Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdige helsetjenester i et multietnisk Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdige helsetjenester i et multietnisk Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdige helsetjenester i et multietnisk Norge
Inspirasjonstreff - Sykepleierforbund – Oslo 29. oktober 2010 Manuela Ramin-Osmundsen Leder Likeverd og Mangfold - Ahus Leder SOHEMI, Helsedirektoratets forum for migrasjon og helse

2 Påstand: Kunnskap om minoritetshelse: Fragmentert og mangelfull.
Dessuten bruker vi ikke alt vi vet. Og vi burde ha vist mer. Menneskelig nær – faglig sterk

3 Kunnskapsgrunnlag – Minoritetshelse (grovt opps.)
Selvrapportert helse Dårligere i innvandrergruppene Lavere utdanning gir lavere selvrapportert helse Muskel- og skjelettlidelser Diabetes Kroniske sykdommer og lidelser Psykiske lidelser Risikofaktorer Inntak av frukt og grønt, brus, helmelk Lavere fysisk aktivitet, røykevaner, alkoholinntak Lavere inntak av D-vitamin Overvekt og fedme Magefett Men Lavere blodtrykk, høyere verdi for ”det gode kolesterolet” (HDL) Kilde: Kumar; FHI2008:7, The Oslo Immigrant Health Profile Tilstandsrapport, aug 09,Mighealthnet, Norge Migrasjon og Helse, Utviklingstrekksrapport, jun 09,Hdir Menneskelig nær – faglig sterk

4 Psykiske lidelser blant innvandrere/flyktninger/asylsøkere
Høyere forekomst av psykiske plager (depresjon, angst) Økende bruk av rusmidler Migrasjon Traumatiserte foreldre/Traumatiserte barn Vold i nære relasjoner Seksuell overgrep Asylsøkere i mottak Enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger Lavere bruk av behandlingsapparatet Mindre kunnskap om behandlingsapparatet Usikkerhet ift behandlingsmetoder Behov for mer kunnskap/forskning Menneskelig nær – faglig sterk

5 Særtrekk hos noen grupper
Laktose-intoleranse, alkoholintoleranse, hemoglobinopatier oftere kan forekomme i visse innvandrergrupper Blant nydiagnostiserte hivpositive i Norge er gruppen hivpositive innvandrere som er smittet før ankomst til Norge i flertall Inngifte i grupper med opprinnelse fra Nord-Afrika, Midt-Østen og Sør-Asia .Inngifte hos foreldrene påvirker risikoen for dødfødsel, spedbarnsdød eller medfødte misdannelse Kjønnslemlestelse Utfordringer relatert til situasjonen som asylsøker, mottaksbeboer og flyktninger …… Kilde: Aksept og mestring- Nasjonal HIV strategi ( ) Migrasjon og helse- Utfordringer og utviklingstrekk,Hdir IS Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn, Berit Berg; NTNU Menneskelig nær – faglig sterk

6 Kunnskap om minoritetshelse
Ulike rapporter og nettsteder Dokumenterte utfordringer - Kommunikasjon i stort og smått - Tolketjenester - Kulturelle forskjeller - Strukturelle behov - … Menneskelig nær – faglig sterk

7 ”The Inverse care law is the principle that the availability og good medical or social care tends to vary inversely with the need of the population served” Julian Tudor Hart, 1971 Menneskelig nær – faglig sterk

8 Likeverd: Vi har (nesten) de rette lovene
Lover og regler bl a: Spesialisthelsetjenesteloven, Helseforetaksloven, Kommunehelsetjenesteloven, Pasientrettighetsloven, Forskrift om habilitering og rehabilitering (§1; §5), Likestillingsloven, Diskrimineringslovene (etnisitet og funksjonshemming) (§3), Konv om menneskerettigheter, …. Og de må etterleves i praksis Politiske føringer, pålegg og visjoner Soria Moria 2, Oppdragsdokumenter, Stortingsmeldinger, Handlingsplaner, … Illustrasjon utformet av Katrine Haaland for SMED i 2000 Menneskelig nær – faglig sterk

9 Likeverdige helsetjenester handler om like god kvalitet, like god tilgang, like godt resultat for den enkelte. Menneskelig nær – faglig sterk

10 Men noen risikerer å falle utenfor: eksempler
Pappa har vondt men vet ikke hvor han kan gå Pappa er i fengsel Jeg er under 5 år og bor i asylmottak Mamma sier at vi ikke har papirer Bestemor har bodd lenge i Norge men er hjemmet hele dagen Alt er så dyrt for min familie Jeg får ikke lov til å si til andre at broren min er rar Menneskelig nær – faglig sterk

11 Ord er ikke bare ord. Ord er vanskelig.
Vi snubler i begrepene Innvandrer Nordmenn med innvandrer- bakgrunn Personer med innvandrer- bakgrunn Etniske minoriteter Flerkulturelle Nye landsmenn Mennesker Første generasjon nordmenn og vegrer oss mot å tydeliggjøre målsettingen relatert til innvandrerbefolkningen Menneskelig nær – faglig sterk

12 Vi sier de rette tingene
Menneskelig nær – faglig sterk

13 Men har vanskelig for å vise det
Kan vi gjøre noe med det vi ikke ser ? Menneskelig nær – faglig sterk

14 Nødvendig å tilrettelegge bedre og særskilt
Språkproblemer og kulturelle ulikheter Kort botid av nyankomne unge voksne Svangerskap og fødsel: første møte med norsk helsetjeneste Annerledes risikoprofil Krysspress mellom tradisjonelt praksis og råd fra helsepersonell Kjønnslemlestelse Dødfødsler i Oslo og Akershus (98-03) Lav deltakelse i fødselsforberedende kurs Øvrig kunnskap om minoritetshelse Målet er tilpasning av tjenester ikke særomsorg For å sikre fødende kvinner med innvandrerbakgrunn likeverdige helsetjenester Menneskelig nær – faglig sterk

15 Påstand: Vi har en diagnosefokusert og fargeblind helsevesenet
Menneskelig nær – faglig sterk

16 Tematiske veiledere sier ingenting om etnisitet eller innvandrere
Eks: Menneskelig nær – faglig sterk

17 For spesiell interesserte …
Egen veileder relatert til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Menneskelig nær – faglig sterk

18 Påstand: Mangel på bevissthet om levekår og den demografiske utviklingen.
Menneskelig nær – faglig sterk

19 Per 1.1.2010: 11,4% av befolkningen 552 000 personer
norskfødte m/innvandrerforeldre Kilde: Menneskelig nær – faglig sterk

20 I 2011: ca innbyggere I tillegg: Beboere på asylmottak, enslige mindreårige i barnevern, innsatte i fengsel Menneskelig nær – faglig sterk

21 SSB bl a Rapport- 22/2009 Demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Norstrand Levekår Fattigdom Bolig Utdanning Botid Ankomstgrunn Helse Yrkesdeltakelse …. Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant de som lever under fattigdomsgrensen. Menneskelig nær – faglig sterk

22 Påstand: Stykkevis og delt innsats. Mangel på ”systemfokus”
Menneskelig nær – faglig sterk

23 Hva gjør vi i dag? Behov for mer systemfokus
Lite systematisk arbeid, men noe: - Konkrete eks - HSØ styrker det strategiske arbeidet Prosjekter - men hva med forankringen i driften Innsatsen merkes mer pga enkeltpersoner som setter sitt preg på et område uten at det gjenspeiles i helheten av Helseforetakenes eller primærhelsetjenestens arbeid Behov for mer systemfokus Menneskelig nær – faglig sterk

24 HSØ – Gjennomgående fokus på minoritetshelse kommer
Hovedstadsområde vedtak 108/2008 – nov 2008 Vedtak 106/2009- Likeverdige helsetjenester Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn – des 2009 Strategisk fokus for HSØ Vedtak 061/2010- regionale utviklingsområder psykisk helsevern …. Vedtakene gjelder alle sykehus og helseforetak Menneskelig nær – faglig sterk

25 Den enkelte ansatte vet noe som ”systemet” ikke ser eller bruker.
Viktig erkjennelse : Den enkelte ansatte vet noe som ”systemet” ikke ser eller bruker. Kultur Smerte Familieroller Religion Kommunikasjon Kompleksitet Fallgruver Muligheter Vi trenger: penger, tilgjengelige verktøy og involverte brukere Menneskelig nær – faglig sterk

26 Avmakt gjør syk Vi vil og kan bedre
Menneskelig nær – faglig sterk

27 Ahus verdier : ”Menneskelig nær – faglig sterk!”
Fokus på pasienter: Yte likeverdige og gode helsetjenester Fokus på ansatte: Arbeidsgiveransvar til å utvikle en velfungerende arbeidsplass Menneskelig nær – faglig sterk

28 Minoritetshelse: en viktig utfordring i årene som kommer
Grunnlag for nasjonal helse- og omsorgsplan: Lagt ut på en online høring Stadfester at: Minoritetshelse: en viktig utfordring i årene som kommer Todelt strategi:  ” Universelle tiltak som alle nyter godt av vil også ha større legitimitet og bedre mulighet til å overleve på sikt. Tiltakene må suppleres med målrettede tiltak for mennesker som har behov for ytterligere hjelp”.  Menneskelig nær – faglig sterk

29 Hva betyr tilpasning? To eksempler
Lovisenberg Diakonale sykehus: Fra Øst Afrika prosjektet til vanlig etablert tilbud- Seksjon ambulant virksomhet - herunder de fire funksjonene ROP og traumatiserte flyktninger, ambulant rehabilitering, ACT team og akutt-team . Ahus: Innsats rettet mot tamilere Menneskelig nær – faglig sterk

30 Yes .. … Men vi må: Konkretisere: tilpasning ikke særomsorg Mobilisere
Si hva vi vil - sende innspill til HOD Menneskelig nær – faglig sterk

31 Vi vil se i kommende Stortingsmelding :
At fokuset på innvandrernes behov eksplisitt inngår i etatenes vanlige drift og etterleves i praksis Det betyr: En etterprøvbar prioritering i primær- og spesialisthelsetjenesten En styrking av kompetanse i alle ledd i helsesektoren En offensiv involvering av minoritetsmiljøer (som pasienter, ressurspersoner og ansatte) Menneskelig nær – faglig sterk

32 Hvor står Norsk Sykepleierforbund ?
Menneskelig nær – faglig sterk


Laste ned ppt "Likeverdige helsetjenester i et multietnisk Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google