Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trakassering, mobbing og ærekrenkelser. Tema for økta Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trakassering, mobbing og ærekrenkelser. Tema for økta Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trakassering, mobbing og ærekrenkelser

2 Tema for økta Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging knytt til mobbing og trakassering. Kven har ansvar, kor kan vi få hjelp, arbeidstakars rettar. Modul 4

3 Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø? § 4.2 i Arbeidsmiljøloven sier noe om hvordan man ønsker at arbeidsmiljøet skal være: ” Et arbeidsmiljø som gir arbeidstakeren full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger” Arbeidstilsynet har utdypet dette videre: ”Det gode arbeidsmiljøet innebærer at arbeidet i seg selv skal være helsefremmende og ikke gi negative effekter. Arbeidet skal tilrettelegges slik at det ikke gir helseplager.”

4 Den lille tiltakstrappa Modul 4 3. Formelt nivå Rettsapparat 2. Risikonivå Avvikshåndtering Faktaundersøkelse Tilrettelegginger Kollegastøtte SanksjonerArbeidstilsynet 1. Forebyggende Leders samtale medRehabilitering nivå parteneArbeidsmiljøtiltak Arbeidsmiløtiltak Tilrettelegginger Kartlegging og risikovurderinger Prosedyrer Opplæring Organisasjonskultur Arbeidsmiljøtiltak Tilrettelegginger EvalueringLeeringRehabilitering

5 Modul 4 Lover som regulerer trakassering i arbeidslivet •Arbeidsmiljølova •Likestillingslova •Diskrimineringslover

6 Formålsparagrafen AML a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c)å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d)å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Modul 4

7

8 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Kva seier lova? •Aml. § 4-1. Uheldig psykisk belastning •Aml. § 4-3. Integritet og verdighet •Aml. § 4-3. Trakassering •Aml. § 4-4. Utilbørlig opptreden

9 Trakassert ? •http://www.youtube.com/watch?v=PnDaVjKaq_whttp://www.youtube.com/watch?v=PnDaVjKaq_w Modul 4

10 Kva er trakassering? Arbeidstilsynet sin definisjon: •«Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (f.eks. uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting) fra ett eller flere andre individer. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet; den som blir trakassert, må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like «sterke» personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode». Modul 4

11

12

13 Typar mobbe/trakasseringshandlingar •Sosial og/eller organisatorisk utstøyting •Påstandar om dårleg utført arbeid •Sårande erting, fleiping og latterleggjering Modul 4

14 Kultur og mobbing •Skulen/barnehagen •Lokalsamfunnet •Landsdel •Nasjonal •Kva er pårekneleg i vår kultur? Modul 4

15 Kvifor skjer mobbing? •Konfliktrelatert mobbing •Rovmobbing Modul 4

16 Mobbing og personlege forhold hos den som blir ramma •Fokus på offeret sin personlegdom •Personlighetstrekk, veremåte •Eigenskapar som kjem inn under diskrimineringslovgivningen (kjønn, religion, rase, funksjonshemming, seksuell orientering, kjønnsuttrykk m.m.) Modul 4

17 Case del 1 Modul 4

18 Arbeidstakar påstår at han/ho er utsett for mobbing/trakassering. RUTINER FOR FORSVARLEG HANDTERING! Sjå vedlagt brosjyre frå Arbeidstilsynet. •Korleis handterer og sakshandsamar arbeidsgivar påstandar om mobbing/trakassering? •Kva rutinar har arbeidsgivar for rapportering av mobbing/trakassering? •Kven har ansvaret hos arbeidsgjevar til å handtere mobbesaker? Kven skal undersøke saken? •Kven har kompetanse i vår kommune? •Kva ekstern hjelp kan ein nytte?

19 Mobbing og trakassering - prosedyre •Prosedyre. Eksempel.Prosedyre. Eksempel. •HFK

20 Case del 2 Modul 4

21 Summing •Kjenner du prosedyre på eigen arbeidsplass og i kommunen/overordna verksemdsnivå? •Kven har ansvar? Modul 4

22 •Alle enheter med over 10 ansatte i Bergen Kommune, skal ha dannet en arbeidsmiljøgruppe. •Obligatoriske medlemmer er leder, verneombud og tillitsvalgte. Dette skal være en partssammensatt gruppe. •Arbeidsmiljøgruppens skal ha et spesielt ansvar for å arbeide med systematisk HMS-arbeid. De skal se på MU, følge opp handlingsplaner, og ha fokus på nærværsarbeid. •Det er obligatorisk å gjennomføre minimum 4 møter i arbeidsmiljøgruppen per år. Arbeidsmiljøgruppen

23 Verneombudets oppgaver •Et verneombud skal være arbeidstakernes representant i verne- og arbeidsmiljøsaker. •Verneombudet skal delta på vernerunder •Verneombudet skal være med på å utarbeide handlingsplaner •Verneombudet skal på vegne av de ansatte ta opp saker som har betydning for arbeidsmiljøet.

24 Arbeidsmiljøkonflikter/ personalsaker •Det er viktig å skille mellom en arbeidsmiljøkonflikt og en personalsak, og sakene må håndteres ulikt etter hva de handler om. •Som regel er det sånn at den tillitsvalgte assisterer ved en personalsak mens verneombudet jobber med arbeidsmiljøkonflikter •Noen ganger kan en arbeidsmiljøkonflikt føre til en personalsak. •Da er det viktig at man behandler personalsaken atskilt fra resten av konflikten.

25 Når går en personalsak over til å bli en arbeidsmiljøsak? •Alt henger sammen: Gjør ikke den ene jobben, må den andre gjøre jobben. Gjør den ene en dårlig jobb, så går det utover den neste. •Noen har kanskje en kollega som alltid kommer for sent? De har en hissig sjef som ikke behandler folk med verdighet? Eller de har en kollega som tar lange røykepauser? Som har dårlig arbeidsmoral? Som har dårlig hygiene? Som sliter psykisk eller fysisk? Dette vil i det lange løp påvirke hele arbeidsmiljøet. •Det er viktig at en eventuell personalsak blir behandlet med verdighet. Resten av arbeidsmiljøet har ingen rett til å få innsyn i en eventuell personalsak. De må ha tillit til at man løser saken på best mulig måte, til beste for personen det gjelder, så vel som resten av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

26 Verneombuds trekant -Huskeregel- En sak for meg? Rekkefølge? Hastegrad? Gjelder det arbeidsmiljø? Er er det en personalsak? Må det håndteres straks? Kan det vente? Er saken forsøkt løst på lavest mulig nivå med den/de det gjelder? Deretter er lederen blitt kontaktet? Hvis ja, hvem er det jeg nå skal kontakte?

27 Dersom man står i stampe med en arbeidsmiljøkonflikt og systematisk arbeid ikke har ført frem •Ikke vær redd for å løfte saken videre, - men bruk tjenestevei! •Verneombudet kan kontakte REVO, som kan kontakte HVO •Tillitsvalgte kan kontakte HTV / organisasjonen •Leder kan kontakte Arbeidsgiver / Personalrådgiver •Kanskje bør man styrke arbeidsmiljøgruppen ved å la HTV/HVO og områdeleder delta. Ekstern hjelp kan enkelte ganger være en løsning.

28 Sakshandsaming ved klage/varsel om mobbing/trakassering – kven klagar eg til? Fakta under - søking Brot Aktivitet og gjenopp - retting Oppfølging og kontroll Pårekneleg Info til klagar Klage (varsel)

29 Har brot/skade skjedd? •Beklage det som har hendt •Gjenopprette eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for den skadelidne •Sikre at det ikkje førekjem vidare brot/skade - tiltak •Forhindre gjengjelding eller hevn

30 Rettslege konsekvensar? Siste utveg… •Rettsprosess? •Bevissituasjonen •Erstatningskrav: skadeerstatningsloven § 2-1 •Oppreisning: skadeerstatningsloven § 3-5 Modul 4

31 Skadeerstatningsloven •§ 2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)1 •1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet. Modul 4

32

33 Likestillingsloven •§ 8.Forbud mot trakassering •Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt. •Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. 1 Modul 4

34 Diskrimineringslover •9.Forbud mot trakassering •¨Trakassering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende •§ 8.Forbud mot trakassering •Trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende Modul 4

35

36 Aktuelle nettressursar •NAV: Inkluderende arbeidslivNAV: Inkluderende arbeidsliv •Arbeidstilsynet - om trakasseringArbeidstilsynet - om trakassering


Laste ned ppt "Trakassering, mobbing og ærekrenkelser. Tema for økta Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google