Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avansert klinisk sykepleie Tillitsvalgtkonferanse 14 juni 2012 Berit Berg Spesialrådgiver/prosjektleder, NSF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avansert klinisk sykepleie Tillitsvalgtkonferanse 14 juni 2012 Berit Berg Spesialrådgiver/prosjektleder, NSF."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Avansert klinisk sykepleie Tillitsvalgtkonferanse 14 juni 2012 Berit Berg Spesialrådgiver/prosjektleder, NSF

3 Avansert klinisk sykepleie presentert gjennom PaSTA -prosjektet ved Sykehuset Østfold

4 PaSTA - pasientsikkerhet, samhandling og trygg anestesi Et samarbeidsprosjekt mellom: Norsk Sykepleierforbund Landsgruppen av anestesisykepleiere og Sykehuset Østfold

5 PaSTA –prosjektet er dette:

6 Anestesisykepleiefagets mangfold En anestesisykepleiers arbeid består i å ivareta pasientens behov for omsorg og behandling i forbindelse med anestesi og operasjon, ved gjennomføring av en undersøkelse eller behandlingsprosedyre og i akutte situasjoner i og utenfor sykehus. Det særegne ved anestesisykepleierens funksjon består i å gi sykepleie på et avansert nivå, samt å opprettholde pasientens fysiologiske prosesser under anestesi slik at de er optimale på slutten av en prosedyre, enten rutinepregede situasjoner eller i komplekse situasjoner.

7 Omlegging av tjeneste Deltagelse i teamet Anestesisykepleiers oppgave Anestesilegens oppgave Ambulansefagarbeiders oppgave Prehospitalt Informasjon - hva og når Møte med pasient Anestesilegens oppgave Anestesisykepleiers oppgave Preoperativt Hvem gjør hva til hvilke pt Anestesilegens oppgaver Anestesisykepleierens oppgaver Legemiddelhåndtering Peroperativt Anestesisykepleiers oppgaver Intensivsykepleiers oppgaver Ressursutnyttelse Utskrivingsrutiner Postoperativt Implementering av kompetanseprogram Ny forskrift legemidler Produksjon av applikajoner Etablering av preoperativ poliklinikk Akuttmedisinske oppgaver /sentra VIDERE

8 I denne timen skal jeg ta dere med: Hvordan ta tak i en dagsaktuell sak samfunns- /helsepolitisk Forankret i LM-saker og-/ eller forbundsstyret Finne gode samarbeidspartnere (”VENNER”) Selge den internt og eksternt ( 20- 80 %) Spesialistgodkjenning av nye grupper – jobbe mot Helsedirektoratet Presentere PaSTA – prosjektet v/SØ

9 I dette prosjektet jobber jeg/vi: Internt i NSF (penger/ressurser mv) I samarbeid med ALNSF I sykehuset Østfold ( fra adm.dir. og fagpersonell) Mot Helsedirektoratet Helsedepartementet

10 Ad myndighetsgodkjent spesialistgodkjenning – hva og hvorfor? Hva: Helsepersonellovens muligheter i § 51 (1. januar 2001) Er en myndighetsgodkjenning av en allerede autorisert yrkesgruppe Er en lovregulering av en for eksempel en spesialsykepleier- gruppe ( helsesøstre, anestesi-, diabetessykepleier) Jordmødre har en dobbelautoraisasjon

11 Kriterier for spesialistgodkjenning Helsetjenesten har et særlig behov for kompetansen på et avgrenset fagfelt Hensynet til pasientsikkerhet Videreutdanning godkjent av utdanningsmyndighetene Yrkesrollens innhold: –Videreutdanningene fører frem til selvstendighet –Videreutdanningene er vesensforskjellig fra grunnutdanningen –Utvidede oppgaver i yrkesutøvelsen –Risikovurdering

12 HVORFOR? Tydeliggjør krav til kompetanse Tittelbeskyttelse System for å vurdere videreutdanninger/søkere fra utlandet Mulighet for å gi administrative reaksjoner ved pliktbrudd (kapittel 11 i hlspl.)

13 Målsetting -å gi samfunnet en garanti for at en godkjent spesialist i anestesisykepleie innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet.

14 Hva har vi gjort ? Beskrivelse av spesialiteten Anestesisykepleiens plass i helsetjenesten Kompetansekrav Forutsetning for spesialistgodkjenning Kriterier for spesialistgodkjenning

15 PASIENTSIKKERHET FORDRER TVERRFAGLIG SAMARBEID SPAAS - FASE 1 PILOT_ Sykehuset Østfold Pasientforløp – modellsykehus- omdømme PEDAGOGISK PLATTFORM Identifikasjon av læringsarenaer PRE HOSPITAL TJENESTE PRE OG POST ANESTESI LEGEMIDDEL HÅNDTERING Utfordringer, muligheter og tiltak Menneskelige, tekniske og organisatoriske barrierer TILTAKSPLANER Kompetanse – sjekklister - arbeidsprosess OVERBYGNINGOVERBYGNING FASE2FASE2 PASIENT SIKKERHET

16 Prosjektmål i PaSTA- prosjektet: Ivareta pasientsikkerhet i et helhetlig pasientforløp Hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom anestsesileger og anestesisykepleiere gir effektiv ressursutnyttelse Utvikle strategisk kompetanseplan basert på bestillerdokument og handlingsplaner Sikre legemiddelhåndter ing innenfor gjeldende lovverk

17 Pasta- prosjektet: Pasientsikkerhet Kvalitetsikring av et helhetlig pasientforløp Tverrfaglig samarbeid og hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom anestesisykepleier og anestesileger Rett bruk av anestesisykepleierens kompetanse Rett bruk av fagressurser pre- og intrahospitalt Kompetanse satt i system - årshjul Legemiddelhåndtering innenfor gjeldende lovverk

18 Omlegging av tjeneste Deltagelse i teamet Anestesisykepleiers oppgave Anestesilegens oppgave Ambulansefagarbeiders oppgave Prehospitalt Informasjon - hva og når Møte med pasient Anestesilegens oppgave Anestesisykepleiers oppgave Preoperativt Hvem gjør hva til hvilke pt Anestesilegens oppgaver Anestesisykepleierens oppgaver Legemiddelhåndtering Peroperativt Anestesisykepleiers oppgaver Intensivsykepleiers oppgaver Ressursutnyttelse Utskrivingsrutiner Postoperativt Implementering av kompetanseprogram Ny forskrift legemidler Produksjon av applikajoner Etablering av preoperativ poliklinikk Akuttmedisinske oppgaver /sentra VIDERE

19 Delprosjekt KOMPETANSE Overbyggende prosjekt 1.Pasientsikkerhet og kompetanse 2.Lovkrav 3.Komptanseutvikling 4.Kompetanseplaner 5.Barrierer- holdninger 6.Årshjul

20 Delprosjekt 1- status: Anestesisykepleieres deltakelse i det prehospitale arbeid v/ Sykehuset Østfold

21 Delprosjekt 2 – status: Preoperativ arbeid/funksjon

22 Peroperativ anestesi

23 Delprosjekt 3 – status: Legemiddelhåndtering

24 Delprosjekt 4 – status: Postoperativ arbeid/funksjon

25 Hva så!


Laste ned ppt "Avansert klinisk sykepleie Tillitsvalgtkonferanse 14 juni 2012 Berit Berg Spesialrådgiver/prosjektleder, NSF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google