Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jan Fridthjof Bernt: En verdig alderdom – Menneskerettigheter og demens Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jan Fridthjof Bernt: En verdig alderdom – Menneskerettigheter og demens Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan Fridthjof Bernt: En verdig alderdom – Menneskerettigheter og demens Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009

2 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 2 Ideologiske utgangspunkter b Det autonome menneske som grunnfigur b Det liberalistiske frihetsideal •Fravær av tvang b Det velferdsstatlige frihetsideal •Frihet som mestring –«Gudene må være gale» b Eldreomsorgen mellom Skylla og Karybdis •Likegyldighet eller umyndiggjøring?

3 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 3 Vern av liv b Den europeiske menneskerettkonvensjon: •«No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law. » b Aktiv dødshjelp har så langt ikke blitt problematisert i forhold til denne b Norsk rett: Straffeloven § 233: •«Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker dertil, straffes for Drab» •Samtykke fra den som drepes er ikke straffriende

4 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 4 Rett til pleie og omsorg b FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fastslår: •«the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health» b Pasientrettighetsloven § 2-1: Rett til «nødvendig helsehjelp» b Helsehjelp omfatter (§ 1-3 bokst. c): •«handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål» b Altså rettskrav på medisinsk forsvarlig pleie og omsorg •Ikke bare behandling i helbredende øyemed, men også den omsorg som kan bedre livssituasjonen –Så langt pasienten «kan ha forventet nytte av helsehjelpen»

5 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 5 Plikt for institusjon og helsepersonell b Helsepersonelloven § 4: •«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med... krav til faglig forsvarlighet» b Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2: •«Helsetjenester som … ytes … skal være forsvarlige» b Kommunehelsetjenesteloven § 1-1: •«Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste» b Helsetilsynsloven § 2: •Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med alt helsevesen og påse at «befolkingens behov for helsetjenester blir dekket»

6 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 6 Krav om samtykke til helsehjelp b Helsehjelp krever samtykke fra pasienten •” med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag …» – (Pasrl. § 4-1 første avsnitt) b Samtykket skal være informert. •Kan ikke gis av den som «på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket gjelder» –(Pasrl. § 4-3 andre avsnitt) b Samtykket kan kalles tilbake •Med umiddelbar virkning, men skal informeres om konsekvensene (§ 4-1 andre avsnitt)

7 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 7 Når foreligger samtykkekompetanse? b Konkret vurdering •Der og da i forhold til det aktuelle tiltak •Og skal søke å oppnå forståelse til å samtykke b Ikke tilstrekkelig at pasienten ikke skjønner sitt eget beste, eller er åpenbart forvirret og desorientert b Anses bare bortfalt der pasienten «åpenbart» ikke forstår hva det dreier seg om b Men legen har selvstendig faglig og etisk ansvar for valg av helsehjelptiltak

8 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 8 Helsehjelp til pasient som ikke kan samtykke b Helsehjelp av lite inngripende karakter kan gis selv om pasienten ikke kan samtykke til denne (Pasrl. § 4-6 første avsnitt b Helsehjelp som innebærer alvorlig inngrep: •Hvis pasienten er umyndiggjort, kan vergen gi samtykke (Pasrl. § 4-7) b Ellers: Pårørende om mulig høres •Men ingen kompetanse til å samtykke på vegne av pasienten b Ansvarlig for helsehjelp kan beslutte hvis: • «det anses å være i pasientens interesse», og •«antatt samtykke» –«det er sannsynlig at pasienten ville gitt tillatelse til slik hjelp» (Pasrl. § 4- 6 andre avsnitt) b Meng ikke «dersom pasienten motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser» •(Pasrl. § 4-6 tredje avsnitt)

9 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 9 Helsehjelp til pasient som motsetter seg denne (Pasrl. § 4A-3) b Siste utvei: •Samtykkekompetanse mangler •Tillitskapende tiltak forsøkt eller åpenbart nytteløse b Strengt nødvendighetskrav •Fare for vesentlig helseskade •Kan ikke avvente samtykkekompetanse b Forholdsmessighetskrav •Graden av motstand •Totalt sett beste løsning for pasienten b Krav om antatt samtykke •(Ikke sagt uttrykkelig her, men følger av lovens system)

10 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 10 Nødrett som grunnlag for behandling og omsorg b Helsepersonelloven § 7 «Øyeblikkelig hjelp»: •«[N]år det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig» b Også uten samtykke eller ved motstand mot helsehjelpen b Jf. Straffeloven § 47 • «for at redde nogens Person … fra …. Fare … som [er] særdeles betydelig i Forhold til den Skade …. som kunde forvoldes.» b Ikke noe krav om fravær av samtykkekompetanse og antatt samtykke b Bare i faresituasjoner, og to begrensninger: b Faren må være stor •Ikke tvangsbruk for å holde orden på adferd, spisevaner og hygiene b Faren må være akutt •Permanent frihetsberøvelse eller annen varig tvang problematisk

11 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 11 Fagpersonalets ansvar b Ikke nok å gjøre sitt beste her og nå innenfor de gitte rammer b En overordnet etisk forpliktelse i forhold til pasientene b Dette gjelder ikke bare behandling, men også pleie og omsorg b Rettslig og etisk plikt: b Til å gi riktig behandling b Til å gi pleie og omsorg som lindrer smerte og lidelse b Til å ivareta pasientens rett til en verdig livsavslutning

12 05.06.2009Jan Fridthjof Bernt 12 Forsvarlig omsorg og pleie en overordnet etisk og en rettslig forpliktelse b Rett og plikt til å si fra hvis pasienten ikke får faglig forsvarlig pleie og omsorg b Varslerrett og varslerplikt i forhold til Statens helsetilsyn om standardsvikt b «Lojale» medarbeiderne kan være den største trusselen mot de pasientens velferd og rettssikkerhet og menneskerettigheter


Laste ned ppt "Jan Fridthjof Bernt: En verdig alderdom – Menneskerettigheter og demens Foredrag på Verdighetskonferansen 2009 Solstrand 5. juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google