Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om voksenpedagogikk, læringsteori, didaktikk og metoder for Kreftforeningen Senter for livslang læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om voksenpedagogikk, læringsteori, didaktikk og metoder for Kreftforeningen Senter for livslang læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om voksenpedagogikk, læringsteori, didaktikk og metoder for Kreftforeningen mona.stokke@hil.no egil.weider.hartberg@hil.no Senter for livslang læring

2 Formål Hensikten med kurset er –å heve kompetansen til de ansatte i KF slik at de på sikt løser undervisningsoppdrag på en fundert, variert og læringsfremmede måte. –å utvikle et felles språk som fremmer samarbeid, deling og kvalitetsbevissthet når oppdrag skal løses i fremtiden.

3 Mål for samling 1 Deltakerne skal lære seg å bruke didaktisk relasjonsmodell og få forståelsen av at alle oppdrag må analyseres ut fra sitt utgangspunkt. Deltakerne skal bli kjent med grunnprinsippene i tre ulike læringssyn, og utlede konsekvenser for pedagogisk praksis. Deltakerne skal bli kjent med metodene forelesning og case slik at de kan anvende metodene på en læringsfremmende måte i fremtidig oppdragsløsning.

4 Handling Kunnskap - Fra egne erfaringer - Andres erfaringer - Teori Etisk/politisk rettferdiggjøring P1 P2 P3 ”PYT” PRAKSIS Hva er pedagogisk praksis?

5 Opplegget TidspunktTema 1030-1200–Velkommen og introduksjon –Voksenpedagogiske prinsipper –Forberedelsesoppgaven –Miniforelesning: Hvordan planlegge undervisning? 1200-1245Lunsj 1245-1415–Casearbeid: gjennomføre didaktisk analyse, planlegging av et undervisningsoppdrag 1415-1430Pause 1430-1700–Læringsteorier og konsekvenser for praksis –Samarbeidslæring om læringsteorier –Miniforelesning og felles oppsummering – hva var nyttig for meg? Onsdag

6 Om planlegging av undervisning

7 Didaktikk Undervisningskunst Handler om hva, hvordan og hvorfor Mange praktiske verktøy, men viktig med refleksjon og stillingstaken (Gundem 1996)

8 Didaktisk relasjonstenkning Dokumentasjon på at læreren har tenkt på alt Sluttproduktet ofte et kompromiss Analysen må gjøres på nytt for hvert prosjekt Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering

9 Mål Hva skal oppnås med læretiltaket? Mål på flere nivåer –Formål –Læringsmål Typer av mål –Kunnskaper –Ferdigheter –Holdninger Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering

10 Deltakerforutsetninger Hva vet vi om deltakerne? –Stilling, arbeidsområde –Faglig bakgrunn –Alder, kjønn –Motivasjon for å delta –Kulturbakgrunn, språk –Funksjonshemminger –Kunnskapssyn og læringssyn Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering

11 Rammefaktorer Hvilke faktorer begrenser oss? –Tid –Penger –Regelverk –Behov for utstyr –Nett-tilgang, maskiner Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering

12 Innhold Hva er de naturlige byggeklossene i fagstoffet? –Innholdselementer –Temaer –Problemstillinger Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering

13 Arbeidsmetoder Hvordan fremme læring? –PBL –Case –Erfaringslæring –Smågruppelæring –Diskusjon –Demonstrasjon –Forelesning –Øving Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering

14 Hva skal evalueres? Hvordan skal deltakerne evalueres? Når skal de evalueres? Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering

15 Læringsteorier

16 Syn på læring

17 Samarbeidslæring 1.Studer læringsteorien du har fått ansvar for 2.Gå i homogen gruppe og Forklar hvordan læring foregår sett ut fra dette perspektivet. Hvilke konsekvenser gir teorien for pedagogisk praksis? 3.Gå i heterogene gruppe og del det samme med hverandre

18 Samarbeidslæring Læringsperspektiver forts. Vi danner grupper på tvers som består av alle tre læringsperspektivene Del det dere kan i den nye gruppen slik at alle får en viss forståelse av de tre ulike læringsperspektivene Del og diskuter eksempler dere kjenner fra tidligere erfaring

19 Behaviorismen Utviklet på 20-30 tallet Pavlov, Watson og Skinner Fokus på ytre observerbar atferd Ikke opptatt av menneskets tankeprosesser Stimulus – respons Assosiasjoner Belønning eller ”straff”

20 Utviklet på 50-60 tallet Fokus på mentale prosesser Konstruktivisme, størst innflytelse: –Jean Piaget (f. 1896) –Individet konstruerer selv sin forståelse av omverdenen gjennom sine aktiviteter –Assimilasjon og akkomodasjon Begrepsvekst, forståelse, skjemadanning Konstruktivisme

21 Sosiokulturelt syn Lev Vygotsky (f. 1896) Vi lærer innen rammen av våre tankemønstre og forståelse Vi er en del av et læringsfellesskap –Mennesker har nytte av andre og mer kompetente –Sone for nærmeste utvikling –Språk og kommunikasjon sentralt Evne til samhandling i et læringsfellesskap (kompetanse)

22 (etter Ludvigsen 1998) BehaviorismeKonstruktivismeSosialkonstruktivisme KlasseromstypeTradisjonelt klasseromKonstruktivistisk klasserom Læringsfellesskapet FokusPensumfokus Huske Få bruke (for)kunnskap Utforske Få bruke faglig og kulturell bakgrunn og forkunnskaper Få drøfte, argumentere KilderJobbe alene Læreboka Jobbe alene Mange kilder Samarbeid Mange kilder Konstruere materiale i samarbeid med andre Pedagogiske metoderLærerstyrt undervisning Aktivitetsorientert undervisning Problem-, case, og aktivitetsorientert undervisning MålsetningRett svar Resonnering med begreper Resonnering med begreper i ulike læringsfellesskap Ind/gruppeIndividuelt arbeid Systematisk arbeid i grupper EvalueringPrøver med vekt på gjengivelse Opptatt av begreper og sammenhenger Prosjektfremleggelser mappevurdering, efaringslæring

23 Vi tar en felles oppsummering av de viktigste poengene Hvordan skjer læring? Behav.Konstrukt.Sos.konstr. Antakelser om konsekvenser Eksempler


Laste ned ppt "Om voksenpedagogikk, læringsteori, didaktikk og metoder for Kreftforeningen Senter for livslang læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google