter • Trykksår • Fall • Urinveisinfeksjoner … flere vil utredes underveis Tverrfaglig tiltak på ledelse: Innsatsområder Første innsatsområder

6 Statens helsetilsyn – meldesentralen − I 2010 var 13% av alle meldinger til meldesentralen i Statens helsetilsyn knyttet til legemiddelfeil − Om lag 3% av alle meldinger om legemiddelfeil hadde skadegraden unaturlig dødsfall.

7 Risikofaktorer/Fakta − Økende andel eldre og demente − Økende andel kronisk syke − Økende bruk av antikoagulantia − Polyfarmasi -Interaksjonsfare − Generisk bytte − Stadig flere behandlere (jo flere kokker…) − Stor informasjonsflyt med ulike standarder − 10% av alle innleggelser skyldes feilbruk − 500 –1500 (?) dødsfall pr. år skyldes feilbruk

8 8

9 9

10 Kartlegging og målinger SiV − Plakater med informasjon til pasientene delt ut til fastlegekontor og hengt opp på alle enheter SiV. − Informasjon på intranett om kampanjen − Hver onsdag nov 2011 – mai 2012: registrere legemiddelinformasjon fra fastlege de første 25 pasienter som bruker 3 eller flere legemidler som innlegges via Akuttmottaket − Gjennomgåinnhold om legemiddelinformasjon i 25 epikriser fra hver av de to pilotpostene (5A Lunge og 6C ortopedi) desember 2011 og april − Endret malen for epikrisens innhold av legemiddelopplysninger (Ny epikrisemal samme dag) − Samstemming av legemiddelinformasjon med fastlege/sykehjem/ hjemmesykepleie ved innleggelse på pilotpostene ved SiV fom februar − 50% farmasøyt til samarbeid på pilotpostene – previsitt og diskusjoner −

11

12 25 pasienter med 3 eller flere legemidler som har liste fra fastlege ANTALLKvinnerMennInnl m amb Papirliste fra fastlege (=1) Annen liste (=2) Har ikke liste (=3) Legemiddel med til sykehus (=4)

13 Går regnskapet opp - kurve - epikrise Er endringer begrunnet Er salgsnavn angitt Er dosering angitt Er indikasjon angitt Er kategori angitt :Som før- Ny- Endret - Kur - Slutt Total- vurdering maks 14 Legemiddelliste informasjon ut A Max verdi 8 40 %24 %96 %75 %16 %20 %28 %68 % 6C Max verdi % 52 %48 %36 %40 %28 %44 % 25 epikriser desember 2011

14 Legemiddelinformasjon i SiV epikrise − Som før – oversikt over legemiddel og dose: •Som før indikerer ikke at legemiddelindikasjon eller dosering er medisinsk vurdert ved oppholdet, men er kun en stadfestelse av hvilke medikamenter pasienten faktisk står på. − Ny – indikasjon: − Endret – begrunnelse: − Kur – oppstart – dose – varighet: − Slutt – begrunnelse:

15 Samstemming av legemiddelanamnese −..\120127SiV_Følgeskjema_legemiddelanamnese.doc..\120127SiV_Følgeskjema_legemiddelanamnese.doc

16 Oversikt skjema samstemming av legemiddellister SiV – Totalt antall skjema pilotpostene i perioden 246 •Lungepasienter 5A/2C 143 •Ortopediske pasienter6C 68 •Andre? 36

17 5A /2C (143) 6C (68) ? (36) Alle (246) %Av alle 246 S og L ,4 S ,6191 L ,2148 Ingen Senge- posten ,5 Andel utfylte skjema

18 Kilde til legemiddelopplysninger LegerAktuel l liste PasHjsplTidl.- journal Pårør- ende SykehjEpi- krise Med.- liste fast lege Hen- visning Multi dose 5A C ? Tot

19 Videre tiltak legemiddelhåndtering − Alle pasienter skal følges opp med samstemming av legemiddellister i løpet av 2012 − Ny plan for opplæring av alle ansatte ifht legemiddelhåndtering høsten 2012 − Endringer i krav til innhold i dokumentasjonen mellom kommune og SiV. •Eks: Mulig nye krav til vurdering av risikopasienter for feilmedisinering (fall, decubitus, ernæring) i kommmunikasjonen mellom kommunene og SiV i forbindelse med utvikling av delavtalene mellom SiV og kommunene. 19

20 SPL Kartleggingsnotat:

21 SPL Kartleggingsnotat forts.: Forslag til tillegg:

22 Sykepleiedokumentasjon Utskriving med kommunale tjenester: SPL Utskrivingsnotat: − Oppdater behandlingsplanen - avslutt det som ikke er aktuelt etter utskrivelse − Ta evt. utskrift av BP for vedlegg − Evaluering i notatdelen, eller henvis til sammenfatning SPL sammenfatning: − Sammendrag av oppholdet − Presiser fokusområder for oppfølging etter utskrivelse!

23 Sjekkliste

24 SPL Sammenfatning: Side 1:

25 SPL Sammenfatning: Side 2:

26 Man må strekke seg litt for å oppnå nye resultater!


Laste ned ppt "”Samstemming av legemiddellister” Sykehuset i Vestfold 18.04.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google