Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Arbeidsmiljø Kap 9 i miljødelen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Arbeidsmiljø Kap 9 i miljødelen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Arbeidsmiljø Kap 9 i miljødelen

2 Arbeidsmiljøloven l Verneombud l Arbeidsmiljøutvalg, AMU l Verne og helsepersonell

3 Arbeidstilsynet skal l Føre tilsyn med at lover og regler følges l Utarbeide forskrifter og veiledninger l Informere

4 Internkontroll l Enhver bedrift/virksomhet er pålagt å sikre sitt eget arbeidsmiljø gjennom forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet, Internkontrollforskriften l HMS arbeidet i virksomheten innebærer at det skal finnes dokumenterte systemer for alt som har med sikkerhet, helse og miljø og gjøre. Systemene skal følges opp jevnlig. l Forkriften bygger på Arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven, brann og eksplosjonsloven og andre aktuelle lover.

5 Arbeidsmiljøfaktorer l Fysiske l Kjemiske l Psykososiale

6 Fysiske inneklimafaktorer –Akustisk miljø, støy og vibrasjoner –Termisk miljø, klima –Aktinisk miljø, ioniserende stråling, lys etc –Mekanisk, ergonomi

7 Lyd og støy l Lyd er energi som forplanter seg fra en lydkilde i form av lydbølger. l Lydintensitet, I, er et uttrykk for lydstyrke. I måles i W/m 2 l Lydtrykk, p, er også et uttrykk for lydstyrke. P måles i Pa. l Lydtrykknivå, L, kan regnes ut fra lydintensitet eller lydtrykk. Måles i desibel, dB. –Høreterskel er den laveste lyd vårt øre kan oppfatte, I o eller p o –Smertegrense er den høyeste lyd vi kan høre uten at vi kjenner fysisk smerte i øret.

8 Sammenheng mellom lydtrykknivå og lydintensitet eller lydtrykk er

9 Oppgave l Hvor stort er lydtrykknivået ved en lydintensitet på 10 -4,5 ? (høy selskapslyd eller sterkt trafikkert gate)

10 Støy

11 Støydemping

12 Ørets følsomhetsområde

13 Forskrift om støy på arbeidsplassen GruppeArbeidsforholdNormert ekvivalentnivå dB (A) I-store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengte samtaler 55 II-viktig å føre samtaler eller vedvarende store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet 70 II-støyende maskiner og utstyr under forhold som ikke går inn under gruppene I og II. 85

14 Fysiske inneklimafaktorer, fortsatt –Klima »Temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, varmestråling, støv. –Lys, stråling etc »Sollys »Ioniserende stråling ( , ,  stråling, radondøtre) –Mekaniske forhold »Tekniske innretninger, orden og vedlikehold, ergonomiske forhold.

15 Kjemiske inneklima faktorer –Atmosfærisk miljø, forurensninger i lufta

16 Kjemiske stoffer på arbeidsplassen l Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. –Gjelder »Organiske løsemidler »Støv, røyk og gasser »Stoffer som fremkaller eksem og allergi »Kreftfremkallende stoffer

17 Merking av kjemiske stoffer »Alle farlige kjemiske stoffer skal merkes etter gjeldende forskrifter med hensyn på helse, brann og eksplosjonsfare og miljøfare. »Organiske løsemidler skal i tillegg YL-merkes.YL- tall står for yrkeshygienisk luftebehov i m 3 per liter produkt. YL-gruppe: 00, 0,1,2,3,4 og 5, hvor 5 er den som krever høyest luftebehov. »Alle virksomheter som bruker eller oppbevarer farlige kjemikalier skal ha et kartotek med HMS- datablader for alle stoffene

18 Symboler og forkortelser »Brann og eksplosjonsfare E,O,F+,F »Miljøfare: N »Helsefare: T+,T, Xn, C og Xi

19 Løsemidler l Yl-tall angir yrkeshygienisk luftebehov –Luftbehov per liter stoff som blir brukt.

20 l Psykososialt miljø l Estetisk


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Arbeidsmiljø Kap 9 i miljødelen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google