Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROBLEMBASERT LÆRING VED MEDISINSTUDIET I OSLO PROBLEMBASERT LÆRING VED MEDISINSTUDIET I OSLO STUDIEPLANEN ”OSLO ´96”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROBLEMBASERT LÆRING VED MEDISINSTUDIET I OSLO PROBLEMBASERT LÆRING VED MEDISINSTUDIET I OSLO STUDIEPLANEN ”OSLO ´96”"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROBLEMBASERT LÆRING VED MEDISINSTUDIET I OSLO PROBLEMBASERT LÆRING VED MEDISINSTUDIET I OSLO STUDIEPLANEN ”OSLO ´96”

2 Tidsskjema  Halvannen time til rådighet!  Foredrag på ca. 50 minutter  10 minutter pause  30 minutter for spørsmål og kommentarer

3 Hva skal jeg si? To hoveddeler:  1. Det medisinske fakultet ved UiO:  Tanker og målsettinger med Studieplanen Oslo ´96  Problembasert læring i Oslo ´96  2. Studentenes erfaring med Oslo ´96 i praksis

4 Viktig å presisere:  Oslo ´96 er ikke en ren PBL-basert modell  Oslo ´96 gjelder en profesjonsutdanning

5 PBL i Studieplanen Oslo ´96 A. Hvorfor Oslo ´96? B. ProblemBasert Læring C. PBL - en viktig del av av Oslo ´96

6 A. Hvorfor Oslo ´96?  Undervisning av medisinstudenter i Oslo siden 1814  Flere ganger og i ulik grad er studiet endret  Starten på 1990-tallet: Besluttet å utrede omfattende endringer i medisinerstudiet: – bygging av nytt Rikshospital førte til diskusjon om – type undervisning? – inspirasjon fra utlandet – økende pedagogisk bevissthet  Visjon: Et studium som kombinerte nye krav til legerollen og en grunnutdanning for livslang læring

7 Hvorfor Oslo ´96?  Høsten 1996 startet første kull på en utdanning basert på følgende prinsipper: – studentaktive læringsformer – allsidige evalueringsformer – integrering av fag – tidlig pasientkontakt – selvstendig faglig prosjektoppgave – utplassering i praksis

8 Hvorfor Oslo ´96?  Studieplanen er et resultat av: – Omfattende planlegging – Evne til å legge uenighet til side når vedtak er fattet – Finne nye lærer- og studentroller – Oppfølging av gjennomføringen av studieplanen

9 B. ProblemBasert Læring  Forsøk på definisjon: – ”Pedagogisk metode basert på gruppearbeid” – ”Arbeid i grupper med case-oppgaver” – En ”…mer generell utdanningsstrategi heller enn en læremetode” – En bestemt måte planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og utdanning på.

10 ProblemBasert Læring  Foregår i mindre grupper med egen veileder  Studentstyrt  Gruppen løser en PBL-oppgave over to møter med en periode for kunnskapsinnhenting i mellom  Fremgangsmåte: 7 trinn

11 ProblemBasert Læring  7 trinn: 1. Oppfatning av situasjonen 2. Identifisering av problemer 3. Mulige hypoteser 4. Drøfte sammenhenger mellom problemer og årsaker 5. Formulere behov for læring 6. Innhente kunnskap 7. Anvendelse av kunnskapen

12 C. PBL – en viktig del av Oslo ´96  Studieplanen generelt: – Læringsmål og undervisningsplan – Begrepet ”pensum” er lagt til side – NB: Oslo ´96 er ikke en ren PBL-modell! – En ”hybrid-modell” – Studentaktive læringsformer står sentralt – Maksimum 15 timer timeplanfestet undervisning per uke – En undervisningsfri dag per uke

13 PBL – en viktig del av Oslo ´96  Mål med PBL-undervisning: OPPNÅ FAGLIGE LÆRINGSMÅL, FÅ TRENING I SAMARBEID, GRUPPEDYNAMIKK OG EVNE TIL ETISK REFLEKSJON.

14 PBL – en viktig del av Oslo ´96  Gjennomføring av PBL i praksis: – Kullene delt inn i grupper, 6-8 studenter per gruppe – Hver gruppe har egen veileder – Først i studiet ukentlige møter, senere færre

15 PBL – en viktig del av Oslo ´96  Trinn 6: Innhenting av informasjon – God hjelp til dette i studiemodellen! – Integrert undervisning: Eksempel:  PBL-oppgave: Brystsmerter  Forelesninger: Årsaker til brystsmerter. Behandling av brystlidelser.  Kurs: Hjertesykdommer  Praksis: Møte med hjertepasienter

16 PBL – en viktig del av Oslo ´96  Pedagogisk utfordring! – Avhengig av mange lærere – Kursing av PBL-veiledere – Ny lærerrolle: Tilgjengelig ressursperson og veileder!

17 PBL – en viktig del av Oslo ´96  Evaluering – Satset mye på dette! – Evalueringsutvalg for Studieplanen – Semesterstyrene gjennomfører evalueringen – Av studentene: Eksamen med karakter bestått /ikke bestått

18 Studenters erfaringer med og vurderinger av Oslo ´96 A. Oslo ´96: Studentaktiv, integrert studieplan B. Erfaringer med Problembasert læring C. Evaluering D. Spesielle utfordringer E. Blir vi bedre leger?

19 A. Oslo ´96: Studentaktiv, integrert studieplan  Pedagogisk grunntanke: Studentene aktiveres til økt engasjement for egen læring  Tid til egen disposisjon  Hvor mye skal vi kunne?

20 B. Erfaring med PBL 1) Gruppen 2) Veilederen 3) Oppgaven

21 Erfaring med PBL 1) Gruppen: – God gruppe:  Trygg atmosfære,god diskusjon, positiv innstilling – Mindre god gruppe  Usikkerhet, noen dominerer veldig – Gruppesammensetning – Personkjemi – Rulerende gruppesammensetning

22 Erfaring med PBL 2) Veilederen – Sentral rolle – God veileder:  Skape trygghet, hjelpe oss til å tenke selv, få frem ressurser i gruppen, stille gode spørsmål, fremkalle etiske refleksjoner, bringe inn nye aspekt – Mindre god veileder:  For dominerende eller for tilbaketrukket, ser ikke gruppens behov – Ny lærerrolle: Fokus flyttet til student – Nær kontakt med veileder oppleves positivt

23 Erfaring med PBL  Oppgaven: – Varierende hvor godt temaene er egnet for PBL – Fungerer best i form av gode, kliniske problemstillinger – Skal få oss til å tenke helhetlig

24 C. Evaluering 1) Av Studieplanen – Fakultetet legger stor vekt på tilbakemelding fra deltakerne i studieplanen – Flere endringer er gjort!

25 Evaluering 2) Av studentene: – Bestått/ikke bestått – Mange savner utfyllende tilbakemelding – Personlig tilbakemelding fra PBL-veileder

26 D. Spesielle utfordringer  Ressurskrevende modell – Økonomisk – Menneskelig  Enkeltindividenes holdninger – Positiv innstilling nødvendig for at Oslo ´96 skal være gjennomførbar

27 E. Blir vi bedre leger? Vi lærer ikke bare faktakunnskap, men også hvordan vi skal tilegne oss denne kunnskapen. Et studium for livslang læring!

28 OPPSUMMERING Følgende emner er omtalt:  Fakultetets strategi med Oslo ´96  PBL som en sentral del av studieplanen  Egne og andre studenters erfaringer med studieplanen

29 OPPSUMMERING  Oslo ´96 har noe forbedringspotensial  En studentaktiv læringsmodell som er levedyktig  Jeg er fornøyd, jeg!


Laste ned ppt "PROBLEMBASERT LÆRING VED MEDISINSTUDIET I OSLO PROBLEMBASERT LÆRING VED MEDISINSTUDIET I OSLO STUDIEPLANEN ”OSLO ´96”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google