Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPESIALISTGODKJENNING AV HELSESØSTRE Evaluering av kompetansearbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPESIALISTGODKJENNING AV HELSESØSTRE Evaluering av kompetansearbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 SPESIALISTGODKJENNING AV HELSESØSTRE Evaluering av kompetansearbeidet
Liv Østli Athenae

2 Tusen takk

3 Hvorfor spesialistgodkjenning? Kartleggingens mål og innhold
TEMA Hvorfor spesialistgodkjenning? Kartleggingens mål og innhold Mulige modeller Viktige funn

4 KOMPETANSEBESKRIVELSE
KUNNSKAP Normalutvikling Samspill Ernæring amming Mors psykiske helse Aktuelle verktøy FERDIGHETER Kommunikasjon Samhandling Vaksinasjon Skape tillit HOLDNINGER Likeverd Interessert

5 Premissleverandør i den helsepolitiske debatten
Å være premiss leverandør? Sette dagsorden? Vise alternativer? Være aktiv Særskilt kompetanse på helsefremmende og forebyggende arbeid

6 FORMÅL En spesialistgodkjenning skal gi samfunnet en garanti for at en myndighetsgodkjent helsesøster innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet.

7 MÅL FOR EVALUERINGSARBEIDET
1: Kartlegging av situasjonen i 3 fylker/3 pilotkommunen ved oppstart: 2: Sammenhengen mellom kompetanse og spesialistgodkjenning

8 Kartleggingsaktiviteter
Den enkeltes kunnskaper, ferdigheter og holdninger på utvalgte områder Arbeid i kommunen/ Regionen - strategi,planer, tiltak

9 LOVHJEMLER Helsepersonell Loven § 4 Lov om helsetjenesten i kommunene
Faglig forsvarlighet; krav til den enkelte om å holde seg faglig oppdatert Lov om helsetjenesten i kommunene §6.1: Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder også videre- og etterutdanning §6.2: ..kommunen skal sørge for helsepersonell plikter å ta del ……som er nødvendig for å holde kvalifikasjonene ved like

10 Elektronisk kartlegging
UTVALGTE TEMA I STARTKARTLEGGINGEN: Kjennskap til ordningen Helsesøsters kunnskapsområder: Sykepleie, Folkehelsevitenskap, Medisin, Pedagogikk Kunnskaper, ferdigheter og holdninger på utvalgte områder Kompetanseutvikling og veiledning Tilbud, deltakelse og opplevd kvalitet Miljø for læring kollega og lederstøtte Svarprosent: ca 55 % : 267 respondenter

11 DET VIKTIGSTE RESULTATET
Jeg er opptatt av å videreutvikle min faglige og personlige kompetanse som helsesøster

12 Kommentarer til spesialistgodkjenningsordningen
Trenger mer kunnskap om dette Fremmer faget, rekruttering og lønnsutvikling Sikrar kvalitet Tror det er behov Meget viktig for å få faglig utvikling Tenker at det vil komme pasienter til gode Viktig ordning som vil ha stor betydning Viktig å systematisere kunnskap – bra tiltak

13 KUNNSKAPER

14 RAMMER FOR HELSESØSTERTJENESTEN
3. Administrative beslutningsnivå i egen kommune 4: Politiske beslutningsnivå i egen kommune 5. Administrative beslutningsnivå på nasjonalt nibå 6:Politiske beslutningsnivå på nasjonalt

15 Sykepleie, folkehelsevitenskap, medisin, pedagogikk

16 Egen vurdering av kunnskaper 2

17 Egen vurdering av kunnskap
Forskning og kunnskapsbasert praksis ved igangsetting av forebyggende tiltak

18 Tatt videre i dybdeintervjuene …
KUNNSKAP Politiske og administrative prosesser prosesser Forskning og kunnskapsbasert praksis ved igangsetting av forebyggende tiltak Helseopplysning og veiledning til nyankomne flyktninger og asylanter

19 FERDIGHETER

20 Kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid….
Systemer for internkontroll, avvikshåndtering og kvalitetskontroll Styrke det sosiale nettverket

21 FERDIGHETER 2

22 Kommunikasjonsferdigheter

23 Premissleverandør i helsepolitiske spørsmål ….vurdere egne ferdigheter

24 Noen kommentarer knyttet til det å være premissleverandør i debatten om helsepolitiske spørsmål
Kunne, tenker at jeg vil/bør Stille opp ved nyetableringer Jo,men Tror ikke jeg hadde egnet meg Vi er bundet av tjenestevei

25 HOLDNINGER

26 Jeg deltar aktivt og påvirker lokale myndigheter i helsepolitiske spørsmål

27 Det er viktig å være lojal til politiske og administrative beslutninger

28 Opplevd utfordringer i forhold til å ivareta kravet om faglig forsvarlighet?

29 OMRÅDER SOM PEKER SEG UT
Ressurser, tid og bemanning Etiske problemstillinger / taushetsplikt Problemer knyttet til tverrfaglige samarbeid Manglende lederskap Konflikt med brukere unike kommentarer

30 ..UTVALGTE KOMMENTARER Leder er ikke helsepersonell- kjenner ikke lovverket – meldt videre Konflikt mellom tid og behov Ungdom med psykiske lidelser Når yrkesetiske retningslinjer og krav om taushetsplikt blir motpoler Faglig forsvarlighet kan vår leder ingenting om og er heller ikke interessert

31 Tilbud om veiledning

32 OMRÅDER FOR VEILEDNING

33 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EGEN KOMMUNE

34 Plan for individuell kompetanseutvikling

35 DELTAKELSE I PLANLAGTE KOMPETANSETILTAK

36 Noen kommentarer Både nyttig og mindre nyttig
Store reisekostnader, dyre kurs Ikke nok ressurser Vil være tilgjengelig- åpen dør Liten tid til systematisk veiledning og refleksjon Mye kurs etter hvert – viktig med systematikk

37 Miljø for læring på arbeidsplassen

38 Dybdeintervjuer ved pilothelsestasjonen
Premiss leverandør Tjenestevei HELSESØSTER SER ALLE BARN….. Ytringsfrihet Lojalitet

39 FRA ARBEIDSGIVERS STÅSTED
Helsesøster må være med i saksutredningen Skal helsesøster være med å påvirke så må hun kjenne spillereglene Vi må alle på banen og bruke budsjettet - logistikk Samhandling med andre er viktig Prosess i forkant av beslutninger er viktig Avviksmeldinger må også behandles politisk Vi er veldig for en plan – vi må samordne og vite hvor vi skal, slik at vi kan prioritere ressursene Jeg er veldig stolt av våre helsesøstre – de er så engasjert!

40 KOMMENTARER FRA KARTLEGGINGEN
Dårlig miljø pga ressursmangel og tidspress Mange tilbud, men jeg ser ingen plan som gir struktur Min leder er lite støttende – opplever liten innflytelse Avdelingen er svært interessert i faglig utvikling Dårlig kommunikasjon med kommunal ledelse Godt læringsmiljø, men dårlig økonomi Miljøet oppleves utvisende og lite interessert i læring Kunne vært bedre Svært høyt arbeidspress gir lite rom for læring Kompetanseutvikling er viktig …

41 BROBYGGING,ROLLE - OG FORVENTNINGSAVKLARING
Ulike roller Uklare forventninger Store muligheter Manglende kunnskaper Vi vil hverandre vel og må dra i samme retning. Fagligheten utfordres i møtet med kommunale spilleregler

42 En modell som skal prøves ut
Bydel Gamle Oslo Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Prøves ut gjennom følgende organisering: Hvert team får selvstendig ansvar for kompetansedeling med øvrige team i bydelen gjennom planlagte samlinger. Tidsressurs: 20 % fra hhv: Hver enkelt helsesøster Arbeidsgiver Helsestasjon Bydel Gamle Oslo ÅRSPLAN - S

43 KOMPETANSEMODELL – delt ansvar
SPESIALIST KOMPETANSE Etterutd. utvalg NSF /Lah Samarbeid med høsyskole og NSF/LaH Arbeidsgivers ansvar Den enkeltes ansvar

44 Eks: 250 TIMER / 5 ÅR= 50timer /år
Fagutvikling, litteratur,v veiledning, veiledet, kunnskapsdeling Skreddersøm? Tilbyr 4 læretiltak pr år som holder en gitt pedagogisk kvalitet X timer pr år gjennom frikjøp til deltakelse Arbeidsgiver x timer, øremerket NSF / LaH Etterutdanningsutvalget Selvstendig ansvar x t/år Høyskolen Arbeidsgiver : 10 timer frikjøp via budsjett til læretiltak rettet spesielt mot helsesøsters arbeidsområder og ressurs til veiledning? Arbeidstaker : Tilsvarende 10 timer anvendes til fagutvikling ,veiledning,hospitering NSF /LaH: Utvikler kompetansetilbud via Etterutdanningsutvalget Høyskolene: Skreddersøm, årshjul, fordeling,

45 ENDRING KREVER TRYKK Hva skal dere strekke dere mot?
FAGLIGHET AUTORITET ENGASJEMENT Hva betyr «å se alle barn»? Hva skal dere strekke dere mot? Hvem kan gi dere drahjelp?

46 Takk for meg


Laste ned ppt "SPESIALISTGODKJENNING AV HELSESØSTRE Evaluering av kompetansearbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google