Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MED FAMILIESENTER FORSØKET MED FAMILIESENTER • I St.prep.nr 1 (2000/2001) Sosial og helsedepartementet, som en del av Opptrappingsplan for psykisk helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MED FAMILIESENTER FORSØKET MED FAMILIESENTER • I St.prep.nr 1 (2000/2001) Sosial og helsedepartementet, som en del av Opptrappingsplan for psykisk helse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 MED FAMILIESENTER FORSØKET MED FAMILIESENTER • I St.prep.nr 1 (2000/2001) Sosial og helsedepartementet, som en del av Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006, sies det at forsøket med familiesentraler i noen kommuner skal gjennomføres. • 3-årig prosjekt – 6 forsøkskommuner • Avd. for barne- og ungdomspsykiatri, Universitetet i Tromsø skal gjennomføre forsøket • Departemental styringsgruppe (SHD, BFD, KUF) • Referansegruppe bestående av fagpersoner • 3 mill.kr pr år til forsøket • Evaluering av forsøket finansieres av egne midler

3 Noen nasjonale føringer med betydning for arbeidet • Regjeringens målsetting for barne- og ungdomspolitikken • Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006 • Stortingsmelding om folkehelsearbeidet 2003 • NOU 1998: 18 Det er bruk for alle • NOU 2000: 12 Barnevernet i Norge • Forelderveiledningsprogrammet • Rundskriv 1-47/99 Helsestasjon for…….et kraftsenter • Sammen om psykisk helse……. 2003

4 NASJONALE MÅL • Støtte og styrke foreldrene i deres omsorgs og oppdragerrolle • Være tilgjengelig som møteplass • Styrke det sosiale nettverket rundt barn og foreldre • Tilby lett tilgjenglig tjeneste og støtte

5 • Skape kommunikasjons og arbeidsmåter der barn og foreldre blir delaktige • Tidlig oppdaging – tidlig intervensjon • Utvikle god service nær brukerne • Være et kunnskap- og informasjonssenter for folk i bomiljøet.

6 Aktuelle tjenester tiltak •Svangerskapsomsorg •Helsestasjon •Åpen barnehage •Forebyggende barne- og familievern •PPT •Gruppeaktiviteter •Andre

7 Aktuelle faggrupper i tverrfaglig basisteam •Helsesøster •Jordmor •Førskolelærer •Sosionom (sosialtjenesten) •og eller Barneverspedagog (forebyggende barnevern) •Psykolog (PPT) •Lege •Fysioterapeut

8 Tilbudet må tilpasses behovet i den enkelte kommune, det innebærer medvirkning for brukerne til å bestemme innholdet i aktivitetene.

9 Fauske irene.larssen@fauske.kommune.no

10 FAUSKE FAMILIESENTER

11 Forsøkprosjekt Fauske kommune NY ORGANISERING FRA 01.10.03 Styringsgruppe • Rådmann • Kommunalsjef • Prosjektleder Prosjektgruppe • Enhetsleder Sosial/Barnevern/Psykiatri • Enhetsleder Helse • Leder PPT • Leder BUPiS • Rådgiver skole/barnehager • Kommunelege 1 • Prosjektleder

12 Målsetting i prosjektperioden  Ny organisering av tjenester for barn, unge og familier. En annerledes helsestasjon.  Være bevisst på organisasjons og faglig tilhørighet  Legge til rette for faste møter og tilføre fagkompetanse til de som arbeider i familiesentret

13  Avklare roller i forhold til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPiS)  Avklare roller i forhold til Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)  Utvikle samarbeid med Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOPiS)  Utvikle samarbeid med Familievernkontoret i Nordland

14  Tverrfaglige team i barnehager, grunnskoler og videregående skole, hvordan fungerer de ?  Utvikle felles faglig plattform og tilføre fagkompetanse for alle ansatte som arbeider med barn og unge i kommunen  Utvikle og prøve ut metoder for tidlig intervensjon i samarbeid med Universitetet i Tromsø, A-BUP

15  Utvikle gode samarbeidsrutiner med kommunens leger og sikre deltagelse i familiesenterutviklingen  Være et kunnskaps og informasjonssenter i Fauske kommune  Etablere en bevisst holdning blant brukere, politikere og fagfolk om styrking av folkehelsearbeidet  Arbeide for nye lokaler til Fauske Familiesenter

16  Utvikle gode tilbud til å støtte og styrke foreldrene i deres omsorgs- og forelderolle  Utvikle gode tilbud til å støtte og styrke ungdom  Utvikle gode rutiner for barn med spesielle behov.Familiesentrets rolle?  Etablere system for brukermedvirkning

17  Svangerskapsomsorgen  Helsestasjonstjenesten 0-5 år  Åpen barnehage  Forebyggende barnevern  Skolehelsetjenesten  Helsestasjon for ungdom  Utekontakt  I nært samarbeid med PPT / BUPiS Ny organisering av tjenester for barn, unge og familier. En annerledes helsestasjon. Samordning

18 Ny organisering av tjenester for barn, unge og familier. En annerledes helsestasjon. Basisteam 0-6 år • Jordmor • Førskolelærer/ foreldreveileder • Helsesøster • Sosionom/ foreldreveileder foreldreveileder • Barnefysioterapeut • PPT / BUPiS • Lege? 6-20 år 6-20 år • Helsesøster • Psykiatrisk sykepleier • Utekontakt • Barnevern • Skolekurator • Barnefysioterapeut • PPT / BUPiS

19 Kompetanseutvikling  Basisteam; møtes hver 14 dag  Basisteam; møtes med PPT og BUPiS en gang i mnd. en gang i mnd.  Skriving av ukeblad. Refleksjon en gang i mnd.  Videreutvikle kompetanse innen tidlig intervensjon

20  Sertifisering av Mate-meo terapeuter  Kurslederkurs i PREP metode  Kursing av fagpersonell i individuelle planer  Relasjonskompetanse  Kompetanse innen PMT  Delta i møter og kompetanseheving i regi av det sentrale forsøket

21 Nye tiltak 0 – 6 år  Åpen barnehage.  Møteplass for foreldre og barn 1-5 år.  Babytreff 0-1 år  Møteplass for foreldre med barn opp til 1 år.  Forelderkurs  Fra svangerskapet til barnet er 1 år  Foreldergrupper  Dag tid. Etter ønske fra foreldre eks. babymassasje

22  Tilrettelagte grupper  For de med ekstra behov eks. ung mamma gruppe  Tema kvelder  Eks. Grensesetting  Pappagrupper  For pappa drevet av pappa  Helsestasjonsprogrammet  Innhold i konsultasjonene, annen fagkompetanse

23

24

25 Tiltak 6 –20 år  Skolehelsetjenesten  Hver skole har fast helsesøster  Helsesøster har fast tid på alle skolene for lærere og foreldre til å ta opp spørsmål  Tilbud til alle barn om helseundersøkelse før skolestart  Åpen dør på ungdoms – og videregående skole  Tilbud om vaksinasjon til alle i grunnskolen  Helsesøster deltar i tverrfaglige team på skolen

26

27  Helsestasjon for ungdom  nytt; psykiatrisk sykepleier  Utekontakt  Feltarbeidere, samarbeider med ungdomsklubbene  Hybelstua  Møteplass på kveldstid for elever som bor på hybel  Helsesøster treffes  Jentegruppe for flyktninger  13 –18 år ettermiddagstid

28  Foreldergruppe  ”Å ha tenåring i huset”  Tilbud til foreldre i ungdomsskolen  Tema dager i videregående skole  ”Psykisk helse” med oppfølging i alle klassene  Ungdomsskolen  Selvhevdingsgruppe for jenter  Skolevegringsgruppe for gutter

29  Foreldergruppe ”Psykisk syke foreldre”  Samlivskurs etter PREP modellen  Tilbud til Foreldre med funksjonshemmede barn

30 Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon.


Laste ned ppt "MED FAMILIESENTER FORSØKET MED FAMILIESENTER • I St.prep.nr 1 (2000/2001) Sosial og helsedepartementet, som en del av Opptrappingsplan for psykisk helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google