Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten Oslo kommune 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten Oslo kommune 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten Oslo kommune 1

2 Aker 2015 - Sammen får vi til mer

3 Mål Samhandlingsarena Aker skal: – etablere og utvikle felleskapsarena der eksisterende helsevirksomhet samhandler slik at det gir en merverdi for byens befolkning – utvikle og etablere nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo. – være en arena der alle parter, lokal-/områdesykehusene, etater, bydelene, brukere, fastleger og avtalespesialister bidrar aktivt i utviklingen – møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer, utviklet i fellesskap mellom sykehusene og kommunen 3

4 Samhandlingsarena Aker i statlig søkelys ”Kjekt å se at samhandlingsarenaen tar form”, uttalte tidligere helse- og omsorgsminister Grete Strøm-Eriksen da hun besøkte Aker i mai 2012 med 75 mill i låneramme. ”Dette prosjektet er viktig på nasjonalt nivå” sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, da han besøkte Aker 31.10.2012.

5 Jeg har to budskap når det gjelder Aker: Det skal være sykehusdrift på Aker i overskuelig tid framover. Samhandlingsarena på Aker skal bli et forbilde for resten av landet Støre på Aker 29. august

6 Samhandlingsarena Aker 21 8 53 000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer

7 Etablert virksomhet Samhandlingsarena Aker Rehabilitering – Rehabiliteringsavdeling - 23 senger Oslo kommune – Raskere tilbake - Sunnaas tverrfaglig poliklinikk pasienter med sammensatte/kroniske tilstander innenfor muskel- og skjelettlidelser, eventuelt m. psykiske problemer – OUS rehabilitering dag og døgn – Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Geriatrisk ressurssenter med visningsleiligheten Almas hus Legevakt Aker Kommunalt akutt døgnopphold – 32 senger Dagkirurgisk avdeling, Ortopedisk avdeling Senter for mammografi Annen sykehusvirksomhet på Aker

8 Rehabilitering Aker

9 Geriatrisk ressurssenter Oslo kommunes kompetansesenter for geriatri, demens og alderspsykiatri - Bidra til å styrke eldreomsorgen i Oslo Bedre tjenester til bruker/pasient uavhengig av bosted Møteplass for fagutvikling, forskning og undervisning Styrke helsefremmende og forebyggende arbeid Styrke samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten Bidra til økt rekruttering av fagpersonell Bidra til økt bruk av velferdsteknologi - Kjerneoppgaver Kompetanseutvikling Informasjonsformidling Rådgiving og veiledning Legge til rette for forskning Utvikle Almas hus

10 Demensvennlig utforming - Aktuell velferdsteknologi - Flere leverandører - Simulere problemstillinger - Bemannet med fagpersoner - Individuell tilnærming Faktorene i omgivelsene som - hemmer eller fremmer funksjon, trivsel og velvære hos personer med kognitiv svikt eller demens Almas hus

11 Farger og kontraster

12 Merking og skilting

13 Syn og hørsel

14 Legevakt Aker Samarbeid og samorganisering med KAD er etablert. Lab og noe røntgentjeneste fra OUS, men tilstede kun i deler av åpningstiden Aker er en robust almennlegevakt Åpen 15.30-22.30 hverdager 10-22.30 lør/søn Utvidelse av åpningstid på natt planlegges

15 Kommunalt akutt døgnenhet Aker Pasienten kan behandles av en allmennlege. KAD har tilgang til lege 24/7 i avdelingen. En seksjonsoverlege med spesialitet i allmennmedisin er tilknyttet enheten. Det er KAD som disponerer sengeplassene avdelingen har. Avdelingen har tilgang til røntgen, CT og laboratorietjenester etter nærmere avtale Det er sykepleier tilstede i KAD 24/7. Dekning på 4300 kr pr døgn legger føring for kvalitet på undersøkelse og behandling av pasient i KAD. Det er utarbeidet kriterier for sykdomsområder som kan behandles ved KAD

16 10 senger fra 17.6, 32 senger fra 15.9, 54 senger i 2014, 73 senger i 2015 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal Akutt Døgnenhet Erfaring etter 15 ukers drift

17 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvem har vært innlagt? Totalt 336 pasienter, 248 er over 67 år

18 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Innlagt fra hvor?

19 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hovedkapitler i ICPC-2Antall innleggelser A Allmenn og uspesifisert41 B Blod, bloddannende organer og immunsystem1 D Ford ø yelsessystemet18 F Ø ye1 H Ø re K Hjerte-karsystemet2 N Nervesystemet1 P Psykisk2 R Luftveier21 S Hud5 T Endokrine, metabolske, ern æ ringsforhold3 U Urinveier12 W Svangerskap, f ø dsel, familieplanlegging X Kvinnelige kj ø nnsorganer (inkl bryst) Y Mannlige kj ø nnsorganer Z Psykososiale og sosiale problemer1 L Muskel-skjelett-systemet82 Totalt190

20 Dagkirurgisk virksomhet – 12 operasjonsstuer

21 Senter for mammografi Åpnet 12.8.2013

22 Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering Være pådriver for etablering og følge opp de faglige nettverkene Ha forskningskoordinatorrolle innen rehabiliteringsforskning. Initiere fagutvikling innen rehabiliteringsområdet Oppgaver: forankring og involvering av sentrale miljøer i HSØ Vesentlige avklaringer: - Hvilke fagnettverk -Mandatet til fagnettverkene -Sammensetning av nettverkene - Hvilke intensiver for fagutvikling - Rollen som koordinator for rehabiliteringsforskning - Kompetanse hos ansatte i RKR - Økonomi, lokaler og drift

23 Migrasjonshelse STATUS: Forslag innkommet fra Åpent forum Ahus bidrar med ½ stilling Oppstart 15.11 2013 Drives av Helseetaten samarbeid mellom Helseetaten, Ahus og bydelene i Groruddalen før implementering i hele kommunen I enkelte innvandrergrupper : * Ulikt sykdomsbilde / risikofaktorer Ulik opplevelse og mestring av sykdom Ulik sykdoms- og språkforståelse Tidligere alderdom og svekket helse Høy terskel psykisk helsevern/ psykisk utviklinghemning Høyere forekomst av: Diabetes 2 Hjerte –kar Vitamin –D mangel * Kilde ”helseutfordringer i Oslo” I enkelte innvandrergrupper : * Ulikt sykdomsbilde / risikofaktorer Ulik opplevelse og mestring av sykdom Ulik sykdoms- og språkforståelse Tidligere alderdom og svekket helse Høy terskel psykisk helsevern/ psykisk utviklinghemning Høyere forekomst av: Diabetes 2 Hjerte –kar Vitamin –D mangel * Kilde ”helseutfordringer i Oslo” Aker - et miljø for erfarings- og kunnskapsoverføring Med fokus på systemkunnskap om sykdomsforståelse og helsefremmende tiltak

24 Virksomhet under utredning Samarbeid med universitet, høyskole, forskning/innovasjonsmiljøer Kompetansetjeneste for rehabilitering – kommunalt/spesialisthelsetjenesten? Økt poliklinisk virksomhet i regi av Sunnaas sykehus Virksomhet rettet mot pasienter med livsstilssykdommer/utbredte kroniske lidelser. Modell for brukermedvirkning ved Aker

25 Følg prosjektet… http://www.byradsavdeling-for-eldre-og- sosiale-tjenester. oslo.kommune.no /samhandlingsarena_aker/ www.oslo- universitetssykehus.no/helsearenaaker Nettsider:


Laste ned ppt "Samhandlingsarena Aker Marie Anbjørg Joten Oslo kommune 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google