Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON GRUNNOPPLÆRING ARBEIDSMILJØ BYGG OG ANLEGG, 3. UTGAVE 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON GRUNNOPPLÆRING ARBEIDSMILJØ BYGG OG ANLEGG, 3. UTGAVE 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON GRUNNOPPLÆRING ARBEIDSMILJØ BYGG OG ANLEGG, 3. UTGAVE 2013

2 Bryte isen øvelse 2

3 Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 3 Kapittel 1 3

4 Innhold 1. Om arbeidsmiljølovgivningen 2. Arbeidsmiljøloven 3. Forskrifter 4. Arbeidsoppgaver 4 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

5 Litt historikk 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 5

6 Eksempler på krav til HMS-opplæring Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven): § 6-5 (1) ”Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den nødvendige opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forslag måte.” § 3-5 (1) ”Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.” 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 6

7 Hovedavtalen LO/NHO, tilleggsavtale III: 2. Opplæringens formål og innhold ”Opplæringen skal gi deltakerne forutsetninger for å kunne ivareta sine funksjoner i HMS-arbeidet og gi kunnskap om hvilke plikter og rettigheter deltakerne har i AMU og som verneombud. Målet er å gi bedriftens ledelse og dens ansatte grunnlag for selv å løse arbeidsmiljøproblemene i bedriften. For å få til et godt opplæringsopplegg bør de lokale partene samarbeide om gjennomføringen.” 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven Eksempler på krav til HMS-opplæring 7

8 • Fellesoverenskomsten for byggfag, bilag 11, • Rammeavtale for grunnopplæring i verne- og miljøarbeid for byggfag • Overenskomst for private anlegg, bilag 7, Rammeavtale for grunnopplæring i verne- og miljøarbeid for anlegg ”Det anbefales at representanter for bedriftens arbeidsledelse deltar i opplæringstiltak sammen med verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg for å fremme felles problemforståelse. ” 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven Eksempler på krav til HMS-opplæring

9 Arbeidsmiljøforskriftene Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Produsentforskriften Forskrift om administrative ordninger Modul 1 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

10 Nærmere om systematikken Kravene i de nye arbeidsmiljøforskriftene følger stegene i arbeidet: 1. Både før en aktivitet starter og mens den pågår stilles det krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) 2. Deretter stilles det krav til utforming av arbeidsplassen (arbeidsplassforskriften) 3. Så stilles det krav til gjennomføring av arbeidet (forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Dette skal bidra til: et systematisk og helhetlig HMS-arbeid å gi en bedre oversikt over regelverket. 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 10

11 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid HENVISER TIL TILLEGGSKRAV Krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet, både før en aktivitet starter, og mens den pågår. Tilleggskrav – viser til krav i forskrift om utførelse av arbeid Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Krav til sikker gjennomføring av arbeidet 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 11

12 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Krav til medbestemmelse og gjennomgående krav om:  Risikovurdering  Opplæring  informasjon mm. «Gjennomgående» betyr at kravene er aktuelle for alle virksomheter. Viktig basis for virksomhetens HMS-arbeid. Henvisningsbestemmelser som viser til tilleggskrav i forskrift om utførelse av arbeidet. 12 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

13 Arbeidsplassforskriften Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen. Relevante for de fleste virksomheter – også for utleiere av arbeidslokaler. Også bestemmelser for spesielle risikoområder. 13 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

14 Forskrift om utførelse av arbeid Krav om utførelse av arbeid. Her finner vi igjen tilleggskravene fra forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 14 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

15 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Tiltaks- og grenseverdier for: - støy - vibrasjoner - stråling - kjemikalier Tidligere administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære er nå forskriftsfestet. Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper), verdiene fremgår av vedlegg til forskriften. 15 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

16 Produsentforskriften Forskriften retter seg mot den som produserer, importerer, markedsfører osv. produkter som omfattes av forskriften. Retter seg ikke mot arbeidsgiver 16 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

17 Forskrift om administrative ordninger Gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedriftshelsetjeneste, regionale verneombud, sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet. 17 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

18 Ulike hjemler for forskriftene 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 18

19 Begrepene: HMS og SHA 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 19

20 PåstanderRiktigGaltHvilken § 1Arbeidsmiljøloven gjelder alle, og over alt. 2Det er kun deler av arbeidsmiljøloven som gjelder for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker. 3Arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for byggherrer. 4Arbeidsmiljøloven tillater ikke at ansvar delegeres. 5Produksjonsleder har ikke arbeidsgiveransvar. 6Basen har samme ansvar for sikkerheten som de øvrige i laget. 7Verneleder er ansvarlig for sikkerheten på prosjektet. 8Hovedentreprenøren er ansvarlig for underentreprenørenes sikkerhetsarbeid. 9Det er kun store bedrifter som må ha et internkontrollsystem. Påstander om arbeidsmiljøloven 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 20

21 PåstanderRiktigGaltHvilken § 10Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er når man holder seg innenfor alle kjente grenseverdier (tiltaks- og grenseverdier) for forurensing. 11For arbeidsoppgaver som kan medføre særlig fare for liv og helse skal det alltid utarbeides egen instruks. 12Dersom det er billigere for arbeidsgiver å påby ansatte å bruke verneutstyr, trenger han ikke gjennomføre andre tiltak for å oppnå tilfredsstillende vern. 13Det er ikke krav om verneombud på arbeidsplasser med under 10 ansatte. 14Det er bare verneombudet som har rett til å stanse eller avbryte farlig arbeid. 15Hovedbedriftens verneombud har samme myndighet overfor UE som i egen bedrift. Påstander om arbeidsmiljøloven 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

22 PåstanderRiktigGaltHvilken § 16Det regionale verneombudet kan stanse arbeid på arbeidsplasser uten egne verneombud. 17Det behøver ikke etableres AMU i virksomheter som sysselsetter færre enn 50 ansatte. 18AMU er kun et rådgivende organ. De kan ikke foreta beslutninger som får økonomiske konsekvenser. 19Daglig leder i virksomheten skal lede AMU. 20Utleier av maskiner og utstyr må ved utleie av maskiner og utstyr sørge for at utstyret er i forskriftsmessig stand og at det følger med nødvendig og lett forstålig bruksanvisning på norsk. 21Ikke-norsk språklig arbeidstaker skal få informasjon om ulykkes- og helsefare ved bruk av arbeidsutstyr slik at denne informasjonen forstås. Påstander om arbeidsmiljøloven 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 22

23 PåstanderRiktigGaltHvilken § 22Produsent og leverandør av farlige kjemikalier skal alltid sende med sikkerhetsdatablad når kjemikalier leveres på byggeplassen/anlegget. 23En virksomhet er ikke pliktig til å etablere stoffkartotek over farlige kjemikalier som bare av og til benyttes. 24Ved alvorlig ulykke skal arbeidsgiver straks melde fra til både Arbeidstilsynet og Politi. 25En lege er forpliktet til å melde fra til Arbeidstilsynet om yrkessykdommer som han får kjennskap til gjennom sitt arbeid. 26Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke skal leger melde fra til Arbeidsgiver om yrkessykdom som han får kjennskap til gjennom sitt arbeid. 27Arbeidstaker kan ved uaktsomhet straffes med bøter for brudd på arbeidsmiljøloven. Påstander om arbeidsmiljøloven 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 23

24 Systematisk HMS-arbeid Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at virksomheten skal: På hvilken måte ivaretas kravene 1Ha oversikt over aktuelle krav i gjeldende lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet. 2Ha rutiner som sikrer at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. 3Ha rutiner som sikrer at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4Ha klare målsetninger for helse, miljø og sikkerhet. 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 24

25 Systematisk HMS-arbeid Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at virksomheten skal: På hvilken måte ivaretas kravene 5Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, der det synliggjøres hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. 6Ha rutiner for kartlegging av risiko og utarbeidelse av planer og iverksettelse av tiltak som sikrer overholdelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 7Rutiner for kontroll av arbeidsmiljøet. 8Systematisk overvåkning og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikr at det fungerer som forutsatt. 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 25

26 Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse Kapittel 2 26

27 Fysiske og psykiske faktorer 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 27

28 Maslows behovspyramide 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 28

29 Utviklingen av de forskjellige motivklassene i Maslows modell 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 29

30 Stressmestring 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 30

31 Krav og egenkontroll Konsekvenser av forholdet mellom krav og egenkontroll 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 31

32 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse Konfliktløsning 32

33 Konfliktens positive sider 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 33

34 Trivsel på jobben TrivselsfaktorerKommentarerRangering 1Interessant og spennende jobb 2Varierte arbeidsoppgaver 3Lærer stadig nye ting 4Godt tilrettelagte oppgaver/ god planlegging 5Lavt sykefravær 6Tillit fra ledelsen/ ikke detaljstyring 7Positive tilbakemeldinger 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 34

35 Trivsel på jobben 8Deltagelse i framtidsplaner og lignende 9Samhold/ teamfølelse/ inkludert i fellesskapet 10Åpen tone, bli hørt 11God informasjon vedrørende alt som er viktig 12Gode riggforhold 13Moderne og bra utstyr 14Engasjement for jobben og selskapet 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 35

36 Trivsel på jobben 15Trygg arbeidsplass 16Videreutviklingsmuligheter 17Føle seg nyttig/ at det er bruk for en 18Kollegaer som bryr seg 19Gode arbeidstidsordninger 20Lønn og andre goder 21Sosiale aktiviteter 22Humor i hverdagen 23Respekt for og tro på overordnede 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse 36

37 Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kapittel 3 37

38 Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid 3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 38

39 Vernerunderapport, anlegg 3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 39

40 Vernerunderapport, bygg 3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 40

41 Vernemøterapport 3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 41

42 Oppgaver i mellomperioden 1. Helsebelastende støyNotater 1.1 Hvilke arbeidsoperasjoner/maskiner på din arbeidsplass/byggeplass, kan gi hørselsskade om man ikke bruker hørselsvern? Dersom du har tilgang på støymåler så gjennomfør målinger og noter verdiene. 1.2 Hvilke typer hørselsvern brukes og er de ansatte fornøyde med hørselsvernet de har fått utlevert? 1.3 Er det gjennomført tiltak (utover det å bruke hørselsvern) for å redusere støybelastningen eventuelt har du forslag til slike tiltak? Andre punkter 42

43 Oppgaver i mellomperioden 2. Fysisk belastende arbeidNotater 2.1 Hvilke arbeidsoperasjoner på din arbeidsplass/ byggeplass er mest fysisk belastende? 2.2 Hva er gjort for å redusere uheldige fysiske belastninger? Andre punkter 43

44 Oppgaver i mellomperioden 3. SikkerhetNotater Personlig verneutstyr 3.1 Hvilket personlig verneutstyr er tilgjengelig for de ansatte? Savnes noe? 3.2 Er de ansatte fornøyd med det personlige verneutstyret de får utlevert? Brukes utstyret? 44

45 Oppgaver i mellomperioden 3. SikkerhetNotater Arbeid i høyden 3.3 Hvem er stillasansvarlig på byggeplassen? 3.4 Bruk kontrollskjema for stillas og kontroller om stillaset er i orden! Sikring av dekkekanter 3.5 Notér ned ros og ris mht. sikring av dekkekanter og utsparinger. 45

46 Oppgaver i mellomperioden 3. SikkerhetNotater Orden og ryddighet 3.6 Notér ned ros og ris mht. orden og ryddighet. 46

47 Oppgaver i mellomperioden 4. Kjemisk helsefareNotater 4.1 Hvilke farlige kjemikalier finnes på din arbeidsplass/byggeplass? • Skriv opp navn og leverandør på 2-3 produkter. 4.2 Hvor finnes stoffkartoteket? • Er de ansatte kjent med hvor stoffkartoteket finnes, og hvordan finne fram i det? • Finner du sikkerhetsdatablader på de produktene du fant ute på arbeidsplassen/byggeplassen? • Ta kopi av minst ett sikkerhetsdatablad. 4.3 Har de ansatte kunnskap om farene ved bruk av farlige kjemikalier, og hvordan de skal beskytte seg? Andre punkter 47

48 Fysisk og kjemisk helsefare Kapittel 4 48

49 Norsk arbeidsliv • Ca 5 % mobbes ): ca 100 000 mennesker • Ca 6 % utsettes for vold / trusler ): ca 120 000 mennesker • Ca 13 % eller ca 310 000 mennesker utsettes for helseskadelige kjemikalier i form av støv, gass, damp i mer enn halvparten av arbeidstiden • 15 – 20 % eller 450 000 mennesker belastes med sterk støy mesteparten av tiden 4. Fysisk og kjemisk helsefare 49

50 Stoffkartotek • Stoffkartoteket er en samling sikkerhetsdatablad som er relevante for den enkelte virksomhet • Stoffkartoteket skal være oppdatert med hva som faktisk finnes i virksomheten. Produkter som ikke lenger er i bruk skal fjernes fra arkivet. Men skal ikke kastes med henblikk på senskader 4. Fysisk og kjemisk helsefare 50

51 Stoffkartotek forts. • Ansvar for oppdatering vedlikehold av stoffkartoteket må være klart. • Brukere av kjemikaliene verneombud og bedriftshelsetjenesten skal ha tilgang til stoffkartoteket • Informasjonen må være lett tilgjengelig nær de aktuelle arbeidsplasser 4. Fysisk og kjemisk helsefare 51

52 …arbeidsgivers plikter: • Sørge for at arbeidstakerne kjenner innholdet i stoffkartoteket • Sørge for at arbeidstakerne er i stand til å finne de opplysningene de trenger i stoffkartoteket for sikker håndtering av produktene Reglene rundt dette finnes i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, arbeidsplassforskriften, forskift om utførelse av arbeid og forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier. 4. Fysisk og kjemisk helsefare 52

53 Hvorfor sikkerhetsdatablad • Hindre at folk blir syke eller skadet • Hindre forurensning • Sikre god avfallsbehandling • Sikre trygg håndtering og lagring • Sikre tiltak ved eventuelt utslipp 4. Fysisk og kjemisk helsefare 53

54 Databladene skal inneholde • Informasjon på relevant språk, kortfattet, lett forståelig og angitt når det er utarbeidet. • Skal ha 16 obligatoriske rubrikker. 4. Fysisk og kjemisk helsefare 54

55 Kontroll og vedlikehold av stoffkartotek • Klare rutiner for vedlikehold av innhold i databladene • Avklar hvem som er ansvarlig ? • Implementere dette inn i IK systemet for å kvalitetssikre oppfølging og vedlikehold • Er du usikker om databladet inneholder feil, spør først arbeidsgiver og det finnes nyere utgaver av dette • Samarbeid med bedriftshelsetjenesten. • Arbeidsgiver henvender seg til leverandør for informasjon • Ved behov, kontakt Arbeidstilsynet 4. Fysisk og kjemisk helsefare 55

56 Stoffer og verneutstyr StoffMaskeFilterVerneklærBrillerHansker Betongstøv Mineralfibre Asbeststøv Steinstøv Trestøv Icocyanater Epoksy 4. Fysisk og kjemisk helsefare 56

57 Stoffer og verneutstyr StoffMaskeFilterVerneklærBrillerHansker Gasser fra kloakk Løsemidler PCB Biologisk 4. Fysisk og kjemisk helsefare 57

58 Helsefarlig støy 4. Fysisk og kjemisk helsefare 58

59 Helsefarlig støy 4. Fysisk og kjemisk helsefare 59

60 Helsefarlig støy Støynivå og eksponeringstid 4. Fysisk og kjemisk helsefare 60

61 Ergonomi, lærdommer Alder: 34 år Yrke: Montør Belastningslidelse: Akutte nakkesmerter (sykmeldt i lang tid) Årsak: Fikk vondt etter 3 uker med mye boring av hull for himlingsplater. Kjente tidlig at han fikk vondt i nakken, men var nettopp tilbake i jobben etter å ha vært vekk noen år. Ville ikke klage i den første jobben. Lærdommer: Vurder mengden av tungt belastende arbeid og velg riktig utstyr. Fordel belastningen med jobbrotasjon. Si ifra når du merker at jobben gir helseplager! 4. Fysisk og kjemisk helsefare 61

62 Ergonomi, lærdommer Alder: 51 år Yrke: Tømrer Belastningslidelse: Nakkeplager Årsak: Har vært plaget siden fallulykke for 3 år siden, hvor han falt ned 3 meter og slo hodet bort i stillaset. Får i dag spesielt vondt når han må gjøre arbeid over skulderhøyde. Lærdommer: Unngå arbeidsulykker! Tilrettelegg arbeidsoppgavene best mulig. 4. Fysisk og kjemisk helsefare 62

63 Ergonomi, lærdommer Alder: 42 år Yrke: Grunnarbeider Belastningslidelse: Senebetennelse i venstre skulder/arm (sykmeldt 1 uke) Årsak: Fikk vondt etter å ha festet store mengder varmekabler manuelt. Lærdommer: Vurder mengden av tungt belastende arbeid og velg riktig utstyr. Fordel belastningen med jobbrotasjon. 4. Fysisk og kjemisk helsefare 63

64 Ergonomi, lærdommer Alder: 42år Yrke: Grunnarbeider Belastningslidelse: Akutt ryggvondt (sykmeldt 4 dager) Årsak: Forløftet seg på et 250 l dieselfat. Skulle en søndag morgen starte et kocoverk. Det startet ikke. Instruksjonsboken sa at dieselfatet måtte stå høyere enn kocoverket. Det sto lavere. Skulle flytte fatet høyere. Fikk plutselig vondt i ryggen da han skulle vippe det opp fra liggende stilling. Fikk fatet til slutt plassert høyere, men kocoverket startet ikke. Lærdommer: Ikke utfør tunge løft alene! Søk raskt hjelp når du har skadet deg. 4. Fysisk og kjemisk helsefare 64

65 Ergonomi, lærdommer Alder: 51 år Yrke: Grunnarbeider Belastningslidelse: Ryggplager (sykmeldt) Årsak: Fikk vondt etter å ha gått mye med pigging. Ble gående bøyd hele dagen, kort meise. De var to grunnarbeidere på prosjektet, men arbeidet var fordelt slik at den ene bare pigget og den andre bare flekket. Lærdommer: Fordel belastningen ved jobbrotasjon. Skaff utstyr, lang nok meisel, som gir mulighet for riktig arbeidsstilling. 4. Fysisk og kjemisk helsefare 65

66 Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker Kapittel 5 66

67 ROS-metoden - risikodiagrammet 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 67

68 ROS-metoden - risikodiagrammet 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 68

69 Statistikk – bygg- og anleggsbransjen 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 69

70 Farlige handlinger og farlige forhold 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 70

71 Årsakene til yrkesskader 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 71

72 Risikofylte arbeidsoperasjoner Eksempel Sunde kraftverk 72

73 Sunde kraftverk, aktivitet 1 og 2 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 73

74 Sunde kraftverk, aktivitet 3 og 4 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 74

75 Sunde kraftverk, organisasjonsplan 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 75

76 Risikofylte arbeidsoperasjoner - samleskjema Hoved- aktivitet Mulige sikkerhets- risiki Sannsyn- lighet Konse- kvens ROS- verdi Risiko- reduserende tiltak Rest risiko ROS- verdi Beredeskap 5. Risikovurdering og granskning av arbeidsulykker 76


Laste ned ppt "PRESENTASJON GRUNNOPPLÆRING ARBEIDSMILJØ BYGG OG ANLEGG, 3. UTGAVE 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google