Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPESIALISTGODKJENNING AV HELSESØSTRE Evaluering av kompetansearbeidet Liv Østli Athenae.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPESIALISTGODKJENNING AV HELSESØSTRE Evaluering av kompetansearbeidet Liv Østli Athenae."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPESIALISTGODKJENNING AV HELSESØSTRE Evaluering av kompetansearbeidet Liv Østli Athenae

2 Tusen takk

3 TEMA Hvorfor spesialistgod kjenning? Kartleggingens mål og innhold Mulige modeller Viktige funn

4 KOMPETANSEBESKRIVELSE FERDIGHETER Kommunikasjon Samhandling Vaksinasjon Skape tillit HOLDNINGER Likeverd Interessert KUNNSKAP Normalutvikling Samspill Ernæring amming Mors psykiske helse Aktuelle verktøy

5 Premissleverandør i den helsepolitiske debatten Å være premiss leverandør? -Sette dagsorden? -Vise alternativer? -Være aktiv Særskilt kompetanse på helsefremmende og forebyggende arbeid

6 FORMÅL En spesialistgodkjenning skal gi samfunnet en garanti for at en myndighetsgodkjent helsesøster innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet.

7 MÅL FOR EVALUERINGSARBEIDET 1: Kartlegging av situasjonen i 3 fylker/3 pilotkommunen ved oppstart: 2: Sammenhengen mellom kompetanse og spesialistgodkjenning

8 Kartleggingsaktiviteter Arbeid i kommunen/ Regionen - strategi,planer, tiltak Den enkeltes kunnskaper, ferdigheter og holdninger på utvalgte områder

9 LOVHJEMLER Helsepersonell Loven § 4 Faglig forsvarlighet; krav til den enkelte om å holde seg faglig oppdatert Lov om helsetjenesten i kommunene §6.1: Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder også videre- og etterutdanning §6.2:.. kommunen skal sørge for helsepersonell plikter å ta del ……som er nødvendig for å holde kvalifikasjonene ved like

10 Elektronisk kartlegging UTVALGTE TEMA I STARTKARTLEGGINGEN: Kjennskap til ordningen Helsesøsters kunnskapsområder: Sykepleie, Folkehelsevitenskap, Medisin, Pedagogikk Kunnskaper, ferdigheter og holdninger på utvalgte områder Kompetanseutvikling og veiledning Tilbud, deltakelse og opplevd kvalitet Miljø for læring kollega og lederstøtte Svarprosent: ca 55 % : 267 respondenter

11 DET VIKTIGSTE RESULTATET Jeg er opptatt av å videreutvikle min faglige og personlige kompetanse som helsesøster

12 Kommentarer til spesialistgodkjenningsordningen Trenger mer kunnskap om dette Fremmer faget, rekruttering og lønnsutvikling Sikrar kvalitet Tror det er behov Meget viktig for å få faglig utvikling Tenker at det vil komme pasienter til gode Viktig å systematisere kunnskap – bra tiltak Viktig ordning som vil ha stor betydning

13 KUNNSKAPER

14 RAMMER FOR HELSESØSTERTJENESTEN

15 Sykepleie, folkehelsevitenskap, medisin, pedagogikk

16 Egen vurdering av kunnskaper 2

17 Egen vurdering av kunnskap

18 Tatt videre i dybdeintervjuene … KUNNSKAP Politiske og administrative prosesser prosesser Forskning og kunnskapsbasert praksis ved igangsetting av forebyggende tiltak Helseopplysning og veiledning til nyankomne flyktninger og asylanter

19 FERDIGHETER

20 Kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid….

21 FERDIGHETER 2

22 Kommunikasjonsferdigheter

23 Premissleverandør i helsepolitiske spørsmål ….vurdere egne ferdigheter

24 Noen kommentarer knyttet til det å være premissleverandør i debatten om helsepolitiske spørsmål Jo,men Tror ikke jeg hadde egnet meg Kunne, tenker at jeg vil/bør Vi er bundet av tjenestevei Stille opp ved nyetableringer

25 HOLDNINGER

26 Jeg deltar aktivt og påvirker lokale myndigheter i helsepolitiske spørsmål

27 Det er viktig å være lojal til politiske og administrative beslutninger

28 Opplevd utfordringer i forhold til å ivareta kravet om faglig forsvarlighet?

29 OMRÅDER SOM PEKER SEG UT Ressurser, tid og bemanning Etiske problemstillinger / taushetsplikt Problemer knyttet til tverrfaglige samarbeid Manglende lederskap Konflikt med brukere 170 unike kommentarer

30 ..UTVALGTE KOMMENTARER Leder er ikke helsepersonell- kjenner ikke lovverket – meldt videre Konflikt mellom tid og behov Ungdom med psykiske lidelser Når yrkesetiske retningslinjer og krav om taushetsplikt blir motpoler Faglig forsvarlighet kan vår leder ingenting om og er heller ikke interessert

31 Tilbud om veiledning

32 OMRÅDER FOR VEILEDNING

33 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EGEN KOMMUNE

34 Plan for individuell kompetanseutvikling

35 DELTAKELSE I PLANLAGTE KOMPETANSETILTAK

36 Noen kommentarer Store reisekostnader, dyre kurs Både nyttig og mindre nyttig Ikke nok ressurser Vil være tilgjengelig- åpen dør Liten tid til systematisk veiledning og refleksjon Mye kurs etter hvert – viktig med systematikk

37 Miljø for læring på arbeidsplassen

38 Dybdeintervjuer ved pilothelsestasjonen HELSESØSTER SER ALLE BARN…..

39 FRA ARBEIDSGIVERS STÅSTED Skal helsesøster være med å påvirke så må hun kjenne spillereglene Helsesøster må være med i saksutredningen Avviksmeldinger må også behandles politisk Vi må alle på banen og bruke budsjettet - logistikk Vi er veldig for en plan – vi må samordne og vite hvor vi skal, slik at vi kan prioritere ressursene Jeg er veldig stolt av våre helsesøstre – de er så engasjert! Samhandling med andre er viktig Prosess i forkant av beslutninger er viktig

40 KOMMENTARER FRA KARTLEGGINGEN Dårlig miljø pga ressursmangel og tidspress Mange tilbud, men jeg ser ingen plan som gir struktur Min leder er lite støttende – opplever liten innflytelse Avdelingen er svært interessert i faglig utvikling Dårlig kommunikasjon med kommunal ledelse Godt læringsmiljø, men dårlig økonomi Miljøet oppleves utvisende og lite interessert i læring Kunne vært bedre Svært høyt arbeidspress gir lite rom for læring Kompetanseutvikling er viktig …

41 BROBYGGING,ROLLE - OG FORVENTNINGSAVKLARING Ulike roller Uklare forventninger Store muligheter Manglende kunnskaper Vi vil hverandre vel og må dra i samme retning. Fagligheten utfordres i møtet med kommunale spilleregler

42 En modell som skal prøves ut Bydel Gamle Oslo Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Prøves ut gjennom følgende organisering : Hvert team får selvstendig ansvar for kompetansedeling med øvrige team i bydelen gjennom planlagte samlinger. Tidsressurs: 20 % fra hhv: Hver enkelt helsesøster Arbeidsgiver Helsestasjon Bydel Gamle Oslo

43 KOMPETANSEMODELL – delt ansvar SPESIALIST KOMPETANSE Etterutd. utvalg NSF /Lah Samarbeid med høsyskole og NSF/LaH Arbeidsgivers ansvar Den enkeltes ansvar

44 Eks: 250 TIMER / 5 ÅR= 50timer /år Fagutvikling, litteratur,v veiledning, veiledet, kunnskapsdeling Skreddersøm? Tilbyr 4 læretiltak pr år som holder en gitt pedagogisk kvalitet X timer pr år gjennom frikjøp til deltakelse Arbeidsgiver x timer, øremerket NSF / LaH Etterutdannin gsutvalget Selvstendi g ansvar x t/år Høyskolen

45 ENDRING KREVER TRYKK FAGLIGHET AUTORITET ENGASJEMENT Hva betyr «å se alle barn»? Hva skal dere strekke dere mot? Hvem kan gi dere drahjelp?

46 46 Takk for meg


Laste ned ppt "SPESIALISTGODKJENNING AV HELSESØSTRE Evaluering av kompetansearbeidet Liv Østli Athenae."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google