Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Jernbaneverkets satsing på prosjektbasert læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Jernbaneverkets satsing på prosjektbasert læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Jernbaneverkets satsing på prosjektbasert læring

2 2 Dilemma ved prosjektbasert læring - ”Prosjektets iboende egoisme” - ”Ingen vil lytte når jeg vil fortelle” - ”tilhørighet til prosjekt og ikke til organisasjon”

3 3 Jernbaneverket Utbygging - Suksessfaktor i måloppnåelse i det enkelte prosjekt og - Forbedring/læring mellom prosjekter og mellom faser Hva er lettest å måle, mest synlig og gis mest fokus…?

4 4 Noen konkrete virkemidler (1) … - Organisering - Prosjektmodell (prosessmodell) - Prosjektdag - Prosjektskolen - Verdigrunnlag

5 5 Noen konkrete virkemidler (2)… - Usikkerhetsanalyser - Erfaringsseminar - Erfaringsrapporter - Prosjekt oppstart - og EPU?

6 6 Organisasjon

7 7 - Utbygging har gjennomføringsansvar for både tidligfase og gjennomføringsfase - Utbyggingsenhetene har resultatansvar for sin egen prosjektportefølge - Medarbeidere er ansatt i basisorganisasjonen (prosjekttjenester) som har ansvar for rekruttering, kompetanseutvikling, fagansvar, utvikling av styringssystem og forvaltning av beste praksis. - Mange medarbeidere 100% i store prosjekt over mange år, mens andre er 10% i 10 prosjekt...

8 8 Prosjektmodell - Introduserer definerte faste kontrollposter alle prosjekt må gjennom - Krav til dokumentasjon og verifisering som bidrar til å systematisere erfaringer i sjekklister - Sterkere ledelsesinvolvering og krav til tverrfaglig kontroll (prosjektekstern) - Skape kultur som fremmer læring og involvering

9 9 Prosjektmodell

10 10 Prosjektmodell HovedområderViktige momenterUtsj ekk Ikke rele vant Styringsdokument og Estimat Er styringsdokumentet oppdatert og i samsvar med mal for styringsdokumentet? Er det endringer i styringsdokumentet i forhold til hva som var fastsatt ved oppstartskontroll? (mål, organisering, strategi, fremdrift, interessentanalyse og - håndtering, kommunikasjonsplan) Er det utarbeidet en kvalitetsplan med prosedyrer og sjekklister for produksjonen i prosjektet? Er det laget et estimat for prosjektet som er i samsvar med JBV’s krav til estimering med hensyn til: Struktur på estimatet Estimeringsmetodikk Dokumentasjon av forutsetninger, avgrensninger og sporbarhet Kvalitetssikring av sidemann Har estimatet blitt gjennomgått og kvalitetssikret av en tverrfaglig kostnadsgruppe? Er estimatet dokumentert i et eget dokument?

11 11 Prosjektskolen - Nær innpå 300 kursdeltagere på prosjektskolen siden oppstarten høsten 2006.(6 forskjellige moduler) - Arena for læring av generell teori, virksomhetsspesifikke modeller og praksis men ikke minst diskusjon, nettverk, erfaringsoverføring og kulturbygging - Interne forelesere og deltagere på tvers av prosjekt og faser er svært viktig

12 12 Prosjektdagen Heldagssamling for ca 250 deltagere. Arrangert i form som en konferanse med plenumsforedrag og tre faglige parallelle strømmer med både eksterne og interne innledere. Avsluttes m felles sosialt arrangement. Arena for faglig oppdatering, synliggjøring av egne ”spesialister”, kulturbygging og nettverk internt.

13 13 Noen strategier - Individuell læring ved arbeid i prosjekt - Kompetanseoverføring og læring mellom prosjekter og mellom prosjektfaser for organisasjonen - Erfaringsoverføring fra andre organisasjoner - Individuell læring ved kurs/opplæringstilbud innenfor kjernekompetansen - Rekruttering og karriereutvikling innenfor kjernekompetanseområdene - Kompetanseoverføring ved innleie av spesialister

14 14 Til slutt - kulturbetinget prosess som tilsynelatende aldri lykkes helt… - det må skapes ”formelle” arenaer hvor kompetanseoverføring blir synlig og verdsatt (prosjektdagen, prosjektskolen etc) - kompetanse- og karriereutvikling på individnivå er fortsatt det viktigste?

15 15 Helt til slutt - Presentasjonen har fokusert på læring mellom prosjekter i Utbygging og mellom prosjekter og basis internt i Utbygging… - Læring og erfaringsoverføring fra drift til prosjekt ved oppstart og fra prosjekt til drift ved avslutning er like viktig….

16 16 Lessons learned The transfer of knowledge from base organisation and future user at the start of the project was seen as very important Management statement were made and arenas established This proved difficult to achieve The project had to solve this lack of knowledge transfer with additional reqruitement

17 17 Lessons learned The future organisation for operations was initially developed within the project As the first part of the system went into operations this part of the project became an independent organisation in the JBV base organisation This was a very efficient way of securing knowledge transfer from the project execution phase into operations


Laste ned ppt "1 Jernbaneverkets satsing på prosjektbasert læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google