Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«På lag med familien» En fokusgruppeundersøkelse om helsesøsters arbeid med overvekt blant barn Gerd Olaug Kallevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«På lag med familien» En fokusgruppeundersøkelse om helsesøsters arbeid med overvekt blant barn Gerd Olaug Kallevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 «På lag med familien» En fokusgruppeundersøkelse om helsesøsters arbeid med overvekt blant barn Gerd Olaug Kallevik

2  Bakgrunn for valg av tema  Studiens mål  Metode  Hovedfunn  Veien videre? Gerd Olaug Kallevik Dagens presentasjon

3  Overvekt og fedme er en global og nasjonal epidemi  Et sammensatt problem som er vanskelig å behandle  Viktigst å forebygge overvekt og fedme  Helsesøster tillegges mye ansvar i «Nye nasjonale, faglige retningslinjer for å forebygge, utrede og behandle overvekt og fedme blant barn og unge»  Lite forskning på helsesøsters kunnskap og kompetanse, ressurser og barrierer Gerd Olaug Kallevik Bakgrunn for valg av tema

4 Gerd Olaug Kallevik Kunnskapsbasert praksis

5  Å utforske helsesøsters rolle i forebygging og behandling av overvekt blant barn  Å identifisere tiltak som kan styrke helsesøster i den rollen Gerd Olaug Kallevik Hovedmål

6 Gerd Olaug Kallevik Barnekontroll,1949 Foto Normann -Hedmarksmuseets Fotoarkiv

7  Kvalitativ metode  Fokusgrupper  Utvalg  Analysert ved Systematisk tekstkondensering Gerd Olaug Kallevik Metode

8 HelsesøstreSykepleiere Antall informanter 125 Antall år i arbeid som helsesøster 9 måneder – 26 år 8 mer enn 10 år 6 måneder – 10 år Annen relevant arbeidserfaring 36 Annen relevant utdanning 93 Stillingsandel9: 100 % 3: 50 % eller mer 4: 100% 1: 50 % eller mer Gerd Olaug Kallevik Utvalg

9  Samarbeidet med familien  Samarbeidet med andre yrkesgrupper og etater  Helsesøsters vurdering av eget arbeid og utviklingsmuligheter Gerd Olaug Kallevik Hovedfunn

10  Alle Fokusgruppene aktualiserte samarbeidet med familien for å kunne arbeide med overvekt blant barn, både forebyggende og behandlende.  Informantenes erfaring med å ta opp overvekt medførte en varsomhet for familiens verdier, vaner og motivasjon og virket inn på deres møte med familiene. Gerd Olaug Kallevik Å være på lag med familien: Samtalen om vekt

11  « Det er lett å følge opp familier som kommer for å få hjelp, som selv tar opp at barnet begynner å bli stort.» Gerd Olaug Kallevik Den enklere samtalen

12  «Det er skambelagt ennå – det å være tykk. Det er en barriere å ta det det opp. Det er vanskelig å ta det opp på for eksempel en 4 årskontroll.»  «Det å dele bekymringen om et overvektig barn er et dilemma. At barn må regulere vekta for å få et bra liv. Det er ganske tøft sagt, de kan ha et bra liv for det, de fleste overvektige har et bra liv.» Gerd Olaug Kallevik Den vanskelige samtalen

13  « Jeg opplever at mat kan være en erstatning for trøst, belønning, kjærlighet, kjedsomhet – ja, ulike følelser som ikke blir tilfredsstilt og som dempes med mat - kroppens sug, hjertes savn. Jeg må kanskje jobbe med andre ting enn selve overvekten.» Gerd Olaug Kallevik Mat og følelser

14  «Foreldre er ulike, det er ulike måter å se ting på, det handler om kultur.»  «Mor og far vet ofte hvor skoen trykker, de må bare være motiverte til å gjennomføre de tingene de skal gjøre hjemme.»  «Det er ikke alle som har kunnskap, så alle trenger helseopplysning, kostholdsopplysning og informasjon om aktivitet.» Gerd Olaug Kallevik Familiens betydning, foreldres kunnskap, evne og vilje

15  «Foreldre har ansvar. Foreldre sitter igjen med ansvaret uansett hva andre gjør/ikke gjør.»  «Det må snus hos foreldrene, men vi må gå med foreldrene.» Gerd Olaug Kallevik Definering av ansvar

16  «Gode relasjoner innad i familien og til helsesøster.»  «Det er lett å følge opp familier som kommer for å få hjelp sjøl.»  «Motiverte foreldre og barn.»  «Tverrfaglig samarbeid.» Gerd Olaug Kallevik Når det gikk bra

17  «Samarbeider med helsestasjonsleger, fastleger, skoleleger, fysioterapeuter, barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten.»  Men: lite direkte samarbeid, mest henvisninger og erfaringsutveksling.  «Vi sitter jo veldig alene med dem. Det er lite innspill fra andre.» Gerd Olaug Kallevik Tverrfaglig samarbeid

18  «Percentilene er et godt redskap, både å se på dem og vurdere, men også å vise foreldrene.»  «Mange er usikre på hvordan de skal følge opp de nye, nasjonale retningslinjene.»  «Har ikke tiltak.»  «Målet må være å få en mal på hva vi skal gjøre: hva gjør vi og når gjør vi det, når skal vi inn å hjelpe, når skal vi henvise?» Gerd Olaug Kallevik Helsesøsters eget arbeid

19  «Vi har kunnskap på vår arbeidsplass og vi har alle en veldig god mulighet til å gå inn og gjøre en endring i forhold til overvekt, både fra helsestasjonen og skolehelsetjenesten.» Gerd Olaug Kallevik Kunnskap og kompetanse

20 Gerd Olaug Kallevik Kostholdsundervisning 1939 ID: NF.21417-012, Norsk Folkemuseum

21  Det var ikke først og fremst evidensbasert kunnskap som ble etterlyst, men samtalemetodikk og opplæring i kommunikasjonsmetoden Motiverende Intervju.  Tid nok for oppdatering av ny kunnskap Gerd Olaug Kallevik Kompetanseheving

22  « Det må komme fra ledelsen, ledelsen må ha fokus på dette ved at det blir prioritert og at det legges til rette for at jobben kan gjøres.»  «Viktig å starte tidlig med dette tema til alle familier, vi vet ikke hvem som blir overvektige når de er 13 år.»  «Ha gode overføringssystemer fra helsestasjon – barneskole – ungdomsskole.» Gerd Olaug Kallevik Prioriteringer og rutiner

23 Gerd Olaug Kallevik Effektive helsesøstre, 1951 Foto Normann -Hedmarksmuseets Fotoarkiv

24 1.Utfordrende tematikk 2.Helsesøstrene var ikke forberedt på å påta seg det ansvaret myndighetene har pålagt dem 3.Barnas vektutvikling er foreldres ansvar 4.Helsesøstrene påtar seg veiledningsansvar 5.Helsesøstrene etterlyser standardiserte retningslinjer basert på forskning 6.Skjønn og erfaring ble mindre tematisert Gerd Olaug Kallevik Oppsummering og konklusjon

25  Ensidig fokus på evidens kan gå ut over helsesøsters tradisjonelle utøvelse av yrket der skjønnsutøvelsen har stått sentralt. Tenk på all vår erfaring og kunnskap – bruk alt!  Egen praksis basert på erfaring og kunnskap:  Individuelle møter med overvektige barn gir ulik og individuell oppfølging avhengig av barnet/familien/vekt/muligheter/begrensinger.  Ingen kan klare det alene – samarbeid med og rundt det overvektige barnet er helt nødvendig. Gerd Olaug Kallevik Veien videre?

26 Gerd Olaug Kallevik Takk for meg


Laste ned ppt "«På lag med familien» En fokusgruppeundersøkelse om helsesøsters arbeid med overvekt blant barn Gerd Olaug Kallevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google