Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljø Kap 9 i miljødelen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljø Kap 9 i miljødelen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljø Kap 9 i miljødelen

2 Arbeidsmiljøloven Verneombud Arbeidsmiljøutvalg, AMU
Verne og helsepersonell

3 Arbeidstilsynet skal Føre tilsyn med at lover og regler følges
Utarbeide forskrifter og veiledninger Informere

4 Internkontroll Enhver bedrift/virksomhet er pålagt å sikre sitt eget arbeidsmiljø gjennom forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet, Internkontrollforskriften HMS arbeidet i virksomheten innebærer at det skal finnes dokumenterte systemer for alt som har med sikkerhet, helse og miljø og gjøre. Systemene skal følges opp jevnlig. Forkriften bygger på Arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven, brann og eksplosjonsloven og andre aktuelle lover.

5 Arbeidsmiljøfaktorer
Fysiske Kjemiske Psykososiale

6 Fysiske inneklimafaktorer
Akustisk miljø, støy og vibrasjoner Termisk miljø, klima Aktinisk miljø, ioniserende stråling, lys etc Mekanisk, ergonomi

7 Lyd og støy Lyd er energi som forplanter seg fra en lydkilde i form av lydbølger. Lydintensitet, I, er et uttrykk for lydstyrke. I måles i W/m2 Lydtrykk , p, er også et uttrykk for lydstyrke. P måles i Pa. Lydtrykknivå, L, kan regnes ut fra lydintensitet eller lydtrykk. Måles i desibel, dB. Høreterskel er den laveste lyd vårt øre kan oppfatte, Io eller po Smertegrense er den høyeste lyd vi kan høre uten at vi kjenner fysisk smerte i øret.

8 Sammenheng mellom lydtrykknivå og lydintensitet eller lydtrykk er

9 Oppgave Hvor stort er lydtrykknivået ved en lydintensitet på 10-4,5 ?
(høy selskapslyd eller sterkt trafikkert gate)

10 Støy

11 Støydemping

12 Ørets følsomhetsområde

13 Forskrift om støy på arbeidsplassen
Gruppe Arbeidsforhold Normert ekvivalentnivå dB (A) I -store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengte samtaler 55 II -viktig å føre samtaler eller vedvarende store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet 70 -støyende maskiner og utstyr under forhold som ikke går inn under gruppene I og II. 85

14 Fysiske inneklimafaktorer, fortsatt
Temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, varmestråling, støv. Lys, stråling etc Sollys Ioniserende stråling (, ,  stråling, radondøtre) Mekaniske forhold Tekniske innretninger, orden og vedlikehold, ergonomiske forhold.

15 Kjemiske inneklima faktorer
Atmosfærisk miljø, forurensninger i lufta

16 Kjemiske stoffer på arbeidsplassen
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. Gjelder Organiske løsemidler Støv, røyk og gasser Stoffer som fremkaller eksem og allergi Kreftfremkallende stoffer

17 Merking av kjemiske stoffer
Alle farlige kjemiske stoffer skal merkes etter gjeldende forskrifter med hensyn på helse, brann og eksplosjonsfare og miljøfare. Organiske løsemidler skal i tillegg YL-merkes.YL-tall står for yrkeshygienisk luftebehov i m3 per liter produkt. YL-gruppe: 00, 0,1,2 ,3 ,4 og 5, hvor 5 er den som krever høyest luftebehov. Alle virksomheter som bruker eller oppbevarer farlige kjemikalier skal ha et kartotek med HMS-datablader for alle stoffene

18 Symboler og forkortelser
Brann og eksplosjonsfare E,O,F+,F Miljøfare: N Helsefare: T+,T, Xn, C og Xi

19 Løsemidler Yl-tall angir yrkeshygienisk luftebehov
Luftbehov per liter stoff som blir brukt.

20 Psykososialt miljø Estetisk


Laste ned ppt "Arbeidsmiljø Kap 9 i miljødelen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google