Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling 28.september 2010. Bekymring •Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting •Psykiske helseproblemer ligger bak: –Hver 5. sykefraværsdag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling 28.september 2010. Bekymring •Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting •Psykiske helseproblemer ligger bak: –Hver 5. sykefraværsdag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling 28.september 2010

2 Bekymring •Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting •Psykiske helseproblemer ligger bak: –Hver 5. sykefraværsdag –Hver 4. nye som blir innvilget uføreytelse –Hver 3. som er mottaker av sosialhjelp •Av alle som får innvilget uførepensjon på bakgrunn av psykiske lidelser, vet vi at gjennomsnittsalder er 46 år, mens det for muskel og skjelettlidelser er 55 år •Nye mottakere av uføreytelser på bakgrunn av psykiske lidelser øker, og særlig i aldersgruppen 20-39 år => Uførepensjonering på bakgrunn av psykiske lidelser rammer stadig yngre mennesker, og medfører flest tapte arbeidsår.

3

4 Psykiske lidelser – psykiske vansker (fra Folkehelseinstituttets rapport 2009:8) •Psykiske lidelser blant barn og unge:Stor symptombelastning over tid som kvalifiserer til diagnoser som generalisert angstlidelse, alvorlig depresjon, anoreksi, ADHD eller psykose. –8% av barn og unge mellom 3 og 18 år •Psykiske vansker blant barn og unge: Når man har symptomer som i betydelig grad går ut over trivsel, læring og sosialt samvær, uten at kriterier for diagnose er stilt. 15- 20% av barn og unge har nedsatt funksjon på bakgrunn av dette. •Psykiske lidelser og vansker forekommer i alle familier (TOPP-undersøkelsen)

5 Ungdom med psykiske vansker i skolen •Rapport 2009:1:13-15 fra Folkehelseinstituttet slår fast følgende: –Ungdom med god psykisk velvære og få plager, får mest støtte fra læreren. –Lærere når i liten grad frem til ungdom med psykiske plager. Særlig jenter opplever manglende støtte. –Negativ sammenheng mellom ungdoms symptomnivå og lærerstøtte. =>Å øke lærerens støtte til elever kan være en av flere viktige faktorer som aktivt kan brukes i arbeidet med å forebygge psykiske plager. •www.psykiskhelseiskolen.nowww.psykiskhelseiskolen.no

6 Hva kan NAV bidra med overfor denne gruppen? •NAV ønsker å få ned antall unge mennesker med uføretrygd. •Satsingen på arbeid og psykisk helse i NAV –Utvikle metoder og tiltak som er tilpasset mennesker med psykiske helseproblem –Fokusere på den enkeltes ressurser og muligheter –Kompetanseheving internt og eksternt –Være pådriver for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid –Være oppdatert på alt som skjer på feltet –Osv…..

7 Tiltakene vi har startet i Bergen fokuserer på flere grupper –Tilbud til mennesker som har vært lenge ute av arbeidsliv eller annen aktivitet –Tilbud for kreative personer –Tiltak for personer med innvandrerbakgrunn –Støttetiltak for personer som skal gjennomføre utdanning –Tiltak med fokus på brukermedvirkning –Oppfølgingstiltak for dem som er på vei inn i ordinære jobber www.nav.no/hordaland

8 Utdanning er viktig •Utdanningsnivået blant arbeidssøkere er i dag høyt •Forskning viser at personer med psykiske lidelser har større mulighet for å komme i arbeid jo lengre utdanning de har, og de har større mulighet til å beholde arbeid. (Jfr. Geir Møller, Arbeidsrapport nr. 6 2005) •Mange unge har en psykisk lidelse – å bidra til at disse ungdommene får utdanning er derfor viktig •Mange trenger god oppfølging for å klare å gjennomføre •Å gjennomføre en utdanning kan bety tilfriskning for mange

9 Utdanningstiltak i regi av NAV •Studier med støtte – SMS –Et oppfølgingsprogram for personer under utdanning –Opprinnelig utviklet i USA, men ”adoptert” og tilpasset til flere land i Europa, også Norge. –Bergen først ute, men drives nå i flere fylker. –Studentsamskipnaden har driftsansvar i Bergen –Tilbyr tett og individuell oppfølging gjennom studiene •I Nederland brukes metoden også på videregående. •I Bergen har vi med suksess testet ut litt av metodikken i videregående skole

10 Kyrre goes campus •Gjøre overgangen fra videregående til universitets- og høyskolesystemet lettere for den enkelte •Mål : Innsøking og oppstart av høyere utdanning Kyrre (tilrettelagt undervisning) Studier Kultur Velferd Universitet/ Høyskole

11 Kan erfaringene fra Kyrre bygges videre på? •Tett individuell oppfølging •En øremerket person til å følge opp de som sliter ekstra –Se hele mennesket –Fokusere på ressurser –Tilgjengelig –Gripe inn med støtte når det trengs

12 Oppfølgings- og veiledningslos •Ny funksjon i NAV som skal gi tett individuell oppfølging Kritiske faser: –Terskelen inn til arbeids- og velferdsforvaltningen –Når det er behov for parallell attføring og behandling –Overgangen mellom ulike arbeidsmarkedstiltak –Overgang arbeidsmarkedstiltak – arbeid –Når det er behov for oppfølging i utdanningsløpet –Overgang skole – arbeid

13 Hva gjør losen? •Kartlegger behov hos bruker •Har jevnlige støttesamtaler i kritiske faser •Bistår med praktiske gjøremål (tar kontakt med andre støttespillere, hjelper til med å få orden på økonomi, følger bruker til forskjellige steder, osv.) •Viser vei i systemet (Tar i mot henvendelser / fungerer som kontaktperson / følger opp videre) •Møter bruker på deres egne arenaer (skole, arbeid, institusjon, tiltaksarrangører osv.) •Samarbeider med behandlingsapparat, offentlige instanser, tiltaksarrangører og arbeidsgivere •Arbeider med individuell plan •Hjelper til med tilrettelegging •Informerer om rettigheter / gjør vurderinger i forhold til folketrygdloven •Bistår veielder på NAV med faglig veiledning •Oppdaterer seg på relevante fagfelt •Bygger nettverk

14 Nettverksgruppe for ungdom 16-25 i Fana bydel •Et samarbeidende innsatstiltak for å imøtekomme gruppen unge mellom 16 og 25 år som har sammensatte hjelpebehov. •Gruppen består av Solli DPS, OT/PPT Fana, NAV Fana (stat og kommune), psykiatritjenesten i Fana bydel og fylkeskoordinator i NAV. •Gruppen rår til sammen over mange nyttige virkemidler. •Ved rask og god inngripen i enkeltsaker, kan vi hindre at ungdommer detter ut og gir opp.

15 KONTAKTINFORMASJON •Fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse Marianne Bjørkly –Telefon: 53 04 00 24/ 95 88 65 42 –E-post: Marianne.Bjorkly@nav.noMarianne.Bjorkly@nav.no Rune Hove Hansen –Telefon: 53 04 00 28/93 44 57 49 –E-post: Rune.Hove.Hansen@nav.noRune.Hove.Hansen@nav.no Medarbeider med brukererfaring –Magdalena Krossgått –Telefon 53 04 00 34 –E-post Magdalena.Krossgatt@nav.noMagdalena.Krossgatt@nav.no www.nav.no/hordaland


Laste ned ppt "Rådgiversamling 28.september 2010. Bekymring •Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting •Psykiske helseproblemer ligger bak: –Hver 5. sykefraværsdag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google