Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL"— Utskrift av presentasjonen:

1 REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL
KICK OFF REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL

2 Innhald i presentasjonen
Bakgrunn – kommunedelplanen for Gol tettstad Føringar for området Anbefalingar/erfaringar frå tilsvarande utviklingsarbeid Forslag til organisasjonsmodell Forslag til prosess

3 Bakgrunn: Kommunedelplanen for Gol tettstad 2006 – 2015
Forprosjekt 2003, Utviklingsplan 2005, Handlingsprogram 2006 Kommunedelplan vedtatt av kommunestyret Øvre sentrum definert som senterområde

4 Overordna plangrep – Gol på tvers

5 Senterområdet Grønstruktur, Veistruktur, - Overordna forbindelseslinjer

6 Bestemmelser for senterområdet
Høg grad av utnytting. Tillatt tomteutnytting TU mellom 100 og 200 %. Mønehøgde mellom 9 og 15 m. Gesimshøgde maks. 12 m. Tilkomst og parkering skal baserast på fellesløysingar. 50 % av nye parkeringsplasser skal være i bygg eller under bakken. Det skal opparbeides 1 p-plass pr. 25 m2 tillatt bruksareal til forretning.

7 Område med særskilt fortettingspotensial - store ubebygde arealer med sentral beliggenhet
Avgrensning nord/sør: Sentrumsvegen, Gamlevegen Avgrensning øst/vest: Kremmartunet, Pers

8 Retningsline for område med særskilt fortettingspotensial
”Område med særskilt fortettingspotensiale avmerka i plankartet, med innpassing av handelstorg, forgjengarstrøk og parkeringsanlegg bør utgreiast som eige prosjekt med stadanalyse, arkitektkonkurranse og reguleringsendring i eit samarbeid mellom private og offentlege interessentar” Tilrettelegge for funksjoner som bygger opp om tettstaden som kommune- og distriktssenter. Prioritere publikumsrettede funksjoner i 1. Etasje. Sikre sammenhengande grøntstruktur ved etablering av grønne akser.

9 Eigedomsstrukturen Mange grunneigarar og mange små eigedomar
Samarbeid viktig - omforent framlegg forenklar gjennomføring og prosess

10 Eigedomsstruktur Gol kommune eig grått areal (ca halvdelen av planområdet)

11 Reguleringsplaner i planområdet
Gol sentrum vestre del (1987) Gol sentrum vest, midtre del (1995) Sone 7 (1999)

12 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet*
Bygg på egne krefter - Utløse de menneskelig ressursene som finnes på ethvert sted. - Ha fremtidstro og optimisme og erkjenne at utviklingen i hovedsak må baseres på eget initiativ. - Ha lokalpolitisk vilje og kraft til å skape oppslutning og prioritere ressurser til arbeidet. *Samarbeidsprosjekt mellom 16 kommuner, 4 fylkeskommuner og sentrale myndigheter Sluttrapport utgitt av miljøverndepartementet 2005.

13 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet
2. Kommunen i ledertrøya - Erfaringer viser at det er avgjørende for suksess at kommunen tar initiativ og prioriterer rollen som samfunnsutvikler. 3. God forankring - God forankring og organisering er en forutsetning for vellykket stedsutvikling.

14 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet
4. Helhetstenkning og gode planer - Best resultat dersom tiltakene settes i en større plansammenheng. (F.eks kommunedelplan). 5. Bred deltakelse viktig - Særlig for ungdom som hermed får mer positiv holdning til stedet og større lyst til å bo der i fremtiden. 6. God kompetanse - Gi nøkkelpersoner opplæring i prosessledelse. - Styrk plan- og arkitektfaglig kompetanse i kommunen eller innlei ekstern bistand.

15 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet
7. Bygg på det lokale særpreget - Utvikle det lokale særpreget som gjør stedet spesielt for fastboende og besøkende. 8. Profiler stedet - Bevist mediastrategi for å profilere stedet. 9. Kommunen og næringslivet må stå sammen - Kommunene og næringslivet opplever vinn-vinn situasjoner i samarbeidet om tettstedsutvikling. - Innsatsen fra næringslivet har ofte vært en forutsetning for et vellykket resultat.

16 Anbefalinger fra Tettstedsprogrammet
10. Spleiselag er viktig - Kommunenes egen vilje til satsing er viktig for å utløse midler fra næringslivet. 11. Unngå prosjekttretthet - Gjennomfør mindre prosjekter forholdsvis rask slik at det tidlig ses resultater av innsatsen. 12. Støtte fra regionale instanser og staten - Bidra med økonomisk støtte og veiledning.

17 Forslag til organisering
|

18 Val av planframstiller 1. gongs behandling reguleringsforslag
Forslag til prosess Handling Tidspunkt Oppstartsmøte Mars 2008 Varsel oppstart, Innhenting tilbud April 2008 Val av planframstiller Mai 2008 Analysearbeid, planprosess, arbeidsmøter, utarbeide planutkast, evt. i fleire alternativer Mai - desember 2008 1. gongs behandling reguleringsforslag Januar 2009

19 Planforslaget Må som minimum innehalde hovedgrep
– hovedmønster med slike element: - vegsystem og gatestruktur - handelstorg og forgjengarstrøk - PARKERING - Detaljregulere ”det som er klart” Flateregulere med krav om bebyggelsesplan og runde 2 ”for det som ikkje er klart” - Kan vera fleire bebyggelsesplanar

20 PÅBEGYNT PLANARBEID Reguleringsplan for Gordsenteret Kremmartunet, § 30 sak, venter planleveranse inn neste veke Linstad/Sagtomta Storøyne - Planprogram


Laste ned ppt "REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSKJERNEN I GOL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google