Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bruke ressursene riktig og hvordan veilede brukerne bedre? FOKUS - FORENKLE – FORBEDRE Storbrukerforum 4.12.12 v/ Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bruke ressursene riktig og hvordan veilede brukerne bedre? FOKUS - FORENKLE – FORBEDRE Storbrukerforum 4.12.12 v/ Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bruke ressursene riktig og hvordan veilede brukerne bedre? FOKUS - FORENKLE – FORBEDRE Storbrukerforum 4.12.12 v/ Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør Avdeling for byggprosjekter

2 2 Hvor ser vi forbedringspotensialet Kategorisering av saker som hjelp til å styre innsats Faglig policy for å lette ressursbruken på avklaringer Pilotering av Lean som arbeidsmetodikk Tiltak for å få mer komplette søknader 2

3 3 Hvor ser vi potensialet til forbedring: Vi må bli mer forutsigbare overfor brukerne ved å kommunisere bedre og praktiserer et enhetlig servicenivå Vi kan bruke mindre tid på saker som ikke er viktige i et byutviklings/samfunnsperspektiv Vi må heve blikket og ha fokus rettet mot sluttproduktet, prosessen i seg selv er ikke hovedfokus Er det slik at konfliktnivået i naboskapet i for stor grad blir bestemmende for etatens ressursbruk?

4 4 Hvor ser vi potensialet til forbedring Vi bruker for mye tid på dårlige søknader, hvordan kan vi medvirke til at vi får inn bedre søknader? Vi må bli bedre til å signalisere hva slags dokumentasjon som er helt nødvendig i ulike faser i søknadsprosessen Forvaltning av en ufullstendig saksportefølje tar for mye tid, sakene har for mye bransjetid og omløpstiden må ned Vi må skrive kortere og mindre detaljerte vedtak der det er rom for det

5 5 Hvor ser vi forbedringspotensialet Kategorisering av saker som hjelp til å styre innsats Faglig policy for å lette ressursbruken på avklaringer Pilotering av Lean som arbeidsmetodikk Tiltak for å få mer komplette søknader 5

6 6 Kategorisering av saker Enhetlig oppfatning om hva som er enkle saker Målsetningen: Mindre ressursbruk på de minst viktige sakene frigir ressurser til å jobbe med de ”viktige” sakene Alle vedtake/saksfremlegg og byggeprosjekt skal har riktig kvalitet Kreve mindre dokumentasjon fra søker på de ”mindre viktige” og mindre kompliserte sakene I større grad stille vilkår i vedtak, legge inn forutsetninger der det mangler informasjon/dokumentasjon Forenkle og forkorte saksfremlegg/vedtaket ved å kun referer til innsendt informasjon, en paragraf osv.

7 7 Kategorisering av saker hjelp til enhetlig praksis og ressursbruk

8 8 Hvor ser vi forbedringspotensialet Kategorisering av saker som hjelp til å styre innsats Faglig policy for å lette ressursbruken på avklaringer Pilotering av Lean som arbeidsmetodikk Tiltak for å få mer komplette søknader 8

9 9 ”Ikke alt er hugget i stein” Fagkompetanse og skjønnsutøvelse nødvendig Byggesak er mye faglig skjønnsutøvelse – hvordan kan vi da veilede og saksbehandle enhetlig? Skjønnet utøves best kollektivt med en tverrfaglig sammensetning av kompetanse – ingeniører, arkitekter, samfunnsvitere, jurister osv.….. Enhetlig skjønnsutøvelse oppnås når det er fastlagt kriterier i forkant for hva man skal vurdere En faglig policy gir føringer for skjønnsutøvelsen, et sett med ”knagger” å vurdere i forhold til – ingen absolutter!

10 10 Hvorfor trenger vi en faglig policy? Tilstrekkelig bokvalitet ved endring av tilleggsdel til hoveddel i eksisterende bebyggelse Lovgivning stiller krav til bokvalitet ved nybygg, kravene er ikke tilpasset omdisponering av areal i etablert bebyggelse Kravene i TEK er ofte funksjonskrav som gir stort rom for skjønn –tilstrekkelig størrelse og romhøyde –tilfredsstillende tilgang på lys –tilfredsstillende utsyn Veiledning til TEK gir anvisning og anbefaling – men er ikke bindene Vi har ulik praksis og bruker mye tid på å drøfte nivået på krav til bokvalitet fra sak til sak Fylkesmannen har opphevet noen av etatens avslag, med henvisning til at kravene er oppfylt (og da er de ikke iht. det som er anbefalt i veilederen til TEK) Fylkesmannen har også gitt oss medhold i krav om bedre planløsning

11 11 3 nivå avgjør graden av ”strenghet” Nivå 1 Del av underliggende/ overliggende boenhet –Avgjørende er hvor stor del av boligen som bruksendres Nivå 2 En til to nye boenhet i eksisterende bygning (ikke nybygg) –Bokvalitet er summen av takhøyde, lys, utsyn og planløsning. Små leiligheter (studenthybel) mindre strengt enn store "familieleiligheter” Nivå 3 Flere enn to nye boenheter i eksisterende bygning og nybygg –Som veilederen til TEK stort sett Mange faktorer avgjør om et tiltak oppnår tilstrekkelig bokvalitet - summen av disse avgjør i hvor stor grad tiltaket oppfyller sin funksjon og innehar tilstrekkelig bokvalitet.

12 12 Hvor ser vi forbedringspotensialet Kategorisering av saker som hjelp til å styre innsats Faglig policy for å lette ressursbruken på avklaringer Pilotering av Lean som arbeidsmetodikk Tiltak for å få mer komplette søknader 12

13 13 Det har tatt forholdsvis lang tid å jobbe med restansene, men fra og med august ble det fattet flere vedtak på leansaker enn ankomster* Dette indikerer at vi vil oppleve en gradvis reduksjons av saksbehandlingstiden i perioden fremover… * Se egen excelfil for analysegrunnlag

14 14 Dette underbygges av at brukerne de siste perioden har opplevd en betraktelig raskere respons fra PBE sammenlignet med samme periode i fjor* Tiden fra søknad er mottatt til vedtak fattet eller mangelbrev sendt var i oktober over 70% kortere i sammenlignet med i 2011 * Se egen excelfil for analysegrunnlag

15 15 Hvor ser vi forbedringspotensialet Kategorisering av saker som hjelp til å styre innsats Faglig policy for å lette ressursbruken på avklaringer Pilotering av Lean som arbeidsmetodikk Tiltak for å få mer komplette søknader 15

16 16 Behov for tilleggsdokumentasjon ”Mangelbrev” Et ressurssluk! –mye tid brukt på gjennomgang av søknader og det å skrive mangelbrevet –telefonhenvendelser på mangelbrevet etterpå –utsettelse av frister –manglende dokumentasjon sendes inn litt etter litt –saksbehandler sette seg inn i saken to ganger Gjennomgang av 420 saker med mangler i april viste mangler i 48% av sakene: –Ber vi om for mye, kan vi veilede bedre i forkant?

17 17 Topp 5 mangler Hva var det som forekom oftest Tegninger ny situasjon –mangler snitt/plan/fasader (22,8 %) Kvaliteten på tegninger –krav: fagmessig utført, i målestokk, vise den berørte bygningen i sin helhet (17,8 %) Redegjørelse mangler (17,1%) Manglende dispensasjonssøknader (14,8%) Feil i grad av utnytting (14,3%)

18 18 Kart og tegninger Etatens veiledning på internett Informasjon om hva som er vesentlig for byggesaksbehandlingen må formidles bedre Informasjon vil bidra til bedre kvalitet på tegningsmaterialet som sendes inn, og dermed færre mangelfulle søknader Det er tatt i bruk illustrasjoner og gode eksempler for å beskrive kravene til: –Situasjonsplan, snitt, fasadetegning, plantegning Hver tegnings type er illustrert med flere eksempler Nyttig for brukeren og nyttig for oss!


Laste ned ppt "Hvordan bruke ressursene riktig og hvordan veilede brukerne bedre? FOKUS - FORENKLE – FORBEDRE Storbrukerforum 4.12.12 v/ Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google