Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for livslang læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for livslang læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for livslang læring
Om voksenpedagogikk, læringsteori, didaktikk og metoder for Kreftforeningen Senter for livslang læring

2 Formål Hensikten med kurset er
å heve kompetansen til de ansatte i KF slik at de på sikt løser undervisningsoppdrag på en fundert, variert og læringsfremmede måte. å utvikle et felles språk som fremmer samarbeid, deling og kvalitetsbevissthet når oppdrag skal løses i fremtiden.

3 Mål for samling 1 Deltakerne skal lære seg å bruke didaktisk relasjonsmodell og få forståelsen av at alle oppdrag må analyseres ut fra sitt utgangspunkt. Deltakerne skal bli kjent med grunnprinsippene i tre ulike læringssyn, og utlede konsekvenser for pedagogisk praksis. Deltakerne skal bli kjent med metodene forelesning og case slik at de kan anvende metodene på en læringsfremmende måte i fremtidig oppdragsløsning.

4 Hva er pedagogisk praksis?
Handling Kunnskap - Fra egne erfaringer - Andres erfaringer - Teori Etisk/politisk rettferdiggjøring P1 P2 P3 ”PYT” PRAKSIS

5 Opplegget Onsdag Tidspunkt Tema 1030-1200 Velkommen og introduksjon
Voksenpedagogiske prinsipper Forberedelsesoppgaven Miniforelesning: Hvordan planlegge undervisning? Lunsj Casearbeid: gjennomføre didaktisk analyse, planlegging av et undervisningsoppdrag Pause Læringsteorier og konsekvenser for praksis Samarbeidslæring om læringsteorier Miniforelesning og felles oppsummering – hva var nyttig for meg?

6 Om planlegging av undervisning

7 Didaktikk Undervisningskunst Handler om hva, hvordan og hvorfor
Mange praktiske verktøy, men viktig med refleksjon og stillingstaken (Gundem 1996)

8 Didaktisk relasjonstenkning
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Dokumentasjon på at læreren har tenkt på alt Sluttproduktet ofte et kompromiss Analysen må gjøres på nytt for hvert prosjekt I intern sammenheng vil likevel ofte mange forhold gå igjen, slik at analysejobben blir lettere

9 Mål Hva skal oppnås med læretiltaket? Mål på flere nivåer Typer av mål
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hva skal oppnås med læretiltaket? Mål på flere nivåer Formål Læringsmål Typer av mål Kunnskaper Ferdigheter Holdninger

10 Deltakerforutsetninger
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hva vet vi om deltakerne? Stilling, arbeidsområde Faglig bakgrunn Alder, kjønn Motivasjon for å delta Kulturbakgrunn, språk Funksjonshemminger Kunnskapssyn og læringssyn Deltakerforutsetninger Forrang fremfor de andre? Kan ikke skape en meningsfylt læringssituasjon uten å ta hensyn til deltakernes forutsetninger Hva handler deltakerforutsetninger om? Konkrete kunnskaper? Eller erfaringer på bredere plan? Deltakernes kunnskaps- og læringssyn? Kan ha betydning for hva slags metoder de opplever som gode. Med økt utdanning  i retning av konstruktivistisk læringssyn

11 Rammefaktorer Hvilke faktorer begrenser oss? Tid Penger Regelverk
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hvilke faktorer begrenser oss? Tid Penger Regelverk Behov for utstyr Nett-tilgang, maskiner Hva er begrensende for de valg vi kan ta mht til de andre kategoriene? Regelverk, opplæringsplaner, tid, økonomi, tilgang til utstyr ..?

12 Innhold Hva er de naturlige byggeklossene i fagstoffet?
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hva er de naturlige byggeklossene i fagstoffet? Innholdselementer Temaer Problemstillinger Hva dreier opplæringen seg om? Tenk på hva som er hensikten med kurset – det gir innspill til innhold Temaer og problemstillinger som bør tas opp

13 Arbeidsmetoder Hvordan fremme læring? PBL Case Erfaringslæring
Smågruppelæring Diskusjon Demonstrasjon Forelesning Øving Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Arbeidsmåter/metoder Viktig å kunne vurdere hvilke metoder som passer – ikke alltid bruke favorittmetoden – eller hva organisasjonskulturen favoriserer Hvilke metoder fører deltakerne best til målet?

14 Evaluering Hva skal evalueres? Hvordan skal deltakerne evalueres?
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hva skal evalueres? Hvordan skal deltakerne evalueres? Når skal de evalueres? Vurdering Vurdere det vi ønsker å vurdere og være bevisst på hvordan vi gjør det Sier regelverket noe? Har det blitt benyttet prosessorienterte arbeidsmetoder/erfaringslæring – og så måler man kunnskap? Evaluering = vurdering Dette vil dere jobbe i casene Hvordan kan dette være relevant for dere

15 Læringsteorier

16 Syn på læring 1. Mål – bli kjent med tre perspektiver på læring

17 Samarbeidslæring Studer læringsteorien du har fått ansvar for
Gå i homogen gruppe og Forklar hvordan læring foregår sett ut fra dette perspektivet. Hvilke konsekvenser gir teorien for pedagogisk praksis? Gå i heterogene gruppe og del det samme med hverandre Viktig poeng – dere må lære det godt – ansvar for å formidle dette til de andre – nytter ikke å være gratispassasjer

18 Samarbeidslæring Læringsperspektiver forts.
Vi danner grupper på tvers som består av alle tre læringsperspektivene Del det dere kan i den nye gruppen slik at alle får en viss forståelse av de tre ulike læringsperspektivene Del og diskuter eksempler dere kjenner fra tidligere erfaring

19 Behaviorismen Utviklet på 20-30 tallet Pavlov, Watson og Skinner
Fokus på ytre observerbar atferd Ikke opptatt av menneskets tankeprosesser Stimulus – respons Assosiasjoner Belønning eller ”straff”

20 Konstruktivisme Utviklet på 50-60 tallet Fokus på mentale prosesser
Konstruktivisme, størst innflytelse: Jean Piaget (f. 1896) Individet konstruerer selv sin forståelse av omverdenen gjennom sine aktiviteter Assimilasjon og akkomodasjon Begrepsvekst, forståelse, skjemadanning

21 Sosiokulturelt syn Lev Vygotsky (f. 1896)
Vi lærer innen rammen av våre tankemønstre og forståelse Vi er en del av et læringsfellesskap Mennesker har nytte av andre og mer kompetente Sone for nærmeste utvikling Språk og kommunikasjon sentralt Evne til samhandling i et læringsfellesskap (kompetanse) Kunnskap er skapt og distribuert mellom mennesker og i deres omgivelser (inkl. objekter, artifakter,verktøy osv.) Evne til samhandling i et samfunn (kompetanse).

22 (etter Ludvigsen 1998) Behaviorisme Konstruktivisme
Sosialkonstruktivisme Klasseromstype Tradisjonelt klasserom Konstruktivistisk klasserom Læringsfellesskapet Fokus Pensumfokus Huske Få bruke (for)kunnskap Utforske Få bruke faglig og kulturell bakgrunn og forkunnskaper   Få drøfte, argumentere Kilder Jobbe alene Læreboka Mange kilder Samarbeid Konstruere materiale i samarbeid med andre Pedagogiske metoder Lærerstyrt undervisning   Aktivitetsorientert undervisning   Problem-, case, og aktivitetsorientert undervisning   Målsetning Rett svar   Resonnering med begreper   Resonnering med begreper i ulike læringsfellesskap   Ind/gruppe Individuelt arbeid Individuelt arbeid   Systematisk arbeid i grupper  Evaluering Prøver med vekt på gjengivelse Opptatt av begreper og sammenhenger   Prosjektfremleggelser mappevurdering, efaringslæring (etter Ludvigsen 1998)

23 Vi tar en felles oppsummering av de viktigste poengene
Hvordan skjer læring? Behav. Konstrukt. Sos.konstr. Antakelser om konsekvenser Eksempler


Laste ned ppt "Senter for livslang læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google