Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KICK OFF REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KICK OFF REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL."— Utskrift av presentasjonen:

1 KICK OFF REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL

2 Innhald i presentasjonen Bakgrunn – kommunedelplanen for Gol tettstad Føringar for området Anbefalingar/erfaringar frå tilsvarande utviklingsarbeid Forslag til organisasjonsmodell Forslag til prosess

3 Bakgrunn: Kommunedelplanen for Gol tettstad 2006 – 2015 Forprosjekt 2003, Utviklingsplan 2005, Handlingsprogram 2006 Kommunedelplan vedtatt av kommunestyret 5.9.2006 Øvre sentrum definert som senterområde

4 Overordna plangrep – Gol på tvers

5 Senterområdet Grønstruktur, Veistruktur, - Overordna forbindelseslinjer

6 Bestemmelser for senterområdet Høg grad av utnytting. Tillatt tomteutnytting TU mellom 100 og 200 %. Mønehøgde mellom 9 og 15 m. Gesimshøgde maks. 12 m. Tilkomst og parkering skal baserast på fellesløysingar. 50 % av nye parkeringsplasser skal være i bygg eller under bakken. Det skal opparbeides 1 p-plass pr. 25 m 2 tillatt bruksareal til forretning.

7 Område med særskilt fortettingspotensial - store ubebygde arealer med sentral beliggenhet Avgrensning nord/sør: Sentrumsvegen, Gamlevegen Avgrensning øst/vest: Kremmartunet, Pers

8 Retningsline for område med særskilt fortettingspotensial ”Område med særskilt fortettingspotensiale avmerka i plankartet, med innpassing av handelstorg, forgjengarstrøk og parkeringsanlegg bør utgreiast som eige prosjekt med stadanalyse, arkitektkonkurranse og reguleringsendring i eit samarbeid mellom private og offentlege interessentar” Tilrettelegge for funksjoner som bygger opp om tettstaden som kommune- og distriktssenter. Prioritere publikumsrettede funksjoner i 1. Etasje. Sikre sammenhengande grøntstruktur ved etablering av grønne akser.

9 Eigedomsstrukturen - Mange grunneigarar og mange små eigedomar - Samarbeid viktig - omforent framlegg forenklar gjennomføring og prosess

10 Eigedomsstruktur Gol kommune eig grått areal (ca halvdelen av planområdet)

11 Reguleringsplaner i planområdet - Gol sentrum vestre del (1987) - Gol sentrum vest, midtre del (1995) - Sone 7 (1999)

12 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet* 1.Bygg på egne krefter - Utløse de menneskelig ressursene som finnes på ethvert sted. - Ha fremtidstro og optimisme og erkjenne at utviklingen i hovedsak må baseres på eget initiativ. - Ha lokalpolitisk vilje og kraft til å skape oppslutning og prioritere ressurser til arbeidet. *Samarbeidsprosjekt mellom 16 kommuner, 4 fylkeskommuner og sentrale myndigheter 2001-2005. Sluttrapport utgitt av miljøverndepartementet 2005.

13 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet 2. Kommunen i ledertrøya - Erfaringer viser at det er avgjørende for suksess at kommunen tar initiativ og prioriterer rollen som samfunnsutvikler. 3. God forankring - God forankring og organisering er en forutsetning for vellykket stedsutvikling.

14 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet 4. Helhetstenkning og gode planer - Best resultat dersom tiltakene settes i en større plansammenheng. (F.eks kommunedelplan). 5. Bred deltakelse viktig - Særlig for ungdom som hermed får mer positiv holdning til stedet og større lyst til å bo der i fremtiden. 6. God kompetanse - Gi nøkkelpersoner opplæring i prosessledelse. - Styrk plan- og arkitektfaglig kompetanse i kommunen eller innlei ekstern bistand.

15 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet 7. Bygg på det lokale særpreget - Utvikle det lokale særpreget som gjør stedet spesielt for fastboende og besøkende. 8. Profiler stedet - Bevist mediastrategi for å profilere stedet. 9. Kommunen og næringslivet må stå sammen - Kommunene og næringslivet opplever vinn-vinn situasjoner i samarbeidet om tettstedsutvikling. - Innsatsen fra næringslivet har ofte vært en forutsetning for et vellykket resultat.

16 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet 10. Spleiselag er viktig - Kommunenes egen vilje til satsing er viktig for å utløse midler fra næringslivet. 11. Unngå prosjekttretthet - Gjennomfør mindre prosjekter forholdsvis rask slik at det tidlig ses resultater av innsatsen. 12. Støtte fra regionale instanser og staten - Bidra med økonomisk støtte og veiledning.

17 Forslag til organisering |

18 Forslag til prosess HandlingTidspunkt OppstartsmøteMars 2008 Varsel oppstart, Innhenting tilbud April 2008 Val av planframstillerMai 2008 Analysearbeid, planprosess, arbeidsmøter, utarbeide planutkast, evt. i fleire alternativer Mai - desember 2008 1. gongs behandling reguleringsforslag Januar 2009

19 Planforslaget Må som minimum innehalde hovedgrep – hovedmønster med slike element: -vegsystem og gatestruktur -handelstorg og forgjengarstrøk -PARKERING -Detaljregulere ”det som er klart” -Flateregulere med krav om bebyggelsesplan og runde 2 ”for det som ikkje er klart” -Kan vera fleire bebyggelsesplanar

20 PÅBEGYNT PLANARBEID Reguleringsplan for Gordsenteret Kremmartunet, § 30 sak, venter planleveranse inn neste veke Linstad/Sagtomta Storøyne - Planprogram


Laste ned ppt "KICK OFF REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google