Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynets tilsynskampanje avløp i kommuner 2008 - 2011 HMS-konferanse 20.11.2012 Oslo 20.11.2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynets tilsynskampanje avløp i kommuner 2008 - 2011 HMS-konferanse 20.11.2012 Oslo 20.11.2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstilsynets tilsynskampanje avløp i kommuner 2008 - 2011 HMS-konferanse 20.11.2012 Oslo 20.11.2012 1

2 Arbeidstilsynet • Litt definisjoner • Hva kan avløpsarbeidere bli utsatt for • Litt om biologisk og kjemisk helsefare • Tilsynskampanjen 2008 - 2011 20.11.2012 2

3 Arbeidstilsynet Definisjoner • Avløpsanlegg –Arbeid, henting, håndtering og transport av avløpsvann • Avløpsvann –Alt vann som har vært brukt, enten det har blitt forurenset eller ikke 20.11.2012 3

4 Arbeidstilsynet Hva kan avløpsarbeidere bli utsatt for? • Smittestoffer og produkter av smittestoffer gjennom innånding, svelging og hudkontakt • Gasser som følge av forurenset vann som kan føre til forgiftninger og eksplosjoner 20.11.2012 4

5 Arbeidstilsynet Biologisk helsefare • Arbeid med avløpsvann innebærer muligheten for å komme i kontakt med levende og døde mikroorganismer gjennom direkte kontakt med avløpsvann eller som bioaerosoler (svevepartikler) • Kan føre til hodepine, tretthet, slimhinneirritasjoner, redusert lungefunksjon, kvalme, diaré og influensalignende symptomer • Aktuelle mikroorganismer: hepatitt A, salmonella, legionella, clostridium, yersinia og E.coli • Arbeidsgiver skal tilby trygge vaksiner, hepatitt A, polio og stivkrampe 20.11.2012 5

6 Arbeidstilsynet Kjemisk helsefare • Vanligste kloakkgasser: hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid • Mengde og hvilke gasser som dannes kommer an på kjemisk og biologisk sammensetning av det organiske materialet, temperatur, surhetsgrad (pH), strømningshastighet, omrøring i massen • Stillestående slamansamlinger 20.11.2012 6

7 Arbeidstilsynet Hydrogensulfid • Giftig, fargeløs gass som er tyngre enn luft • Lukt av råtne egg i lave konsentrasjoner • Symptomer: Irritasjoner i slimhinnene i luftveier og øyne, trøtthet og hodepine. I høye konsentrasjoner vil gassen lamme luktesansen og kan gi øyeblikkelig død. 20.11.2012 7

8 Arbeidstilsynet Målet med tilsynskampanjen • Vi ønsket at virksomhetene (kommunene) vurderte arbeidsplassene med hensyn på luftveisproblemer, forgiftning, hudeksponering og smittefare • Tiltak for å redusere risiko 20.11.2012 8

9 Arbeidstilsynet20.11.2012 9 Tilsyn i avløp • Ca. 200 kommuner 2008 – 2011 • Meldt til rådmannen, skulle favne alle arbeidstakere i kommunene som er i kontakt med avløpsvann –Renseanlegg –Pumpestasjoner –Grøfter –Kummer • Noen virksomheter septik/ høyttrykksspyling/ slambiler

10 Arbeidstilsynet Tilsyn • Kontroll • Reaksjon 20.11.2012 10

11 Arbeidstilsynet Resultater fra 177 tilsyn • 138 tilsyn med reaksjoner (pålegg om utbedringer) • 686 pålegg har blitt gitt • Ca. 5 pålegg i gjennomsnitt pr. virksomhet • I tillegg er det gjort tilsyn i alle kommunene i Østfold og Akershus i et regionalt prosjekt i 2008 20.11.2012 11

12 Arbeidstilsynet Kartlegging og risikovurdering • 62 % av kommunene fikk pålegg • Skaffe oversikt over farer på arbeidsplassen og vurdere disse • Risiko = Sannsynlighet og konsekvens • Substitusjon –Kjemikalier –Prosesser 20.11.2012 12

13 Arbeidstilsynet Risikovurdering brukes i forbindelse med: • Valg av produkter • Valg av prosesser • Valg av arbeidsmetoder • Valg av arbeidsutstyr • Utforming av arbeidslokalene 20.11.2012 13

14 Arbeidstilsynet Risikovurderingen gir grunnlag for: • Hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes • Hvilke arbeidsinstrukser som skal gis • Hvilke rutiner som er nødvendig med hensyn til: –Beredskap og førstehjelp 20.11.2012 14

15 Arbeidstilsynet Opplæring • 57% av kommunene fikk pålegg • Alle som arbeider der hvor de kan komme i kontakt med smittestoffer og gasser/ kjemikalier skal få nødvendig opplæring slik at de i størst mulig grad kan unngå eksponering • Opplæring om: –Risikovurderingen –Bruk av personlig verneutstyr –Hygienekrav –Bruk av stoffkartotek 20.11.2012 15

16 Arbeidstilsynet Stoffkartotek • 52% av kommunene fikk pålegg • Alle som arbeider med avløpsvann skal ha kunnskap om hvilke kjemikalier/farlige prosesser som man kan komme bort i • Sikkerhetsdatablader for kjemikalier • Informasjonsblad for stoffer som dannes i prosessene –Endotoksiner –Hydrogensulfid –Metan –karbondioksid 20.11.2012 16

17 Arbeidstilsynet Bruk av bedriftshelsetjenesten • 16 % av virksomhetene fikk pålegg • Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent av Arbeidstilsynet • Skal bistå kommunen med informasjon om risikofaktorer i arbeidsmiljøet og til vurdering av arbeidsmiljøet –Delta på vernerunder –Yrkeshygieniske målinger/vurderinger –Ergonomiske undersøkelser –Psykososiale undersøkelser –Målrettede helseundersøkelser av arbeidstakere 20.11.2012 17

18 Arbeidstilsynet Ventilasjon • 18 % av virksomhetene fikk pålegg • Renseanlegg • Pumpestasjoner • Kummer 20.11.2012 18

19 Arbeidstilsynet Personlig verneutstyr • 25% av virksomhetene fikk pålegg • Gassmasker • Partikkelfiltermasker P3 som beskytter mot bakterier og virus • Vernebriller • Hansker • Sko • Vernetøy • Bruk av gassmålere 20.11.2012 19

20 Arbeidstilsynet Tilrettelegging for personlig hygiene • 43 % av virksomhetene fikk pålegg • Oppretting av ren og skitten sone på arbeidsplassen • Vaske hendene før og etter toalettbesøk og måltider (og røyking) • Skifte sko og arbeidstøy før måltider • Dusje etter arbeid før du setter deg i privatbilen • Ikke reis i arbeidstøy til og fra jobb • Mulighet for å vaske deg skal finnes i bilene (noen har biler som er delt inn i rene og skitne soner 20.11.2012 20

21 Arbeidstilsynet • Nye garderober, ren og skitten sone • Nye rutiner arbeidstøy • Nye biler • Nye sikkerhetsrutiner, jobbe to og to i pumpestasjonene • Økt fokus på gassmålinger (hydrogensulfid, oksygen) • Vaksiner (hepatitt A + B, stivkrampe, difteri, polio) 20.11.2012 21

22 Arbeidstilsynet Oppsummering • Kartlegging og risikovurdering62 % • Opplæring57 % • Stoffkartotek52 % • Bedriftshelsetjeneste16 % • Ventilasjon18 % • Personlig verneutstyr25 % • Tilrettelegging for personlig hygiene43 % 20.11.2012 22


Laste ned ppt "Arbeidstilsynets tilsynskampanje avløp i kommuner 2008 - 2011 HMS-konferanse 20.11.2012 Oslo 20.11.2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google