Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdige helsetjenester i et multietnisk Norge Inspirasjonstreff - Sykepleierforbund – Oslo 29. oktober 2010 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdige helsetjenester i et multietnisk Norge Inspirasjonstreff - Sykepleierforbund – Oslo 29. oktober 2010 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdige helsetjenester i et multietnisk Norge Inspirasjonstreff - Sykepleierforbund – Oslo 29. oktober 2010 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets forum for migrasjon og helse

2 Menneskelig nær – faglig sterk 2 Påstand: Kunnskap om minoritetshelse: Fragmentert og mangelfull. Dessuten bruker vi ikke alt vi vet. Og vi burde ha vist mer.

3 Menneskelig nær – faglig sterk 3 Kunnskapsgrunnlag – Minoritetshelse (grovt opps.) Selvrapportert helse –Dårligere i innvandrergruppene –Lavere utdanning gir lavere selvrapportert helse –Muskel- og skjelettlidelser –Diabetes –Kroniske sykdommer og lidelser –Psykiske lidelser Risikofaktorer –Inntak av frukt og grønt, brus, helmelk –Lavere fysisk aktivitet, røykevaner, alkoholinntak –Lavere inntak av D-vitamin –Overvekt og fedme –Magefett Men –Lavere blodtrykk, høyere verdi for ”det gode kolesterolet” (HDL) Kilde: Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile Tilstandsrapport, aug 09,Mighealthnet, Norge Migrasjon og Helse, Utviklingstrekksrapport, jun 09,Hdir

4 Menneskelig nær – faglig sterk 4 Psykiske lidelser blant innvandrere/flyktninger/asylsøkere Høyere forekomst av psykiske plager (depresjon, angst) Økende bruk av rusmidler Migrasjon Traumatiserte foreldre/Traumatiserte barn Vold i nære relasjoner Seksuell overgrep Asylsøkere i mottak Enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger Lavere bruk av behandlingsapparatet Mindre kunnskap om behandlingsapparatet Usikkerhet ift behandlingsmetoder Behov for mer kunnskap/forskning

5 Menneskelig nær – faglig sterk 5 Særtrekk hos noen grupper Laktose-intoleranse, alkoholintoleranse, hemoglobinopatier oftere kan forekomme i visse innvandrergrupper Blant nydiagnostiserte hivpositive i Norge er gruppen hivpositive innvandrere som er smittet før ankomst til Norge i flertall Inngifte i grupper med opprinnelse fra Nord-Afrika, Midt-Østen og Sør- Asia.Inngifte hos foreldrene påvirker risikoen for dødfødsel, spedbarnsdød eller medfødte misdannelse Kjønnslemlestelse Utfordringer relatert til situasjonen som asylsøker, mottaksbeboer og flyktninger …… Kilde: Aksept og mestring- Nasjonal HIV strategi (2009-2014) Migrasjon og helse- Utfordringer og utviklingstrekk,Hdir IS-1663 Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn, Berit Berg; NTNU

6 Menneskelig nær – faglig sterk 6 Kunnskap om minoritetshelse http://www.mighealth.net/no/index.php/Hovedside http://www.migrasjonsforskning.no/ http://www.helse-sorost.no/likeverdigehelsetjenester http://www.helsedirektoratet.no/fagnytt/utviklingstrekkrapport_2 009__mangfold_i_helsetjenestene___er_vi_gode_nok__42617 4http://www.helsedirektoratet.no/fagnytt/utviklingstrekkrapport_2 009__mangfold_i_helsetjenestene___er_vi_gode_nok__42617 4 Ulike rapporter og nettsteder Dokumenterte utfordringer - Kommunikasjon i stort og smått - Tolketjenester - Kulturelle forskjeller - Strukturelle behov - …

7 Menneskelig nær – faglig sterk 7 ”The Inverse care law is the principle that the availability og good medical or social care tends to vary inversely with the need of the population served” Julian Tudor Hart, 1971

8 Menneskelig nær – faglig sterk 8 Likeverd: Vi har (nesten) de rette lovene Lover og regler bl a: Spesialisthelsetjenesteloven, Helseforetaksloven, Kommunehelsetjenesteloven, Pasientrettighetsloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering (§1; §5), Likestillingsloven, Diskrimineringslovene (etnisitet og funksjonshemming) (§3), Konv om menneskerettigheter, …. Politiske føringer, pålegg og visjoner Soria Moria 2, Oppdragsdokumenter, Stortingsmeldinger, Handlingsplaner, … Og de må etterleves i praksis Illustrasjon utformet av Katrine Haaland for SMED i 2000

9 Menneskelig nær – faglig sterk 9 Likeverdige helsetjenester handler om like god kvalitet, like god tilgang, like godt resultat for den enkelte.

10 Menneskelig nær – faglig sterk 10 Men noen risikerer å falle utenfor: eksempler Jeg er under 5 år og bor i asylmottak Mamma sier at vi ikke har papirer Alt er så dyrt for min familie Pappa har vondt men vet ikke hvor han kan gå Pappa er i fengsel Bestemor har bodd lenge i Norge men er hjemmet hele dagen Jeg får ikke lov til å si til andre at broren min er rar …

11 Menneskelig nær – faglig sterk 11 Ord er ikke bare ord. Ord er vanskelig. Flerkulturelle Nye landsmenn Første generasjon nordmenn Etniske minoriteter Personer med innvandrer- bakgrunn Innvandrer Nordmenn med innvandrer- bakgrunn Mennesker Vi snubler i begrepene og vegrer oss mot å tydeliggjøre målsettingen relatert til innvandrerbefolkningen

12 Menneskelig nær – faglig sterk 12 Vi sier de rette tingene

13 Menneskelig nær – faglig sterk 13 Kan vi gjøre noe med det vi ikke ser ? Men har vanskelig for å vise det

14 Menneskelig nær – faglig sterk 14 Nødvendig å tilrettelegge bedre og særskilt Språkproblemer og kulturelle ulikheter Kort botid av nyankomne unge voksne Svangerskap og fødsel: første møte med norsk helsetjeneste Annerledes risikoprofil Krysspress mellom tradisjonelt praksis og råd fra helsepersonell Kjønnslemlestelse Dødfødsler i Oslo og Akershus (98-03) Lav deltakelse i fødselsforberedende kurs Øvrig kunnskap om minoritetshelse For å sikre fødende kvinner med innvandrerbakgrunn likeverdige helsetjenester Målet er tilpasning av tjenester ikke særomsorg

15 Menneskelig nær – faglig sterk 15 Påstand: Vi har en diagnosefokusert og fargeblind helsevesenet

16 Menneskelig nær – faglig sterk 16 Tematiske veiledere sier ingenting om etnisitet eller innvandrere Eks:

17 Menneskelig nær – faglig sterk 17 Egen veileder relatert til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente For spesiell interesserte …

18 Menneskelig nær – faglig sterk 18 Påstand: Mangel på bevissthet om levekår og den demografiske utviklingen.

19 Menneskelig nær – faglig sterk 19 Per 1.1.2010: 11,4% av befolkningen 552 000 personer –93 000 norskfødte m/innvandrerforeldre –Kilde: www.ssb.no

20 Menneskelig nær – faglig sterk 20 I 2011: ca 460 000 innbyggere I tillegg: Beboere på asylmottak, enslige mindreårige i barnevern, innsatte i fengsel

21 Menneskelig nær – faglig sterk 21 SSB bl a Rapport- 22/2009 Demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Norstrand Levekår Fattigdom Bolig Utdanning Botid Ankomstgrunn Helse Yrkesdeltakelse …. Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant de som lever under fattigdomsgrensen.

22 Menneskelig nær – faglig sterk 22 Påstand: Stykkevis og delt innsats. Mangel på ”systemfokus”

23 Menneskelig nær – faglig sterk 23 Hva gjør vi i dag? Lite systematisk arbeid, men noe: - Konkrete eks - HSØ styrker det strategiske arbeidet Prosjekter - men hva med forankringen i driften Innsatsen merkes mer pga enkeltpersoner som setter sitt preg på et område uten at det gjenspeiles i helheten av Helseforetakenes eller primærhelsetjenestens arbeid Behov for mer systemfokus

24 Menneskelig nær – faglig sterk 24 HSØ – Gjennomgående fokus på minoritetshelse kommer 1.Hovedstadsområde vedtak 108/2008 – nov 2008 2.Vedtak 106/2009- Likeverdige helsetjenester Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn – des 2009 3.Strategisk fokus 2010-2013 for HSØ 4.Vedtak 061/2010- regionale utviklingsområder psykisk helsevern 5.…. Vedtakene gjelder alle sykehus og helseforetak

25 Menneskelig nær – faglig sterk 25 Viktig erkjennelse : Kultur Smerte Familieroller Religion Kommunikasjon Kompleksitet Fallgruver Muligheter … Den enkelte ansatte vet noe som ”systemet” ikke ser eller bruker. Vi trenger: penger, tilgjengelige verktøy og involverte brukere

26 Menneskelig nær – faglig sterk 26 Avmakt gjør syk Vi vil og kan bedre

27 Menneskelig nær – faglig sterk 27 Ahus verdier : ”Menneskelig nær – faglig sterk!” Fokus på ansatte: Arbeidsgiveransvar til å utvikle en velfungerende arbeidsplass Fokus på pasienter: Yte likeverdige og gode helsetjenester

28 Menneskelig nær – faglig sterk 28 Grunnlag for nasjonal helse- og omsorgsplan: Lagt ut på en online høring www.fremtidenshelsetjeneste.regjering.no www.fremtidenshelsetjeneste.regjering.no Stadfester at: Minoritetshelse: en viktig utfordring i årene som kommer Todelt strategi: ” Universelle tiltak som alle nyter godt av vil også ha større legitimitet og bedre mulighet til å overleve på sikt. Tiltakene må suppleres med målrettede tiltak for mennesker som har behov for ytterligere hjelp”.

29 Menneskelig nær – faglig sterk 29 Hva betyr tilpasning? To eksempler Lovisenberg Diakonale sykehus: Fra Øst Afrika prosjektet til vanlig etablert tilbud- Seksjon ambulant virksomhet - herunder de fire funksjonene ROP og traumatiserte flyktninger, ambulant rehabilitering, ACT team og akutt-team. Ahus: Innsats rettet mot tamilere

30 Menneskelig nær – faglig sterk 30 Yes.. … Men vi må: Konkretisere: tilpasning ikke særomsorg Mobilisere Si hva vi vil - sende innspill til HOD

31 Menneskelig nær – faglig sterk 31 Vi vil se i kommende Stortingsmelding : 1.At fokuset på innvandrernes behov eksplisitt inngår i etatenes vanlige drift og etterleves i praksis Det betyr: 2.En etterprøvbar prioritering i primær- og spesialisthelsetjenesten 3.En styrking av kompetanse i alle ledd i helsesektoren 4.En offensiv involvering av minoritetsmiljøer (som pasienter, ressurspersoner og ansatte)

32 Menneskelig nær – faglig sterk 32 Hvor står Norsk Sykepleierforbund ?


Laste ned ppt "Likeverdige helsetjenester i et multietnisk Norge Inspirasjonstreff - Sykepleierforbund – Oslo 29. oktober 2010 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google