Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trakassering, mobbing og ærekrenkelser. Tema for økta Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trakassering, mobbing og ærekrenkelser. Tema for økta Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trakassering, mobbing og ærekrenkelser

2 Tema for økta Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging knytt til mobbing og trakassering. Kven har ansvar, kor kan vi få hjelp, arbeidstakars rettar. Modul 4

3 Den lille tiltakstrappa Modul 4 3. Formelt nivå Rettsapparat 2. Risikonivå Avvikshåndtering Faktaundersøkelse Tilrettelegginger Kollegastøtte SanksjonerArbeidstilsynet 1. Forebyggende Leders samtale medRehabilitering nivå parteneArbeidsmiljøtiltak Arbeidsmiløtiltak Tilrettelegginger Kartlegging og risikovurderinger Prosedyrer Opplæring Organisasjonskultur Arbeidsmiljøtiltak Tilrettelegginger EvalueringLeeringRehabilitering

4 Modul 4 Lover som regulerer trakassering i arbeidslivet Arbeidsmiljølova Likestillingslova Diskrimineringslover

5 Formålsparagrafen AML a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c)å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d)å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Modul 4

6

7 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Kva seier lova? Aml. § 4-1. Uheldig psykisk belastning Aml. § 4-3. Integritet og verdighet Aml. § 4-3. Trakassering Aml. § 4-4. Utilbørlig opptreden

8 Trakassert ? http://www.youtube.com/watch?v=PnDaVjKaq_w Modul 4

9 Kva er trakassering? Arbeidstilsynet sin definisjon: «Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (f.eks. uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting) fra ett eller flere andre individer. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet; den som blir trakassert, må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like «sterke» personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode». Modul 4

10

11

12 Typar mobbe/trakasseringshandlingar Sosial og/eller organisatorisk utstøyting Påstandar om dårleg utført arbeid Sårande erting, fleiping og latterleggjering Modul 4

13 Kultur og mobbing Skulen/barnehagen Lokalsamfunnet Landsdel Nasjonal Kva er pårekneleg i vår kultur? Modul 4

14 Kvifor skjer mobbing? Konfliktrelatert mobbing Rovmobbing Modul 4

15 Mobbing og personlege forhold hos den som blir ramma Fokus på offeret sin personlegdom Personlighetstrekk, veremåte Eigenskapar som kjem inn under diskrimineringslovgivningen (kjønn, religion, rase, funksjonshemming, seksuell orientering, kjønnsuttrykk m.m.) Modul 4

16 Case del 1 Modul 4

17 Arbeidstakar påstår at han/ho er utsett for mobbing/trakassering. RUTINER FOR FORSVARLEG HANDTERING! Sjå vedlagt brosjyre frå Arbeidstilsynet. Korleis handterer og sakshandsamar arbeidsgivar påstandar om mobbing/trakassering? Kva rutinar har arbeidsgivar for rapportering av mobbing/trakassering? Kven har ansvaret hos arbeidsgjevar til å handtere mobbesaker? Kven skal undersøke saken? Kven har kompetanse i vår kommune? Kva ekstern hjelp kan ein nytte?

18 Mobbing og trakassering - prosedyre Prosedyre. Eksempel. HFK

19 Case del 2 Modul 4

20 Summing Kjenner du prosedyre på eigen arbeidsplass og i kommunen/overordna verksemdsnivå? Kven har ansvar? Modul 4

21 Sakshandsaming ved klage/varsel om mobbing/trakassering – kven klagar eg til? Fakta under - søking Brot Aktivitet og gjenopp - retting Oppfølging og kontroll Pårekneleg Info til klagar Klage (varsel)

22 Har brot/skade skjedd? Beklage det som har hendt Gjenopprette eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for den skadelidne Sikre at det ikkje førekjem vidare brot/skade - tiltak Forhindre gjengjelding eller hevn

23 Kva når arbeidsgivar ikkje handsamer klage/varsel? Ulike veier som den einskilde kan ta kontakt med: -AT, HT, VO eller HVO -Varslingsgruppa -Arbeidstilsynet -I siste instans: Prøve saken rettsleg

24 Rettslege konsekvensar? Siste utveg… Rettsprosess? Bevissituasjonen Erstatningskrav: skadeerstatningsloven § 2-1 Oppreisning: skadeerstatningsloven § 3-5 Modul 4

25 Skadeerstatningsloven § 2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)1 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet. Modul 4

26

27 Likestillingsloven § 8.Forbud mot trakassering Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt. Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. 1 Modul 4

28 Diskrimineringslover 9.Forbud mot trakassering ¨Trakassering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende § 8.Forbud mot trakassering Trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende Modul 4

29

30 Aktuelle nettressursar NAV: Inkluderende arbeidsliv Arbeidstilsynet - om trakassering


Laste ned ppt "Trakassering, mobbing og ærekrenkelser. Tema for økta Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google