Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsepersonellov og pasientrettighetslov v/Elisabeth Holst Hagedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsepersonellov og pasientrettighetslov v/Elisabeth Holst Hagedal."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Helsepersonellov og pasientrettighetslov v/Elisabeth Holst Hagedal

3 Hva er rettsregler? Handlingsnormer som er sanksjonert av samfunnet Regler gitt av Stortinget Hvor de som ønsker det kan bruke domstolene til å sørge for at reglene blir etterlevet Eller at de som bryter dem blir straffet eller må betale erstatning

4 Introduksjon Hvorfor er jusen interessant for dere? Rammevilkår for arbeidet dere skal ut i Vil møte reglene svært meget i arbeidslivet Faren for å gjøre noe ”dumt” (straffbart) Dere forventes (skal) kunne det

5 Dagsorden To av helselovene Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Neste gang Sosialtjenesteloven kommunehelsetjenesteloven

6 Lov om Helsepersonell (helsepersonelloven) http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

7 Definisjoner i lovens § 3 Helsepersonell Personell med autorisasjon etter § 48 eller lisens etter § 49 Personell i helsetjenesten eller i apotek som utfører helsetjenester Elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsetjenester Helsehjelp Enhver handling med forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell

8 Medhjelpere § 5 Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra Oppgavens art Personellets kvalifikasjoner Den oppfølging som gis Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn Elever og studenter skal normalt bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring

9 Rettigheter og plikter for alt helsepersonell Rett til å bruke tittelen jf § 74 Utøve forsvarlighet og kun handle innenfor sine kvalifikasjoner jf § 4 Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp jf § 7 Pliktmessig avhold i arbeidstiden jf § 8 Plikt til å utvise ”sparsomhet” jf § 6 Forbud mot å motta gaver eller lignende som er egnet til å påvirke tjenstlige handlinger jf § 9 Plikt til å informere pasienter jf §10 Plikt til å informere tilsynsmyndighet om forhold som kan medføre fare for pasients sikkerhet (§§ 17 og 30) Plikt til å informere om bierverv jf § 19

10 Særregler for enkelte grupper Rekvirering av reseptbelagte legemidler §11 Undersøkelse i forbindelse med straffbare forhold § 12

11 Taushetsplikt jf helsepersonelloven § 21 ”Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell”

12 Unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt Samarbeidende personell jf § 25 -med mindre pasienten motsetter seg det Samtykke fra den det gjelder jf § 22 Andre unntaksregler § 23 flg Opplysningsplikt til sosialtjenesten § 32 om gravid misbruker når det er grunn til å tro at det er ”overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade”

13 Journalføringsplikt kap 8 Den som yter helsehjelp (§§ 39 og 40) I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har det overordnede ansvar og tar stilling til hva som skal stå i journalen Egen forskrift om hva som skal stå i journalen Pasienten har krav på innsyn

14 Overføring av journal § 45 ”til andre som yter helsehjelpe etter denne lov, når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte” Med mindre pasienten motsetter seg dette.

15 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html

16 Kapittel 1 Alm. bestemmelser Definisjoner i § 1-3 Pasient Må tolkes utvidende Pasientens pårørende Pasienten kan velge Hvis ikke valgt Den “som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten” evt opplistet rekkefølge

17 Kap 2 Rett til helsehjelp § 2-1 Rett til nødvendig helsehjelp Øyeblikkelig hjelp Nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten MEN BARE dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelp OG kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt Bare innenfor de grenser kapasiteten setter

18 Kap 2 Rett til helsehjelp § 2-5 Rett til individuell plan Når pasienten har ”behov for langvareige og koordinerte helsetjenester” Fordrer samarbeide på tvers av yrkesgrupper Fordrer samtykke fra pasienten

19 § 3-2 Rett til informasjon Krav på den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand Skal informeres om mulige risikoer og bivirkninger Unntak Hvis påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv, eller klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær Pasienten kan nekte å motta informasjon Unntak Hvis nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen Hvis bestemt i lom (smittevernlov) Ved skader/komplikasjoner SKAL pasienten orienteres - også om det oppdages etter at behandlingen er avsluttet

20 § 3-3 Informasjon til nærmeste pårørende Bare dersom pasienten samtykker Unntak Hvis pasienten ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser Både pasienten og nærmeste pårørende

21 Særlig om mindreårige pasienter § 3-4 Under 12 år foresatte gis de opplysningene barnet har krav på barnet gis informasjon ut i fra alder Mellom 12 og 16 år Informasjonen skal gis til både barn og foreldre jf § 3-4 Informasjon skal ikke gis til de med foreldreansvaret når pasienten ikke ønsker dette “av grunner som bør respekteres ” Mellom 16 og 18 år gis til foreldre når det er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret

22 § 3-5 Informasjonens form Tilpasset mottakers individuelle forutsetninger Helsepersonellet skal “så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen” Opplysninger om den informasjon som er gitt skal nedtegnes i pasientens journal

23 § 3-1 Rett til medvirkning Rett til å medvirke ved gjennomføringen av helsehjelpen Rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelig og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder Ved manglende samtykkekompetanse har nærmeste pårørende denne retten Pasienten kan i stor grad kreve at andre personer skal være til stede når hjelpen gis

24 Rett til vern mot spredning av opplysninger § 3-6 Taushetsplikten gjelder Den det gjelder kan gi samtykke Hvis opplysninger underlagt lovbestemt opplysningsplikt utleveres skal den det gjelder informeres

25 Krav til samtykke for behandling § 4-1 Samtykket må være informert Samtykket kan være utrykkelig eller stilltiende (Ingen formkrav for samtykke) Samtykket kan trekkes tilbake

26 Hvem har samtykkekompetanse? Myndige personer jf § 4-3 Mindreårige over 16 år, som ikke mangler samtykkekompetanse Foreldre på vegne av barn under 16 år Foreldre for barn over 16 år uten samtykkekompetanse Barnevernet for barn under 16 hvor barnevernet har overtatt omsorgen Barn over 12 år skal være med i vurderingen Samtykkekompetanse kan være fraværende (fysiske, psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming) Hvis man mangler samtykkekompetanse (konkret vurdering) skal avgjørelsen skrives ned og legges frem for pasient og nærmeste pårørende

27 Samtykke for myndige uten samtykkekompetanse § 4-6 Lite inngripende helsehjelp den som yter helsehjelp Annen helsehjelp Nærmeste pårørende Umyndiggjorte, skal helst samtykke selv, ellers vergen Unntak NB Helsehjelp kan uansett ikke gis hvis pasienten motsetter seg dette

28 Rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner § 4-9 Blod/blodprodukter eller sultestreik Døende kan nekte livsforlengende behandling nærmeste pårørende kan tilkjennegi tilsvarende ønske for pasient som ikke er i stand til å formidle behandlingsønske Forutsetning informert samtykke og har forstått konsekvensene Særlig om barn

29 Kap. 5 Rett til journalinnsyn § 5-1 Rett til journalinnsyn Unntak hvis påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade. Adv/lege likevel alltid innsynsrett Nærmeste pårørende har normalt rett til innsyn i journal etter pasients død


Laste ned ppt "Helsepersonellov og pasientrettighetslov v/Elisabeth Holst Hagedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google