Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Glitre barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Glitre barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Glitre barnehage

2 Barnehagens samfunnsmandat
Rammeplanen uttrykker at barnehagen …har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing og sier videre at …….. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problemadferd som diskriminering og mobbing. (Rammeplan 2011) Og dette forplikter.

3 «Finnes det mobbing i barnehagen
«Finnes det mobbing i barnehagen? Ja, svarte Nuria Oliu Moe da hun foredro om mobbing i barnehagen for barnehageansatte. «Når utestengning og trakassering foregår over tid, og voksne ikke griper inn – kan det utarte seg til mobbing». Jan Mossige Fins det mobbing i barnehagen? Man må ikke bare se, men se etter. Ikke bare høre, men høre etter. Selv små signaler kan være sterke signaler på at noe skjer. Det er viktig med tydelige og anstendige voksne. Det var våren 2003 vi hørte han i et foredrag. Det var oppstarten til at vi lagde en plan for oss. Vi har vært på foredrag med Nuria Moe om mobbing sammen med Rykkinn distrikkt. Det var for personalet og foreldre og det var i forh. Til prosjektet «like muligheter». Foredraget er satt opp til høsten også i kompetanseplanen - Anbefales. Vi har mye fokus på dette og er opptatt med å lære opp alle ansatte.

4 I media «Jeg trenger ingen å leke med. Jeg kan leke med skyggen min, mamma. De andre sier uansett nei og går sin vei.» Aftenposten 18. januar 2014 Det har vært skrevet mye i det siste om mobbing i media!

5 Barnehagen skal forebygge mobbing, men hva er mobbing?
Det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen. Den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging over tid, er lett tilgjengelig som del av et felleskap han eller hun ikke har valgt selv. Det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg. Mobbing blir definert ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner er at; les på foilen For eksempel; Et barn blir tildelt en rolle i leken, uten selv å ønske det, men blir med. Gjemselleken.

6 Handlingen må ha en viss hyppighet og foregå over tid.
Handlingen er planlagt eller ondsinnet. Det synes jeg er litt store ord – skjer kanskje mer i skolen. Vår erfaring er at barnet helt i begynnelsen av ekskluderingen/trakaseringen – at det ikke er helt bevisst, men heller at barnet skal sikre seg selv med å bli likt i gruppen. Når det har foregått en stund, aner barnet at det ikke er greit!

7 Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.
Personalet bygger relasjoner til barna Det forebyggende arbeidet mot mobbing starter i barnehagen. Systematisk og langsiktig arbeid har effekt. Barn har behov for tilstedeværende og tilgjengelige og deltagende voksne. Voksne er etiske rollemodeller for barna. Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske. Anne-Cath Vestly Vi må jobbe for å oppnå et godt psykososialt miljø. Jeg har hentet det fra veiledningsheftet «Barns trivsel – voksnes ansvar».

8 Barnas allsidige utvikling foregår i samspill med andre.
Barn velger gjerne strategier som de opplever som virkningsfulle for dem. Barn har behov for mestringsstrategier. «Alle voksne har ansvar for å ivareta barnets medfødte tillit til omverdenen.» Knut Lødstrup

9 vannet, ser bare en tiendedel av isfjellet»
«Den som har hodet over vannet, ser bare en tiendedel av isfjellet» Vi må ikke bare se, men se etter. Vi må ikke bare høre, men høre etter. Nuria Moe 2013 Den viktigste jobben og bakteppet for Tiltak og arbeid mot mobbing er; Arbeidet med å lære barna forståelsen for sosiale forhold og prosesser, og mestring av sosiale ferdigheter. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og erfaringer.

10 Sosial kompetanse For å jobbe forebyggende, jobber vi vi blant annet etter Kari Lamers program om sosial kompetanse; «Du og jeg og vi to» Samtalebilder – en vei til kommunikasjon med barn av Merete Holmsen

11 Konkret jobber vi med: Stoppe denne type atferd før den utvikler seg. Tydeliggjøre at vi ser hva som skjer og at vi overhodet ikke aksepterer slik atferd. Være gode rollemodeller og veilede barna i sosial kompetanse. Samarbeide med foreldre. Ved at personalet jobber systematisk med sosial kompetanse bidrar det til å forebygge mobbing. Vi arbeider etter Manifest mot mobbing for barnehage og skole. Det innebærer nulltoleranse når det gjelder mobbing. Vi jobber Her og nå, systematisk, jobber med opplegg, jobber med foreldre. Skal ha foreldremøte på høsten og ha blant annet dette som tema. Noen ganger har vi sett ting i barnegruppa men ikke definert det som mobbing. Og så har vi fått henvisninger fra foreldre. Viktig med god dialog med foreldrene! Legge like mye verdi med å jobbe med mobbere og de som blir mobbet. Skolesammenheng kan være annerledes. Vår erfaring er at vi jobber med alle parter på et tidlig stadiet når det skjer ekskludering/trakassering osv. Sikre at alle blir styrket.

12 Eksempel fra barnehagen:
Det er 5 gutter som er 5-6 år på avdelingen. Det er 18 barn og 3 voksne. Møte med barna en til en. Fellesmøte Lage et felles prosjekt og invitere de eldste barna. Felles fokus – veiledning og støtte fra voksen. «Gjøre gode gjerninger» Personalet på avdelingen har fått veiledning, samt at de var i jevnlig kontakt med faglig veileder om hvordan de skulle jobbe videre med barnegruppen. Jevnlig dialog med foreldrene. Personalet og foreldre har et felles ansvar. Et eksempel fra vår barnehage. Vi bruker samtale som metode, der vi tydeliggjør at vi voksne ser og vet hva som skjer og at vi ikke aksepterer slik adferd/oppførsel Planlegger prosjekter/tiltak; Der barna skal delta aktivt og bidra til et fellessskap/felles prosjekt, de skal lære å samarbeide. De skal være likeverdige og bidragsytere. Det var mye uro blant guttene i form av konflikter, utestengning, noen ødela for andre barn og snakket stygt om andre barn, innenfor guttegruppen, samt barn på andre avdelinger. Noen av de fem viste tydelig at de var lei seg. Samtidig så vi, at et barn spesielt, hadde kontrollen over to barn, samt ekskluderte de andre tre. Barnet fikk ofte de barna han hadde kontroll over til å utøve/gjøre det gale. Det kom frem under en til en samtalene voksen hadde. Faglig veileder hadde et møte med barna, en til en. Hadde samtale om blant annet; hvordan hver enkelt liker seg i barnehagen, hvem de leker med, hvem som bestemmer, vennskap generelt, hvordan vi skal være mot hverandre, akseptabel atferd, hvordan hjelpe hverandre, ta hensyn til hverandre, svare på henvendelser. Dagen etter hadde vi et fellesmøte (de fem guttene og fagl.v.). Møte handlet om; Løfte opp problemstillingen, samt finne ut i fellesskap hva som skal til for at alle barna skal ha det bra i barnehagen. Med hjelp fra voksen ble vi enig om å jobbe med et felles prosjekt, som skulle munne ut i et prosjekt som alle de eldste barna i barnehagen skulle bli invitert til. Voksen satte rammer, var aktiv og tydelig, det ser vi er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. (Rammeplan) Barna kom med ideer, det myldret av kreative forslag. Det er viktig med felles fokus – veiledning og støtte fra voksen – at barna får anerkjennelse og ros for innsatsen de gjør. Det styrket fellesskapet/tilhørighet, barnets selvfølelse og barna opplevde mestring. Det skulle lages hinderløype inne og invitasjoner ble laget. Utover prosjektet skulle barna ”gjøre gode gjerninger”. Vi fant ut tre ting i fellesskap hva de skulle jobbe med fremover. Hjelpe et barn som har slått seg, trøste eller hente en voksen. Hjelpe barn under måltidet/smøremat. Være ordensbarn og gjøre de oppgaver som ordensbarn innehar – gjøre en innsats for fellesskapet. Barna skulle fortelle meg, hva de hadde gjort og hvor ofte. Jeg var innom avdelingen jevnlig og minnet på, og barna fortalte i plenum hva de hadde gjort. De fikk gode tilbakemeldinger fra andre barn og resten av personalet! Forberedelsen til prosjektet varte i ca. tre uker. Alle de involverte foreldrene fikk brev om problemstillingen og om hvordan barnehagen håndterte dette, samt hvilke tiltak vi satte i verk. Personalet og foreldre har et felles ansvar, og vi oppfordret foreldrene til å snakke om hvordan man skal være mot hverandre, samt, få barna til å fortelle hva barna gjorde/hva de holdt på med spesielt om dagen – om prosjektet.

13 Ny brosjyre om mobbing i barnehage.
Mobbing starter allerede i barnehagen. Ett av ti barn blir plaget, viser en undersøkelse. FUB har laget en brosjyre med gode råd til foreldre og ansatte og hvordan mobbing kan forebygges og hindres. «Veileder til ansatte i barnehagen om å forebygge mobbing» «Barns trivsel – voksnes ansvar» Lurt å lese. Noe av materielle vi bruker. Spørsmål til drøfting. Jobbe mer med foreldrene på foreldremøte på høsten. FUG; Foreldreutvalget for barnehagen.

14 AVSLUTNING INGEN BARN FORTJENER Å BLI MOBBET.
INGEN BARN FORTJENER Å MOBBE.


Laste ned ppt "Glitre barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google