Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009
Jan Fridthjof Bernt: En verdig alderdom – Menneskerettigheter og demens Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009

2 Ideologiske utgangspunkter
Det autonome menneske som grunnfigur Det liberalistiske frihetsideal Fravær av tvang Det velferdsstatlige frihetsideal Frihet som mestring «Gudene må være gale» Eldreomsorgen mellom Skylla og Karybdis Likegyldighet eller umyndiggjøring? Jan Fridthjof Bernt

3 Vern av liv Den europeiske menneskerettkonvensjon:
«No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law. » Aktiv dødshjelp har så langt ikke blitt problematisert i forhold til denne Norsk rett: Straffeloven § 233: «Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker dertil, straffes for Drab» Samtykke fra den som drepes er ikke straffriende Jan Fridthjof Bernt

4 Rett til pleie og omsorg
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fastslår: «the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health» Pasientrettighetsloven § 2-1: Rett til «nødvendig helsehjelp» Helsehjelp omfatter (§ 1-3 bokst. c): «handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål» Altså rettskrav på medisinsk forsvarlig pleie og omsorg Ikke bare behandling i helbredende øyemed, men også den omsorg som kan bedre livssituasjonen Så langt pasienten «kan ha forventet nytte av helsehjelpen» Jan Fridthjof Bernt

5 Plikt for institusjon og helsepersonell
Helsepersonelloven § 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med ... krav til faglig forsvarlighet» Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2: «Helsetjenester som … ytes … skal være forsvarlige» Kommunehelsetjenesteloven § 1-1: «Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste» Helsetilsynsloven § 2: Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med alt helsevesen og påse at «befolkingens behov for helsetjenester blir dekket» Jan Fridthjof Bernt

6 Krav om samtykke til helsehjelp
Helsehjelp krever samtykke fra pasienten ” med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag …» (Pasrl. § 4-1 første avsnitt) Samtykket skal være informert. Kan ikke gis av den som «på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket gjelder» (Pasrl. § 4-3 andre avsnitt) Samtykket kan kalles tilbake Med umiddelbar virkning, men skal informeres om konsekvensene (§ 4-1 andre avsnitt) Jan Fridthjof Bernt

7 Når foreligger samtykkekompetanse?
Konkret vurdering Der og da i forhold til det aktuelle tiltak Og skal søke å oppnå forståelse til å samtykke Ikke tilstrekkelig at pasienten ikke skjønner sitt eget beste, eller er åpenbart forvirret og desorientert Anses bare bortfalt der pasienten «åpenbart» ikke forstår hva det dreier seg om Men legen har selvstendig faglig og etisk ansvar for valg av helsehjelptiltak Jan Fridthjof Bernt

8 Helsehjelp til pasient som ikke kan samtykke
Helsehjelp av lite inngripende karakter kan gis selv om pasienten ikke kan samtykke til denne (Pasrl. § 4-6 første avsnitt Helsehjelp som innebærer alvorlig inngrep: Hvis pasienten er umyndiggjort, kan vergen gi samtykke (Pasrl. § 4-7) Ellers: Pårørende om mulig høres Men ingen kompetanse til å samtykke på vegne av pasienten Ansvarlig for helsehjelp kan beslutte hvis: «det anses å være i pasientens interesse», og «antatt samtykke» «det er sannsynlig at pasienten ville gitt tillatelse til slik hjelp» (Pasrl. § 4-6 andre avsnitt) Meng ikke «dersom pasienten motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser» (Pasrl. § 4-6 tredje avsnitt) Jan Fridthjof Bernt

9 Helsehjelp til pasient som motsetter seg denne (Pasrl. § 4A-3)
Siste utvei: Samtykkekompetanse mangler Tillitskapende tiltak forsøkt eller åpenbart nytteløse Strengt nødvendighetskrav Fare for vesentlig helseskade Kan ikke avvente samtykkekompetanse Forholdsmessighetskrav Graden av motstand Totalt sett beste løsning for pasienten Krav om antatt samtykke (Ikke sagt uttrykkelig her, men følger av lovens system) Jan Fridthjof Bernt

10 Nødrett som grunnlag for behandling og omsorg
Helsepersonelloven § 7 «Øyeblikkelig hjelp»: «[N]år det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig» Også uten samtykke eller ved motstand mot helsehjelpen Jf. Straffeloven § 47 «for at redde nogens Person … fra …. Fare … som [er] særdeles betydelig i Forhold til den Skade …. som kunde forvoldes.» Ikke noe krav om fravær av samtykkekompetanse og antatt samtykke Bare i faresituasjoner, og to begrensninger: Faren må være stor Ikke tvangsbruk for å holde orden på adferd, spisevaner og hygiene Faren må være akutt Permanent frihetsberøvelse eller annen varig tvang problematisk Jan Fridthjof Bernt

11 Fagpersonalets ansvar
Ikke nok å gjøre sitt beste her og nå innenfor de gitte rammer En overordnet etisk forpliktelse i forhold til pasientene Dette gjelder ikke bare behandling, men også pleie og omsorg Rettslig og etisk plikt: Til å gi riktig behandling Til å gi pleie og omsorg som lindrer smerte og lidelse Til å ivareta pasientens rett til en verdig livsavslutning Jan Fridthjof Bernt

12 Forsvarlig omsorg og pleie en overordnet etisk og en rettslig forpliktelse
Rett og plikt til å si fra hvis pasienten ikke får faglig forsvarlig pleie og omsorg Varslerrett og varslerplikt i forhold til Statens helsetilsyn om standardsvikt «Lojale» medarbeiderne kan være den største trusselen mot de pasientens velferd og rettssikkerhet og menneskerettigheter Jan Fridthjof Bernt


Laste ned ppt "Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google