Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny som Hovedtillitsvalgt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny som Hovedtillitsvalgt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny som Hovedtillitsvalgt
Utdanningsforbundet Nordland september 2012

2 Hva ønsker vi å oppnå? At alle nye lokallagsledere og hovedtillitsvalgte vet og kjenner at de blir tatt godt i mot når de påtar seg et verv At nye tillitsvalgte merker at terskelen for å be om hjelp og råd er svært lav hos oss At tillitsvalgte med ulike behov og ulike rammebetingelser blir møtt på en tilpasset måte At nettverksbygging og systematisk veiledning blir sentrale elementer i vår organisasjonsbygging og kompetanseutvikling At alle lokallagsledere og hovedtillitsvalgte blir en integrert del av kompetansehevingen av arbeidsplasstillitsvalgte

3 Utdanningsforbundets organisasjon
På hver arbeidsplass der Utdannigsforbundet har medlemmer, har vi normalt en klubb med en tillitsvalgt og et styre. I hver kommune er det et lokallag med et styre. Her får du en kontaktperson. Noen lokallag har eget kontor med kontortid og egne ansatte. Noen lokallag har også egen nettside. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

4 Utdanningsforbundets organisasjon
I hvert fylke er det et fylkeslag. Fylkeslagene har bemannede kontorer med normal åpningstid. Fylkeslagene har egne nettsider, der du kan finne mye informasjon. Utdanningsforbundets sekretariat holder til i Oslo i Hausmannsgate 17, der også sentralstyrets medlemmer har kontorplasser. Sentralstyrets møter holdes vanligvis her. Utdanningsforbundets leder heter Mimi Bjerkestrand Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

5 Lokallaget og lokallagslederen
OPPLÆRING INFORMASJON KOMMUNIKASJON KONTAKT MED ARBEIDSPLASSENE

6 Lokallagslederen har også ansvar for
BUDSJETT MEDIEARBEID LOBBYARBEID BROBYGGING LÆRING VEKST

7 Lokallagets oppgaver Lokallagets formelle oppgaver er fastlagt i Utdanningsforbundets vedtekter, §§ 55 t.o.m. 68. Det er også utarbeidet ”Retningslinjer for ressursbruk på lokalplan”. Som lokallagsleder er du leder for styrets arbeid.

8 Skulle du trenge hjelp og støtte og ikke får kontakt med noen vil du finne det du trenger på Utdanningsforbundets nettsider.

9 Tillitsvalgte på arbeidsplassen – kontakt og besøk
Kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassene er en oppgave som vanskelig kan prioriteres høyt nok. Det er spesielt viktig at du som lokallagsleder, ivaretar nye arbeidsplasstillitsvalgte. Det er viktig å få opplysninger om navn, adresse, telefon (også mobil) og e-post som skal registreres i Utdanningsforbundets organisasjonssystem. Inviter nye tillitsvalgte til en første samling og til et nettverk av tillitsvalgte….

10 Informer arbeidsgiver
Be nye tillitsvalgte om å informere sin arbeidsgiver om at de er valgt.

11 Skolering Lokallagslederen skal informere om skoleringspakken som den tillitsvalgte skal igjennom det første året, og har ansvaret for Lokal introduksjon Nye tillitsvalgte skal i løpet av de to første årene ha: Lokal introduksjon, Lov- og avtaleforståelse og VOKS (videreopplæring i kommunikasjon og samhandling). Temakurs

12 Lokal introduksjon – HVEM og HVA
Lokallaget er ansvarlig Skal vite hvilke arbeidsplasser som får ny tillitsvalgt/ikke har tillitsvalgt Skal sørge for at: Den nye tillitsvalgte Vet ”hvem” lokallaget er i tillegg til hva og hvor lokallaget er (kontaktperson) Får et tilbud om å delta i et fellesskap av tillitsvalgte (nettverk) Får et oppdrag som ny tillitsvalgt (det første medbestemmelsesmøtet) Får informasjon om hvor det er mer (tilrettelagt) informasjon å finne (støttemateriell)

13 Lokal introduksjon – NÅR og HVORDAN
Praktiske, lokale løsninger er ikke forbudt! Vedtektene forutsetter valg innen 15.mai og hovedavtalene forutsetter funksjonstid fra 1.august… NÅR: Primært før sommerferien HVORDAN: Telefonsamtale Individuelt besøk på lokallagskontoret Individuelt besøk på arbeidsplassen Samling utenom arbeidstida Samling i arbeidstida Nye tillitsvalgte kan bli møtt på ulike og kombinerte måter!

14 Årsmøtet Lokallagsleder har et spesielt ansvar for lokallagets årsmøte og ev. valgmøte. Hva som skjer på årsmøtet er beskrevet i vedtektene. Vær oppmerksom på at mange av punktene på dagsordenen må forberedes lang tid i forveien. Det er viktig at styret har et kollektivt grep om arbeidet med årsmøtet.

15 Påvirkningsarbeid og synliggjøring
Lokallaget skal fronte Utdanningsforbundets politikk lokalt. Lokallaget bør lage en plan for dette arbeidet. Den bør inneholde ulike aktiviteter og hvordan man driver påvirkningsarbeid for å oppnå konkrete mål. Presse- og mediearbeid er svært viktig. Lokallaget bør jevnlig være synlig i lokalpressen, bl.a. med leserinnlegg.

16 Vervearbeid Hvorfor – Verving av nye medlemmer er like viktig som å ivareta de vi allerede har. Hvordan – Vervearbeidet består primært av to elementer: Synliggjøring og personlig kontakt. 99 prosent av all verving foregår på arbeids- eller studieplassene. De som skal verves må først få vite hva Utdanningsforbundet er og hva vi står for. Deretter må den enkelte forespørres og oppmuntres til å melde seg inn.

17 Legge til rette for verving
Som lokallagsleder vil du i liten grad selv drive verving. Din oppgave blir å legge til rette for verving på arbeids- og studieplassene. Det kan du gjøre ved å informere/ motivere de arbeidsplasstillitsvalgte om viktigheten av vervearbeid i tillegg sørge for at det alltid finnes vervings-/synliggjøringsmateriale tilgjengelig for de tillitsvalgte, og sikre at dette spres på arbeidsplassene.

18 Ledergruppene Når du besøker skoler og barnehager bør du klargjøre at klubben også er rektorenes og styrernes klubb. Ta gjerne et separat møte med rektor/styrer dersom hun/han er medlem. Diskuter gjerne med den tillitsvalgte og lederne i fellesskap hvordan klubbmøtene kan legges opp for at lederne skal kjenne seg hjemme der. Samtidig er det viktig å avklare at rektor/styrer skal forlate klubbmøtet når saker som angår partene på arbeidsplassnivå, skal tas opp.

19 Penger, budsjett og regnskap
Lokallaget får sine penger fra en andel av medlemskontingenten. Størrelsen på overføringen avhenger av antall medlemmer i lokallaget. Lokallagene forvalter ca. 30 prosent av kontingentmidlene i Utdanningsforbundet. Lokallaget må lage budsjett. Fylkeslaget fører regnskap og sørger for revisjon for lokallagene. Det er meningen at overførte kontingentmidler skal brukes i løpet av året til driften.

20 Frikjøpsressurs Alle lokallag får minimum 20 prosent frikjøpsressurs fra Utdanningsforbundet. Denne kan brukes til frikjøp av for eksempel én person én dag pr. uke, eller fordeles på styremedlemmene slik lokallaget måtte ønske.

21 Gode administrative rutiner
ha postadresse/ e-postadresse ha telefonnummer som medlemmer og tillitsvalgte kan ringe til mange har også et kontor med besøksadresse, telefon og faste åpningstider post og e-post skal sjekkes, registreres og behandles ajourføre data av tillitsvalgte i lokallaget (navn, adresse, telefon…….) behandle henvendelser fra fylkeslag og sentralt ansvar for budsjett og regnskapsførsel yte god medlemsservice lokallagene kan få egen nettside på Internett under Utdanningsforbundets domene

22 Forventninger til lokallagsleder
Du skal først og fremst fronte lokallaget både eksternt og internt. Det er viktig å understreke at du ikke skal gjøre alt selv. Men det er ditt ansvar at det blir gjort. Dere må foreta en arbeidsdeling i styret. Men det er fortsatt ditt ansvar å følge opp at hver enkelt gjør det arbeidet han/hun har påtatt seg. Ta derfor jevnlige runder om oppgavene på styremøter, så slipper du å ”mase”.

23 Forventninger / oppgaver
Du skal også holde deg oppdatert på forbundets politikk og aktiviteter. Sett av tid til denne oppgaven, den er lett å glemme. Medlemmene forventer at du kan politikken og vet hva forbundet holder på med. Les Utdanning og Forbunds-Nytt, og følg jevnlig med på nettsidene.

24 Forventninger Det er ditt ansvar å innkalle og lede medlemsmøter, styremøter og årsmøtet. Dessuten er det viktig å bygge opp og samle lokallaget slik at aktiviteter også kan fungere som sosiale og hyggelige møteplasser. I tillegg skal du oppmuntre og inspirere de andre i styret slik at dere blir et godt kollektiv. Dette vil dere få igjen for i perioder som spesielt krever samhold og handling.

25 Forventninger Å holde kontakt med fylkeslaget er også ditt ansvar. Fylkeslaget er din og lokallagets nærmeste kontakt i organisasjonsapparatet. Fylkeslaget vil alltid være behjelpelig med å svare på spørsmål og være samtalepartner når du måtte trenge det. Lokallagslederen er navet som skal få ting til å fungere

26 Lokallaget ORGANISASJON- Vedtekter Klubbleder Lokallagsleder
Seksjonsledere Administrerer/leder drift/organisering av klubb, avdeling,lag HOVEDAVTALEN AT HT-kommune HTV-fylkeskommune Representerer medl. i møte med arbeidsgiver Bare den tillitsvalgte etter HA er part i personalsaker

27 Hovedtillitsvalgtrollen
Vervet som hovedtillitsvalgt er knyttet til rettigheter gitt gjennom Hovedavtalen som er en del av Hovedtariffavtalen Oppgavene er knyttet til kontakt med arbeidsgiver

28 Hovedtillitsvalgt Som tillitsvalgt har du, etter avtaleverket, rett til medbestemmelse. Det gjelder på de aller fleste arbeidsplasser. Det betyr at det på mange områder ikke kan fattes beslutninger uten at du er informert og har fått uttale deg. Dessuten har du like stor rett som arbeidsgiver til å fremme forslag. Hvis du ønsker noe endret til det bedre, er det ditt ansvar å gjøre noe med det. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

29 Hovedtillitsvalgt Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet vil du få god opplæring. Du vil også bli innkalt til kurs med jevne mellomrom. Du har rett til permisjon for å delta på disse dersom du er ansatt i en offentlig institusjon – eller i en privat virksomhet som har tariffavtale med Utdanningsforbundet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

30 Hovedtillitsvalgt Som tillitsvalgt vil du kunne møte motgang. I forhandlinger eller liknende situasjoner er det ytterst sjelden at den ene parten får hundre prosent gjennomslag i en sak. Du vil garantert også oppleve at du fremmer forslag eller krav til arbeidsgiver som både du og medlemmene er enige i, men som du likevel ikke får gjennomslag for. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

31 Hovedtillitsvalgt Som tillitsvalgt vil du møte på vanskelige situasjoner. Et medlem kan for eksempel få alkoholproblemer og kommer til deg for å få hjelp, eller du ser selv at du bør gjøre noe i forhold til vedkommende. Eller det kan bli innskrenkninger i kommunen din og noen blir overtallige. Du kan også få en personalkonflikt i fanget der begge parter eller alle involverte er medlemmer. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

32 Hovedtillitsvalgt Ingen vil løse alle disse utfordringer helt riktig eller på samme måte Men alle som går inn i slike situasjoner med et ønske om å løse dem, og som gjør sitt beste, vokser på det. Du lærer konkret om rettigheter og saksgang, Du lærer mye av og om å løse problemer. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet slipper du å stå alene med slike saker. Trenger du hjelp, kan du ta kontakt med fylkeslaget.

33 Hovedtillitsvalgt Det kan bli litt av en overgang å både være
og oppfattes som tillitsvalgt. Du har taushetsplikt hvis medlemmer kommer til deg med et problem, og din lojalitet i en konflikt skal i utgangspunktet være på medlemmets side. Du skal også fremme medlemmenes interesser og støtte deres krav, men du har ikke ubetinget plikt til å fremme alle krav medlemmene kommer med. Husk at du alltid er tillitsvalgt på vegne av dine medlemmer. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

34 Hovedtillitsvalgt Det er en fordel om du, så snart som mulig, kan få et møte med arbeidsgiver om hvordan dere skal samarbeide i perioden. Du kan godt ta initiativ til et slikt møte selv. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

35 Hovedtillitsvalgt Du kan be om å bli informert om rutinene i forbindelse med drøftings- og medbestemmelsesmøter. Gi uttrykk for at du ønsker å få innkallinger i god tid slik at du kan rådføre deg med lokallagsstyret før møtene. På møtet opptrer du på vegne av lokallaget og du har både rett og plikt til å rådføre deg om hva du skal mene på deres vegne. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

36 Hovedtillitsvalgt Referat fra medbestemmelsesmøtene er det arbeidsgiver som skal skrive. Det hender at møter med arbeidsgiver omhandler saker der det kan være nødvendig å vente en (avtalt) tid før resultatet offentliggjøres. Det hender også at en sak behandles på flere møter slik at man ønsker å vente med å informere om resultatet til man anser saken som ferdigbehandlet Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

37 Hovedavtale: Avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiver-organisasjon om partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med utøvelse av ledelse og samarbeid.

38 Tariffavtale: Avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiver-organisasjon om de ansattes lønns- og arbeidsvilkår

39 § 1-1 Formål, samarbeid og medbestemmelse Hovedavtalen kommuner og fylkeskommuner (B)
Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra - gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor . Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes.

40 § 1-2 Samarbeid Kommunesektoren er i stadig endring. Innbyggere og brukere har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder så vel omfang som kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, de tilsatte og deres organisasjoner overfor nye utfordringer med hensyn til samarbeid. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene.

41 Samarbeid De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer ovenfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen/fylkeskommunen og på den enkelte arbeidsplass.

42 Samarbeid Målsettingen er at eventuelle problemer som måtte oppstå i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal søkes løst gjennom ordningen med de tillitsvalgte. Partene er derfor enige om betydningen av et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt.

43 Samarbeid - Medinnflytelse
Medbestemmelse og medinnflytelse skal utøves effektivt og rasjonelt og være tilpasset kommunenes/fylkeskommunens organisering

44 § 1-3 Former for medbestemmelse
Medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg og gjennom ordningen med tillitsvalgte. Partene skal som hovedregel være representert i ad hoc -utvalg o.l. som utreder administrative spørsmål

45 § Omorganisering Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: - omorganisering/omlegging av driften, - rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser - informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc grupper, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved utlysning/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang (som f.eks bruk av AFP, utdanningspermisjon/stipend, etterlønnsordning).

46 § 1.5 Oppfølging og opplæring
Partene skal sammen og hver for seg sørge for en kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte med sikte på en felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner. Felles skolering i Hovedavtalen og øvrig avtaleverk er et godt virkemiddel. Det skal gjennomføres årlige opplærings- / erfaringskonferanser om Hovedavtalen i den enkelte virksomhet i fellesskap og hvor den øverste arbeidsgiverrepresentant også deltar. På møtet skal det blant annet drøftes erfaringer knyttet til samarbeidet mellom de tillitsvalgte og virksomheten om den praktiske tilretteleggingen av dette arbeidet, jfr. blant annet HA del B § 3-1. Det føres referat fra møtene.

47 § 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter
Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte.

48 § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte
Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om: ledige og nyopprettede stillinger prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater Arbeidsgiver skal som fast ordning sende søkerliste til tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal meddeles hvilke arbeidsgiverrepresentanter på ulike nivåer de skal rette sine henvendelser til.

49 § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte
Arbeidsgiver skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser og gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. I de tilfeller det føres drøftinger eller forhandlinger mellom partene, skal det skrives drøftingsreferat eller forhandlingsprotokoll. I forhandlingsprotokoll skal hjemmels-grunnlaget fremgå.

50 § 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår der dette har hjemmel i lov, regler eller tariffavtale. Det føres drøftingsreferat/forhandlingsprotokoll fra slike møter. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtale ikke er til hinder for det.

51 § 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
En tillitsvalgt skal verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter. Tillitsvalgt skal informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for kommunen/fylkeskommunen. Tillitsvalgt skal prioritere møter hvor arbeidsgiver innkaller, jfr. dog § 3.4, 4. ledd. Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.


Laste ned ppt "Ny som Hovedtillitsvalgt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google