Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og samspill

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og samspill"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og samspill
AU1 Uke 14, 2010 Illustrasjon: Rønnaug Vaa: Kommunikasjon

2 Kommunikasjon – ikke alltid enkelt!
Jeg vet at du trodde at du forstod hva du syns jeg sa, men jeg er ikke sikker på at du oppfattet at hva du hørte ikke var det jeg mente ukjent forfatter KS - HiØ

3 Hva vi sier, mener og forstår!
budskap Er det alltid samsvar mellom budskapet som sendes og det som mottas? Er budskapet mer enn ordene vi sender? Hva kan skape ”støy på linja”? K S - HiØ

4 Kommunikasjon - mer enn ord
kroppslige signaler stemme/tonefall alder/kjønn språk BUDSKAP/ kontekst/sammenheng ord FILTER kunnskap om hverandre forhold mellom de som snakker holdninger/verdier/kulturforståelse KS - HiØ

5 KS - HiØ

6 Hva er en dialog? Fra gresk: dia: gjennom logos: ord/tale/fornuft En samtale mellom to eller flere personer preget av gjensidig velvilje, åpenhet og samarbeid. DIALOG? KS - HiØ

7 Dialogens idealer Kunsten å lytte Relevante og kreative innspill
Stille spørsmål/undring Sosialt årvåkenhet Oppriktighet Høflighet, takt og respekt Ydmykhet Positivitet KS - HiØ

8 Trusler mot dialogen Spørsmål som våpen Person istedenfor sak
Forskning viser … (bedreviter) Latterliggjøring Kategorisk – enten / eller Asymmetriske vurderinger Følelser i stedet for argumenter KS - HiØ

9 Øvelse - dialog Gå sammen i grupper på 4 – 6 personer. Les først gjennom hele oppgaven høyt. Dere har 20 minutter til å gjennomføre oppgaven. En på gruppa får ansvar for oppsummering i plenum. KS - HiØ

10 KS - HiØ

11 Dialog versus debatt Venner/partnere Samarbeid Viser interesse
Felles forståelse Åpen Ydmyk ”Ryggsekkturisten” Motstandere ”kamp” – søker makt Leter etter svakheter Hevde egen sak Fast plan Dominerende ”Misjonæren” KS - HiØ

12 Dialogens ulike formål
Innsiktsdialoger – søker innsikt i/kunnskap om et tema Beslutningsdialoger – få best mulig grunnlag for å gjøre et felles valg Forsoningsdialoger – har som mål å skape forsoning Kreative dialoger – har som mål å få fram kreativitet hos deltakerne Sosiale dialoger – skape fellesskap / tilhørighet KS - HiØ

13 KS - HiØ

14 Samspill Samspill bygger på dialog Relasjonene viktige
Begge/alle må bidra for å lykkes KS - HiØ

15 Faktorer som bidrar til godt samspill mellom lærer og elever
Læreren lytter til elevene Læreren stiller spørsmål til elevene Læreren er bevisst og våken for elevenes sosiale og emosjonelle liv Læreren er oppriktig overfor elevene Læreren respekterer og anerkjenner elevene Læreren leter etter det positive hos elevene KS - HiØ

16 Faktorer som bidrar til dårlig samspill mellom lærer og elever
Læreren hører ikke hva elevene forsøker å si Læreren bruker spørsmål som våpen Læreren har forutinntatte meninger om eleven Læreren er kategorisk overfor elevene Læreren spiller på elevenes følelser Læreren forskjellsbehandler elevene KS - HiØ

17 Kjenner dere igjen utsagnene? Finn alternativ!
Advarsler/trusler: ”En gang til unge mann og du må sitte igjen!” Befalinger: ”Ikke vipp på stolen!” Komme med ferdige løsninger: ”Hvis jeg var deg ville jeg begynne å gjøre noe!” Generalisere: ”Det er alltid noe tull med deg!” Latterliggjøre: ”Du burde vite bedre – selv en 1.klassing hadde skjønt …” Forhøre: ”Hvorfor sitter ikke du på pulten din?” Ironi: ”Dere er jammen flinke til å gjøre det dere skal!” Sarkasme: ”Når ble du lærer i klassen?” KS - HiØ

18 BLOGG fra dagens undervisning
Arbeidskrav: Minst 3 blogg-referater fra undervisningsdager i pedagogikk. Hva er kravet? (til sammen 500 ord) Kort sammenfatning av innholdet Hva jeg merket meg spesielt, syntes var mest interessant, og hvorfor Hvordan kan det gjøres? (Eks fra AU2) KS - HiØ

19 Rollespill Kontaktlærer har fått beskjed av en kollega om at en av elevene i klassen har oppført seg ”uønsket” i klasserommet/skolegården. Læreren tar opp saken med eleven. Dramatiser samtalen (to versjoner – godt og dårlig samspill) KS - HiØ

20 Elevmedvirkning Hva sier Opplæringslova og Kunnskapsløftet?
På hvilke områder kan/bør elevene delta i planleggingen? Hvordan kan elevrådet brukes som en ressurs? Punkt 5 i læringsplakaten, som er en sentral del av Kunnskapsløftet, sier blant annet at ”skolen skal legge til rette for elevmedvirkning…”. I Prinsipp for opplæringa som er den delen av Kunnskapsløftet hvor vi finner læringsplakaten, står det at elevene gjennom elevmedvirkning skal få erfaring med deltakelse i demokratiske prosesser. Det står videre at de skal delta i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring både på planleggings-, gjennomførings- og vurderingsstadiet. Graden for delaktighet avhenger av alder og utviklingsnivå. I tillegg til de uformelle samtalene i skolen er læreren også pålagt ”å gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane” (Forskrift til opplæringslova § 3-1) Alle skoler med elever fra 5. trinn i grunnskolen og til og med 3. trinn i videregående skole skal ha elevråd (Opplæringslova § 11-2 og § 11-6). I grunnskolen er det kommunen som bestemmer antall elevrådsrepresentanter, mens i videregående skole er det bestemt at det skal være minst én elevrådsrepresentant for hver tjuende elev. I grunnskolen skal én av lærerne ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Elevrådet skal fremme elevenes fellesinteresser og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal holdes underrettet om alle planer og vedtak som er av betydning for skolemiljøet. Elevrådet arbeider for alle elevenes interesser, og det er nødvendig at også kontaktlæreren viser engasjement i dette arbeidet. Det må avsettes tid til å arbeide med elevrådssaker i klassen, og læreren må oppmuntre elevene til å delta aktivt i saker som bidrar til å skape et godt lærings- og skolemiljø. KS - HiØ

21 Hvorfor elevsamtale? Elevmedvirkning – pålagt oppgave
Ta eleven på alvor/demokrati Aktivisere refleksjon og bevisstgjøring Etablere forpliktelse, trene opp til ansvar Stimulere til faglig innsats Avlære eventuell feiloppfatning Forskrift til opplæringslova § 3-8. Dialog om anna utvikling        Eleven, lærlingen og lærekandidaten har rett til jamleg dialog med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. KS - HiØ

22 Hva bør samtalen inneholde?
Sosialt timen, friminutt, fritiden Arbeidsforholdene Arbeidsro Hjelp av lærer/medelever Faglig Hva liker du best/hva er du god i? Hva trenger du mer trening i? Annet? KS - HiØ

23 Referat fra elevsamtalen
Tidspunkt Hva vi snakket om Hva vi ble enige om Hva eleven skal følge opp videre Hva læreren skal følge opp videre Hva vi skal ta med til foreldresamtalen Underskrift KS - HiØ

24 Hvorfor foreldresamarbeid?
Menneskerettighetene/Barnekonvensjonen Formålsparagrafen i opplæringslova Kunnskapsløftet Forskning KS - HiØ

25 HJEM – SKOLE Holdninger - gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet Direkte møte - kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles KS - HiØ

26 Ulike samarbeidsformer
Mangelteori Kontekstteori Samspillteori Berliner 1992 KS - HiØ

27 Samarbeid med kollegaer
Teamlærere – Fagteam – ledelse Hele personalet Eksterne instanser Tospråklige lærere Helsesøster PPT BUP Barnevern ”Overganger” KS - HiØ


Laste ned ppt "Kommunikasjon og samspill"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google