Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift HMS i praksis i lys av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift HMS i praksis i lys av."— Utskrift av presentasjonen:

1 kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift Rehab gruppen Lysebu 11. november 2009 Senioringeniør Odd Helge Stormark

2 Dato: Side: 2 HMS i bygge- og anleggspransjen Hvorfor skjer det mange flere ulykker i bygge- og anleggsbransjen enn i industrivirksomheter ? •Midlertidig arbeidsplass •Hver byggeplass er unik •Forskjellige firmaer arbeider sammen •Stam tidsplan •Ulike kulturer med hensyn til SHA

3 Dato: Side: 3 - her skulle de ”bare” skifte noen vinduer

4 Dato: Side: 4 Hvor er sikkerheten for den som gjør jobben og for de som ferdes på gaten?

5 Dato: Side: 5 Tanker omkring sikkerhet på byggeplassen Bare Fy - ord Holdninger Foretak bør drive med holdningsskapene aktiviteter og informasjon, Risikovurderinger De prosjekterende risikovurderer sine løsninger De utførende risikovurderer sine arbeider og foretar Sikker-jobb-analyser

6 Dato: Side: 6 Tanker omkring HMS på byggeplassen Ansvar og plikter - Alle foretak har ansvar og plikt for å følge opp sine fag - Følge opp SHA-plan, - Etablere Internkontroll med verneorganisasjon for byggeplassen - Følge opp instrukser fra hovedbedrift, delta i vernerunder - Ledelsen følge opp med interne tilsyn på byggeplass

7 Dato: Side: 7 Tanker omkring HMS på byggeplassen Aktsomhets prinsippet Ser du noe som er galt på byggeplassen, så har du plikt til å si fra Kameratskap Vi bryr oss om hverandre og hjelper hverandre til å skape et godt arbeidsmiljø Bruk av verneutstyr Er både en individuell og en fellessak

8 Dato: Side: 8 Helhet av HMS i byggeoppdrag •Ivareta det ferdige bygg: -brukerne av bygget -ivareta de som skal drifte bygget -ivareta framtidig bruk av bygget (planlagte mulige flerbruk) •Ivareta bygg under oppførsel -de som skal utføre byggearbeider (tilrettelegging på byggeplass, transport, montasje, midlertidige stabilisering, utførelse, etterarbeider, dokumentere fremtidige arbeider)

9 Dato: Side: 9 Byggherreforskriften 2010 Omfang, unntak og begrensninger •Forbruker er unntatt fra forskriften –Bustadoppfølgingslova, håndverktjenesteloven, arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften ivaretar SHA for forbrukere •Forhåndsmelding sendes Arbeidstilsynet –Byggearbeider for forbruker, da sendes meldingen av entreprenøren •Utpeking av koordinator –Kun dersom det er flere virksomheter samtidig på byggeplassen, ikke påkrevet når det er kun en virksomhet. •Krav til koordinering –Gjelder også når det kun er en virksomhet •Samordning § 6 i Internkontrollforskriften –Byggearbeider inne i en virksomhet tilpasses dens internkontroll

10 Dato: Side: 10 Byggherreforskriften 2010 Innhold i tilbudsgrunnlag knyttet til SHA •Risikoforhold avdekket i prosjektering –Viktig at entreprenøren beskriver og priser forslag til spesifikke tiltak •Krav om forebyggende tiltak –Forhold på byggeplassen skal beskrives som prisbærende poster i tilbudsgrunnlaget •Krav om internkontroll •Verneorganisasjon –Hovedbedrift, verneombud, vernerunder, rutiner ved uønskede hendelser og ulykker •Oppslagstavle på byggeplass

11 Dato: Side: 11 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 8 Krav til SHA - planen c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, som blant annet: •Installasjoner i grunnen •Høyspentledninger og elektriske installasjoner •Passerende trafikk (inkludert anleggstrafikk) •Ras eller synke i gjørme •Sprengstoff •Sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler •Drukning •Senkekasser med komprimert luft •Dykking •Fall eller fallende gjenstander •Riving av bærende konstruksjoner •Montering og demontering av tunge elementer •Eksponering av støv, gass, støy eller vibrasjoner •Kjemiske eller biologiske stoffer... •Ioniserende stråling •Brann- og eksplosjonsfare

12 Dato: Side: 12 Gjennomføringsplan for SHA i prosjektering •Start produkt  Målsetning, forventning  Grunnlaget •Interim produkt  Forprosjektfasen  HMS program  Kvalitetsplan  Detaljprosjekteringsfasen  Risikovurderinger  Tidsplaner  Utførelsesfasen  Oppfølging •Sluttprodukt  SHA plan  Anbudsbeskrivelse  Dokumentasjon for fremtidige arbeider  Anbudstegninger  Arbeidstegninger  Erfaringer  Avviksbehandling  Evaluering

13 Dato: Side: 13 Gjennomføringsplan for SHA i utførelsesfasen •Start produkt  Målsetning, forventning  Kontrakt med byggherren  Anbudsdokumenter  Lover og forskrifter •Interim produkt  Gjennomføringsplan  Risikovurderinger (SJA)  Tidsplaner  Arbeidstegninger  Arbeidsbeskrivelser •Sluttprodukt  Ferdig bygg  Dokumentasjon for fremtidige arbeider  Erfaringer  Avviksbehandling  Evaluering

14 Dato: Side: 14 SHA – mappe Innholdsfortegnelse •SHA plan for byggeprosjektet •Adresselister •Oppslagstavle på byggeplass •Forebyggende tiltak (rigg) •SHA info på anbuds- / arbeidstegninger •Fremdriftsplaner •Dokumentasjon for fremtidige arbeider •Handlingsplan ved alvorlige ulykker •Forhåndsmelding •Vernerunder – protokoller •Sikker jobb analyse •Avviksrapporter •Sertifikat / godkjenning for maskiner og verktøy - dokumentasjon •Instrukser: Koordinator for prosjektering Koordinator for utførelse •Sjekklister:Koordinator for utførelse Hovedbedrift •Internkontroll for de enkelte entreprenører

15 Dato: Side: 15 SHA – plan (eksempel) Innholdsfortegnelse 1Innledning 1.1Formålet med planen 1.2Utarbeidelse, oppfølging og ajourføring av planen 2.Orientering om prosjektet 3.Organisasjon og ansvar 3.1Organisasjonsplan 3.2Roller, ansvar og oppgaver 3.2.1Byggherre 3.2.2Byggherrens representant 3.2.3Koordinator 3.2.4Entreprenør 3.2.5Arbeidstakere 4.Tid og ressurser3 4.1Hovedfremdriftsplan 4.2Faseplan utførelse 5.Risikofylte arbeidsoperasjoner 5.1Krav til identifisering og vurdering av risikoarbeider 5.2Risikovurderinger utført i prosjekteringsfasen 5.3Risikovurderinger utført i utførelsefasen 5.3.1Sikker Jobb Analyse (SJA) 6.Avvik og avvikshåndtering 6.1Rapportering og behandling av avvik 6.2Rapportering og håndtering av uønskede hendelser

16 Dato: Side: 16 14.Sertifikat / godkjenninger for maskiner og verktøy Entreprenøren skal ha godkjent sertifikat og/eller godkjenning for bruk av maskiner og verktøy. Videre skal det foreligge instrukser for bruk av disse. Dette skal inngå i hans internkontroll / -plan for byggeplassen. KU kan stoppe arbeidet dersom dette ikke foreligger på byggplassen. Det materiell som oversendes fra entreprenørene, samles under dette skillearket.

17 Dato: Side: 17 14.Sertifikat / godkjenninger for maskiner og verktøy KVITTERING FRA UNDERENTREPRENØRER PÅ AT ANSATTE HAR NØDVENDIG OPPLÆRING/SERTIFIKATER OG AT MASKINER HAR DEN NØDVENDIGE SERTIFISERING. PROSJEKT :……………………………………………………………… Bedrift: …………………………………………. Adresse: ………………………………………... Bekrefter med dette at alle ansatte og ansatte i eventuelle bedrifter som blir engasjert for å utføre arbeider, har den nødvendige opplæring og sertifikater for de arbeider de blir pålagt. Likeledes bekreftes med dette at alle maskiner som blir benyttet av bedriften eller eventuelle bedrifter som blir engasjert, har den nødvendige sertifisering og at alle maskiner blir benyttet i henhold til denne sertifisering samt gjeldende lover og forskrifter. Underskrift: …………………………………………. Dato: …………………………………………………

18 Dato: Side: 18 Internkontroll •BEKREFTELSE AV OPERATIVT INTERNKONTROLLSYSTEM •PROSJEKT: ………………………………………………………. •Bedrift: …………………………………………. •Adresse: ………………………………………... •Det bekreftes med dette at bedriften har et operativt internkontrollsystem for vår virksomhet som tilfredsstiller de krav som offentlige myndigheter har satt på dette området. •Firmastempel: …………………………………………. •Underskrift: …………………………………………. •Sted/dato: …………………………………………………

19 Dato: Side: 19

20 Dato: Side: 20 Hvordan står det til med sikkerheten på dine byggeplasser ? Skal bare slå inn en spiker Bildene hentet fra Arbeidstilsynets arkiv Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester HMS i praksis i lys av ny Byggherreforskrift HMS i praksis i lys av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google