Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten
Oslo kommune Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten

2 Aker 2015 - Sammen får vi til mer

3 Mål Samhandlingsarena Aker skal:
etablere og utvikle felleskapsarena der eksisterende helsevirksomhet samhandler slik at det gir en merverdi for byens befolkning utvikle og etablere nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo. være en arena der alle parter, lokal-/områdesykehusene, etater, bydelene, brukere, fastleger og avtalespesialister bidrar aktivt i utviklingen møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer, utviklet i fellesskap mellom sykehusene og kommunen

4 Samhandlingsarena Aker i statlig søkelys
”Kjekt å se at samhandlingsarenaen tar form”, uttalte tidligere helse- og omsorgsminister Grete Strøm-Eriksen da hun besøkte Aker i mai med 75 mill i låneramme. ”Dette prosjektet er viktig på nasjonalt nivå” sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, da han besøkte Aker

5 Støre på Aker 29. august Jeg har to budskap når det gjelder Aker:
Det skal være sykehusdrift på Aker i overskuelig tid framover. Samhandlingsarena på Aker skal bli et forbilde for resten av landet

6 Samhandlingsarena Aker
21 8 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer

7 Etablert virksomhet Samhandlingsarena Aker
Rehabilitering Rehabiliteringsavdeling - 23 senger Oslo kommune Raskere tilbake - Sunnaas tverrfaglig poliklinikk pasienter med sammensatte/kroniske tilstander innenfor muskel- og skjelettlidelser, eventuelt m. psykiske problemer OUS rehabilitering dag og døgn Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Geriatrisk ressurssenter med visningsleiligheten Almas hus Legevakt Aker Kommunalt akutt døgnopphold – 32 senger Dagkirurgisk avdeling, Ortopedisk avdeling Senter for mammografi Annen sykehusvirksomhet på Aker

8 Rehabilitering Aker

9 Geriatrisk ressurssenter Oslo kommunes kompetansesenter for geriatri, demens og alderspsykiatri
- Bidra til å styrke eldreomsorgen i Oslo Bedre tjenester til bruker/pasient uavhengig av bosted Møteplass for fagutvikling, forskning og undervisning Styrke helsefremmende og forebyggende arbeid Styrke samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten Bidra til økt rekruttering av fagpersonell Bidra til økt bruk av velferdsteknologi - Kjerneoppgaver Kompetanseutvikling Informasjonsformidling Rådgiving og veiledning Legge til rette for forskning Utvikle Almas hus

10 Almas hus Demensvennlig utforming - Aktuell velferdsteknologi
- Flere leverandører - Simulere problemstillinger - Bemannet med fagpersoner - Individuell tilnærming Faktorene i omgivelsene som - hemmer eller fremmer funksjon, trivsel og velvære hos personer med kognitiv svikt eller demens

11 Farger og kontraster

12 Merking og skilting

13 Syn og hørsel

14 Legevakt Aker Aker er en robust almennlegevakt
Åpen hverdager lør/søn Utvidelse av åpningstid på natt planlegges Samarbeid og samorganisering med KAD er etablert. Lab og noe røntgentjeneste fra OUS, men tilstede kun i deler av åpningstiden

15 Kommunalt akutt døgnenhet Aker
Pasienten kan behandles av en allmennlege. KAD har tilgang til lege 24/7 i avdelingen. En seksjonsoverlege med spesialitet i allmennmedisin er tilknyttet enheten. Det er KAD som disponerer sengeplassene avdelingen har. Avdelingen har tilgang til røntgen, CT og laboratorietjenester etter nærmere avtale Det er sykepleier tilstede i KAD 24/7. Dekning på 4300 kr pr døgn legger føring for kvalitet på undersøkelse og behandling av pasient i KAD. Det er utarbeidet kriterier for sykdomsområder som kan behandles ved KAD

16 Kommunal Akutt Døgnenhet Erfaring etter 15 ukers drift
Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal Akutt Døgnenhet Erfaring etter 15 ukers drift 10 senger fra 17.6 , 32 senger fra 15.9, 54 senger i 2014, 73 senger i 2015

17 Hvem har vært innlagt? Totalt 336 pasienter, 248 er over 67 år
Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvem har vært innlagt? Totalt 336 pasienter, 248 er over 67 år 17

18 Innlagt fra hvor? Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Innlagt fra hvor? 18

19 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hovedkapitler i ICPC-2 Antall innleggelser A Allmenn og uspesifisert 41 B Blod, bloddannende organer og immunsystem 1 D Fordøyelsessystemet 18 F Øye H Øre K Hjerte-karsystemet 2 N Nervesystemet P Psykisk R Luftveier 21 S Hud 5 T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold 3 U Urinveier 12 W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl bryst) Y Mannlige kjønnsorganer Z Psykososiale og sosiale problemer L Muskel-skjelett-systemet 82 Totalt 190 19

20 Dagkirurgisk virksomhet – 12 operasjonsstuer

21 Senter for mammografi Åpnet 12.8.2013

22 Regional kompetansetjeneste Rehabilitering
Formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering Være pådriver for etablering og følge opp de faglige nettverkene Ha forskningskoordinatorrolle innen rehabiliteringsforskning. Initiere fagutvikling innen rehabiliteringsområdet Oppgaver: forankring og involvering av sentrale miljøer i HSØ Vesentlige avklaringer: Hvilke fagnettverk Mandatet til fagnettverkene Sammensetning av nettverkene Hvilke intensiver for fagutvikling Rollen som koordinator for rehabiliteringsforskning Kompetanse hos ansatte i RKR Økonomi, lokaler og drift

23 Migrasjonshelse I enkelte innvandrergrupper: * STATUS:
Forslag innkommet fra Åpent forum Ahus bidrar med ½ stilling Oppstart Drives av Helseetaten samarbeid mellom Helseetaten, Ahus og bydelene i Groruddalen før implementering i hele kommunen I enkelte innvandrergrupper: * Ulikt sykdomsbilde / risikofaktorer Ulik opplevelse og mestring av sykdom Ulik sykdoms- og språkforståelse Tidligere alderdom og svekket helse Høy terskel psykisk helsevern/ psykisk utviklinghemning Høyere forekomst av: Diabetes 2 Hjerte –kar Vitamin –D mangel * Kilde ”helseutfordringer i Oslo” Helt avhengig av kunnskap/kompetanse og forskning, om brukermedvirkning – viktig utfordring for helsevesenet fremover – Kunnskapsrike pasienter Fokus flyttes fra akutt sykdom til å forebygge kroniske lidelser Aker - et miljø for erfarings- og kunnskapsoverføring Med fokus på systemkunnskap om sykdomsforståelse og helsefremmende tiltak

24 Virksomhet under utredning
Samarbeid med universitet, høyskole, forskning/innovasjonsmiljøer Kompetansetjeneste for rehabilitering – kommunalt/spesialisthelsetjenesten? Økt poliklinisk virksomhet i regi av Sunnaas sykehus Virksomhet rettet mot pasienter med livsstilssykdommer/utbredte kroniske lidelser. Modell for brukermedvirkning ved Aker

25 Følg prosjektet… Nettsider:
oslo.kommune.no /samhandlingsarena_aker/


Laste ned ppt "Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google