Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsteorier En første oversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsteorier En første oversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsteorier En første oversikt

2 Læringsperspektiver Behaviorismen Fenomenologi Humanistisk psykologi
Psykoanalytisk teori Kognitiv psykologi Det sosialpsykologiske perspektivet Konstruktivisme Sosiokulturell teori

3 1. Oversikt Behavioristisk tilnærming (kap. 2.1,8.2,8.3 og 13)
Kognitiv og konstruktivistisk tilnærming (kap.2.4, 9, 10,13) Sosial/sosiokulturell tilnærming (kap.2.5, 2.6, 11,13)

4 1.1. Behavioristisk tilnærming
Objektivisme Stimulus – respons Belønning og straff Alle kan lære alt

5 Overføring av følelsesreaksjoner
Betinget Respons

6 Forming av atferd Nøytral atferd (R) Forsterkning (SR)

7 Straff og belønning Forsterkere: 2 slag Positive forsterkere:
Fungerer som belønning når de blir føyd til situasjonen Negative forsterkere Fungerer som belønning når de fjernes fra situasjonen (det å fjerne en ubehagelig tilstand kan fungere som belønning)

8 Nettkilder http://www.fox.com/nanny911/

9 Sentrale teoretikere Thorndike (1874 – 1949) Watson (1878 – 1958)
Skinner (1904 – 1990)

10 Barnevakten Se på TV

11 Kognitiv psykologi Intellektuelle funksjoner/mentale prosesser i fokus
Læring Hukommelse Tenkning Problemløsning Persepsjon Mennesket reagerer ikke automatisk på ytre stimuli Tolker Vurderer Finne mening og sammenheng i tilværelsen

12 Tre-trinns hukommelsesmodell
Sanser Korttids- minnet Langtids- minne

13 Hukommelse Sanse- register Ferdighetsminne Sentral arbeids-
enhet Kognitivt minne Episodisk Semantisk

14 Metakognisjon

15 Det sosialpsykologiske perspektiv

16 Utvikling Påvirket utenfra eller innenfra?
Samspill mellom arv og miljø Eks: oppfatning av oss selv. Andre menneskers reaksjoner på oss har betydning for vår selvforståelse. Vi reagerer på det som kommuniseres gjennom språket (symbolspråk) = symbolsk interaksjonisme

17 Konstruktivisme Utgangspunkt i teori om kunnskap – hva er kunnskap?
Kunnskap finnes ikke ”der ute” Kunnskap finnes bare i menneskets hode Mennesket bidrar selv til kunnskap gjennom aktivitet: (John Dewey) Vi konstruerer kunnskapen selv gjennom vår gamle kunnskap (Jean Piaget) Kognitiv konstruktivisme

18 Sosiokulturell teori Sosial konstruktivisme
Læring og kunnskap må sees i lys av kulturen, språket, fellesskapet

19 Hva læring er Læring er situert Læring er grunnleggende sosial
Læring er en integrert del av helheten Læring skjer innen denne helheten. Læring er grunnleggende sosial Kunnskap og ferdigheter ligger i kultur, historie og den sosiale kontakten vi har med hverandre. Læring er distribuert Mennesker kan forskjellige ting Fordi kunnskapen er distribuert/fordelt må læring også være sosial

20 Hva læring er Læring er mediert Språket er sentralt i læringsprosesser
Mediert = formidlet Personer Redskaper Språket er sentralt i læringsprosesser Språklig framstilling plasserer oss i en sosial og historisk tradisjon. Hvert ord er fylt av ekko fra stemmer til tidligere brukere Læring er deltaking i praksisfellesskap Læring skjer primært gjennom å delta i fellesskap


Laste ned ppt "Læringsteorier En første oversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google