Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste Årsmøter/fagdager 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste Årsmøter/fagdager 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste Årsmøter/fagdager 2012

2 Bakgrunn Lov om helsepersonell § 51 og forarbeidene til loven åpner for at andre yrkesgrupper enn leger, tannleger og optikere kan oppnå spesialistgodkjenning. Sosial- og helsedepartementet foreslår i Odelstingsproposisjon nr 13§14.4.2.1 følgende: – Departementet foreslår at det skal bli mulig å opprette spesialistgodkjenninger for flere helsepersonellgrupper enn i dag, noe som reduserer noe av behovet for autorisasjon for enkelte grupper, eksempelvis helsesøster. Dette støttes også av Sosialkomiteen i Inst.O.nr 58(1998-99). November 2001 vedtok NSF v / forbundsstyret å utrede en ordning for spesialistgodkjenning i NSFs regi.

3 Samhandling NSF har valgt å prioritere en faggruppe fra spesialisthelse- tjenesten, en fra kommunehelse- tjenesten – slik vi ser det et klokt valg.

4 Hvorfor spesialistgodkjenning? For å sikre barn og unge gode og trygge helsetjenester

5 Hvorfor spesialistgodkjenning? Spesialistgodkjenning av helsesøster er viktig ut fra perspektivet om styrket pasientsikkerhet. Ved å etablere systemer for kontinuerlig kvalitetssikring av kompetanse gis både myndigheter, arbeidsgiver og den enkelte helsesøster et ansvar for å sikre et gitt nivå. Vi ønsker å kvalitetssikre helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom å kvalitetssikre helsesøster.

6 Hva må til? Videreutdanning godkjent av myndighetene Yrkesrollens innhold: –Videreutdanningen fører fram til selvstendighet og er vesensforskjellig fra grunnutdanningen Internasjonale forhold I henhold til. Ot.prp. nr.13 s.130

7 Hva er….? Klinisk spesialist i spesialsykepleie Organisasjonsintern ordning Klinisk spesialist innenfor et avgrenset spesialistområde, eks. spiseforstyrrelser, veiledning osv. Godkjent en gang for alle Spesialistgodkjenning Myndighetsgodkjent Spesialist innenfor helsesøsterfaget System for resertifisering

8 Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste Finansiert av NSF 3 pilotkommuner: Sør-Varanger, Finnmark Austevoll, Hordaland bydel gamle Oslo Organisering: Prosjektleder Berit Berg, NSF Faglig ansvarlig leder LaH Styringsgruppe Sentral prosjektgruppe Lokale prosjektgrupper Ekstern evaluering

9 Kort historikk De første spede tanker i 2003 Etablert arbeidsgruppe 2005; utarbeidet første versjon av grunnlagsdokument, faktaark og brosjyren Helsesøster – mer enn et sprøytestikk Forprosjekt 2009 Hovedprosjekt oppstart januar 2010: – Kompetansekartlegging i Finnmark, Hordaland og Oslo – Dybdeintervju i pilotkommunene – Oppfølging av funn

10 Mål Nivå 1: Spesialistgodkjenning av helsesøster har som mål å gi samfunnet en garanti for at en spesialistgodkjent helsesøster innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet. Nivå 2: Målet er å få en offentlig godkjenning av helsesøsters spesialkompetanse.

11 Kompetansekartleggingen Svarprosent 55 % Kartleggingen er delt opp i fire hoveddeler: Egen vurdering av kunnskaper Egen vurdering av ferdigheter Ulike dilemma knyttet til vurdering av egne holdninger Mulighet og miljø for kompetanseutvikling

12 Funn Helsesøstre kan helsesøsterfaget! Ca. 8 av 10 har opplevd utfordringer i forhold til å ivareta faglig forsvarlighet Kunnskapen om administrative og politiske beslutningsnivå, både lokalt og på nasjonalt nivå er for dårlig – både blant menige helsesøstre og ledende helsesøstre Dette er bekymringsfullt med tanke på helsesøsters rolle som premissleverandør og barn og unges talsperson Kun 20.6 % vurderer egne kunnskaper på nivå 5 – 6 mtp. arbeidet med flyktninger/asylanter, og her var det i tillegg 18,3 % som vurderte egne kunnskaper ned på nivå 1 – 2. Et økende antall brukere er flerkulturelle. Vår kulturelle kompetanse vil være sentral for å gi disse et best mulig tilbud.

13 Oppfølging av funn Kompetansearbeid i pilotkommunene: Nettverkssamlinger Kompetanseplan, individuell og på tjenestenivå – overføringsverdi til samarbeidende tjenester Beskrivelse og utforming av forslag til etterutdanningstilbud: Helsesøster som samfunnsaktør Flerkulturell kompetanse

14 Aktiviteter 8 nettverkssamlinger. Tema: – Kunnskapsbasert praksis – Juss for helsesøstre – Helsesøsterkongress 2010 – Media/medietrening – Helsesøsterkongress 2011; Kommunikasjon/medietrening/Valg 2011 – Kompetanseplaner – Nordisk konferanse – Ytringsfrihet

15 Utgitt brosjyrene: – Spesialistgodkjenning av helsesøster (fulltekstversjon) – Helsesøsters kompetanse (kortversjon)

16 Ett eksempel: Kompetanseområde: Fremming av helse og forebygging av uhelse Helsesøster har kompetanse på å:  initiere og delta i smittevernarbeid og miljørettet helsevern  vurdere hva som påvirker folkehelsen  vurdere behov for og initiere ulike helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe – og samfunnsnivå  kartlegge, vurdere og bidra til å påvirke faktorer som virker inn på barn og unges helse  bidra til opprettelse og utvikling av ulike typer nettverk, eksempelvis barselgrupper, sorggrupper, grupper for barn i familier med samlivsbrudd  informere og undervise barn, unge og foreldre i tema som fremmer helse og forebygger uhelse  avdekke barn, unge og foreldres ressurser og evne til egenomsorg, og ved behov motivere for livsstilsendringer

17 100-årsjubileum

18 Parallell aktivitet LaH har opprettet Utdanningsutvalg, som får oppdrag basert på behov og funn i pilotprosjektet. Har utarbeidet en første rapport med oversikt over eksisterende arbeid med master for helsesøstre (2 etablert høst -11), etter- og videreutdanningstilbud for helsesøstre Skal videre beskrive opplegg for etterutdanningstilbud i forhold til funnene; 1.Helsesøster som samfunnsaktør 2.Flerkulturell kompetanse

19 Utfordringer Intern forankring Intern forståelse, også blant NSFs faggrupper Økonomi Gehør hos myndighetene Tidsressurs for pilotdeltagerne – prioritering og engasjement Formidling til medlemmene

20 Videre aktiviteter Nettverkssamlinger Utprøving av etterutdanningstilbud 1 (evt. 2) Faglig mobilisering NSF Brukerevaluering Kartlegging 2 Nasjonal erfaringskonferanse Avsluttes 2012 (2013)

21 Heftig og begeistret!


Laste ned ppt "Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste Årsmøter/fagdager 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google