Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storbysatsingen i NAV Presentasjon av 3 tiltak Marianne Bjørkly, Storbykoordinator Ingjerd Sørheim, Fylkeskoordinator Vi gir mennesker muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storbysatsingen i NAV Presentasjon av 3 tiltak Marianne Bjørkly, Storbykoordinator Ingjerd Sørheim, Fylkeskoordinator Vi gir mennesker muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storbysatsingen i NAV Presentasjon av 3 tiltak Marianne Bjørkly, Storbykoordinator Ingjerd Sørheim, Fylkeskoordinator Vi gir mennesker muligheter

2 NAV, 07.07.2014Side 2 Bakteppet for Storbysatsing  Økt tilgang av yrkeshemmede med psykiske lidelser, kombinert med tøffere krav til arbeidsmarkedsdeltagelse => arbeidsmarkedstiltakene må være bedre tilpasset målgruppen  I gjennomsnitt for 2005 var det 20.400 yrkeshemmede med psykiske lidelser som hoveddiagnose i etatens registre  Denne diagnosegruppen utgjorde 26 % av alle yrkeshemmede der diagnose var registrert

3 NAV, 07.07.2014Side 3 Noen tall om psykisk helse sier mye om situasjonen:  Psykiske lidelser som årsak til: – Hver 5. sykefraværsdag – Hver 5. nye som blir uførepensjonert (21,5%) – Hver 3. som er varig uførepensjonert  Hver 2. uførepensjonist under 40 år (54,4%) har en psykisk lidelse – Hos personer som har en tidsbegrenset uførestønad har 35% psykiske lidelser, – og av de under 40 år er tallet 48,7% (Kilde: Statistisk sentralbyrås oversikter; Trygdestatistisk årbok 2005)

4 NAV, 07.07.2014Side 4 ”800.000 nordmenn sliter med en psykisk lidelse til en hver tid” Rådet for psykisk helse: ”Verdig liv”(2004, s. 8) 50.000 alvorlige kroniske lidelser med varig bistandsbehov 150.000 alvorlige psykiske lidelser med tidvis store behandlingsbehov 250.000 moderate psykiske lidelser med tidvis store behandlingsbehov 350.000 lettere lidelser

5 NAV, 07.07.2014Side 5 Storbysatsingen – en del av opptrappingsplanen for psykisk helse  Storbysatsingen kom i gang i 2005 som en del av Aetat’s innsats finansiert over Opptrappingsplanen  4 byer + 2 til i 2006 – Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen – Hver by fikk ca. 6 mill. for 2005 – I 2006 kom Bodø og Kristiansand med i satsingen – Bergen har fått 9 mill i 2006, og får en økning også i 2007  Målsetting: – Prøve ut nye, og videreutvikle eksisterende tiltak – Hovedvekt på avklaringstiltak, men etter hvert oppfølgingstiltak – Få til en bedre samhandling på tvers av etater og behandlingsapparat  Målgruppe: personer med moderate eller alvorlige psykiske lidelser

6 NAV, 07.07.2014Side 6 Storbysatsingen i Bergen  Tiltakene i Bergen fokuserer på flere grupper innen psykiatrien: – Personer som har vært lenge borte fra arbeid/utdanning p.g.a sykdom og som trenger en ”myk” overgang til arbeid/tiltak – Kreative personer med alvorlige psykiske lidelser – Arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn som har en psykiske lidelse – Personer som ønsker å ta en utdanning – Personer som ønsker å bruke sin erfaring som bruker til å hjelpe andre

7 NAV, 07.07.2014Side 7 Oppdatering og yrkesplanlegging ved Blima  17 ukers kurs ved Blima a.s  Målsetting for kurset: Avklare deltakernes muligheter for å komme ut i jobb og bidra til å bringe kursdeltakerne et eller flere skritt nærmere en yrkesaktiv tilværelse.  Hvem er kurset for? Kurstilbudet er rettet mot mennesker som har behov for tett og individuell oppfølging, for å tilnærme seg arbeidslivet igjen.

8 NAV, 07.07.2014Side 8 Oppdatering og yrkesplanlegging (2)  Hva består kurset av? – 9 uker teori og 8 ukers praksis – Teori: –Bli kjent og komme i gang, motivasjon, nettverksbygging, kommunikasjon –Samfunnsfag relatert til arbeidslivet –Personlig økonomi –Dataopplæring –Mestringsstrategier –Individuell plan – Praksis: –Praksis i ordinære bedrifter, og innenfor deltagernes yrkesønske. Blima a.s skaffer plasser. For noen kan det være behov for annet alternativ til praksisplass.

9 NAV, 07.07.2014Side 9 Oppdatering og yrkesplanlegging (3)  Et velegnet tilbud for personer som er på vei tilbake til aktivitet etter en sykdomsperiode: – Første ukene kun 2,5 timer pr. dag, deretter gradvis opptrapping – Det fokuseres på samarbeid med deltakernes nettverk – Det legges vekt på at kurset skal kunne kombineres med behandling – Kurset er fleksibelt tilrettelagt og kan tilpasses den enkeltes behov – God bemanning og god kompetanse – 2,6 årsverk 1 psykolog og 1 pedagog

10 NAV, 07.07.2014Side 10 Oppdatering og yrkesplanlegging (4)  Hvordan gjennomføres kurset? – Være i gruppen – Sosial utflukter – Bedriftsbesøk – Gruppearbeid – Arbeidspraksis i ordinær bedrift – skjermet virksomhet for dem som ikke er klar for det ordinære arbeidsliv  Hvem er deltagerne? – Henvises fra – NAV – Sosialkontor – Behandlerapparatet – fast lege, DPS, psykiatritjenesten – Representerer et tverrsnitt av befolkningen

11 NAV, 07.07.2014Side 11 Oppdatering og yrkesplanlegging (5)  Gode avklaringer videre – Arbeid – Utdanning eller annen kvalifisering – Uførepensjon – Fortsatt rehabilitering  Som en del av Storbysatsingen er det opprettet egne tilretteleggere under arbeid med bistand som skal følge opp mot arbeid.  8 kurs til nå – neste starter 5.mars

12 NAV, 07.07.2014Side 12 Tilbud for arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn  Mange arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn sliter psykisk: – Traumatisk bakgrunn – Vanskelig å bli ”akseptert” i samfunnet – Langtidsledige – En del har konsentrasjonsvansker  P.g.a språkproblemer kan det være vanskelig å finne ut hva de egentlig sliter med – Ingen diagnose krav til denne gruppen i motsetning til resten av deltagerne i Storbysatsingen.

13 NAV, 07.07.2014Side 13 Tilbud for arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn (2)  Det ble opprettet 10 APS plasser ved Grønneviken – 2 avdelinger ble spesielt opprustet for å ta i mot dem – kantine og transport/logistikk – Deltagerne skal allikevel få velge hvilken avdeling de vil jobbe på – Arbeidspraksis – også i ordinær virksomhet – Norskopplæring – Dataopplæring – Tilbud om å delta på kurset ”Kommunikasjon i arbeidslivet”

14 NAV, 07.07.2014Side 14 Tilbud for arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn (3)  Hva skjer i tiltaket? – Tett oppfølging av den enkelte ut fra den enkeltes behov. – Tett samarbeid med sosialkontor, NAV, behandlere osv. – Mange har store økonomiske problemer – Noen har ikke behandlerkontakt eller kontakt med annet hjelpeapparat – Finne frem til de rette løsningene for den enkelte – Når det andre er på plass, kan fokus dreies mer over på arbeid – Funksjonsevne – Hvilke forventninger har arbeidsgiver har til arbeidstakere – Hva kreves i arbeidslivet – Noen av deltagerne har fått lønnet arbeid etter praksis i ordinær bedrift

15 NAV, 07.07.2014Side 15 Galleri VOX  Tilbud til kreative personer med en psykisk lidelse.  Målsetting: gi deltakerne arbeid i et kreativt miljø med utfordringer og mulighet for egenutvikling  Deltagerne må ha, eller være på vei til å få hel eller gradert uførepensjon.  Organisert som VTA  Atelier og galleri  Drives i samarbeid med Fretex og Bergen kommune

16 NAV, 07.07.2014Side 16 For mer informasjon – kontakt oss gjerne  Marianne Bjørkly – Storbykoordinator Telefon : 55 54 33 22 Mobil: 95 88 65 42 E-post: Marianne.Bjorkly@nav.noMarianne.Bjorkly@nav.no  Ingjerd Sørheim – Fylkeskoordinator Telefon: 55 54 28 32 Mobil: 95 88 83 92 E-post: Ingjerd. Sorheim@nav.noSorheim@nav.no


Laste ned ppt "Storbysatsingen i NAV Presentasjon av 3 tiltak Marianne Bjørkly, Storbykoordinator Ingjerd Sørheim, Fylkeskoordinator Vi gir mennesker muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google