Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jernbaneverkets Resultatmål i PUS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jernbaneverkets Resultatmål i PUS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jernbaneverkets Resultatmål i PUS
Løpende oppdatering av prosjektlederhåndbok og implementering i prosjektskolen av metoder, prinsipper og verktøy som påvirkes av PUS.  Formalisere usikkerhetsanalyseopplæringen i prosjektskolen og oppdatere denne i.h.t forbedringer identifisert i PUS Oppdatere styrende dokumenter for estimering og usikkerhetsanalyse Sørge for at prosjektene nyttiggjør seg de faglige oppdateringer i sine respektive styringsdokument. Stille med forskningscase som PUS kan benytte seg av.

2 Premiss i godkjenning av Prosjekter
Jernbaneverket har lagt kvalitetssikring til beslutningsportaler i prosjektmodellen. Usikkerhetsstyring integrert i prosjektstyringen

3 Prosjektmodell

4 Pus i Jernbaneverket Estimeringshåndbok med estimeringsmanual er utarbeidet og lagt inn i Jernbaneverkets styringssystem. Etablert ny struktur som understøtter detaljestimering og erfaringsinnsamling.

5 Objekt/Kostnadselement
Klassifisering Beskrivelse Jernbanebruer Spor Enkelt-, dobbelt Spenn Under 20m, over 20m Tunneler Tverrsnitt Ø1: Service tunnel/tverrslag under 50 m2 Ø2: Enkeltsportunnel under 100 m2 Ø3: Dobbeltsportunnel over 100 m2 Sikring S1: Svært god til eksepsjonelt god bergkvalitet: Spredte bolter S2: Svært dårlig til god bergkvalitet: Systematisk bolting, sprøytebetong S3: Eksepsjonelt dårlig til ekstremt dårlig bergkvalitet: Forbolting/sprøytebetong, ribber eller full utstøping Tetting T1: Sporadisk/ingen tetning T2: Halv injeksjonsskjerming T3: Full injeksjonsskjerming Underbygning daglinje Grunnforhold Fast dekke, fylling, leire Øvrige konstruksjoner Krysninger Undergang, overgang, annet Bygg Teknisk bygg Overbygning Elektrifisering Elektrifisert, ikke elektrifisert Stasjoner Størrelse Stor, liten, holdeplass Særskilte forhold Ingen klassifisering

6 Estimering /Erfaring Med grunnlag i Jernbaneverkets prosesskodestruktur er vi i ferd med å kontrahere verktøy for estimering og prisdatabank. Prisdatabanken henter kostnadstall fra prisforespørsler og innkomne tilbud/anbud, Tilsvarende er det også under utvikling verktøy for erfaringskostnader. Dette verktøyet skal være på et overordnet nivå til bruk for kvalitetssikring av estimater. Nedbrytningsstruktur vil bli som beskrevet i estimeringshåndboka og er fristilt fra prosesskodene som brukes til estimering. Kodestrukturen er konstruert for å ta inn egenskapsinformasjon og å lette innsamlingen av data. Erfaringstall hentes fra ferdige gjennomførte prosjekter.

7 Prosjektskolen Etablert nytt utdanningsprogram for utdannelse av prosessledere og styrket generell utdanning i usikkerhetsstyring sammen med NTNU. Modul for usikkerhetsstyring og estimering er lagt inn i prosjektlederskolen og det gjennomført kontinuerlig med kurs. Trinn 1 Grunnopplæring i usikkerhetsstyring er lagt i prosjektlederskolen Modul 2.4. Trinn 2 Videregående opplæring er lagt i Modul 2.9. Trinn 3: Sertifisering av prosessledere er lagt inn i prosjektlederskolen som egen Modul Hittil er det sertifisert 7 prosessledere internt i Jernbaneverket Kurs avholdes fortløpende . Modul for sertifisering av prosessledere etter behov.

8 Prosjektskolen

9 Estimering Foretatt innsamling og kvalitetssikring av andre lands erfaringstall og analysert sammenheng med egne. Gjennomfører systematisk kvalitetssikring av egne prosjekter ved hjelp av kvalitative og kvantitative usikkerhetsanalyser

10 Erfaring Kvalitetsvurdering av analysene
Utvikling av kvantitative verdier

11 Pus i Jernbaneverket Pus har vært en arena som har gitt oss kursjusteringer, bekreftelse og et faglig nettverk

12 Pus i Jernbaneverket Forskningscase Bedriftsundersøkelse


Laste ned ppt "Jernbaneverkets Resultatmål i PUS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google